Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0305(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0140/2018

Předložené texty :

A8-0140/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0181

Přijaté texty
PDF 616kWORD 64k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0677),

–  s ohledem na článek 148 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0424/2017),

–  s ohledem na svoje usnesení ze dne 15. září 2016 k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států(1),

–  s ohledem na svoje usnesení ze dne 8. července 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států(2),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0140/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1
(1)  Členské státy a Unie mají pracovat na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělánípřizpůsobivosti pracovníkůschopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby dosáhly cílů plné zaměstnanosti a společenského pokroku stanovených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. Členské státy mají považovat podporu zaměstnanosti za záležitost společného zájmu a koordinovat své odpovídající činnosti v rámci Rady s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, které se týkají odpovědnosti sociálních partnerů.
(1)  Členské státy a Unie mají vypracovat a zavést účinnou a koordinovanou strategii zaměstnanosti a zejména strategii pro podporu inkluzivních trhů práce, které reagují na hospodářskou, sociální, technologickouenvironmentální realitu a změny, s kvalifikovanými, vzdělanýmipřizpůsobivými pracovníky, ale také pro zajištění dobrých podmínek pro všechny pracovníky, aby dosáhly cílů sociálně-tržního hospodářství, plné zaměstnanosti a společenského pokroku stanovených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. Členské státy mají považovat podporu zaměstnanosti za záležitost společného zájmu a koordinovat své odpovídající činnosti v rámci Rady s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, které se týkají odpovědnosti sociálních partnerů.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2
(2)  Unie má bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat sociální spravedlnost a ochranu, jakož i rovnost žen a mužů. Při vymezování a provádění svých politik a činností má Unie přihlížet k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání.
(2)  Unie má bojovat proti veškerým formám chudoby, sociálního vyloučení a diskriminace ve všech oblastech života a podporovat sociální spravedlnost a ochranu, jakož i rovnost žen a mužů. Tento obecný cíl by měl být naplňován i prostřednictvím právních aktů Unie a politik týkajících se jiných oblastí. Při vymezování a provádění svých politik a činností má Unie přihlížet k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání. Unie má podporovat aktivní účast všech občanů na hospodářském, společenském a kulturním životě.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
(3)  Unie v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) vytvořila a provádí nástroje pro koordinaci politik zaměřené na fiskální, makroekonomické a strukturální politiky. Jako součást těchto nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik zaměstnanosti členských států spolu s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie stanovenými v doporučení Rady (EU) 2015/1184 integrované hlavní směry pro provádění strategie Evropa 2020. Jejich cílem je řídit provádění politik v členských státech a v Unii a zároveň odrážet vzájemnou provázanost mezi členskými státy. Výsledný soubor koordinovaných evropských a vnitrostátních politik a reforem má poskytnout vhodnou celkovou kombinaci hospodářských a sociálních politik, která by měla přinést pozitivní vedlejší dopady.
(3)  Unie v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) vytvořila a provádí nástroje pro koordinaci politik zaměřené na fiskální, makroekonomické a strukturální politiky, které významně ovlivňují sociální situaci a zaměstnanost v Unii s potenciálními dopady, jako je nejistota, chudoba a nerovnost. Jako součást těchto nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik zaměstnanosti členských států spolu s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie stanovenými v doporučení Rady (EU) 2015/1184 integrované hlavní směry pro provádění strategie Evropa 2020. Jejich cílem je řídit provádění politik v členských státech a v Unii a zároveň odrážet vzájemnou provázanost mezi členskými státy. Výsledný soubor koordinovaných evropských a vnitrostátních politik a reforem má poskytnout vhodnou celkovou kombinaci hospodářských a sociálních politik, která by měla přinést pozitivní vedlejší dopady na všechny členské státy.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   Má-li být zaručena demokratičtější rozhodovací proces v rámci integrovaných hlavních směrů, které mají dopad na občany a trhy práce v celé Unii, je třeba, aby Rada přihlížela k postoji Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
(4)  Hlavní směry politik zaměstnanosti jsou v souladu s Paktem o stabilitě a růstu, stávajícími právními předpisy Evropské unie a různými iniciativami EU, včetně doporučení Rady o zavedení záruk pro mladé lidi1, doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce2, doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností3 a návrhu doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu4.
(4)  Hlavní směry politik zaměstnanosti jsou v souladu s Paktem o stabilitě a růstu, stávajícími právními předpisy Evropské unie a různými iniciativami EU, včetně evropského pilíře sociálních práv, doporučení Rady o zavedení záruk pro mladé lidi1, doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce2, doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností3 a návrhu doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu4.
__________________
__________________
1 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1–6.
1 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.
2 Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1–5.
2 Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1.
3 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1–6.
3 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1.
4 COM(2017)0563 final – 2017/0244 (NLE).
4 COM(2017)0563 final – 2017/0244 (NLE).
Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5
(5)  Evropský semestr kombinuje různé nástroje v souhrnném rámci pro integrovaný mnohostranný dohled nad hospodářskými politikami, rozpočtovými politikami, politikami zaměstnanosti a sociálními politikami a jeho účelem je dosáhnout cílů strategie Evropa 2020, zejména cílů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a snižování chudoby, jak jsou stanoveny v rozhodnutí Rady 2010/707/EU5. Evropský semestr se od roku 2015 soustavně posiluje a racionalizuje, zejména aby se posílilo jeho zaměření na zaměstnanost a sociální věci a aby se usnadnil intenzivnější dialog s členskými státy, sociálními partnery a zástupci občanské společnosti.
(5)  Evropský semestr kombinuje různé nástroje v souhrnném rámci pro integrovaný mnohostranný dohled nad hospodářskými politikami, rozpočtovými politikami, politikami zaměstnanosti a sociálními politikami a jeho účelem je dosáhnout cílů strategie Evropa 2020, zejména cílů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a snižování chudoby, jak jsou stanoveny v rozhodnutí Rady 2010/707/EU5. Evropský semestr se od roku 2015 soustavně posiluje a racionalizuje, zejména aby se posílilo jeho zaměření na zaměstnanost a sociální věci a aby se usnadnil intenzivnější dialog s členskými státy, sociálními partnery a zástupci občanské společnosti, přičemž klade zároveň silný důraz na strukturální reformy a konkurenceschopnost.
_________________
_________________
5 Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46–5.
5 Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46.
Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
(6)  Zotavení Evropské unie z hospodářské krize podporuje pozitivní trendy na trhu práce, avšak významné výzvy a nerovnosti v ekonomické a sociální výkonnosti mezi členskými státy a uvnitř členských států přetrvávají. Krize zdůraznila vzájemnou provázanost ekonomik a trhů práce členských států. V dnešní době je zásadním úkolem zajistit pokrok Unie při dosahování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a vytváření pracovních příležitostí. To vyžaduje koordinovaná, ambiciózní a účinná politická opatření jak na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, jež budou v souladu se Smlouvou o fungování EU a s ustanoveními Unie, která se týkají správy ekonomických záležitostí. Tato politická opatření by měla být kombinací opatření na straně nabídky a poptávky a měla by zahrnovat podporu investic, obnovený závazek provádět v náležité posloupnosti strukturální reformy, které zlepší produktivitu, růst, sociální soudržnost a ekonomickou odolnost vůči otřesům, a naplňování fiskální odpovědnosti, s přihlédnutím k jejich dopadu na zaměstnanost a sociální situaci.
(6)  Zotavení Evropské unie z hospodářské krize podporuje pozitivní trendy na trhu práce, avšak významné výzvy a nerovnosti v ekonomické a sociální výkonnosti mezi členskými státy a uvnitř členských států přetrvávají, neboť hospodářský růst automaticky nevede k vyšší zaměstnanosti. Krize zdůraznila vzájemnou provázanost ekonomik a trhů práce členských států. V dnešní době je zásadním úkolem zajistit pokrok Unie při dosahování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, který bude doprovázen vytvářením udržitelnýchkvalitních pracovních míst. To vyžaduje koordinovaná, ambiciózní a účinná politická opatření jak na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, jež budou v souladu se Smlouvou o fungování EU a s ustanoveními Unie, která se týkají správy ekonomických záležitostí. Tato politická opatření by měla být kombinací opatření na straně nabídky a poptávky a měla by zahrnovat podporu investic, mimo jiné směřujících do oběhového hospodářství a zelené ekonomiky s ohledem na investování do sociální oblasti, obnovený závazek provádět v náležité posloupnosti sociálně a hospodářsky vyvážené strukturální reformy, které zlepší produktivitu, růst, sociální soudržnost a ekonomickou odolnost vůči otřesům, a naplňování fiskální odpovědnosti, přičemž by tyto strukturální reformy měly mít pozitivní dopad na zaměstnanost a sociální situaci.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7
(7)  Reformy trhu práce, včetně vnitrostátních mechanismů stanovování mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí v oblasti sociálního dialogu a poskytnout potřebný politický prostor pro široké posouzení socioekonomických otázek, včetně zlepšení konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst, politiky celoživotního učení a odborné přípravy, jakož i reálných příjmů.
(7)  Reformy trhu práce, včetně vnitrostátních mechanismů stanovování mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí v oblasti sociálního dialogu a poskytnout potřebný politický prostor pro široké posouzení socioekonomických otázek, včetně zlepšení životní úrovně, posílení rovnosti a konkurenceschopnosti, zvýšení produktivity, vytváření udržitelných a kvalitních pracovních míst, politiky celoživotního učení a odborné přípravy, jakož i reálných příjmů.
Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8
(8)  Členské státy a Unie by měly také řešit sociální dopady hospodářské a finanční krize a usilovat o vytvoření inkluzivní společnosti, jejíž členové jsou schopni předjímat a zvládat změny a mohou se aktivně podílet na životě společnosti a na fungování ekonomiky, jak bylo rovněž uvedeno v doporučení Komise o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce6. Je třeba řešit nerovnost, zajistit přístup a příležitosti pro všechny a snížit chudobu a sociální vyloučení (především u dětí), a to zejména zajištěním účinného fungování trhů práce a systémů sociální ochrany a odstraněním překážek omezujících účast na vzdělávání a odborné přípravě a na trhu práce. Na pracovních místech v EU se objevují nové hospodářské a obchodní modely a také se mění pracovněprávní vztahy. Členské státy by měly zajistit, aby se novými pracovněprávními vztahy sociální model Evropy udržel a posílil.
(8)  Členské státy a Unie by měly také řešit sociální dopady hospodářské a finanční krize a usilovat o vytvoření inkluzivní a sociálně spravedlivé společnosti, jejíž členové jsou schopni předjímat a zvládat změny a mohou se aktivně podílet na životě společnosti a na fungování ekonomiky, jak bylo rovněž uvedeno v doporučení Komise o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce6. Je třeba řešit nerovnost a diskriminaci, zajistit rovné příležitosti pro všechny a vymýtit chudobu a sociální vyloučení (především u dětí), a to zejména zajištěním účinného fungování trhů práce a vhodných a efektivních systémů sociální ochrany a odstraněním překážek omezujících účast na vzdělávání a odborné přípravě a na trhu práce. Na pracovních místech v EU se objevují nové hospodářské a obchodní modely a také se mění pracovněprávní vztahy. Členské státy by měly zajistit, aby se novými pracovněprávními vztahy sociální model Evropy udržel a posílil, a to tím, že zabezpečí, aby se na osoby v nově vznikajících formách práce vztahovaly pracovněprávní předpisy a aby jimi tyto osoby byly chráněny. Členské státy by měly podporovat potenciál osob se zdravotním postižením přispívat k hospodářskému růstu a společenskému rozvoji.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639 final.
6 COM(2008)0639 final.
Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Komise a členské státy by měly s podporou specializovaných nevládních organizací a organizací osob žijících v chudobě vytvořit prostor pro úvahy a dialog s cílem zajistit, aby se osoby žijící v chudobě mohly podílet na hodnocení politik, které na ně mají vliv.
Pozměňovací návrh 11
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11
(11)  Integrované hlavní směry by měly být základem pro doporučení pro jednotlové země, která může Rada podat členským státům. Členské státy by měly plně využívat Evropského sociálního fondu a dalších fondů Unie v zájmu posílení zaměstnanosti, sociálního začlenění, celoživotního učení a vzdělávání a zlepšení veřejné správy. I když jsou integrované hlavní směry určeny členským státům a Unii, měly by se provádět ve spolupráci se všemi státními, regionálními a místními orgány, do níž by se měly intenzivně zapojovat parlamenty, jakož i sociální partneři a zástupci občanské společnosti.
(11)  Integrované hlavní směry a evropský pilíř sociálních práv by měly být základem pro vhodně zaměřená doporučení pro jednotlivé země, která podává Rada členským státům. Členské státy by měly plně využívat Evropského sociálního fondu a dalších fondů Unie v zájmu posílení zaměstnanosti, sociálního začlenění, celoživotního učení a vzdělávání a zlepšení veřejné správy. I když jsou integrované hlavní směry určeny členským státům a Unii, měly by se provádět ve spolupráci se všemi státními, regionálními a místními orgány, do níž by se měly intenzivně zapojovat parlamenty, jakož i sociální partneři a zástupci občanské společnosti.
Pozměňovací návrh 12
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12
(12)  Výbor pro zaměstnanost a Výbor pro sociální ochranu by měly v souladu se svými příslušnými mandáty vyplývajícími ze Smlouvy sledovat provádění příslušných politik s ohledem na hlavní směry politik zaměstnanosti. Uvedené výbory a další přípravné orgány Rady zapojené do koordinace hospodářských a sociálních politik by měly úzce spolupracovat,
(12)  Výbor pro zaměstnanost a Výbor pro sociální ochranu by měly v souladu se svými příslušnými mandáty vyplývajícími ze Smlouvy sledovat provádění příslušných politik s ohledem na hlavní směry politik zaměstnanosti. Uvedené výbory a další přípravné orgány Rady zapojené do koordinace hospodářských a sociálních politik by měly v zájmu zajištění demokratické odpovědnosti úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, zejména s jeho Výborem pro zaměstnanost a sociální věci.
Pozměňovací návrh 13
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 5 – odst. 1
Členské státy by měly usnadňovat vytváření kvalitních pracovních míst, mimo jiné omezením překážek, s nimiž se setkávají podniky při najímání pracovníků, podporováním podnikání a samostatně výdělečné činnosti a zejména podporou vytváření a růstu mikropodniků a malých podniků. Členské státy by měly aktivně podporovat sociální ekonomiku a sociální inovace.
Členské státy by měly usnadňovat vytváření udržitelných, přístupných a kvalitních pracovních míst napříč všemi úrovněmi odbornosti a všemi segmenty trhu práce a regiony a investovat do tohoto úsilí, mimo jiné i plným rozvojem potenciálu odvětví zaměřených na budoucnost, jako jsou např. zelená ekonomika a oběhové hospodářství, odvětví pečovatelských služeb a digitální odvětví. Členské státy by měly umožnit lidem vyvážit pracovní a osobní život, zajistit, aby pracovní místa byla přizpůsobena osobám se zdravotním postižením a starším pracovníkům, pomoci podnikům při najímání pracovníků a prosazovat odpovědné podnikání a samostatnou výdělečnou činnost, zejména podporou vytváření a růstu mikropodniků a malých podniků. Členské státy by měly aktivně podporovat sociální ekonomiku a sociální inovace.
Pozměňovací návrh 14
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 5 – odst. 2
Členské státy by měly podporovat inovativní formy práce, které odpovědným způsobem vytvářejí pracovní příležitosti pro všechny.
Členské státy by měly podporovat inovativní formy práce, které odpovědným způsobem vytvářejí kvalitní pracovní příležitosti pro všechny, zohledňovat současně rozvoj nových informačních a komunikačních technologií a přitom zajišťovat plný soulad s právem Unie, vnitrostátními právními předpisy a praxí v oblasti zaměstnanosti, jakož i se systémy vztahů mezi sociálními partnery. Členské státy a Komise by měly podporovat osvědčené postupy v této oblasti.
Pozměňovací návrh 15
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 5 – odst. 2 a (nový)
Členské státy by měly omezit byrokracii, aby se snížila zbytečná zátěž pro malé a střední podniky, které významně přispívají k vytváření pracovních míst.
Pozměňovací návrh 16
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 5 – odst. 3
Daňové zatížení by se mělo přesunout z práce na jiné zdroje daní, které mají méně závažné dopady na zaměstnanost a růst, při zohlednění přerozdělovacího účinku daňového systému, a přitom ochraňovat příjmy pro přiměřenou sociální ochranu a výdaje na podporu růstu.
Členské státy by měly postupně vyvíjet úsilí o snížení daňového zatížení práce, přičemž by toto zatížení měly přesunout na jiné zdroje daní, které mají méně závažné dopady na zaměstnanost a růst, při zohlednění přerozdělovacího účinku daňového systému, a přitom ochraňovat příjmy pro přiměřenou sociální ochranu a výdaje na podporu růstu, včetně investování do veřejných služeb obecného zájmu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 5 – odst. 4
Členské státy by v souladu s vnitrostátní praxí a při respektování autonomie sociálních partnerů měly podporovat transparentní a předvídatelné mechanismy stanovování mezd, které mzdám umožní reagovat na vývoj produktivity a zároveň zajistí spravedlivé mzdy umožňující důstojnou životní úroveň. Tyto mechanismy by měly zohledňovat rozdíly v úrovni dovedností a odlišnosti hospodářského výkonu jednotlivých regionů, odvětví a podniků. Členské státy by spolu se sociálními partnery a při dodržení vnitrostátních postupů měly zajistit přiměřené minimální mzdy s přihlédnutím k jejich dopadu na konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst a chudobu pracujících.
Členské státy by v souladu s vnitrostátní praxí a při respektování autonomie sociálních partnerů měly podporovat transparentní a předvídatelné mechanismy stanovování mezd, které mzdám umožní reagovat na vývoj produktivity a zároveň udržitelným a odpovědným způsobem zajistí spravedlivé mzdy umožňující důstojnou životní úroveň. Tyto mechanismy by měly zohledňovat rozdíly v úrovni dovedností a odlišnosti hospodářského výkonu jednotlivých regionů, odvětví a podniků. Členské státy by spolu se sociálními partnery a při dodržení vnitrostátních postupů měly zajistit přiměřené minimální mzdy s přihlédnutím k jejich dopadu na konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst a chudobu pracujících.
Pozměňovací návrh 18
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – název
Hlavní směr 6: Zlepšení nabídky práce: přístup k zaměstnání, dovednostem a kompetencím
Hlavní směr 6: Zlepšení nabídky práce a přístupu k zaměstnání, dovednostem a kompetencím
Pozměňovací návrh 19
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – odst. 1
V souvislosti s technologickými, environmentálními a demografickými změnami by členské státy při řešení současnýchbudoucích potřeb trhu práce měly ve spolupráci se sociálními partnery podporovat produktivitu a zaměstnatelnost prostřednictvím vhodné nabídky příslušných znalostí, dovedností a kompetencí v průběhu celého profesního života člověka. Členské státy by měly uskutečňovat potřebné investice do počátečního i dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Měly by spolupracovat se sociálními partnery, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a dalšími zúčastněnými stranami při řešení strukturálních nedostatků v systémech vzdělávání a odborné přípravy, aby poskytovaly kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení. Měly by zajistit převod nároků na odbornou přípravu v době přechodu mezi zaměstnáními. Tak by všichni mohli lépe předvídat potřeby trhu práce a přizpůsobovat se jim a úspěšně zvládat přechody, čímž by se posílila celková odolnost hospodářství vůči šokům.
V souvislosti s technologickými, environmentálními a demografickými změnami by členské státy v reakci na současnépředpokládané budoucí příležitosti na trhu práce měly ve spolupráci se sociálními partnery a občanskou společností podporovat udržitelnost, produktivitu a zaměstnatelnost prostřednictvím vhodné nabídky příslušných znalostí, dovedností a kompetencí v průběhu celého profesního života člověka, kromě jiného i pomocí cílené podpory odborné přípravy v přírodních vědách, technických oborech a matematice. Členské státy by měly uskutečňovat potřebné investice do počátečního i dalšího vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, a zaměřit se přitom nejen na formální vzdělávání, ale i na neformální a informální učení, a zajistit také rovné příležitosti a přístup pro všechny. Měly by spolupracovat se sociálními partnery, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami s cílem řešit strukturální nedostatky v systémech vzdělávání a odborné přípravy, stejně jako tyto systémy zkvalitnit, aby poskytovaly kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, přičemž je nutné zohlednit zvláštní potřeby osob se zdravotním postižením, etnických a národnostních menšin, přistěhovalců a uprchlíků. Měly by zajistit převod nároků na odbornou přípravu během změn v profesním životě prostřednictvím bodového systému a akumulace souvisejících práv. Tak by všichni mohli lépe předvídat potřeby trhu práce a přizpůsobovat se jim, předcházet nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a úspěšně zvládat přechody, čímž by se posílila celková odolnost hospodářství vůči šokům.
Pozměňovací návrh 20
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – odst. 2
Členské státy by měly podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání a celkově zvyšovat úrovně vzdělání, zejména nejméně kvalifikovaných osob. Měly by zajistit kvalitní výsledky učení, zlepšovat základní dovednosti, snížit počet mladých lidí předčasně odcházejících ze vzdělávání, zvýšit relevanci terciární úrovně vzdělání pro potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a předvídání dovedností a zvýšit účast dospělých v dalším vzdělávání a odborné přípravě. Členské státy by měly ve svých systémech odborného vzdělávání a přípravy posílit učení se prací, mimo jiné prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské přípravy, zajistit větší zviditelnění a srovnatelnost dovedností a rozšířit příležitosti pro uznávání a ověřování dovedností a kompetencí získaných mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku a využívání pružného dalšího odborného vzdělávání. Členské státy by rovněž měly podporovat osoby s nízkou úrovní dovedností, aby uchovaly nebo rozvíjely jejich dlouhodobou zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem a jejich využívání, a to zavedením cest prohlubování dovedností, včetně posuzování dovedností, vhodné nabídky vzdělávání a odborné přípravy a validace a uznávání získaných dovedností.
Členské státy by měly podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání, včetně předškolního vzdělávání, a celkově zvyšovat úrovně vzdělání, zejména nejméně kvalifikovaných osob a studentů ze znevýhodněného prostředí. Měly by zajistit kvalitní výsledky učení, rozvíjet a zlepšovat základní dovednosti, posílit rozvoj podnikatelských schopností, snížit počet mladých lidí předčasně odcházejících ze vzdělávání, zvýšit relevanci terciární úrovně vzdělání pro potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a předvídání dovedností a zvýšit účast dospělých v dalším vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné i prostřednictvím politik umožňujících vzdělávací a studijní volno, stejně jako odborné vzdělávání při zaměstnání a celoživotní učení. Členské státy by měly ve svých systémech odborného vzdělávání a přípravy posílit učení se prací, mimo jiné prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské přípravy, zajistit větší zviditelnění a srovnatelnost dovedností a rozšířit příležitosti pro uznávání a ověřování dovedností a kompetencí získaných mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku a využívání pružného dalšího odborného vzdělávání. Členské státy by rovněž měly zaměřit podporu na osoby s nízkou úrovní dovedností, aby uchovaly nebo rozvíjely jejich dlouhodobou zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem a jejich využívání, a to zavedením cest prohlubování dovedností, včetně posuzování dovedností, nabídky vzdělávání a odborné přípravy odpovídající příležitostem na trhu práce, jakož i validace a uznávání získaných dovedností.
Pozměňovací návrh 21
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – odst. 2 a (nový)
Za účelem podpory dlouhodobě dobrých pracovních podmínek a produktivní pracovní síly by měly členské státy zajistit, aby jejich systémy vzdělávání a odborné přípravy byly vedle řešení potřeb trhu práce zaměřeny na podporu osobního růstu, sociální soudržnosti, mezikulturního porozumění a aktivního občanství.
Pozměňovací návrh 22
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – odst. 3
Měla by se řešit vysoká nezaměstnanost a neaktivita, mimo jiné včasnou a individuálně uzpůsobenou pomocí, která bude založena na podpoře při hledání zaměstnání, odborné přípravě a rekvalifikaci. Měly by se uplatňovat komplexní strategie, které zahrnují hloubkové individuální posouzení nejpozději po 18 měsících nezaměstnanosti, s cílem výrazně snížit strukturální nezaměstnanost a předcházet jí. Měla by se nadále řešit nezaměstnanost mladých lidí a vysoký počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a to strukturálním zlepšením přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím plného provedení záruk pro mladé lidi1.
Měla by se řešit nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost a dlouhodobá neaktivita, mimo jiné včasnou, integrovanou a individuálně uzpůsobenou pomocí, která bude založena na podpoře při hledání zaměstnání, odborné přípravě, rekvalifikaci a vhodných návazných opatřeních.tohoto důvodu je nutný koordinovaný přístup k sociálním službám a službám zaměstnanosti, což znamená úzkou spolupráci mezi službami zaměstnanosti, sociálními službami, sociálními partnery a místními orgány. Měly by se uplatňovat komplexní strategie, které zahrnují co nejvčasnější hloubkové individuální posouzení s cílem výrazně snížit dlouhodobou a strukturální nezaměstnanost a předcházet jí. Měla by se nadále řešit nezaměstnanost mladých lidí a vysoký počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a to strukturálním zlepšením přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím plného provedení záruk pro mladé lidi1.
__________________
__________________
1 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1–6.
1 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.
Pozměňovací návrh 23
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – odst. 4
Daňové reformy s cílem přesunout daňovou zátěž z práce do jiných oblastí by měly být zaměřeny na odstranění překážek a demotivujících prvků ve vztahu k účasti na trhu práce, zejména pro osoby, které jsou nejvíce vzdáleny trhu práce. Členské státy by měly podporovat uzpůsobené pracovní prostředí pro osoby se zdravotním postižením, včetně opatření cílené finanční podpory a služeb, které jim umožní účast na trhu práce a ve společnosti.
Daňové reformy s cílem postupně přesunout daňovou zátěž z práce do jiných oblastí by měly být zaměřeny na odstranění neodůvodněných překážek a přebytečné byrokracie a měly by také poskytovat pobídky ve vztahu k účasti na trhu práce, zejména pro osoby, které jsou nejvíce vzdáleny trhu práce, a zároveň zajistit, aby daňové přesuny neohrožovaly udržitelnost sociálního státu. Členské státy by měly podporovat uzpůsobené pracovní prostředí pro osoby se zdravotním postižením a starší pracovníky, včetně opatření cílené finanční podpory a služeb, které jim umožní účast na trhu práce a ve společnosti jako celku. Členské státy a Komise by měly napomáhat rozvoji podporovaného zaměstnání na otevřeném a inkluzivním trhu práce.
Pozměňovací návrh 24
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 6 – odst. 5
Pro zajištění rovnosti žen a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce by měly být odstraněny překážky bránící v účasti a kariérním postupu, a to také zajištěním stejné odměny za stejnou práci. Mělo by se podporovat sladění pracovního a rodinného života, zejména prostřednictvím přístupu k dlouhodobé péčifinančně dostupnému kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči. Členské státy by měly zajistit, aby rodiče a další osoby s pečovatelskými povinnostmi měly přístup k vhodné rodinné dovolené a pružným pracovním podmínkám, aby se dosáhlo vyvážení pracovního a soukromého života a podpořilo vyvážené využívání těchto nároků mezi ženami a muži.
Pro zajištění rovnosti žen a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce by měly být odstraněny překážky bránící v účasti a kariérním postupu, a to také zajištěním stejné odměny za stejnou práci ve všech odvětvích a povoláních. Členské státy by měly vypracovat a uplatnit politiky mzdové transparentnosti a auditů odměňování za účelem překonání rozdílů v odměňování žen a mužů. Členské státy mají prosazovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES1a tím, že stanoví účinné, přiměřené a odrazující finanční sankce pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí odlišnou odměnu za stejnou práci v závislosti na tom, zda je vykonávána mužem, nebo ženou. Sladění pracovního, soukroméhorodinného života by mělo být zaručeno pro všechny osoby. Členské státy by měly zajistit, aby rodiče a další osoby s pečovatelskými povinnostmi měly přístup k vhodné rodinné a pečovatelské dovolené, cenově dostupné a kvalitní dlouhodobé péči, předškolnímu vzdělávání a péči a pružným pracovním podmínkám zaměřeným na pracovníka, jako je práce na dálku (teleworking) a tzv. inteligentní práce (smart working), aby se dosáhlo vyvážení pracovního a soukromého života a podpořilo vyvážené využívání těchto nároků mezi ženami a muži. Členské státy by měly zajistit podporu pro pečující osoby, které jsou nuceny omezit či ukončit svou profesní činnost, aby se mohly řádně starat o druhou osobu.
________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).
Pozměňovací návrh 25
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 7 – odst. 2
Politiky by měly zlepšit a podpořit soulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce a přechody mezi zaměstnáními. Členské státy by měly účinně aktivovat osoby, které se mohou účastnit trhu práce. Členské státy by měly posílit účinnost aktivních politik na trhu práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, pokrytí a jejich propojení s podporou příjmu, a to na základě právpovinností nezaměstnaných osob týkajících se aktivního hledání práce. Členské státy by měly usilovat o účinnější veřejné služby zaměstnanosti tím, že zajistí včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc uchazečům o zaměstnání, podpoří poptávku na trhu práce a využijí systémy měření výkonnosti.
Politiky by měly zlepšit a podpořit soulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce a přechody mezi zaměstnáními, aby pracovníci mohli postupovat ve své profesionální dráze. Členské státy by měly účinně aktivovat osoby, které se mohou účastnit trhu práce, pomocí individuální podpory a integrovaných služeb v rámci širšího přístupu aktivního začleňování. Členské státy by měly posílit účinnost aktivních politik na trhu práce zlepšením jejich financování, zaměření, dosahu, pokrytí a zajištěním odpovídající podpory příjmu pro nezaměstnané během hledání práce, přičemž je nutné zohlednit právapovinnosti těchto osob. To zahrnuje spolupráci se sociálními partnery a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti, za účelem zvýšení účinnosti a posílení odpovědnosti těchto politik. Členské státy by měly usilovat o účinnější, propojenější a kvalitnější veřejné služby zaměstnanosti tím, že zajistí včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc uchazečům o zaměstnání, jimž tak umožní hledat pracovní místa v celé Unii, podpoří poptávku na trhu práce a využijí systémy měření výkonnosti.
Pozměňovací návrh 26
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 7 – odst. 3
Členské státy by měly poskytnout nezaměstnaným přiměřenou podporu v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu v souladu s jejich příspěvky a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato podpora by neměla být demotivační pro rychlý návrat do zaměstnání.
Členské státy by měly v souladu se svými příspěvky a vnitrostátními pravidly způsobilosti poskytovat nezaměstnaným přiměřenou podporu v nezaměstnanosti po dobu, které je důvodně zapotřebí k nalezení kvalitního pracovního místa. Tato podpora by měla být doprovázena aktivními politikami a opatřeními na trhu práce, která budou podnětem k rychlému návratu do kvalitního zaměstnání.
Pozměňovací návrh 27
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 7 – odst. 4
Měla by být podporována mobilita studujících a pracovníků s cílem zvýšit dovednosti podporující zaměstnatelnost a využití plného potenciálu evropského trhu práce. Měly by být odstraněny překážky mobility ve vzdělávání a odborné přípravě, v zaměstnaneckých a osobních penzijních pojištěních a při uznávání kvalifikací. Členské státy by měly přijmout opatření k zajištění toho, aby správní postupy neznemožňovaly nebo neztěžovaly pracovníkům z jiných členských států přístup k zaměstnání. Členské státy by rovněž měly předcházet zneužívání stávajících pravidel a řešit případný odliv mozků z určitých regionů.
Měla by být zajištěna mobilita studujících a pracovníků jakožto základní svoboda s cílem zvýšit dovednosti a využití plného potenciálu evropského trhu práce. Rovněž by měla být podporována vnitřní mobilita. Měly by být odstraněny překážky mobility ve vzdělávání a odborné přípravě, v zaměstnaneckých a osobních penzijních pojištěních, v přístupu k sociální ochraně a při uznávání kvalifikací a dovedností, stejně jako nepřiměřené jazykové požadavky. Mobilní pracovníci by měli být podporováni mimo jiné tím, že se zlepší jejich přístup k zaměstnaneckým právům a povědomí o nich. Členské státy by měly přijmout opatření k zajištění toho, aby správní postupy neznemožňovaly nebo neztěžovaly pracovníkům z jiných členských států přístup k zaměstnání. Členské státy by rovněž měly předcházet zneužívání stávajících pravidel a řešit případný odliv mozků z určitých regionů. Měly by tak učinit zvýšením a podporou investic do odvětví, která mají skutečný potenciál vytvářet kvalitní pracovní příležitosti, jako jsou např. zelená ekonomika a oběhové hospodářství, odvětví pečovatelských služeb a digitální odvětví.
Pozměňovací návrh 28
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 7 – odst. 5
V souladu s vnitrostátními postupy a s cílem dosáhnout účinnějšího sociálního dialogu a lepších sociálně-ekonomických výsledků by členské státy měly zajistit včasné a smysluplné zapojení sociálních partnerů do navrhování a provádění hospodářských a sociálních reforem a politik a reforem a politik v oblasti zaměstnanosti, mimo jiné poskytováním podpory pro zvýšení kapacity sociálních partnerů. Sociální partneři by měli být podporováni ve sjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je třeba uznávat jejich samostatnost a právo na kolektivní akce.
V souladu s vnitrostátními postupy, partnerskými zásadami a s cílem dosáhnout účinnějšího sociálního dialogu a lepších sociálně-ekonomických výsledků by členské státy měly zajistit včasné, skutečné a smysluplné zapojení sociálních partnerů a organizací občanské společnosti do navrhování, provádění a hodnocení hospodářských a sociálních reforem a politik během všech fází tohoto procesu, mimo jiné poskytováním podpory pro zvýšení kapacity sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Toto zapojení by mělo sahat nad rámec pouhé konzultace zúčastněných stran. Sociální partneři by měli být podporováni ve sjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je třeba uznávat jejich samostatnost a právo na kolektivní akce. Pracovníkům zaměstnaným na základě atypických pracovních smluv a samostatně výdělečně činným pracovníkům by mělo být rovněž umožněno, aby vykonávali své právo sdružovat se a právo kolektivně vyjednávat. Členské státy by měly přijmout opatření k posílení úlohy sociálních partnerů.
Pozměňovací návrh 29
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – nadpis
Hlavní směr 8: Prosazování rovných příležitostí pro všechny, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Hlavní směr 8: Prosazování rovnosti, rovných příležitostí a rovného zacházení pro všechny, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Pozměňovací návrh 30
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 1
Členské státy by měly podporovat inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené všem, zavedením účinných opatření na podporu rovných příležitostí pro nedostatečně zastoupené skupiny na trhu práce. Členské státy by měly zajistit rovné zacházení, pokud jde o zaměstnání, sociální ochranu, vzdělávání a přístup ke zboží a službám bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.
Členské státy by ve spolupráci s místními a regionálními orgány měly zavést účinná opatření pro potírání všech forem diskriminace a prosazovat rovné příležitosti, které všem lidem umožní podílet se na dění ve společnosti. To by mělo zahrnovat opatření podporující inkluzivní trhy práce otevřené všem, mimo jiné i pomocí opatření potírajících diskriminaci v přístupu na trh práce, a to za účelem podpory těch, kteří jsou diskriminováni, nedostatečně zastoupeni, nebo se nacházejí v situaci, v níž jsou zranitelní. Členské státy by měly zajistit rovné zacházení a potírat všechny druhy diskriminace v zaměstnání, při poskytování sociální ochrany, ve vzdělávání a přístupu ke zboží a službám bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo sociálně-ekonomický původ.tohoto důvodu jsou nutná konkrétní opatření na podporu osob ve zranitelném postavení, přičemž tato opatření musí být podpořena odpovídajícím financováním, aby se zamezilo jakémukoliv případnému soupeření o zdroje mezi dotčenými příjemci.
Pozměňovací návrh 31
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 2
Členské státy by měly modernizovat systémy sociální ochrany, aby poskytovaly účinnou, účelnou a odpovídající sociální ochranu ve všech fázích života jednotlivce a přitom podporovaly sociální začlenění a vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, mimo jiné vytvořením systémů daní a dávek. Modernizace systémů sociální ochrany by měla vést k lepší dostupnosti, udržitelnosti, přiměřenosti a kvalitě.
Členské státy by měly zkvalitnit systémy sociální ochrany, aby poskytovaly účinnou, účelnou a odpovídající sociální ochranu ve všech fázích života jednotlivce, mimo jiné i osob samostatně výdělečně činných, a přitom podporovaly sociální začlenění a vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, mimo jiné vytvořením systémů daní a dávek. Zkvalitnění systémů sociální ochrany a inovace v jejich rámci by měla vést k lepšímu přístupu a dostupnosti i vyšší udržitelnosti, přiměřenosti a kvalitě.
Pozměňovací návrh 32
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 3
Členské státy by měly vytvářet a zavádět preventivní a integrované strategie kombinací tří prvků aktivního začleňování: přiměřené podpory příjmu, inkluzivních trhů práce a přístupu ke kvalitním službám. Systémy sociální ochrany by měly zajistit právo na přiměřené dávky zaručující minimální příjem každému, kdo nemá dostatečné prostředky, a podporovat sociální začlenění tím, že budou podněcovat osoby k aktivní účasti na trhu práce a ve společnosti.
Členské státy by měly vytvářet a zavádět preventivní a integrované strategie kombinací tří prvků aktivního začleňování: přiměřené podpory příjmu, inkluzivních trhů práce a přístupu ke kvalitním službám přizpůsobeným individuálním potřebám. Systémy sociální ochrany by měly zajistit přiměřené dávky zaručující minimální příjem každému, kdo nemá dostatečné prostředky, a podporovat sociální začlenění tím, že budou podněcovat osoby k aktivní účasti na trhu práce a ve společnosti.
Pozměňovací návrh 33
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 3 a (nový)
Obdobně by členské státy měly s podporou Komise podporovat aktivní účast nevládních organizací zabývajících se bojem proti chudobě a organizací osob žijících v chudobě na vytváření politik boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Pozměňovací návrh 34
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 4
Pro zajištění rovných příležitostí, a to i pro dětimladé lidi, mají zásadní význam cenově dostupné, přístupnékvalitní služby, jako je péče o děti, mimoškolní péče, vzdělávání, odborná příprava, bydlení, zdravotní služby a dlouhodobá péče. Zvláštní pozornost by měla být věnována boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, včetně snižování chudoby pracujících. Členské státy by měly zajistit, aby měl každý přístup k základním službám, včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních služeb a digitálních komunikací. Členské státy by měly všem, kteří to potřebují, a zranitelným osobám zajistit přístup k přiměřené pomoci v oblasti sociálního bydlení, jakož i právo na vhodnou pomoc a ochranu před nuceným vystěhováním. Specificky by měla být řešena problematika bezdomovectví. Přihlížet by se mělo ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.
Pro zajištění rovných příležitostí, a to i pro děti, mladé lidi, ale i etnické menšiny a migranty, má zásadní význam přístup k finančně únosným, přístupným a kvalitním službámrovněž dostupnost těchto služeb, jako je péče o děti, mimoškolní péče, vzdělávání, odborná příprava, bydlení, zdravotní služby, rehabilitace a dlouhodobá péče. Děti žijící v chudobě by měly mít přístup k bezplatné zdravotní péči, vzdělávání a péči o děti, stejně jako k důstojnému bydlení a řádné výživě. Zvláštní pozornost by měla být věnována boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, včetně snižování chudoby pracujících, jakož i potírání diskriminace. Členské státy by měly zajistit, aby měl každý přístup k základním službám, včetně vzdělávání, zdravotní péče, bydlení, vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních služeb a digitálních komunikací, a aby tyto služby byly cenově dostupné. Členské státy by měly všem, kteří to potřebují nebo se nacházejí ve zranitelném postavení, zajistit přístup k přiměřené pomoci v oblasti sociálního bydlení, jakož i právo na vhodnou pomoc a ochranu před nuceným vystěhováním. Specificky by měla být řešena problematika bezdomovectví. Přihlížet by se mělo ke specifickým potřebám, stejně jako k potenciálu osob se zdravotním postižením. Za tímto účelem by měly členské státy mimo jiné revidovat své systémy posuzování zdravotního postižení, aby se zabránilo vytváření překážek v přístupu na trh práce.
Pozměňovací návrh 35
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 4 a (nový)
Členské státy by měly zajistit, aby zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením byla poskytována odpovídající podpora a poradenství. Poskytování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením v rámci vzdělávání a ze strany služeb zaměstnanosti by mělo prosazováno a podporováno.
Pozměňovací návrh 36
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 5
Členské státy by měly zajistit právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní zdravotní a dlouhodobé péči a zároveň zajistit dlouhodobou udržitelnost.
Členské státy by měly zajistit právo na včasný přístup k finančně únosné, dostupné a kvalitní zdravotní a dlouhodobé péči a zároveň zajistit dlouhodobou udržitelnost.
Pozměňovací návrh 37
Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr 8 – odst. 6
V kontextu prodlužující se délky života a demografických změn by členské státy měly zajistit udržitelnost a přiměřenost důchodových systémů pro ženy i muže tím, že pracovníkům a samostatně výdělečně činným osobám obou pohlaví zajistí rovné příležitosti nabývat důchodová práva, mimo jiné prostřednictvím doplňkových programů, které jim umožní důstojný život. Důchodové reformy by měly být podporovány opatřeními, která prodlouží pracovní život a zvýší skutečný věk odchodu do důchodu, například opatřeními ke snížení míry předčasného odcházení z trhu práceke zvýšení zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu, aby se zohlednilo prodlužování střední délky života. Členské státy by měly zahájit konstruktivní dialog s příslušnými zúčastněnými stranami a umožnit postupné zavádění reforem.
Členské státy by měly naléhavě zajistit udržitelnost a přiměřenost důchodových systémů pro ženy i muže tím, že všem pracovníkům a samostatně výdělečně činným osobám zajistí rovné příležitosti nabývat odpovídající zákonná důchodová práva, aby jim byl umožněn důstojný život, a rovněž budou usilovat o zajištění dostatečného příjmu pro starší osoby, jenž bude alespoň nad úrovní chudoby. Měly by zajistit nediskriminační přístup k doplňkovým důchodovým systémům, které mohou sloužit jako připojištění k pevnému zákonnému důchodu. V závislosti na institucionálním uspořádání členských států a na vnitrostátní právní úpravě by měl starobní důchod založený na prvním pilíři, případně v kombinaci se starobním důchodem z druhého pilíře, zajistit odpovídající náhradní příjem založený na předchozí mzdě pracovníka. Členské státy by měly zajistit odpovídající důchodové pojištění osobám, které trávily čas mimo trh práce za účelem poskytování péče na neformálním základě. Důchodové reformy, včetně případného prodloužení věku pro odchod do důchodu, by měly být sestaveny v rámci strategií aktivního a zdravého stárnutípodporovány opatřeními, již prodlouží pracovní život těm, kteří si přejí pracovat déle. Pracovníkům, jejichž odchod do důchodu nastane zanedlouho, by měla být dána možnost snížit si ze své vůle pracovní dobu. Členské státy by měly zahájit konstruktivní dialog se sociálními partnery a občanskou společností a umožnit postupné zavádění všech reforem.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0355.
(2) Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 201.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění