Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2017

Ingivna texter :

A8-0056/2017

Debatter :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0178

Antagna texter
PDF 239kWORD 46k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I
P8_TA(2018)0178A8-0056/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0450),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0265/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 12 oktober 2016(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel och utskottet för rättsliga frågor (A8-0056/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 459, 9.12.2016, s. 3.
(2) EUT C 34, 2.2.2017, s. 121.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU
P8_TC1-COD(2016)0208

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/843.)

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande