Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2186(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0076/2018

Texte depuse :

A8-0076/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0173

Texte adoptate
PDF 349kWORD 54k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R)
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0076/2018),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
(2) JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0076/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
(2) JO C 426, 12.12.2017, p. 64.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0076/2018),

A.  întrucât întreprinderea comună Shift2Rail („întreprinderea comună) a fost înființată în iunie 2014 pentru o perioadă de 10 ani prin Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului(1) („Regulamentul de înființare a întreprinderii comune”);

B.  întrucât membrii fondatori sunt Uniunea, reprezentată de Comisia Europeană, și o serie de parteneri din sectorul feroviar (părți interesate principale, inclusiv producători de echipamente feroviare, companii feroviare, administratori de infrastructură și centre de cercetare), existând posibilitatea ca și alte entități să participe la întreprinderea comună în calitate de membri asociați;

C.  întrucât întreprinderea comună are ca obiective: (a) crearea unui spațiu feroviar european unic; (b) creșterea atractivității și a competitivității sistemului feroviar european; (c) asigurarea unui transfer modal de la transportul rutier; și (d) menținerea poziției de lider pe piața mondială a sectorului feroviar european;

D.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în mai 2016;

Aspecte generale

1.  ia act de faptul că raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 („raportul Curții”) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu normele sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  observă faptul că contribuția maximă a Uniunii la activitățile întreprinderii comune este de 450 000 000 EUR, aceasta fiind plătită în cadrul Programului Orizont 2020; constată că membrii din sectorul industrial ai întreprinderii comune au obligația de a contribui cu resurse în valoare de cel puțin 470 000 000 EUR, constând în contribuții în natură și în numerar de cel puțin 350 000 000 EUR la activitățile operaționale și la costurile administrative ale întreprinderii comune și în contribuții în natură în valoare de cel puțin 120 000 000 EUR la activitățile suplimentare ale întreprinderii comune;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2016 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 50 200 000 EUR și credite de plată în valoare de 52 300 000 EUR; subliniază faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 94 %, respectiv de 82 %, ceea ce reprezintă un nivel scăzut, în special la creditele de plată; mai constată că cea mai mare parte a plăților efectuate de întreprinderea comună în 2016 erau plăți de prefinanțare pentru proiecte aferente programului Orizont 2020 selectate în cadrul cererilor de propuneri din 2015 și din 2016;

5.  observă că, din cele 450 de milioane de euro reprezentând fonduri aferente programului Orizont 2020 atribuite inițiativei Shift2Rail, 52 de milioane de euro au fost alocate programului de lucru privind transporturile pentru perioada 2014-2015 al Orizont 2020, gestionat de Comisie, rezultând o sumă de 398 de milioane de euro alocată întreprinderii comune; constată că, până la sfârșitul exercițiului 2016, întreprinderea comună făcuse angajamente în valoare de 92 400 000 EUR și plăți în valoare de 42 700 000 EUR (10,7 % din fondurile alocate) pentru implementarea primului său lot de proiecte;

6.  este conștient că din cele EUR 350 000 000 reprezentând contribuții care trebuiau să fie vărsate de membrii din sectorul feroviar pentru activitățile operaționale și costurile administrative ale întreprinderii comune, acești membri raportaseră, până la sfârșitul exercițiului 2016, și anume la patru luni după ce întreprinderea comună își lansase primele proiecte Orizont 2020, contribuții în natură în valoare de 4 500 000 EUR pentru activitățile operaționale; din această sumă, 3 000 000 EUR fuseseră certificați; observă că Consiliul de conducere validase contribuții în numerar în valoare de 3 200 000 EUR pentru costurile administrative ale întreprinderii comune;

7.  constată că din cele 120 000 000 EUR reprezentând contribuții din partea membrilor din sectorul feroviar care trebuiau să fie aduse pentru activitățile suplimentare, membrii raportaseră deja, până la sfârșitul exercițiului 2016, o sumă în valoare de 55 000 000 EUR (45,8 %). Din această sumă, 35 200 000 EUR fuseseră certificați;

8.  observă că, la sfârșitul exercițiului 2016, contribuțiile totale din partea membrilor din sectorului se ridicau la 62 700 000 EUR, comparativ cu contribuția în numerar din partea UE, în valoare de 48 500 000 EUR;

9.  ia act de faptul că, în 2016, întreprinderea comună a semnat 27 de acorduri de grant încheiate în urma cererilor de propuneri lansate în 2015 și 2016 și că, pentru respectivele cereri de propuneri, valoarea fondurilor alocate activităților de cercetare și inovare se ridica la 167,3 milioane EUR, care urma să fie cofinanțată de întreprinderea comună cu o sumă de maximum 79,1 milioane EUR;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  observă că, deși strategia antifraudă a Comisiei în domeniul cercetării este obligatorie pentru întreprinderea comună, la sfârșitul lui 2016 întreprinderea comună nu efectuase încă o evaluare a riscurilor specifică domeniului antifraudă și nici nu adoptase un plan de acțiune pentru implementarea propriei sale strategii antifraudă, pe baza metodologiei furnizate de Comisie; remarcă faptul că, în 2017, întreprinderea comună a făcut primii pași în sensul stabilirii propriului plan de acțiune antifraudă, și anume o sesiune de sensibilizare cu privire la combaterea fraudei pentru personalul întreprinderii comune, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), și o evaluare a riscurilor în materie de fraudă; observă că acest plan va fi urmat de o evaluare a impactului pentru a stabili obiectivele principale de atenuare a punctelor slabe identificabile (în al patrulea trimestru al anului 2017) și o evaluare a strategiei și a planului de acțiune antifraudă (iunie 2018);

Selecția personalului și recrutarea

11.  observă că, în 2016, întreprinderea comună a recrutat 7 angajați în conformitate cu schema de personal: un director executiv, un șef de administrație și finanțe, un responsabil de comunicare, un asistent IT și trei manageri de program;

12.  constată că, la sfârșitul lui 2016, numărul total al membrilor personalului întreprinderii comune se ridica la 17, așa cum prevedea schema de personal;

Controlul intern

13.  observă că potrivit raportului Curții, întreprinderea comună a adoptat un plan de acțiune pentru implementarea cadrului său de control intern care ia în considerare rezultatele unei evaluări a riscului realizate de Serviciul de Audit Intern (SAI) al Comisiei în decembrie 2016; observă, de asemenea, că în cursul anului 2017, după validarea primelor declarații de cheltuieli, urmează să fie lansate audituri ex post ale declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor, realizate de auditori externi independenți;

14.  recunoaște faptul că SAI îndeplinește rolul de auditor intern al întreprinderii comune și, în acest sens, ea este subordonată indirect Consiliului de conducere și directorului executiv; ia act de faptul că prima misiune de audit a constat în crearea unui profil de risc al întreprinderii comune, cu scopul de a stabili un plan trienal de activitate în materie de audit intern;

Achizițiile pentru activitățile operaționale și granturile

15.  se arată preocupat de faptul că, în cadrul procedurilor sale privind achiziția de servicii, întreprinderea comună a stabilit în mod inoportun un buget maxim pentru contractul care urmează să fie atribuit; observă că nu există nicio dovadă că această sumă maximă se baza pe un proces de estimare a costurilor și pe un sistem de referință la prețurile rezonabile ale pieței; consideră că, în aceste condiții, nu se garantează un raport cost-eficacitate optim pentru contractele multianuale de servicii, experiența arătând că majoritatea ofertelor primite propuneau un preț apropiat de bugetul maxim stabilit; salută faptul că abordarea întreprinderii comune este conformă cu prevederile din vademecumul Comisiei privind achizițiile publice și cu principiile normelor sale financiar;

16.  atrage atenția că, în două cazuri din opt, s-a observat că întreprinderea comună acordase granturi unor consorții constituite în vederea unor proiecte, în pofida faptului că verificările efectuate de Agenția Executivă pentru Cercetare cu privire la viabilitatea financiară a beneficiarilor indicaseră că membrii sectorului feroviar care coordonau consorțiile aveau o capacitate financiară slabă; observă că acest lucru presupune un risc financiar inutil de ridicat pentru finalizarea proiectelor respective, în unul dintre cazuri riscul financiar fiind deosebit de mare, partenerului coordonator fiindu-i alocate peste 45 % din totalul finanțării proiectelor; invită întreprinderea comună să prezinte în mod clar, până la sfârșitul lui 2018, motivele pentru care a decis să își asume acest risc și să informeze în scris autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la derularea ambelor proiecte, ca parte a acțiunilor subsecvente procedurii de descărcare de gestiune; atrage atenția asupra necesității permanente și imperioase de a dispune de un sistem temeinic de evaluare a riscurilor și de a ține cont de el în majoritatea situațiilor;

Diverse

17.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea în continuare a întreprinderilor comune;

18.  recunoaște necesitatea ca întreprinderea comună să comunice cu cetățenii Uniunii, prin intermediul instituțiilor Uniunii, privind activitățile semnificative de cercetare și colaborare pe care le desfășoară; subliniază importanța de a evidenția progresele reale realizate ca urmare a muncii depuse, care reprezintă o parte importantă a mandatului său, precum și faptul că colaborează cu alte întreprinderi comune la promovarea sensibilizării publicului cu privire la beneficiile activității lor; constată, în acest sens, că mulți dintre partenerii privați ai întreprinderii comune dispun de capacitatea de a comunica direct cu cetățenii Uniunii și ar trebui încurajați să participe la un astfel de efort;

19.  subliniază că activitățile de cercetare și inovare din sectorul feroviar sunt esențiale pentru dezvoltarea unui sector feroviar sigur și competitiv pe plan mondial, joacă un rol important în reducerea semnificativă a costurilor pe ciclu de viață ale sistemului de transport feroviar și îmbunătățirea semnificativă a performanței sistemului de transport feroviar în materie de fiabilitate și punctualitate, precum și în eliminarea obstacolelor tehnice încă existente ce limitează interoperabilitatea și în reducerea externalităților negative din sectorul transporturilor; subliniază, de asemenea, că obiectivele întreprinderii comune vizează realizarea unui spațiu feroviar unic european și creșterea atractivității și competitivității sistemului feroviar european;

20.  reamintește că cercetarea și inovarea nu reprezintă un proces izolat care folosește o regulă simplă pentru gestionarea proceselor; subliniază, prin urmare, că este foarte important să se identifice printre proiectele de cercetare și inovare cele care sunt capabile să aducă soluții inovatoare pe piață; subliniază că modificările aduse Regulamentului de instituire a întreprinderii comune și statutului său vor fi foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a întreprinderii comune în vederea creșterii eficienței sale; subliniază, în special, că este necesar să se prevadă aplicarea principiului finanțării multianuale și să se adopte calendare flexibile pentru publicarea propunerilor de proiecte;

21.  insistă asupra importanței cooperării dintre întreprinderea comună și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA); salută participarea reprezentanților ERA la reuniunile Consiliului de conducere al întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să furnizeze informații mai concrete cu privire la principalele realizări ce se datorează acestui proces de cooperare în raportul său anual de activitate;

22.  ia act de faptul că, în primele luni care au urmat obținerii autonomiei, întreprinderea comună a depus eforturi pentru a examina modul în care pot fi valorificate activitățile care prezintă utilitate pentru sectorul feroviar și care sunt planificate în cadrul altor programe și fonduri ale Uniunii, cum ar fi, în special, Fondul european pentru investiții strategice , Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; remarcă, de asemenea, că întreprinderea comună intenționează să dezvolte în continuare aceste activități; solicită întreprinderii comune să furnizeze detalii privind modul în care intenționează să dezvolte sinergii între activitățile menționate și privind rezultatele preconizate;

23.  subliniază că proiectele de cercetare și inovare ar trebui urmate de un nivel mai ridicat de maturitate tehnologică în etapa de demonstrare și punere în aplicare; subliniază că necesitatea unei finanțări complementare prin intermediul instrumentelor de finanțare relevante este esențială pentru construirea unui sistem feroviar competitiv în viitor.

(1) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică