Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0100(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0311/2015

Ingivna texter :

A8-0311/2015

Debatter :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0180

Antagna texter
PDF 252kWORD 60k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0180),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0109/2014),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av demotiverade yttrandena från det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, av den luxemburgska deputeradekammaren och det österrikiska förbundsrådet och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 oktober 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 4 december 2014(2)

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 november 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8‑0311/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 12, 15.1.2015, s. 75.
(2) EUT C 19, 21.1.2015, s. 84.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/848.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om tidsbegränsade försök med ekologiska sorter

Kommissionen är medveten om att det finns ett behov av att fastställa villkor för utveckling av ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion.

I syfte att fastställa kriterier för beskrivning av egenskaperna hos ”ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion” och definiera villkoren för när dessa får produceras i saluföringssyfte, kommer kommissionen att anordna ett tidsbegränsat försök senast sex månader efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas.

Under det tidsbegränsade försöket kommer kriterier för att beskriva dessa sorters särskiljbarhet, enhetlighet, stabilitet, och, vid behov, odlings- och användningsvärde att fastställas samt andra saluföringsvillkor, såsom märkning och förpackningar, att behandlas. Villkoren och kriterierna kommer att ta hänsyn till det ekologiska jordbrukets särskilda behov och mål, såsom större genetisk mångfald, motståndskraft mot sjukdomar och anpassning till jordmåns- och klimatförhållanden. Varje år ska lägesrapporter om det tidsbegränsade försöket läggas fram.

Inom ramen för det här försöket, som ska pågå i sju år och omfatta tillräckliga kvantiteter, kan medlemsstaterna befrias från vissa skyldigheter i direktiv 66/401/EEG, direktiv 66/402/EEG, direktiv 68/193/EEG, direktiv 2002/53/EG, direktiv 2002/54/EG, direktiv 2002/55/EG, direktiv 2002/56/EG, direktiv 2002/57/EG, direktiv 2008/72/EG och direktiv 2008/90/EG.

Kommissionen kommer att utvärdera resultatet av försöket i syfte att föreslå en ändring av kraven i den övergripande lagstiftningen om saluföring av utsäde och annat växtförökningsmaterial vad gäller egenskaperna hos ”ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion”.

Kommissionens uttalande om artikel 55

Kommissionen betonar att det strider mot både ordalydelsen och andemeningen i förordning (EU) nr 182/2011 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13) att åberopa artikel 5.4 andra stycket b på ett systematiskt sätt. För att denna bestämmelse ska kunna användas måste det finnas ett särskilt behov av att avvika från principen om att kommissionen får anta ett utkast till genomförandeakt om inget yttrande avges. Eftersom detta är ett undantag från den allmänna regel som fastställs i artikel 5.4, kan inte användningen av andra stycket b anses ingå i lagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning, utan användningen måste tolkas restriktivt och därmed också motiveras.

Senaste uppdatering: 1 juli 2019Rättsligt meddelande