Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2017

Внесени текстове :

A8-0056/2017

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0178

Приети текстове
PDF 471kWORD 53k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I
P8_TA(2018)0178A8-0056/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 — C8‑0265/2016 — 2016/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0450),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 50 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0265/2016),

—  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия и комисията по правни въпроси (A8-0056/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 459, 9.12.2016 г., стр. 3.
(2) OВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 121.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 април 2018 г с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС
P8_TC1-COD(2016)0208

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/843.)

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация