Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0191/2018

Debaty :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0176

Teksty przyjęte
PDF 246kWORD 52k
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Sytuacja w Strefie Gazy
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (2018/2663(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 31 marca 2018 r. i oświadczenia jej rzeczniczki z dni 5 i 7 kwietnia oraz 19 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ António Guterresa z dnia 5 kwietnia 2018 r. i jego rzecznika z dnia 30 marca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensoudy z dnia 8 kwietnia 2018 r.,

–  uwzględniając odnośne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ,

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

–  uwzględniając Podstawowe zasady w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości z 1990 r.,

–  uwzględniając raport ONZ „Gaza Ten Years Later” [Gaza – 10 lat później] z lipca 2017 r.,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Wielki Marsz Powrotu, sześciotygodniowy masowy protest zorganizowany przez grupy społeczeństwa obywatelskiego, rozpoczął się w Strefie Gazy w dniu 30 marca 2018 r.; mając na uwadze, że Hamas i inne palestyńskie ugrupowania wezwały ludność do udziału w marszu; mając na uwadze, że władze izraelskie poinformowały, że ich siły obronne zostały obrzucone kamieniami i bombami zapalającymi oraz że niektórzy demonstranci próbowali uszkodzić i sforsować ogrodzenie zabezpieczające granicę z Izraelem;

B.  mając na uwadze, że siły obronne Izraela otworzyły ogień do protestujących i ostrzelały ich ostrą amunicją w dniach 30 marca, 6 i 13 kwietnia 2018 r.; mając na uwadze, że około 30 Palestyńczyków zostało zabitych, a ponad 2 tys. rannych, w tym wiele dzieci i kobiet;

C.  mając na uwadze, że sekretarz generalny ONZ António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Federika Mogherini i liczne inne podmioty międzynarodowe wezwały do przeprowadzenia niezależnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie tych krwawych wydarzeń, zwłaszcza w sprawie użycia ostrej amunicji;

D.  mając na uwadze, że Podstawowe zasady w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości dopuszczają celowe stosowanie śmiercionośnej broni palnej tylko w okolicznościach opisanych w zasadzie 9;

E.  mając na uwadze, że Hamas znajduje się na unijnej liście organizacji terrorystycznych i wzywa do unicestwienia Izraela; mając na uwadze, że nie ustają ataki rakietowe na Izrael z terytorium Strefy Gazy; mając na uwadze, że w ciągu kilku ubiegłych tygodni wzrosła liczba ataków terrorystycznych na Izrael i zaobserwowano eskalację incydentów wojskowych w Strefie Gazy i jej sąsiedztwie;

F.  mając na uwadze, że według danych ONZ 1,3 mln osób w Strefie Gazy potrzebuje pomocy humanitarnej, 47% gospodarstw domowych boryka się z poważnym lub umiarkowanym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, 97% wody z wodociągów nie nadaje się do picia, 80% zapotrzebowania na energię nie jest zaspokajane, a ponad 40% ludności na tym obszarze nie ma zatrudnienia;

G.  mając na uwadze, że Hamas wciąż sprawuje kontrolę nad ludnością i wywiera na nią presję w Strefie Gazy, która pozostaje centralnym punktem kontaktowym organizacji uznawanych przez społeczność międzynarodową za terrorystyczne; mając na uwadze, że podstawowe swobody, w tym wolność zrzeszania się i wypowiedzi, są poważnie ograniczane przez zdominowane przez Hamas władze; mając na uwadze, że nie tylko blokada, ale także wewnętrzne podziały w łonie społeczności palestyńskiej ograniczają lokalnym instytucjom w Strefie Gazy możliwość świadczenia podstawowych usług; mając na uwadze, że niedawna próba zabójstwa palestyńskiego premiera Ramiego Hamdallaha podczas wizyty w Strefie Gazy pogłębiła jeszcze impas, w jakim znalazł się proces pojednania między Palestyńczykami;

H.  mając na uwadze, że Avera Mengistu, który emigrował do Izraela z Etiopii, i Hisham al-Sayed, palestyński Beduin z Izraela, obaj z niepełnosprawnością psychospołeczną, są jakoby bezprawnie przetrzymywani bez prawa kontaktu w Strefie Gazy; mając na uwadze, że Hamas wciąż przetrzymuje w Strefie Gazy ciała izraelskich żołnierzy Hadara Goldina i Orona Shaula;

1.  wzywa do zachowania najwyższego umiaru i podkreśla, że priorytetowe znaczenie ma unikanie dalszej eskalacji przemocy i ofiar śmiertelnych;

2.  wyraża ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych; potępia zabójstwa i działania krzywdzące niewinnych palestyńskich demonstrantów w Strefie Gazy w ciągu ostatnich trzech tygodni i wzywa siły obronne Izraela do powstrzymania się od użycia siły przeciwko nieuzbrojonym demonstrantom; składa kondolencje rodzinom ofiar; ponownie podkreśla, że należy szybko umożliwić dostarczenie sprzętu medycznego osobom potrzebującym i transport medyczny do szpitali poza Strefą Gazy ze względów humanitarnych;

3.  dostrzega wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa, z jakimi boryka się Izrael, i konieczność obrony jego terytorium i granic z zastosowaniem proporcjonalnych środków; potępia zamachy terrorystyczne dokonywane z terytorium Strefy Gazy przez Hamas i inne ugrupowania zbrojne przeciwko Izraelowi, w tym ataki rakietowe, infiltrację na terytorium Izraela i budowanie tuneli; wyraża zaniepokojenie, że Hamas wydaje się dążyć do eskalacji napięć; zdecydowanie potępia stałą taktykę Hamasu polegającą na wykorzystywaniu ludności cywilnej do ukrywania działań terrorystycznych;

4.  kładzie nacisk na prawo Palestyńczyków do pokojowego protestu jako zgodne z prawem korzystanie z przysługujących im podstawowych praw wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się; apeluje do liderów protestów w Strefie Gazy, aby unikali wszelkiego nawoływania do przemocy oraz dopilnowali, by wszystkie protesty, demonstracje i zgromadzenia były absolutnie wolne od przemocy oraz nie były wykorzystywane do innych celów; wzywa Izrael do poszanowania ich podstawowego prawa do pokojowego protestu;

5.  popiera apele o niezależne i przejrzyste dochodzenie w sprawie ww. brutalnych wydarzeń; odnotowuje mechanizm ustalania faktów i oceny opracowany przez siły obronne Izraela w celu dokonania przeglądu działań i incydentów z ich udziałem, do których doszło na granicy między Izraelem a Strefą Gazy od dnia 30 marca 2018 r.; przypomina o znaczeniu odpowiedzialności i podkreśla, że umyślne użycie śmiercionośnej broni wobec protestujących, którzy nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia życia ani poważnego urazu, łamie międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka i w kontekście okupacji stanowi poważne naruszenie IV konwencji genewskiej;

6.  odnotowuje z głębokim zaniepokojeniem ostrzeżenie pojawiające się w różnych sprawozdaniach ONZ, zgodnie z którym Strefa Gazy może przestać nadawać się do życia do 2020 r.; ubolewa w szczególności nad faktem, że służba zdrowia jest bliska załamania, a szpitale borykają się z poważnymi niedoborami leków, sprzętu i energii elektrycznej; wzywa do natychmiastowych i znaczących międzynarodowych wysiłków na rzecz odbudowy i odnowy Strefy Gazy w celu złagodzenia kryzysu humanitarnego; wyraża podziw dla działań Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), która zapewnia wsparcie żywnościowe, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz inne ważne usługi 1,3 mln palestyńskich uchodźców w regionie;

7.  apeluje o natychmiastowe i bezwarunkowe zakończenie blokady i izolacji Strefy Gazy, które doprowadziły do pogarszającego się, bezprecedensowego kryzysu humanitarnego w regionie;

8.  ponownie apeluje o powrót do Strefy Gazy Palestyńskiej Władzy Narodowej w celu ponownego wypełniania funkcji rządowych, co musi być priorytetem; wzywa wszystkie ugrupowania palestyńskie do wznowienia wysiłków na rzecz pojednania, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji ludności w Strefie Gazy; podkreśla, że pojednanie palestyńskie, włącznie z długo wyczekiwanymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, ma istotne znaczenie dla wprowadzenia w życie rozwiązania dwupaństwowego i powinno być wspierane przez UE za pośrednictwem innowacyjnych działań; wzywa do rozbrojenia wszystkich bojówek w Strefie Gazy;

9.  wzywa do uwolnienia Avery Mengistu i Hishama al-Sayeda oraz umożliwienia im powrotu do Izraela; apeluje o zwrot szczątków Hadara Goldina i Orona Shaula oraz składa kondolencje ich rodzinom; apeluje o zwrot szczątków zabitych Palestyńczyków;

10.  ponownie apeluje do wszystkich stron konfliktu o pełne poszanowanie praw osób zatrzymanych i więźniów;

11.  przypomina, że sytuację w Strefie Gazy należy rozpatrywać w szerszym kontekście bliskowschodniego procesu pokojowego; przypomina, że głównym celem UE jest wypracowanie dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego na bazie granic z 1967 r., zakładającego, że Jerozolima będzie stolicą obu państw, bezpieczne państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia państwo palestyńskie będą współistniały ze sobą w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w oparciu o prawo do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego;

12.  podkreśla, że jedyną drogą do osiągnięcia trwałego rozwiązania i sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są działania wolne od przemocy oraz przestrzeganie praw człowieka i prawa humanitarnego zarówno przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe; ponadto uważa, że dalsza przemoc, akty terroryzmu i podżeganie do przemocy są z gruntu sprzeczne ze wspieraniem pokojowego rozwiązania dwupaństwowego; zauważa, że utrzymanie w mocy zobowiązania do podjęcia skutecznych działań przeciwko przemocy, terroryzmowi, podżeganiu i nawoływaniu do nienawiści ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy zaufania i uniknięcia eskalacji konfliktu, która jeszcze bardziej zaszkodziłaby perspektywom pokoju;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Knesetowi, prezydentowi i rządowi Izraela, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej oraz prezydentowi Palestyńskiej Władzy Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna