Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2181(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2018

Predkladané texty :

A8-0077/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.67

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0172

Prijaté texty
PDF 372kWORD 52k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR
P8_TA(2018)0172A8-0077/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 (2017/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0077/2018),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 (2017/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0077/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 (2017/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0077/2018),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Únii;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 721/2014(1) program SESAR 2020 (ďalej len „SESAR 2020“) predĺžil obdobie trvania spoločného podniku do 31. decembra 2024;

C.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

D.  keďže príspevok Únie na fázu zavádzania SESAR 2020 na obdobie 2014 – 2024 financovaný z programu Horizont 2020 je 585 000 000 EUR; keďže podľa nových dohôd o členstve v rámci programu Horizont 2020 sa očakáva, že príspevok organizácie Eurocontrol bude približne 500 000 000 EUR a príspevok ostatných partnerov z odvetvia letectva bude asi 720 700 000 EUR, z čoho približne 90 % by mali tvoriť nepeňažné príspevky;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  berie na vedomie, že spoločný podnik zapracoval do svojich postupov spoločný vzor vyhlásenia o neexistencii konfliktov záujmov;

Všeobecne

2.  na základe správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rok ukončený 31. decembra 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) konštatuje, že táto závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za vtedy ukončený rozpočtový rok v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

3.  berie na vedomie, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že v roku 2016 bol rozpočet platieb spoločného podniku 157 100 000 EUR (v roku 2015: 136 900 000 EUR);

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2016, ktorý bol k dispozícii zo siedmeho rámcového programu (RP7) a programu Horizont 2020, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 101 400 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 162 800 000 EUR;

6.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov 95,7 % a platobných rozpočtových prostriedkov 63,2 %; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že nízka miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola spôsobená oneskoreniami v uskutočňovaní štúdií a vo vývoji zo strany členov spoločného podniku; uznáva, že jedným z hlavných dôvodov oneskorenia v plnení platieb, pokiaľ ide o štúdie a vývoj, ktoré uskutočňovali členovia, boli ťažkosti pri prispôsobovaní spoločných IT nástrojov programu Horizont 2020 osobitným potrebám spoločného podniku; prioritou by však malo byť zabezpečenie toho, aby sa tieto problémy už v budúcnosti neopakovali;

7.  konštatuje, že v rámci auditu v roku 2016 bolo podrobených auditu 383 výkazov nákladov od všetkých 15 členov vo výške 77 000 000 EUR alebo 10 % celkových vykázaných nákladov vo výške 728 800 000 EUR so zvyškovou chybovosťou 1,34 %;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci RP7 a programu TEN-T

8.  konštatuje, že z celkového prevádzkového a administratívneho rozpočtu vo výške 892 800 000 EUR na činnosti programu SESAR 1 (ďalej len „SESAR 1“) spoločný podnik do konca roka 2016 prijal záväzky vo výške 827 400 000 EUR a vykonal platby vo výške 704 200 000 EUR (79 % disponibilného rozpočtu);

9.  konštatuje, že zo sumy 1 254 500 000 EUR nepeňažných a peňažných príspevkov, ktoré mali poskytnúť ostatní členovia na prevádzkové a administratívne činnosti spoločného podniku (670 200 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky), spoločný podnik do konca roka 2016 potvrdil príspevky vo výške 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 482 300 000 EUR z odvetvia letovej prevádzky); ďalej konštatuje, že do konca roka 2016 boli spoločnému podniku vykázané nepeňažné príspevky od ostatných členov vo výške 133 500 000 EUR (49 200 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 84 200 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky);

10.  konštatuje, že na konci roka 2016 dosiahli kumulatívne peňažné príspevky Únie sumu 597 100 000 EUR v porovnaní s celkovými nepeňažnými a peňažnými príspevkami vo výške 476 900 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 566 500 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci programu Horizont 2020

11.  poznamenáva, že zo sumy vo výške 585 000 000 EUR vyčlenenej spoločnému podniku z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 na vykonávanie SESAR 2020 spoločný podnik do konca roka 2016 prijal záväzky vo výške 61 600 000 EUR a vykonal platby vo výške 49 900 000 EUR (8,5 % vyčlenených finančných prostriedkov); ďalej konštatuje, že pri týchto platbách išlo najmä o platby v rámci predbežného financovania pre prvú vlnu projektov SESAR 2020;

12.  konštatuje, že koncom roka 2016 predstavovali kumulatívne peňažné príspevky Únie na prevádzkové činnosti spoločného podniku sumu 56 800 000 EUR;

13.  zdôrazňuje, že ostatní členovia by mali poskytnúť nepeňažné a peňažné príspevky vo výške 1 220 700 000 EUR na prevádzkové činnosti spoločného podniku v rámci SESAR 2020 (500 000 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 720 700 000 EUR z odvetvia letovej prevádzky); vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že na konci roka 2016 správna rada nepotvrdila žiadne nepeňažné a peňažné príspevky, poukazuje však na to, že projekty v rámci SESAR 2020 boli v tom čase vo svojej počiatočnej fáze; berie na vedomie, že sa očakáva, že členovia predložia svoje prvé výkazy nákladov v roku 2018 a spoločný podnik následne začne potvrdzovať súvisiace nepeňažné príspevky;

14.  konštatuje, že spoločný podnik mal problémy s prispôsobením IT nástrojov programu Horizont 2020 svojim osobitným potrebám, čo malo za následok oneskorené uskutočnenie platieb za štúdie a vývojové činnosti realizované členmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že platobné rozpočtové prostriedky vo výške 14,5 milióna EUR súvisiace s výzvami na predkladanie návrhov a činnosťami v rámci SESAR 2020, ktoré boli pôvodne zahrnuté do rozpočtu na rok 2016, museli byť zrušené opravným rozpočtom na rok 2016 v dôsledku vonkajších faktorov mimo kontroly spoločného podniku; je znepokojený trendom rastu nesplatených záväzkov (RAL), ktoré sa v roku 2016 zvýšili zo 72,1 milióna na 83,8 milióna EUR, a žiada o zvrátenie tohto trendu po prechode na SESAR 2020;

15.  víta podpísanie obnovenej dohody Eurocontrol/spoločný podnik SESAR v roku 2016, v ktorej sa vymedzuje nová úloha organizácie Eurocontrol ako spoluzakladateľa podniku SESAR a stanovujú sa viaceré záväzky a úlohy týkajúce sa realizácie SESAR 2020; takisto víta jeho rozšírenie na 19 členov, ktorí zastupujú viac ako 100 spoločností z celého odvetvia a zúčastňujú sa na priemyselnom výskume, validácii a demonštračných činnostiach SESAR 2020; berie na vedomie prijatie prvého vydania jednotného programového dokumentu podniku na obdobie rokov 2017 – 2019;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že k 31. decembru 2016 spoločný podnik zamestnával 44 zamestnancov (2015: 41);

17.  poukazuje na to, že spoločný podnik vykonal šesť postupov verejného obstarávania v približnej hodnote 22 300 000 EUR v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi a najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov spoločného podniku;

18.  konštatuje, že spoločný podnik vo svojich postupoch obstarávania služieb stanovuje maximálnu výšku rozpočtu na zákazky; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že táto maximálna suma nie je založená na systematickom procese odhadu nákladov a referenčnom systéme primeraných trhových cien; okrem toho poznamenáva, že sa tým nezabezpečuje nákladová účinnosť jeho viacročných zmlúv o poskytovaní služieb, pretože zo skúsenosti vyplýva, že väčšina prijatých ponúk sa blížila k maximálnemu rozpočtu; víta skutočnosť, že na základe pripomienok Dvora audítorov spoločný podnik v apríli 2017 zaviedol metódu, pomocou ktorej vo fáze plánovania verejného obstarávania systematicky posudzuje potreby, ako aj náklady na zmluvy;

19.  berie na vedomie výsledky referenčného porovnávania ľudských zdrojov za rok 2016: 62 % operačných pracovných miest, 30 % administratívnych pracovných miest a 8 % neutrálnych pracovných miest;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

20.  konštatuje, že počas roka 2016 uskutočnila iná externá audítorská spoločnosť deväť auditov z dôvodu zisteného konfliktu záujmov medzi členom a štatutárnym audítorom; berie na vedomie, že spoločný podnik má uzavretú revidovanú rámcovú zmluvu o audítorských službách s tretími externými audítorskými spoločnosťami a audítorskú činnosť uskutočňujú výlučne tieto spoločnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci auditov, ktoré sa doteraz uskutočnili, nebola zistená žiadna významná skutočnosť, ktorá by si vyžadovala pozornosť správnej rady;

Vnútorná kontrola

21.  s uspokojením víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založené na finančných a prevádzkových administratívnych previerkach dokumentov a vykonáva audity ex post u príjemcov;

22.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že spoločný podnik zatiaľ nezaviedol osobitné usmernenia pre členov a externých audítorov týkajúce sa deklarovania a osvedčovania nepeňažných príspevkov členov na projekty SESAR 2020; okrem toho je znepokojený tým, že spoločný podnik nestanovil interné usmernenia k svojim kontrolám ex ante týkajúcim sa výkazov nákladov v súvislosti s projektmi SESAR 2020; víta skutočnosť, že v decembri 2016 správna rada spoločného podniku prijala dokument Metodika a postup overovania nepeňažných príspevkov v spoločnom podniku SESAR (iba program SESAR 2020); konštatuje, že spoločný podnik má preskúmať, či je potrebné prispôsobiť stratégiu kontrol ex ante Komisie pre program Horizont 2020 špecifickým rizikám, ktoré sa vzťahujú na projekty SESAR 2020;

23.  vyzýva spoločný podnik, aby zaviedol systematický vnútorný postup na opätovné posúdenie záveru, podľa ktorého je finančná realizovateľnosť, pokiaľ ide o koordinátora grantového projektu, nízka, vrátane opatrení na zmiernenie a kompenzáciu zvýšeného finančného rizika; poukazuje na to, že chýbajú osobitné pokyny pre členov a ich externých audítorov, pokiaľ ide o vykazovanie a osvedčovanie nepeňažných príspevkov členov na projekty SESAR 2020, a vyzýva spoločný podnik, aby pred prijatím prípadných nepeňažných príspevkov v roku 2018 vypracoval zadávacie podmienky a vzorové osvedčenie;

24.  víta skutočnosť, že spoločný podnik stále uplatňuje mnohostranný prístup v záujme účinného preskúmania, riadenia a zmierňovania rizík, a očakáva, že spoločný podnik bude venovať osobitnú pozornosť kritickým podnikovým rizikám, ktoré zistil v súvislosti s riadiacim plánom ATM a programom SESAR 2020; víta skutočnosť, že správna rada spoločného podniku prijala 18. marca 2016 stratégiu boja proti podvodom;

25.  poznamenáva, že pokiaľ ide o SESAR 1, bolo naplánovaných 21 auditov u piatich vybraných členov, z ktorých bolo dokončených 14 v roku 2016 v rámci tretieho cyklu auditov u všetkých 15 členov v súlade so stratégiou auditu ex post spoločného podniku; je znepokojený zvyškovou chybovosťou za rok 2016 na úrovni 6,21 %; je však spokojný s tým, že kumulatívna zvyšková chybovosť SESAR 1 je na úrovni 1,34 %;

Vnútorné audity

26.  konštatuje, že v októbri 2015 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit týkajúci sa prevádzkového riadenia a aktualizácie riadiaceho plánu; poukazuje na to, že útvar IAS vydal tri odporúčania; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní ešte neuskutočnených odporúčaní;

27.  konštatuje, že v októbri 2016 IAS vykonal audit postupov týkajúcich sa programu Horizont 2020; konštatuje, že v rámci auditu sa posúdilo, či spoločný podnik dodržiava postupy stanovené v rámci programu Horizont 2020, najmä pokiaľ ide o určenie tém, hodnotenie a výber návrhov a o prípravu dohôd o grante;

Výzvy na predkladanie návrhov

28.  konštatuje, že v prípade užšej výzvy na priemyselný výskum, ktorá bola obmedzená na členov spoločného podniku zastupujúcich priemysel, spoločný podnik udelil granty projektovým konzorciám napriek tomu, že v dvoch prípadoch kontroly finančnej životaschopnosti príjemcov, ktoré vykonala Výkonná agentúra pre výskum, poukazovali na to, že finančná kapacita koordinujúcich priemyselných členov konzorcia bola slabá; konštatuje, že z uvedeného vyplýva, že finančné riziko v súvislosti s ukončením týchto projektov je vyššie a finančné riziko je vyššie aj v prípade ďalších projektov, na ktorých sa podieľajú títo dvaja príjemcovia; poznamenáva, že v týchto dvoch prípadoch sa rozhodnutie výkonného riaditeľa zakladalo na doplnkových ad hoc posúdeniach rizika, ktoré vykonali zamestnanci spoločného podniku; je znepokojený skutočnosťou, že spoločný podnik zatiaľ nevytvoril systematický vnútorný postup na opätovné posúdenie nedostatočnej finančnej životaschopnosti koordinátora grantového projektu, vrátane opatrení na zmiernenie a kompenzáciu zvýšeného finančného rizika; konštatuje, že v nadväznosti na výsledky doplnkového posúdenia rizík, ktoré bolo vykonané v súlade s usmerneniami v rámci programu Horizont 2020, spoločný podnik dospel k záveru, že odmietnutie koordinátorov projektu len na základe analýzy realizovanej Výkonnou agentúrou pre výskum ho mohlo vystaviť významnému riziku súdneho sporu; poznamenáva, že spoločný podnik súhlasí s tým, že by sa mal zaviesť vnútorný postup na opätovné posúdenie nedostatočnej finančnej životaschopnosti koordinátora grantového projektu, vrátane opatrení na zmiernenie a kompenzáciu zvýšeného finančného rizika;

Komunikácia

29.  uznáva potrebu spoločného podniku komunikovať s občanmi Únie, a to prostredníctvom inštitúcií Únie, pokiaľ ide o významný výskum a spoluprácu, ktorým sa venuje; zdôrazňuje, že je dôležité poukázať na skutočné zlepšenia dosiahnuté v dôsledku tejto činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho mandátu, ako aj skutočnosť, že pri zvyšovaní povedomia verejnosti o prínose ich činnosti spolupracuje s inými spoločnými podnikmi;

30.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov;

Ďalšie otázky

31.  s potešením konštatuje, že všetky projekty v rámci SESAR 1 boli z operačného hľadiska uzavreté na konci roka 2016, a že leteckému priemyslu už bolo poskytnutých 61 riešení, ktoré sú pripravené na priemyselné využitie a zavedenie a ktoré sú obsiahnuté v prvom vydaní katalógu riešení SESAR; berie na vedomie, že 54 riešení, na ktorých sa začali práce v rámci SESAR 1, sa budú ďalej rozvíjať v SESAR 2020, čo je dôkaz úsilia o zabezpečenie účinného prechodu medzi týmito dvoma programami;

32.  vyzýva spoločný podnik a Komisiu, aby vyhodnotili výsledky zavedenia riešenia SESAR, najmä z hľadiska zabezpečenia interoperability a krokov na dobudovanie jednotného európskeho neba; berúc do úvahy, že fáza zavádzania už prebieha, vyzýva spoločný podnik, aby začal s vypracúvaním pilotného projektu týkajúceho sa novej štruktúry európskeho vzdušného priestoru, ktorá výrazne prispeje k finančnej efektívnosti tohto zavádzania;

33.  víta uverejnenie výhľadovej štúdie SESAR o európskych bezpilotných vzdušných prostriedkoch v novembri 2016; domnieva sa, že na bezpečnú integráciu bezpilotných vzdušných prostriedkov do európskeho vzdušného priestoru sú potrebné rozličné inovácie vrátane technológií týkajúcich sa manažmentu letovej prevádzky; so záujmom berie na vedomie jeho prehľad vývoja európskeho trhu s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami do roku 2050 a jeho obrovský potenciál pre Európu a jej konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni, ako aj opatrenia, ktoré treba prijať v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch s cieľom využiť tento potenciál, vrátane podpory výskumu a vývoja vytvorením ekosystému na úrovni Únie, ktorý bude zahŕňať regulačný rámec a technológiu, spojí všetky kľúčové zainteresované strany z verejného a súkromného sektora a povedie k zvýšeniu poskytovaných finančných prostriedkov Únie, čím sa podporia najmä malé a stredné podniky v tomto odvetví;

34.  konštatuje, že manažment európskeho vzdušného priestoru je naďalej fragmentovaný a jednotné európske nebo ako koncepcia nebolo zatiaľ dosiahnuté; opäť zdôrazňuje významnú úlohu spoločného podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom projektu jednotného európskeho neba, hoci lehota na dosiahnutie cieľov projektu SESAR bola predĺžená z pôvodného termínu stanoveného na rok 2020 až do roku 2035;

35.  upozorňuje na dôležitosť riešenia problému fragmentácie európskeho neba, keďže v súčasnosti jednotný európsky trh ešte stále v plnej miere nevyužíva všetky výhody, ktoré mu jednotné európske nebo ponúka.

(1) Ú. v. EÚ L 192, 1.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie