Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2186(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0076/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0076/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0173

Usvojeni tekstovi
PDF 418kWORD 55k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. (2017/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0076/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 12.12.2017., str. 64.
(2) SL C 426, 12.12.2017., str. 64.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. (2017/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0076/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 12.12.2017., str. 64.
(2) SL C 426, 12.12.2017., str. 64.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. (2017/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0076/2018),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće Shift2Rail osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 642/2014(1) („Uredba o uspostavi Zajedničkog poduzeća”) u lipnju 2014. za razdoblje od deset godina;

B.  budući da članove osnivače čine Unija, koju predstavlja Komisija, te partneri iz željezničkog sektora (ključni dionici, uključujući proizvođače željezničke opreme, željezničke prijevoznike, upravitelje infrastrukture i istraživačke centre); s mogućnošću sudjelovanja drugih subjekata u Zajedničkom poduzeću u svojstvu pridruženih članova;

C.  budući da su ciljevi Zajedničkog poduzeća: a) uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora; b) povećanje atraktivnosti i konkurentnosti europskog željezničkog prostora; c) osiguranje modalnog prelaska s cestovnog prometa; te d) održavanje vodeće pozicije europske željezničke industrije na svjetskom tržištu;

D.  budući da je Zajedničko poduzeće u svibnju 2016. započelo sa samostalnim radom;

Općenito

1.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda o računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. („Izvješće Suda”) u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da najveći mogući doprinos EU-a aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 450 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose resursima u iznosu od najmanje 470 000 000 EUR, od čega su najmanje 350 000 000 EUR doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća, a najmanje 120 000 000 EUR doprinosi u naravi za dodatne aktivnosti Zajedničkog poduzeća;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2016. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 50 200 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 52 300 000 EUR; ističe da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja iznosile 94 %, odnosno 82 % te da čine nisku razinu, posebno za odobrena sredstva za plaćanja; međutim napominje da su većina plaćanja koja je Zajedničko poduzeće izvršilo 2016. bile isplate predfinanciranja za projekte u okviru programa Obzor 2020. koji su odabrani na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2015. i 2016.;

5.  napominje da su od 450 000 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. koja su dodijeljena za inicijativu Shift2Rail, 52 000 000 EUR izdvojena za program rada u području prometa za razdoblje 2014. – 2015. kojim upravlja Europska komisija, čime je Zajedničkom poduzeću dodijeljeno 398 000 000 EUR; primjećuje da je do kraja 2016. Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 92 400 000 EUR i isplatilo 42 700 000 EUR (10,7 % dodijeljenih sredstava) za provedbu prvog kruga svojih projekata;

6.  prima na znanje činjenicu da su od 350 000 000 EUR doprinosa koje članovi iz željezničkog sektora trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća ti članovi do kraja 2016., odnosno četiri mjeseca nakon što je Zajedničko poduzeće započelo s provedbom svojih prvih projekata u okviru programa Obzor 2020., prijavili doprinose u naravi za operativne aktivnosti u iznosu od 4 500 000 EUR, od čega je potvrđeno 3 000 000 EUR; prima na znanje da je upravni odbor potvrdio novčane doprinose u iznosu od 3 200 000 EUR za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća;

7.  prima na znanje da su od 120 000 000 EUR doprinosa koje članovi iz željezničkog sektora trebaju dati za dodatne aktivnosti ti članovi do kraja 2016. već prijavili 55 000 000 EUR (45,8 %), od čega je potvrđeno 35 200 000 EUR;

8.  primjećuje da su na kraju 2016. ukupni doprinosi članova iz željezničkog sektora iznosili 62 700 000 EUR, dok su novčani doprinosi EU-a iznosili 48 500 000 EUR;

9.  napominje da je 2016. Zajedničko poduzeće potpisalo 27 ugovora o bespovratnim sredstvima kao rezultat poziva na podnošenje prijedloga iz 2015. i 2016. i da je vrijednost aktivnosti u području istraživanja i razvoja povezanih s tim pozivima iznosila 167,3 milijuna EUR, koje je trebalo sufinancirati Zajedničko poduzeće u maksimalnom iznosu od 79,1 milijun EUR;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  napominje da, iako je strategija Komisije za borbu protiv prijevara obvezujuća za Zajedničko poduzeće, ono krajem 2016. još nije bilo provelo posebnu procjenu rizika u vezi s borbom protiv prijevara niti je uspostavilo akcijski plan za provedbu vlastite strategije borbe protiv prijevara, a riječ je o važnim i očekivanim sustavima upravljanja i najboljim praksama na temelju metodologije Komisije; prima na znanje činjenicu da je 2017. Zajedničko poduzeće poduzelo prve korake za utvrđivanje vlastitog akcijskog plana za borbu protiv prijevara, tj. održalo je sastanak o osviještenosti u pogledu borbe protiv prijevara za osoblje Zajedničkog poduzeća koji je organizirao Europski ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te provelo procjenu rizika u području borbe protiv prijevara; prima na znanje da će sljedeći korak biti procjena utjecaja u kojoj će se utvrditi ključni ciljevi povezani s ublažavanjem slabosti koje se mogu utvrditi (u četvrtom tromjesečju 2017.) te ocjenjivanje strategije borbe protiv prijevara i akcijskog plana do lipnja 2018.;

Odabir osoblja i zapošljavanje

11.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće 2016. zaposlilo sedmero članova osoblja u skladu s planom radnih mjesta: izvršnog direktora, voditelja Odjela za administrativne poslove i financije, službenika za komunikacije, informatičkog asistenta i tri voditelja programa;

12.  prima na znanje da se do kraja 2016. osoblje Zajedničkog poduzeća sastojalo od 17 zaposlenika kako je i predviđeno u planu radnih mjesta;

Unutarnja kontrola

13.  prima na znanje da je prema navodima iz izvješća Revizorskog suda Zajedničko poduzeće izradilo akcijski plan za provedbu svojeg okvira unutarnje kontrole kojim se u obzir uzimaju i rezultati procjene rizika koju je u prosincu 2016. izradila Služba Komisije za unutarnju reviziju; prima na znanje da će se s provedbom ex post revizija zahtjeva za povrat projektnih troškova koje obavljaju neovisni vanjski revizori započeti nakon što tijekom 2017. budu potvrđeni prvi zahtjevi za povrat troškova;

14.  prima na znanje činjenicu da služba Komisije za unutarnju reviziju obnaša ulogu unutarnjeg revizora Zajedničkog poduzeća i u tom smislu podnosi izvješće upravnom odboru i neizravno izvršnom direktivu; prima na znanje da se prva revizorska misija sastojala od utvrđivanja profila rizika Zajedničkog poduzeća u cilju utvrđivanja trogodišnjeg radnog plana unutarnje revizije;

Operativna nabava i bespovratna sredstva

15.  izražava zabrinutost zbog toga što u svojim postupcima javne nabave usluga Zajedničko poduzeće određuje najvišu moguću vrijednost ugovora; primjećuje da nije bilo dokaza o tome da se ta najviša moguća vrijednost temeljila na postupku procjene troškova i utemeljenom referentnom sustavu tržišnih cijena; zauzima stajalište da se time možda ne jamči isplativost višegodišnjih ugovora o uslugama koje Zajedničko poduzeće sklapa s obzirom na to da iskustvo pokazuje da je većina primljenih ponuda bila blizu najvišeg mogućeg proračuna; pozdravlja činjenicu da je pristup Zajedničkog poduzeća u skladu s odredbama priručnika Komisije za nabavu i načelima Financijskih pravila;

16.  skreće pozornost na to da je u dva od osam slučajeva Zajedničko poduzeće dodijelilo bespovratna sredstva projektnim konzorcijima unatoč činjenici da su provjere financijske održivosti korisnika koje je obavila Izvršna agencija za istraživanje pokazale da financijska sposobnost članova iz željezničkog sektora zaduženih za koordinaciju konzorcija nije bila zadovoljavajuća; napominje da to podrazumijeva nepotreban financijski rizik za dovršetak tih projekata i da je financijski rizik bio posebno visok u jednom slučaju u kojem je partneru zaduženom za koordinaciju dodijeljeno više od 45 % ukupnih financijskih sredstava projekta; poziva Zajedničko poduzeće da prije kraja 2018. jasno navede razloge zbog kojih je odlučilo preuzeti takav rizik i da u pisanom obliku obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju obaju projekata u okviru mjera praćenja na temelju razrješnice; skreće pozornost na trajnu i stvarnu potrebu za ispravnim sustavom procjene rizika koji bi se trebao sveobuhvatno primjenjivati;

Ostala pitanja

17.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku preispitivanja programa Obzor 2020. u sredini programskog razdoblja u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća;

18.  svjestan je da Zajedničko poduzeće preko institucija EU-a treba informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnji u kojima sudjeluje; ističe da je važno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada i važan su dio njegova mandata, kao i činjenicu da ono surađuje s ostalim zajedničkim poduzećima pri promicanju javne svijesti o koristima njihova rada; u tom pogledu napominje da mnogi privatni partneri Zajedničkog poduzeća raspolažu kapacitetima za izravnu komunikaciju s građanima Unije te ih treba poticati na sudjelovanje u tom nastojanju;

19.  ističe činjenicu da su istraživanja i inovacije u željezničkom sektoru ključni za razvoj sigurnog i globalno konkurentnog željezničkog sektora te da imaju važnu ulogu u znatnom smanjenju troška životnog ciklusa sustava željezničkog prijevoza i u znatnom povećanju kapaciteta tog sustava, u pouzdanosti i točnosti, kao i u uklanjanju preostalih tehničkih prepreka interoperabilnosti te smanjenju negativnih vanjskih učinaka povezanih s prijevozom; također ističe da su ciljevi Zajedničkog poduzeća ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora te povećanje privlačnosti i konkurentnosti europskog željezničkog sustava;

20.  podsjeća da istraživanja i inovacije nisu izoliran proces koji se koristi jednostavnim pravilom za upravljanje procesima; stoga ističe da je vrlo važno da se među projektima za istraživanja i inovacije utvrde oni koji na tržište mogu donijeti inovativna rješenja; ističe da će izmjene Uredbe o uspostavi Zajedničkog poduzeća te izmjene u njegovim statutima biti vrlo važne za budući razvoj Zajedničkog poduzeća u cilju poboljšanja njegove učinkovitosti; posebno naglašava da je potrebno predvidjeti primjenu načela višegodišnjeg financiranja i donijeti fleksibilne rasporede za objavljivanje prijedloga projekata;

21.  inzistira na važnosti suradnje između Zajedničkog poduzeća i Agencije Europske unije za željeznice (ERA); pozdravlja sudjelovanje ERA-e na sastancima upravnog odbora Zajedničkog poduzeća; poziva Zajedničko poduzeće da u sklopu svojeg godišnjeg izvješća o radu dostavi konkretnije informacije o glavnim postignućima te suradnje;

22.  prima na znanje činjenicu da je Zajedničko poduzeće tijekom prvih mjeseci otkad je postalo autonomno započelo istraživački rad kako bi razmotrilo načine na koje se mogu iskoristiti aktivnosti planirane u sklopu drugih programa i fondova Unije u vezi sa željezničkim sektorom, a posebno u sklopu Europskog fonda za strateška ulaganja , Regionalnog fonda i Kohezijskog fonda, te prima na znanje činjenicu da Zajedničko poduzeće namjerava dodatno razviti tu aktivnost; zahtijeva od Zajedničkog poduzeća da dostavi pojedinosti o tome kako namjerava razviti sinergije među tim aktivnostima i koje rezultate očekuje;

23.  ističe da bi projekti za istraživanja i inovacije trebali biti popraćeni višom razinom tehnološke spremnosti u demonstracijskoj i provedbenoj fazi; naglašava da su potrebna dodatna financijska sredstva iz odgovarajućih instrumenata financiranja, što je ključno za stvaranje konkurentnog željezničkog sustava u budućnosti.

(1) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena