9 Οκτωβρίου 2018
P8_TA(2018)0180(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2018 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού)
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 408kWORD 47k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου