Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0100(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2015

Předložené texty :

A8-0311/2015

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0180

Přijaté texty
PDF 141kWORD 59k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0180),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0109/2014),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená lucemburskou Poslaneckou sněmovnou a rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. října 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. prosince 2014(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. listopadu 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0311/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 12, 15.1.2015, s. 75.
(2) Úř. věst. C 19, 21.1.2015, s. 84.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/848.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise k časově omezeným testům ekologických odrůd

Komise uznává, že je třeba stanovit podmínky, za nichž se vypěstují ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci.

Za účelem stanovení kritérií pro popis charakteristických znaků „ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci“, jakož i za účelem vymezení podmínek, za nichž lze ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci pěstovat se zřetelem na jejich uvádění na trh, uspořádá Komise nejpozději do šesti měsíců po prvním dni použití tohoto nařízení časově omezený test.

Tímto časově omezeným testem se stanoví kritéria pro popis odlišnosti, uniformity, stálosti a případně hodnoty ve vztahu k pěstování a použití ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci; test se bude zabývat i dalšími podmínkami pro uvádění na trh, jako je označování a balení. Uvedené podmínky a kritéria budou přihlížet ke konkrétním potřebám ekologického zemědělství, jako je větší genetická rozmanitost, odolnost vůči chorobám a přizpůsobení se půdním a klimatickým podmínkám. O tomto časově omezeném testu budou každoročně vypracovány zprávy, jež budou sledovat dosažený pokrok.

V rámci tohoto testu, který bude prováděn po období sedmi let na dostatečném množství odrůd, mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených ve směrnici 66/401/EHS, směrnici 66/402/EHS, směrnici 68/193/EHS, směrnici 2002/53/ES, směrnici 2002/54/ES, směrnici 2002/55/ES, směrnici 2002/56/ES, směrnice 2002/57/ES, směrnici 2008/72/ES a směrnici 2008/90/ES.

Výsledky tohoto testu Komise vyhodnotí s cílem navrhnout změnu požadavků horizontálních právních předpisů o uvádění osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu, pokud jde o charakteristické znaky „ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci“.

Prohlášení Komise k článku 55

Komise zdůrazňuje, že je v rozporu se zněním i duchem nařízení (EU) č 182/2011 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13) uplatňovat systematicky čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec písm. b). Použití tohoto ustanovení musí být reakcí na konkrétní potřebu odchýlit se od zásady, podle níž může Komise přijmout navrhovaný prováděcí akt, pokud nebylo vydáno žádné stanovisko. Protože se jedná o výjimku z obecného pravidla stanoveného čl. 5 odst. 4, použití druhého pododstavce písm. b) uvedeného odstavce nelze považovat za „rozhodovací pravomoc normotvůrce“, ale je nutné ho vykládat restriktivně, a musí tedy být odůvodněno.

Poslední aktualizace: 1. července 2019Právní upozornění