Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2181(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2018

Ingivna texter :

A8-0077/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.67

Antagna texter :

P8_TA(2018)0172

Antagna texter
PDF 160kWORD 51k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget Sesar
P8_TA(2018)0172A8-0077/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 (2017/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(4), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0077/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma Sesar‑företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 12.12.2017, s. 1.
(2) EUT C 426, 12.12.2017, s. 56.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016 (2017/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(4), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0077/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 12.12.2017, s. 1.
(2) EUT C 426, 12.12.2017, s. 56.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016 (2017/2181(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0077/2018), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma Sesar-företaget (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades i februari 2007 för att driva det forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) som syftar till att modernisera flygledningstjänsterna i unionen.

B.  Till följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 721/2014(1) förlängdes det gemensamma företagets verksamhetstid genom Sesar2020-programmet (nedan kallat Sesar 2020) till den 31 december 2024.

C.  Det gemensamma företaget är utformat som ett offentlig–privat partnerskap med unionen och Eurocontrol som grundande medlemmar.

D.  Unionens bidrag till Sesar 2020:s utvecklingsfas 2014–2024, som finansieras av Horisont 2020, uppgår till 585 000 000 EUR. Med de nya medlemsavtalen inom Horisont 2020 förväntas bidraget från Eurocontrol bli cirka 500 000 000 EUR, och bidraget från de övriga partnerna från luftfartsindustrin cirka 720 700 000 EUR varav cirka 90 % bör vara in natura.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2015

1.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i sina förfaranden införlivade en gemensam mall för försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter.

Allmänt

2.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att årsredovisningen för det gemensamma företaget för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess finansiella regler och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

3.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2016 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets budget för betalningar 2016 var 157 100 000 EUR (2015: 136 900 000 EUR).

5.  Europaparlamentet noterar på basis av revisionsrättens rapport att den slutliga budgeten för 2016 som fanns tillgänglig för genomförandet av det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 innehöll åtagandebemyndiganden på 101 400 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 162 800 000 EUR.

6.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport var utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena 95,7 % respektive 63,2 %. Parlamentet uttrycker oro över att den låga utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena berodde på att genomförandet av studier och utvecklingsprojekt vid det gemensamma företagets medlemmar var försenade. Parlamentet inser att förseningarna avseende genomförandet av betalningar för studier och utvecklingsprojekt vid det gemensamma företagets medlemmar till stor del beror på svårigheter att anpassa de gemensamma it‑verktygen inom ramen för Horisont 2020 till det gemensamma företagets särskilda behov. Prioritet bör ges åt att säkerställa att dessa problem inte uppstår igen i framtiden.

7.  Europaparlamentet noterar att 383 kostnadsredovisningar granskades som en del av 2016 års revision. Dessa avsåg alla 15 medlemmar och motsvarade 77 000 000 EUR eller 10 % av de totala begärda kostnaderna på 728 800 000 EUR, med en kvarstående felprocent på 1,34 %.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom sjunde ramprogrammet och TEN-T

8.  Europaparlamentet noterar att av den totala drifts- och administrationsbudgeten på 892 800 000 EUR för Sesar 1-verksamhet (nedan kallat Sesar 1) hade det gemensamma företaget i slutet av 2016 gjort åtaganden på 827 400 000 EUR och betalningar på 704 200 000 EUR (79 % av den tillgängliga budgeten).

9.  Europaparlamentet noterar att av de natura- och kontantbidrag på 1 254 500 000 EUR som de övriga medlemmarna ska lämna till det gemensamma företagets driftskostnader och administrativa kostnader (670 200 000 EUR från Eurocontrol och 584 300 000 EUR från medlemmar i luftfartssektorn) hade det gemensamma företaget i slutet av 2016 godkänt bidrag på 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR från Eurocontrol och 482 300 000 EUR från luftfartssektorn). Parlamentet noterar dessutom att bidrag in natura på 133 500 000 EUR från de övriga medlemmarna hade rapporterats till det gemensamma företaget i slutet av 2016 (49 200 000 EUR från Eurocontrol och 84 200 000 från medlemmar i luftfartssektorn).

10.  Europaparlamentet noterar att de ackumulerade kontantbidragen från EU uppgick i slutet av 2016 till 597 100 000 EUR, vilket kan jämföras med de totala natura- och kontantbidragen på 476 900 000 EUR från Eurocontrol och 566 500 000 EUR från medlemmar i luftfartssektorn.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom Horisont 2020

11.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 585 000 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget för genomförandet av Sesar 2020 hade det gemensamma företaget i slutet av 2016 gjort åtaganden på 61 600 000 EUR och betalningar på 49 900 000 EUR (8,5 % av anslagen). Parlamentet noterar dessutom att betalningarna gällde främst förfinansiering av den första vågen av Sesar 2020-projekt.

12.  Europaparlamentet noterar att de ackumulerade kontantbidragen från EU till det gemensamma företagets operativa verksamhet uppgick i slutet av 2016 till 56 800 000 EUR.

13.  Europaparlamentet framhåller att de andra medlemmarna ska lämna natura- och kontantbidrag på 1 220 700 000 EUR till det gemensamma företagets operativa verksamhet för Sesar 2020 (500 000 000 EUR från Eurocontrol och 720 700 000 EUR från luftfartssektorn). Parlamentet uttrycker oro över att inga bidrag in natura eller kontantbidrag hade godkänts av styrelsen i slutet av 2016, men noterar att Sesar 2020‑projekten var i ett inledningsskede. Parlamentet konstaterar att medlemmarna väntas lämna in sina första kostnadsredovisningar under 2018 och det gemensamma företaget kommer därefter att börja arbetet med att godkänna relaterade bidrag in natura.

14.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget haft svårt att anpassa it‑verktygen inom ramen för Horisont 2020 till sina särskilda behov, vilket lett till förseningar avseende genomförandet av betalningar för studier och utvecklingsprojekt vid det gemensamma företagets medlemmar. Parlamentet beklagar att 14,5 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden – med anknytning till ansökningsomgångar och verksamheter inom ramen för Sesar 2020 som ursprungligen budgeterades för 2016 – annullerades genom en ändringsbudget för 2016 på grund av yttre faktorer utanför det gemensamma företagets kontroll. Parlamentet är bekymrat över den fortsatt stigande trenden för utestående åtaganden som ökade från 72,1 miljoner EUR till 83,8 miljoner EUR under 2016, och kräver att denna trend vänder efter övergången till Sesar 2020.

15.  Europaparlamentet gläder sig över undertecknandet under 2016 av det förnyade avtalet mellan Eurocontrol och det gemensamma företaget Sesar som klargör Eurocontrols nya roll som en av grundarna av Sesar och omfattar en rad åtaganden och förpliktelser när det gäller genomförandet av Sesar 2020. Parlamentet välkomnar också utvidgningen av medlemskapet till 19 medlemmar, som företräder mer än 100 företag inom sektorn och som kommer att delta i industriforskning, validering och demonstration inom ramen för Sesar 2020. Parlamentet noterar antagandet av den första utgåvan av det gemensamma företagets samlade programdokument för perioden 2017–2019.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

16.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget per den 31 december 2016 hade 44 anställda (2015:41).

17.  Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företaget genomförde sex upphandlingsförfaranden för ett ungefärligt värde på 22 300 000 EUR i överensstämmelse med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser för att säkerställa rättvis konkurrens bland leverantörer och en så effektiv användning som möjligt av det gemensamma företagets medel.

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget i sina förfaranden för upphandling av tjänster fastställer en maximal budget för kontrakten. Parlamentet oroas över att detta maxbelopp inte är baserat på en systematisk kostnadsberäkningsprocess och ett referenssystem för rimliga marknadspriser. Detta garanterar inte att de fleråriga tjänstekontrakten är kostnadseffektiva, eftersom erfarenheten visar att de flesta anbud som tas emot ligger nära den maximala budgeten. Parlamentet välkomnar att det gemensamma företaget efter revisionsrättens iakttagelse i april 2017 införde en metod för att systematiskt bedöma behoven och kostnaderna för kontrakt under fasen för upphandlingsplanering.

19.  Europaparlamentet tar del av resultaten från den jämförande undersökningen om de mänskliga resurserna för 2016: 62 % operativa tjänster, 30 % administrativa tjänster och 8 % neutrala tjänster.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

20.  Europaparlamentet noterade att nio revisioner genomfördes under 2016 av ett externt revisionsföretag på grund av en konstaterad intressekonflikt mellan medlemmen och den lagstadgade revisorn. Parlamentet noterar att de gemensamma företagen har ett reviderat ramavtal för revisionstjänster med tre externa revisionsföretag och att revisionsverksamheten endast görs av dessa företag. Parlamentet framhåller att inga sådana väsentliga problem har identifierats i de revisioner som har genomförts hittills som skulle kräva styrelsens uppmärksamhet.

Internkontroll

21.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner av stödmottagare.

22.  Europaparlamentet uttrycker oro över att det gemensamma företaget ännu inte har infört några särskilda riktlinjer för medlemmarna och de externa revisorerna om hur de ska redovisa och styrka medlemmarnas bidrag in natura till Sesar 2020-projekt. Parlamentet är dessutom bekymrat över att det gemensamma företaget inte har fastställt interna riktlinjer för sina förhandskontroller av ersättningsanspråk för Sesar 2020-projekt. Parlamentet välkomnar att man i december 2016 i det gemensamma företagets styrelse antog dokumentet Methodology and Validation process for In kind contributions (IKC) in the SJU (SESAR 2020 Programme only) (metodik och godkännandeprocess för bidrag in natura inom det gemensamma företaget Sesar (endast Sesar 2020-programmet)). Parlamentet noterar att det gemensamma företaget förväntas undersöka om kommissionens strategi för förhandskontroller inom Horisont 2020 behöver anpassas efter den specifika riskbilden för Sesar 2020-projekten.

23.  Europaparlamentet uppmanar företaget att införa ett systematiskt internt förfarande för att göra en förnyad prövning av en tidigare konstaterad bristfällig ekonomisk livskraft hos en samordnare av ett bidragsfinansierat projekt, tillsammans med åtgärder för att minska och kompensera för den ökade ekonomiska risken. Parlamentet noterar att företaget inte har infört några särskilda riktlinjer för medlemmarna och de externa revisorerna om hur de ska redovisa och styrka medlemmarnas bidrag in natura till Sesar 2020-projekt, och uppmanar företaget att utveckla riktlinjer och ett standardintyg innan bidragen in natura mottas under 2018.

24.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget har fortsatt att tillämpa en mångsidig strategi för att effektivt se över, hantera och minska riskerna, och förväntar sig att företaget ägnar särskild uppmärksamhet åt de kritiska verksamhetsrisker som det har identifierat när det gäller huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten och Sesar 2020. Parlamentet gläder sig över att det gemensamma företagets styrelse antog en strategi för bedrägeribekämpning den 18 mars 2016.

25.  Europaparlamentet konstaterar när det gäller Sesar 1 att 21 revisioner vid fem utvalda medlemmar hade planerats, varav 14 slutfördes under 2016 som ett led i den tredje cykeln av revisioner vid alla 15 medlemmar i enlighet med det gemensamma företagets strategi för efterhandsrevision. Parlamentet oroas över den kvarstående felprocenten på 6,21 % under 2016, men gläder sig över att den sammanlagda kvarstående felprocenten för Sesar 1 är 1,34 %.

Internrevision

26.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) i oktober 2015 genomförde en revision av den operativa styrningen och en uppdatering av huvudplanen, och att IAS utfärdade tre rekommendationer. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de återstående rekommendationerna.

27.  Europaparlamentet konstaterar att IAS i oktober 2016 slutförde en revision av processen för Horisont 2020. Parlamentet noterar att revisionen granskade det gemensamma företagets överensstämmelse med Horisont 2020-processerna, särskilt när det gäller fastställande av ämne, utvärdering och urval av förslag och förberedelse av bidragsöverenskommelser.

Inbjudningar att lämna förslag

28.  Europaparlamentet konstaterar att vad beträffar den selektiva anbudsinfordran för industriforskning som var begränsad till det gemensamma företagets medlemmar beviljade det gemensamma företaget bidrag till projektkonsortier, trots att de kontroller av stödmottagarnas ekonomiska livskraft som Genomförandeorganet för forskning hade gjort i två fall visade att den ekonomiska kapaciteten hos de samordnande industrimedlemmarna i konsortiet var bristfällig. Parlamentet konstaterar att detta medför en större ekonomisk risk för att dessa projekt inte avslutas, och den ekonomiska risken är också större i de två andra projekt som dessa två stödmottagare deltar i. Parlamentet noterar att den verkställande direktörens beslut i dessa två fall byggde på kompletterande särskilda riskbedömningar som hade utförts av personal vid det gemensamma företaget. Parlamentet är bekymrat över att det gemensamma företaget ännu inte har infört ett systematiskt internt förfarande för att göra en förnyad prövning av en tidigare konstaterad bristfällig ekonomisk livskraft hos en samordnare av ett bidragsfinansierat projekt eller fastställt åtgärder för att minska och kompensera för den ökade ekonomiska risken. Parlamentet noterar att efter resultatet av de kompletterande riskbedömningar som gjordes i enlighet med riktlinjerna i Horisont 2020 ansåg det gemensamma företaget att risken för rättstvister skulle vara påtaglig om de samordnande industrimedlemmarna avfärdades enbart mot bakgrund av den analys som Genomförandeorganet för forskning genomfört. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget instämmer i att det bör inrättas ett internt förfarande för förnyad bedömning vid svag ekonomisk bärkraft hos en industrimedlem som samordnar stödmottagande projekt, inklusive åtgärder för att mildra och kompensera för de förhöjda ekonomiska riskerna.

Kommunikation

29.  Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets behov av att kommunicera med unionsmedborgarna, via unionens institutioner, om den viktiga forskning och det viktiga samarbete som företaget bedriver. Parlamentet betonar vikten av att lyfta fram verkliga förbättringar som följer av detta arbete, vilket är en viktig del av det gemensamma företagets uppdrag, liksom det faktum att det samarbetar med andra gemensamma företag för att främja allmänhetens medvetenhet om de positiva effekterna av deras arbete.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera de gemensamma företagen.

Övriga frågor

31.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att alla Sesar 1-projekt hade avslutats i operativt hänseende i slutet av 2016, och att 61 lösningar i den första utgåvan av SESAR Solution Catalogue som är klara för industriellt utnyttjande och införande har levererats till luftfartssektorn. Parlamentet noterar vidare att 54 lösningar som inleddes inom ramen för Sesar 1 kommer att vidareutvecklas inom Sesar 2020, och utgör ett exempel på insatserna för att säkerställa en effektiv övergång mellan de två programmen.

32.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget och kommissionen att utvärdera resultatet av genomförandet av Sesar, framför allt i fråga om säkerställandet av driftskompatibilitet och de framsteg som nåtts med fullbordandet av det gemensamma europeiska luftrummet. Eftersom utvecklingsfasen redan är i gång uppmanar parlamentet det gemensamma företaget att inleda utvecklingen av pilotprojektet avseende en ny struktur för det europeiska luftrummet, som kommer att bidra väsentligt till den ekonomiska effektiviteten av genomförandet.

33.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av en undersökning om drönare (SESAR European Drones Outlook Study) i november 2016. Parlamentet anser att det krävs en rad innovationer, inklusive teknik som rör flygledningstjänsten, för att på ett säkert sätt integrera drönare i det europeiska luftrummet. Parlamentet noterar med intresse översikten över utvecklingen av den europeiska marknaden för drönare fram till 2050 och dess enorma potential för Europa och dess globala konkurrenskraft, liksom de åtgärder som måste vidtas under de kommande 5–10 åren för att frigöra denna potential, inbegripet stöd för forskning och utveckling genom inrättandet på EU-nivå av ett ekosystem som omfattar både ett regelverk och teknik, och som sammanför alla viktiga offentliga och privata aktörer, och resulterar i tillhandahållandet av ökad unionsfinansiering, i synnerhet till förmån för tillväxten för små och medelstora företag inom denna sektor.

34.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska luftrumsplaneringen fortfarande är splittrad och att det gemensamma europeiska luftrummet som ett begrepp ännu inte har förverkligats. Tidsfristen för att uppnå det gemensamma företagets prestationsambitioner har flyttats till 2035 i stället för 2020, som ursprungligen planerats, och därför påminner Europaparlamentet om företagets viktiga roll när det gäller att samordna och genomföra forskningen inom Sesarprojektet, som är en hörnsten i det gemensamma europeiska luftrummet.

35.  Europaparlamentet påminner om vikten av att komma till rätta med fragmenteringen av det europeiska luftrummet, eftersom den europeiska inre marknaden i nuläget inte fullt ut gagnas av fördelarna med det gemensamma europeiska luftrummet.

(1) EUT L 192, 1.7.2014, s. 1.

Senaste uppdatering: 1 juli 2019Rättsligt meddelande