Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0305(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0140/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0140/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0181

Usvojeni tekstovi
PDF 524kWORD 67k
Četvrtak, 19. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Smjernice politika zapošljavanja država članica *
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. travnja 2018. o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2017)0677),

–  uzimajući u obzir članak 148. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0424/2017),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 15. rujna 2016. o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica(1),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 8. srpnja 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica(2),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0140/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 1.
(1)   Države članice i Unija rade na razvoju usklađene strategije zapošljavanja te, posebice, na promicanju kvalificirane, obrazovane i prilagodljive radne snage i tržištâ rada koja se mogu prilagoditi gospodarskim promjenama kako bi se ostvarili ciljevi pune zaposlenosti i društvenog napretka utvrđeni u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Države članice, uzimajući u obzir nacionalnu praksu povezanu s odgovornošću poslodavaca i radnika, trebaju promicanje zapošljavanja smatrati pitanjem od zajedničkog interesa i u okviru Vijeća usklađivati svoje djelovanje u tom pogledu.
(1)   Države članice i Unija razvijaju i donose djelotvornu i usklađenu strategiju zapošljavanja te, posebice, promicanja uključivih tržišta rada koja se mogu prilagoditi gospodarskim, socijalnim, tehnološkim i okolišnim okolnostima i promjenama, s kvalificiranom, obrazovanom i prilagodljivom radnom snagom, te zaštite dobrobiti svih radnika kako bi se ostvarili ciljevi socijalnog tržišnog gospodarstva, pune zaposlenosti i društvenog napretka, kako je utvrđeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Države članice, uzimajući u obzir nacionalnu praksu povezanu s odgovornošću poslodavaca i radnika, trebaju promicanje zapošljavanja smatrati pitanjem od zajedničkog interesa i u okviru Vijeća usklađivati svoje djelovanje u tom pogledu.
Amandman 2
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 2.
(2)   Unija treba suzbijati socijalnu isključenost i diskriminaciju, promicati socijalnu pravdu i zaštitu te ravnopravnost žena i muškaraca. Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti Unija treba u obzir uzeti zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zaposlenosti, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti te visokom razinom obrazovanja i osposobljavanja.
(2)   Unija treba suzbijati sve oblike siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije u svim područjima života i promicati socijalnu pravdu i zaštitu te ravnopravnost žena i muškaraca. Taj opći cilj trebao bi se nastojati postići i s pomoću pravnih akata i politika Unije u drugim područjima. Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti Unija treba u obzir uzeti zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zaposlenosti, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti te visokom razinom obrazovanja i osposobljavanja. Unija treba promicati aktivno sudjelovanje svih građana u gospodarskom, društvenom i kulturnom životu.
Amandman 3
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.
(3)   U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Unija je razvila i provela instrumente za usklađivanje politika za fiskalne, makroekonomske i strukturne politike. U okviru tih instrumenata važeće smjernice za politike zapošljavanja država članica, zajedno s općim smjernicama ekonomskih politika država članica i Unije utvrđenima u Preporuci Vijeća (EU) 2015/1184, čine integrirane smjernice za provedbu strategije Europa 2020. Provedba politika u državama članicama i Uniji uskladit će se sa smjernicama kako bi se odrazila međuovisnost država članica. Skup usklađenih europskih i nacionalnih politika i reformi koji iz toga proizlazi činit će primjerenu kombinaciju općih gospodarskih i socijalnih politika kojima bi se trebali ostvariti pozitivni učinci prelijevanja.
(3)   U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Unija je razvila i provela instrumente za usklađivanje politika za fiskalne, makroekonomske i strukturne politike koje imaju znatan učinak na socijalno stanje i zaposlenost u Uniji, a potencijalno mogu prouzročiti nesigurnost, siromaštvo i nejednakost. U okviru tih instrumenata važeće smjernice za politike zapošljavanja država članica, zajedno s općim smjernicama ekonomskih politika država članica i Unije utvrđenima u Preporuci Vijeća (EU) 2015/1184, čine integrirane smjernice za provedbu strategije Europa 2020. Provedba politika u državama članicama i Uniji uskladit će se sa smjernicama kako bi se odrazila međuovisnost država članica. Skup usklađenih europskih i nacionalnih politika i reformi koji iz toga proizlazi činit će primjerenu kombinaciju općih gospodarskih i socijalnih politika kojima bi se trebali ostvariti pozitivni učinci prelijevanja za sve države članice.
Amandman 4
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Važno je da Vijeće uzme u obzir stajalište Europskog parlamenta kako bi se osiguralo demokratskije donošenje odluka u kontekstu integriranih smjernica koje utječu na građane i tržišta rada u Uniji.
Amandman 5
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.
(4)   Smjernice za politike zapošljavanja u skladu su s Paktom o stabilnosti i rastu, postojećim zakonodavstvom Europske unije i raznim inicijativama EU-a, uključujući preporuku Vijeća o uspostavi Jamstva za mlade1, preporuku Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada2, preporuku Vijeća o oblicima usavršavanja3 i prijedlogom preporuke Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja4 .
(4)   Smjernice za politike zapošljavanja u skladu su s Paktom o stabilnosti i rastu, postojećim zakonodavstvom Europske unije i raznim inicijativama EU-a, uključujući europski stup socijalnih prava, preporuku Vijeća o uspostavi Jamstva za mlade1, preporuku Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada2, preporuku Vijeća o oblicima usavršavanja3 i prijedlogom preporuke Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja4.
__________________
__________________
1 SL C 120, 26.4.2013, p. 1–6
1 SL C 120, 26.4.2013., str. 1.
2 SL C 67, 20.2.2016, p. 1-5
2 SL C 67, 20.2.2016., str. 1.
3 SL C 484, 24.12.2016, p. 1-6
3 SL C 484, 24.12.2016., str. 1.
4 COM(2017)0563 final - 2017/0244 (NLE)
4 COM(2017)0563 final 2017/0244 (NLE).
Amandman 6
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.
(5)   U okviru europskog semestra različiti se instrumenti kombiniraju unutar krovnog okvira za integrirani multilateralni nadzor ekonomskih, proračunskih i socijalnih politika, kao i politika zapošljavanja, te se njime nastoje ostvariti ciljevi strategije Europa 2020., uključujući one koji se odnose na zapošljavanje, obrazovanje i smanjenje siromaštva, kako je utvrđeno u Odluci Vijeća 2010/707/EU5 . Europski semestar od 2015. neprekidno se jača i usmjerava, posebno kako bi se ojačao njegov fokus na zapošljavanje i socijalna pitanja te kako bi se pospješio dijalog s državama članicama, socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva.
(5)   U okviru europskog semestra različiti se instrumenti kombiniraju unutar krovnog okvira za integrirani multilateralni nadzor ekonomskih, proračunskih i socijalnih politika, kao i politika zapošljavanja, te se njime nastoje ostvariti ciljevi strategije Europa 2020., uključujući one koji se odnose na zapošljavanje, obrazovanje i smanjenje siromaštva, kako je utvrđeno u Odluci Vijeća 2010/707/EU5 . Europski semestar od 2015. neprekidno se jača i usmjerava, posebno kako bi se ojačao njegov fokus na zapošljavanje i socijalna pitanja te kako bi se pospješio dijalog s državama članicama, socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva, uz istovremeno održavanje snažnog naglaska na strukturnim reformama i konkurentnosti.
_________________
_________________
5 SL L 308, 24.11.2010., str. 46-5.
5 SL L 308, 24.11.2010., str. 46.
Amandman 7
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.
(6)   Oporavak Europske unije od gospodarske krize dovodi do pozitivnih kretanja na tržištu rada, no između država članica i unutar pojedinih država članica i dalje postoje važni izazovi i nejednakosti u pogledu gospodarskih i socijalnih rezultata. Tijekom krize došla je do izražaja i uska međuovisnost gospodarstava i tržišta rada država članica. Osiguravanje napretka Unije prema pametnom, održivom i uključivom rastu te stvaranju radnih mjesta ključan je izazov s kojim smo danas suočeni. Za to je potrebno usklađeno, ambiciozno i djelotvorno političko djelovanje i na razini Unije i na nacionalnoj razini, u skladu s UFEU-om i s odredbama Unije o gospodarskom upravljanju. Tim bi mjerama politike, u okviru kojih se kombiniraju mjere sa strane ponude i potražnje, trebalo obuhvatiti poticanje ulaganja, ponovno zalaganje za primjereno raspoređene strukturne reforme kojima se poboljšavaju produktivnost, rast, socijalna kohezija i gospodarska otpornost na šokove te provedbu fiskalne odgovornosti, istodobno uzimajući u obzir njihov učinak na zapošljavanje i društvo.
(6)   Oporavak Europske unije od gospodarske krize dovodi do pozitivnih kretanja na tržištu rada, no između država članica i unutar pojedinih država članica i dalje postoje važni izazovi i nejednakosti u pogledu gospodarskih i socijalnih rezultata s obzirom na to da ekonomski rast ne rezultira automatski većom stopom zaposlenosti. Tijekom krize došla je do izražaja i uska međuovisnost gospodarstava i tržišta rada država članica. Osiguravanje napretka Unije prema pametnom, održivom i uključivom rastu, popraćenog otvaranjem održivih i kvalitetnih radnih mjesta ključan je izazov s kojim smo danas suočeni. Za to je potrebno usklađeno, ambiciozno i djelotvorno političko djelovanje i na razini Unije i na nacionalnoj razini, u skladu s UFEU-om i s odredbama Unije o gospodarskom upravljanju. Tim bi mjerama politike, u okviru kojih se kombiniraju mjere sa strane ponude i potražnje, trebalo obuhvatiti poticanje ulaganja, među ostalim i u kružno i zeleno gospodarstvo, kao i kad je riječ o socijalnim ulaganjima, ponovno zalaganje za primjereno raspoređene, socijalno i gospodarski uravnotežene strukturne reforme kojima se poboljšavaju produktivnost, rast, socijalna kohezija i gospodarska otpornost na šokove te provedbu fiskalne odgovornosti, istodobno jamčeći da te strukturne reforme imaju pozitivan učinak na zapošljavanje i društvo.
Amandman 8
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 7.
(7)   Reforme tržišta rada, uključujući reforme nacionalnih mehanizama određivanja plaća, trebale bi slijediti nacionalnu praksu socijalnog dijaloga i omogućiti potrebnu priliku za široko razmatranje društveno-ekonomskih pitanja, uključujući poboljšanja konkurentnosti, stvaranja radnih mjesta, cjeloživotnog učenja i politika osposobljavanja, kao i stvarnih prihoda.
(7)   Reforme tržišta rada, uključujući reforme nacionalnih mehanizama određivanja plaća, trebale bi slijediti nacionalnu praksu socijalnog dijaloga i omogućiti potrebnu priliku za široko razmatranje društveno-ekonomskih pitanja, uključujući poboljšanja životnog standarda, jednakosti, konkurentnosti, produktivnosti, otvaranja održivih i kvalitetnih radnih mjesta, cjeloživotnog učenja i politika osposobljavanja, kao i stvarnih prihoda.
Amandman 9
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.
(8)   Države članice i Unija trebale bi razmotriti i pitanje učinka gospodarske i financijske krize na društvo te nastojati izgraditi uključivo društvo u kojem se ljudima daje pravo da predviđaju promjene i upravljaju njima te u čijem društvenom i gospodarskom životu mogu aktivno sudjelovati, kao što je navedeno u preporuci Komisije o aktivnom uključivanju osoba isključenih s tržišta rada6. Trebalo bi suzbiti nejednakosti, osigurati pristup i mogućnosti za sve te smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost (uključujući djece), posebno osiguravanjem djelotvornog funkcioniranja tržišta rada i sustava socijalne zaštite te uklanjanjem prepreka obrazovanju/osposobljavanju i sudjelovanju na tržištu rada. Usvajanjem novih gospodarskih i poslovnih modela na radnim mjestima u EU-u mijenjaju se i radni odnosi. Države članice trebale bi osigurati da novi radni odnosi pridonose održavanju i jačanju europskog socijalnog modela.
(8)   Države članice i Unija trebale bi razmotriti i pitanje učinka gospodarske i financijske krize na društvo te nastojati izgraditi uključivo i socijalno pravedno društvo u kojem se ljudima daje pravo da predviđaju promjene i upravljaju njima te u čijem društvenom i gospodarskom životu mogu aktivno sudjelovati, kao što je navedeno u preporuci Komisije o aktivnom uključivanju osoba isključenih s tržišta rada6. Trebalo bi suzbiti nejednakosti i diskriminaciju, osigurati jednake mogućnosti za sve te iskorijeniti siromaštvo i socijalnu isključenost (naročito djece), posebno osiguravanjem djelotvornog funkcioniranja tržišta rada i odgovarajućih i djelotvornih sustava socijalne zaštite te uklanjanjem prepreka obrazovanju,osposobljavanju i sudjelovanju na tržištu rada. Usvajanjem novih gospodarskih i poslovnih modela na radnim mjestima u EU-u mijenjaju se i radni odnosi. Države članice trebale bi osigurati da novi radni odnosi pridonose održavanju i jačanju europskog socijalnog modela tako što će zajamčiti da osobe koje se bave novonastalim oblicima rada budu obuhvaćene i zaštićene propisima o zapošljavanju. Države članice trebale bi poticati potencijal osoba s invaliditetom da doprinose gospodarskom rastu i socijalnom razvoju.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639 final
6 COM(2008)0639 final.
Amandman 10
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Komisija i države članice trebale bi stvoriti prostor za razmišljanje i dijalog uz podršku specijaliziranih nevladinih organizacija i organizacija osoba koje su suočene sa siromaštvom, kako bi se tim osobama omogućilo da doprinose evaluaciji politika koje na njih utječu.
Amandman 11
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 11.
(11)   Integrirane smjernice trebale bi biti osnova preporuka za pojedine zemlje koje Vijeće može uputiti državama članicama. Države članice trebale bi se u potpunosti koristiti potporom Europskog socijalnog fonda te drugih fondova Unije kako bi promicale zapošljavanje, socijalnu uključenost, cjeloživotno učenje, obrazovanje i poboljšale javnu upravu. Iako su integrirane smjernice upućene državama članicama i Uniji, treba ih provesti u partnerstvu sa svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, u bliskoj suradnji s parlamentima, kao i sa socijalnim partnerima te predstavnicima civilnog društva.
(11)   Integrirane smjernice i europski stup socijalnih prava trebali bi biti osnova precizno ciljanih preporuka za pojedine zemlje koje Vijeće upućuje državama članicama. Države članice trebale bi se u potpunosti koristiti potporom Europskog socijalnog fonda te drugih fondova Unije kako bi promicale zapošljavanje, socijalnu uključenost, cjeloživotno učenje, obrazovanje i poboljšale javnu upravu. Iako su integrirane smjernice upućene državama članicama i Uniji, treba ih provesti u partnerstvu sa svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, u bliskoj suradnji s parlamentima, kao i sa socijalnim partnerima te predstavnicima civilnog društva.
Amandman 12
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 12.
(12)   Odbor za zapošljavanje i Odbor za socijalnu zaštitu trebali bi pratiti kako se odgovarajuće politike provode s obzirom na smjernice za politike zapošljavanja, u skladu sa svojim ovlastima na temelju Ugovora. Ti odbori i druga pripremna tijela Vijeća koji su uključeni u usklađivanje ekonomskih i socijalnih politika trebali bi blisko surađivati,
(12)   Odbor za zapošljavanje i Odbor za socijalnu zaštitu trebali bi pratiti kako se odgovarajuće politike provode s obzirom na smjernice za politike zapošljavanja, u skladu sa svojim ovlastima na temelju Ugovora. Ti odbori i druga pripremna tijela Vijeća koji su uključeni u usklađivanje ekonomskih i socijalnih politika trebali bi blisko surađivati s Europskim parlamentom, a posebno s njegovim Odborom za zapošljavanje i socijalna pitanja, kako bi se zajamčila demokratska odgovornost,
Amandman 13
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 5. – stavak 1.
Države članice trebale bi olakšavati stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, među ostalim smanjenjem prepreka s kojima se poduzeća susreću pri zapošljavanju, promicanjem poduzetništva i samozapošljavanja i, posebno, podupiranjem osnivanja i rasta mikropoduzeća i malih poduzeća. Države članice trebale bi aktivno promicati socijalnu ekonomiju te poticati socijalne inovacije.
Države članice trebale bi olakšavati stvaranje održivih, pristupačnih i kvalitetnih radnih mjesta za sve razine vještina, sve sektore tržišta rada i sve regije te ulagati u njih, među ostalim i potpunim razvojem potencijala sektora orijentiranih na budućnost, kao što su zeleno i kružno gospodarstvo, sektor skrbi i digitalni sektor. Države članice trebale bi omogućiti osobama da održavaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osigurati da su radna mjesta prilagođena osobama s invaliditetom i starijim osobama, pomoći poduzećima u zapošljavanju radnika te promicati odgovorno poduzetništvo i samozapošljavanje, posebno podupiranjem osnivanja i rasta mikropoduzeća i malih poduzeća. Države članice trebale bi aktivno promicati socijalnu ekonomiju te poticati socijalne inovacije.
Amandman 14
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 5. – stavak 2.
Države članice trebale bi poticati inovativne oblike rada kojima se na odgovoran način stvaraju mogućnosti zapošljavanja za sve.
Države članice trebale bi poticati inovativne oblike rada kojima se na odgovoran način stvaraju kvalitetne mogućnosti zapošljavanja za sve, uzimajući u obzir razvoj novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, uz istovremeno jamčenje potpunog poštovanja prava Unije, nacionalnih zakonodavstava i praksi zapošljavanja, kao i sustava industrijskih odnosa. Države članice i Komisija trebale bi promicati dobre prakse u tom području.
Amandman 15
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 5. – stavak 2.a (novi)
Države članice trebale bi smanjiti birokraciju kako bi se smanjilo nepotrebno opterećenje za mala i srednja poduzeća, koja znatno doprinose otvaranju radnih mjesta.
Amandman 16
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 5. – stavak 3.
Porezno opterećenje trebalo bi preusmjeriti s rada na druge izvore oporezivanja kojima se u manjoj mjeri ometaju zapošljavanje i rast, uzimajući u obzir učinak preraspodjele poreznog sustava te istodobno štiteći prihode potrebne za primjerenu socijalnu zaštitu i rashode kojima se potiče rast.
Države članice trebale bi raditi na postupnom smanjenju poreznog opterećenja za rad i njegovu preusmjerenju na druge izvore oporezivanja kojima se u manjoj mjeri ometaju zapošljavanje i rast, uzimajući u obzir učinak preraspodjele poreznog sustava te istodobno štiteći prihode potrebne za primjerenu socijalnu zaštitu i rashode kojima se potiče rast, uključujući ulaganja u javne službe od općeg interesa.
Amandman 17
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 5. – stavak 4.
Države članice trebale bi, u skladu s nacionalnom praksom i poštujući autonomiju socijalnih partnera, poticati transparentne i predvidive mehanizme određivanja plaća kojima se omogućuje prilagodba plaća kretanjima u kontekstu produktivnosti, uz istodobno osiguravanje pravedne plaće za pristojan životni standard. U okviru tih mehanizama trebalo bi uvažiti razlike u vještinama i odstupanja u gospodarskim rezultatima među regijama, sektorima i poduzećima. Poštujući nacionalne prakse, države članice i socijalni partneri trebali bi osigurati odgovarajuće razine minimalne plaće, uzimajući u obzir njihov utjecaj na konkurentnost, stvaranje radnih mjesta i siromaštvo zaposlenih.
Države članice trebale bi, u skladu s nacionalnom praksom i poštujući autonomiju socijalnih partnera, poticati transparentne i predvidive mehanizme određivanja plaća kojima se omogućuje prilagodba plaća kretanjima u kontekstu produktivnosti, uz istodobno osiguravanje pravedne plaće za pristojan životni standard na održiv i odgovoran način. U okviru tih mehanizama trebalo bi uvažiti razlike u vještinama i odstupanja u gospodarskim rezultatima među regijama, sektorima i poduzećima. Poštujući nacionalne prakse, države članice i socijalni partneri trebali bi osigurati odgovarajuće razine minimalne plaće, uzimajući u obzir njihov utjecaj na konkurentnost, stvaranje radnih mjesta i siromaštvo zaposlenih.
Amandman 18
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – naslov
Smjernica br. 6: Poboljšanje ponude radne snage: pristup zapošljavanju, vještine i kompetencije
Smjernica br. 6: Poboljšanje ponude radne snage, pristupa zapošljavanju, vještina i kompetencija
Amandman 19
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – stavak 1.
U kontekstu tehnoloških i demografskih promjena i promjena u okolišu, države članice, u suradnji sa socijalnim partnerima, trebaju promicati produktivnost i zapošljivost odgovarajućom ponudom relevantnih znanja, vještina i kompetencija tijekom cijelog radnog vijeka kako bi se odgovorilo na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada. Države članice trebale bi dovoljno ulagati u početno i kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje. One bi trebale surađivati sa socijalnim partnerima, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje i drugim dionicima kako bi se riješile strukturne slabosti u sustavima obrazovanja i osposobljavanja, pružalo kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Države članice trebale bi osigurati prijenos prava na osposobljavanje pri promjeni radnog mjesta i karijere. To bi trebalo omogućiti svima da bolje predvide potrebe tržišta rada, da im se bolje prilagode te da uspješno upravljaju promjenama, čime se jača opća otpornost gospodarstva na šokove.
U kontekstu tehnoloških i demografskih promjena i promjena u okolišu, države članice, u suradnji sa socijalnim partnerima i civilnim društvom, trebaju promicati održivost, produktivnost i zapošljivost odgovarajućom ponudom relevantnih znanja, vještina i kompetencija tijekom cijelog radnog vijeka kako bi se odgovorilo na sadašnje i očekivane buduće prilike na tržištu rada, među ostalim i ciljanim promicanjem osposobljavanja u sektorima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Države članice trebale bi dovoljno ulagati u početno i kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje te se usmjeriti ne samo na formalno obrazovanje, već i na neformalno i informalno učenje, kao i na jamčenje jednakih mogućnosti i pristupa za sve. One bi trebale surađivati sa socijalnim partnerima, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima kako bi se povećala kvaliteta i riješile strukturne slabosti u sustavima obrazovanja i osposobljavanja, pružalo kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, uzimajući u obzir i posebne potrebe osoba s invaliditetom, etničkih i nacionalnih manjina te migranata i izbjeglica. Države članice trebale bi osigurati prijenos prava na osposobljavanje pri promjenama u karijeri s pomoću sustava bodova i akumulacije povezanih prava. To bi trebalo omogućiti svima da bolje predvide potrebe tržišta rada i da im se bolje prilagode, da izbjegnu neusklađenost postojećih i traženih vještina te da uspješno upravljaju promjenama, čime se jača opća otpornost gospodarstva na šokove.
Amandman 20
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – stavak 2.
Države članice trebale bi poticati jednake mogućnosti u obrazovanju i podizati opću razinu obrazovanja, posebno za osobe s najnižim kvalifikacijama. Trebale bi osigurati kvalitetne ishode učenja, jačati osnovne vještine, smanjiti broj mladih koji rano napuštaju školovanje, povećati relevantnost tercijarnog obrazovanja za tržište rada, poboljšati praćenje vještina i predviđanja te povećati sudjelovanje odraslih u stalnom obrazovanju i osposobljavanju. Države članice trebale bi osnažiti učenje kroz rad u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, među ostalim s pomoću kvalitetnih i učinkovitih programa naukovanja, učiniti vještine vidljivijima i omogućiti njihovu usporedbu te povećati prilike za priznavanje i vrednovanje vještina i kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovanja i osposobljavanja. One bi trebale modernizirati i povećati ponudu i korištenje fleksibilnog kontinuiranog strukovnog osposobljavanja. Države članice također bi trebale pomoći niskokvalificiranim odraslim osobama da održe ili unaprijede svoju dugoročnu zapošljivost poboljšanjem pristupa kvalitetnim prilikama za učenje i većim iskorištavanjem tih prilika, uspostavom inicijative oblika usavršavanja, uključujući ocjenjivanje vještina, usklađenu ponudu obrazovanja i osposobljavanja te vrednovanje i priznavanje stečenih vještina.
Države članice trebale bi poticati jednake mogućnosti u obrazovanju, uključujući rani predškolski odgoj i obrazovanje, i podizati opću razinu obrazovanja, posebno za osobe s najnižim kvalifikacijama i učenike u nepovoljnom položaju. Trebale bi osigurati kvalitetne ishode učenja, razvijati i jačati osnovne vještine, poticati razvoj poduzetničkih vještina, smanjiti broj mladih koji rano napuštaju školovanje, povećati relevantnost tercijarnog obrazovanja za tržište rada, poboljšati praćenje vještina i predviđanja te povećati sudjelovanje odraslih u stalnom obrazovanju i osposobljavanju, među ostalim i s pomoću politika kojima se omogućuje dopust radi obrazovanja ili osposobljavanja, kao i strukovno osposobljavanje na radnom mjestu i cjeloživotno učenje. Države članice trebale bi osnažiti učenje kroz rad u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, među ostalim s pomoću kvalitetnih i učinkovitih programa naukovanja, učiniti vještine vidljivijima i omogućiti njihovu usporedbu te povećati prilike za priznavanje i vrednovanje vještina i kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovanja i osposobljavanja. One bi trebale modernizirati i povećati ponudu i korištenje fleksibilnog kontinuiranog strukovnog osposobljavanja. Države članice trebale bi usmjerenim mjerama pomoći niskokvalificiranim odraslim osobama da održe ili unaprijede svoju dugoročnu zapošljivost poboljšanjem pristupa kvalitetnim prilikama za učenje i većim iskorištavanjem tih prilika, uspostavom inicijative oblika usavršavanja, uključujući ocjenjivanje vještina, ponudu obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju prilikama na tržištu rada te vrednovanje i priznavanje stečenih vještina.
Amandman 21
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – stavak 2.a (novi)
Kako bi promicale dugoročnu dobrobit i produktivnost svoje radne snage, države članice trebale bi zajamčiti da su njihovi sustavi obrazovanja i osposobljavanja, osim na zadovoljavanje potreba na tržištu rada, usmjereni i na poticanje osobnog razvoja, socijalne kohezije, međukulturnog razumijevanja i aktivnog građanstva.
Amandman 22
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – stavak 3.
Trebalo bi riješiti problem visoke nezaposlenosti i neaktivnosti, uključujući kroz pravovremenu i prilagođenu pomoć na temelju potpora za traženje posla, osposobljavanje i prekvalifikaciju. Kako bi se znatno smanjila i spriječila strukturna nezaposlenost, trebalo bi provoditi sveobuhvatne strategije koje uključuju opsežne pojedinačne ocjene najkasnije nakon 18 mjeseci nezaposlenosti. Pitanje nezaposlenosti mladih i velikog broja mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET) trebalo bi i dalje rješavati strukturnim poboljšanjem prelaska iz škole na posao, među ostalim potpunom provedbom Jamstva za mlade1.
Trebalo bi riješiti problem visoke nezaposlenosti te dugotrajne nezaposlenosti i neaktivnosti, među ostalim i kroz pravovremenu, integriranu i prilagođenu pomoć na temelju potpora za traženje posla, osposobljavanje, prekvalifikaciju i odgovarajuće popratne mjere. U tu je svrhu potreban koordinirani pristup socijalnim uslugama i uslugama zapošljavanja, odnosno potrebna je bliska suradnja među službama za zapošljavanje, socijalnim službama, socijalnim partnerima i lokalnim vlastima. Kako bi se znatno smanjila i spriječila dugotrajna i strukturna nezaposlenost, trebalo bi što prije provoditi sveobuhvatne strategije koje uključuju opsežne pojedinačne ocjene. Pitanje nezaposlenosti mladih i velikog broja mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET) trebalo bi i dalje rješavati strukturnim poboljšanjem prelaska iz škole na posao, među ostalim potpunom provedbom Garancije za mlade1.
__________________
__________________
1 SL C 120, 26.4.2013, p. 1–6
1 SL C 120, 26.4.2013., str. 1.
Amandman 23
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – stavak 4.
Cilj poreznih reformi za smanjenje oporezivanja rada trebalo bi biti uklanjanje prepreka sudjelovanju na tržištu rada i faktora koji odvraćaju od sudjelovanja na tržištu rada, posebno za one koji su od njega najudaljeniji. Države članice trebale bi podupirati prilagođeno radno okruženje za osobe s invaliditetom, uključujući ciljane aktivnosti financijske potpore i usluge koje im omogućuju da sudjeluju na tržištu rada i u društvu.
Cilj poreznih reformi za postupno smanjenje oporezivanja rada trebalo bi biti uklanjanje neopravdanih prepreka i prekomjerne birokracije te pružanje poticaja sudjelovanju na tržištu rada, posebno za one koji su od njega najudaljeniji, uz istovremeno jamčenje da to smanjenje oporezivanja neće ugroziti održivost socijalne države. Države članice trebale bi podupirati prilagođeno radno okruženje za osobe s invaliditetom i starije radnike, uključujući ciljane aktivnosti financijske potpore i usluge koje im omogućuju da sudjeluju na tržištu rada i u društvu kao cjelini. Države članice i Komisija trebale bi poticati potpore zapošljavanju na otvorenom i uključivom tržištu rada.
Amandman 24
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 6. – stavak 5.
Prepreke za sudjelovanje i napredovanje u karijeri treba ukloniti kako bi se osigurali rodna ravnopravnost i veće sudjelovanje žena na tržištu rada, među ostalim jednakom plaćom za jednak rad. Potrebno je promicati usklađivanje poslovnog i obiteljskog života, osobito putem pristupa dugoročnoj skrbi i povoljnom i kvalitetnom ranom predškolskom odgoju i obrazovanju. Države članice trebale bi osigurati da se roditeljima i svim osobama koje moraju skrbiti o drugima omogući pristup primjerenom obiteljskom dopustu i fleksibilnim radnim uvjetima kako bi ostvarili ravnotežu između poslovnog i privatnog života te kako bi i žene i muškarci ravnopravno ostvarivali ta prava.
Prepreke za sudjelovanje i napredovanje u karijeri treba ukloniti kako bi se osigurali rodna ravnopravnost i veće sudjelovanje žena na tržištu rada, među ostalim jednakom plaćom za jednak rad u svim sektorima i zanimanjima. Države članice trebale bi osmisliti i provesti politike o transparentnosti i revizijama plaća kako bi se uklonila razlika u plaćama među spolovima. Države članice trebaju provoditi Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a utvrđivanjem efektivnih, razmjernih i odvraćajućih sankcija za poslodavce koji isplaćuju različite plaće za jednak rad, ovisno o tome obavlja li taj rad muškarac ili žena. Potrebno je promicati usklađivanje poslovnog, privatnog i obiteljskog života za sve. Države članice trebale bi osigurati da se roditeljima i svim osobama koje moraju skrbiti o drugima omogući pristup primjerenom obiteljskom dopustu i dopustu radi skrbi, cjenovno prihvatljivoj kvalitetnoj dugoročnoj skrbi, ranom predškolskom odgoju i obrazovanju i skrbi te fleksibilnim radnim uvjetima usmjerenima na zaposlenika, kao što su rad na daljinu i pametan rad, kako bi ostvarili ravnotežu između poslovnog i privatnog života te kako bi i žene i muškarci ravnopravno ostvarivali ta prava. Države članice trebale bi osigurati potporu za njegovatelje koji su prisiljeni ograničiti ili prekinuti svoju poslovnu aktivnost da bi mogli nekome pružati odgovarajuću skrb.
________________
1a Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).
Amandman 25
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 7. – stavak 2.
Politikama bi se trebalo nastojati poboljšati i poduprijeti usklađivanje s potrebama tržišta rada te promjene radnog statusa. Države članice trebale bi učinkovito aktivirati i osposobiti osobe koje mogu sudjelovati na tržištu rada. Države članice trebale bi ojačati učinkovitost aktivnih politika tržišta rada tako da poboljšaju njihov fokus, doseg i područje primjene i bolje ih povežu s potporom dohotku na temelju prava i odgovornosti nezaposlenih da aktivno traže posao. Države članice trebale bi nastojati ostvariti veću učinkovitost javnih službi za zapošljavanje tako što će osigurati pravovremenu i prilagođenu pomoć tražiteljima zaposlenja, podupirući potražnju na tržištu rada i upravljanje na temelju rezultata.
Politikama bi se trebalo nastojati poboljšati i poduprijeti usklađivanje s potrebama tržišta rada te promjene radnog statusa, kako bi radnici mogli napredovati u karijeri. Države članice trebale bi učinkovito aktivirati i osposobiti osobe koje mogu sudjelovati na tržištu rada uz pomoć individualne potpore i integriranih usluga u okviru šireg pristupa aktivnog uključivanja. Države članice trebale bi ojačati učinkovitost aktivnih politika tržišta rada tako da poboljšaju njihovo financiranje, fokus, doseg i područje primjene, osiguraju odgovarajuću potporu dohotku za nezaposlene osobe dok traže posao te da vode računa o pravima i odgovornostima nezaposlenih. To uključuje rad sa socijalnim partnerima i drugim relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva, u cilju povećanja djelotvornosti i odgovornosti tih politika. Države članice trebale bi nastojati ostvariti veću djelotvornost, međupovezanost i kvalitetu javnih službi za zapošljavanje tako što će osigurati pravovremenu i prilagođenu pomoć tražiteljima zaposlenja, omogućujući im da traže posao diljem Unije, podupirući potražnju na tržištu rada i upravljanje na temelju rezultata.
Amandman 26
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 7. – stavak 3.
Države članice trebale bi nezaposlenim osobama osigurati primjerenu naknadu za nezaposlenost tijekom razumno dugog razdoblja, u skladu s njihovim doprinosima i nacionalnim pravilima o ispunjavanju uvjeta za primanje naknade. Tim naknadama ne smije se destimulirati brz povratak na tržište rada.
Države članice trebale bi nezaposlenim osobama osigurati primjerenu naknadu za nezaposlenost tijekom dovoljno dugog razdoblja koje im je razumno potrebno da pronađu kvalitetan posao, u skladu s njihovim doprinosima i nacionalnim pravilima o ispunjavanju uvjeta za primanje naknade. Te bi naknade trebale biti popraćene aktivnim politikama i mjerama tržišta rada koje podrazumijevaju poticaje za brz povratak na kvalitetna radna mjesta.
Amandman 27
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 7. – stavak 4.
Trebalo bi promicati mobilnost učenika i radnika kako bi se poboljšale vještine nužne za zapošljavanje i kako bi se iskoristio puni potencijal europskog tržišta rada. Trebalo bi ukloniti prepreke mobilnosti u obrazovanju i osposobljavanju, u strukovnim i osobnim mirovinama i u priznavanju kvalifikacija. Države članice trebale bi poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se administrativnim postupcima radnicima iz drugih država članica ne blokira ili otežava zapošljavanje. Države članice trebale bi spriječiti zlouporabe postojećih pravila i poraditi na problemu potencijalnog „odljeva mozgova” iz određenih regija.
Mobilnost učenika i radnika trebalo bi zajamčiti kao temeljnu slobodu kako bi se poboljšale vještine nužne za zapošljavanje i kako bi se iskoristio puni potencijal europskog tržišta rada. Također, trebalo bi promicati i unutarnju mobilnost. Trebalo bi ukloniti prepreke mobilnosti u obrazovanju i osposobljavanju, u strukovnim i osobnim mirovinama, u pristupu socijalnoj zaštiti i u priznavanju kvalifikacija i vještina, kao i nerazmjerne jezične zahtjeve. Trebalo bi podržati mobilne radnike između ostalog poboljšanjem njihova pristupa pravima na radu i senzibilizacijom o njima. Države članice trebale bi poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se administrativnim postupcima radnicima iz drugih država članica ne blokira ili otežava zapošljavanje. Države članice trebale bi spriječiti zlouporabe postojećih pravila i poraditi na problemu potencijalnog „odljeva mozgova” iz određenih regija. To bi trebale ostvariti uz pomoć povećanja i podupiranja ulaganja u sektore koji imaju stvarni potencijal za stvaranje prilika za visokokvalitetna radna mjesta, poput zelenog i kružnog gospodarstva, sektora skrbi i digitalnog sektora.
Amandman 28
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 7. – stavak 5.
U skladu s nacionalnim praksama i kako bi se ostvarili djelotvorniji socijalni dijalog i bolji društveno-gospodarski ishodi, države članice trebale bi osigurati pravodobno i smisleno sudjelovanje socijalnih partnera u osmišljavanju i provedbi gospodarskih politika, politika zapošljavanja i društvenih reformi i politika, među ostalim pružanjem potpore povećanju kapaciteta socijalnih partnera. Socijalne partnere trebalo bi poticati da pregovaraju o kolektivnim ugovorima i sklapaju ih u svim područjima koja su im relevantna, poštujući u potpunosti njihovu neovisnost i pravo na kolektivno djelovanje.
U skladu s nacionalnim praksama i načelima partnerstva te kako bi se ostvarili djelotvorniji socijalni i civilni dijalog i bolji društveno-gospodarski ishodi, države članice trebale bi osigurati pravodobno, istinsko i smisleno sudjelovanje socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u osmišljavanju, provedbi i ocjenjivanju gospodarskih politika, politika zapošljavanja i društvenih reformi i politika u svim fazama procesa, među ostalim pružanjem potpore povećanju kapaciteta socijalnih partnera i organizacija civilnog društva. Takvo sudjelovanje trebalo bi obuhvaćati više od pukog savjetovanja s dionicima. Socijalne partnere trebalo bi poticati da pregovaraju o kolektivnim ugovorima i sklapaju ih u svim područjima koja su im relevantna, poštujući u potpunosti njihovu neovisnost i pravo na kolektivno djelovanje. Radnicima s netipičnim ugovorima o radu i samozaposlenim radnicima trebalo bi također omogućiti da ostvaruju svoje pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje. Države članice trebale bi poduzeti mjere za jačanje uloge socijalnih partnera.
Amandman 29
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – naslov
Smjernica br. 8: Promicanje jednakih prilika za sve, poticanje socijalne uključenosti te suzbijanje siromaštva
Smjernica br. 8: Promicanje jednakosti, jednakih prilika i nediskriminacije za sve, poticanje socijalne uključenosti te suzbijanje siromaštva
Amandman 30
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 1.
Države članice trebale bi promicati uključiva tržišta rada otvorena svim građanima uspostavom učinkovitih mjera za promicanje jednakih mogućnosti nedovoljno zastupljenih skupina na tržištu rada. Trebale bi osigurati jednako postupanje u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa robi i uslugama, bez obzira na spol, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju.
Države članice trebale bi u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima uspostaviti učinkovite mjere za suzbijanje svih oblika diskriminacije i za promicanje jednakih prilika za sudjelovanje u društvu za sve osobe. Takve bi mjere trebale obuhvaćati promicanje uključivih tržišta rada otvorenih za sve, između ostalog mjerama za suzbijanje diskriminacije pri pristupu tržištu rada i na njemu, kako bi se pružila podrška osobama koje se diskriminira, koje nisu dovoljno zastupljene ili koje se nalaze u ranjivom položaju. Države članice trebale bi osigurati jednako postupanje i boriti se protiv svih oblika diskriminacije u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa robi i uslugama, bez obzira na spol, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob, spolnu orijentaciju ili socioekonomsko zaleđe. U tu su svrhu potrebne posebne mjere za potporu osobama u nepovoljnom položaju, a potrebno ih je podržati odgovarajućim financiranjem kako bi se među korisnicima spriječilo potencijalno natjecanje za resurse.
Amandman 31
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 2.
Države članice trebale bi osuvremeniti sustave socijalne zaštite kako bi pružali djelotvornu, učinkovitu i odgovarajuću socijalnu zaštitu tijekom svih faza ljudskog života, promičući socijalnu uključenost i uzlaznu društvenu mobilnost, potičući sudjelovanje na tržištu rada i rješavajući nejednakosti, među ostalim osmišljavanjem poreznog sustava i sustava naknada. Modernizacijom sustava socijalne zaštite trebale bi se poboljšati njihova dostupnost, održivost, prikladnost i kvaliteta.
Države članice trebale bi poboljšati sustave socijalne zaštite kako bi pružali djelotvornu, učinkovitu i odgovarajuću socijalnu zaštitu tijekom svih faza ljudskog života, između ostalog i za samozaposlene osobe, promičući socijalnu uključenost i uzlaznu društvenu mobilnost, potičući sudjelovanje na tržištu rada i rješavajući nejednakosti, među ostalim osmišljavanjem poreznog sustava i sustava naknada. Poboljšanjem i inovacijama u sustavima socijalne zaštite trebale bi se poboljšati njihova dostupnost, održivost, prikladnost i kvaliteta, kao i pristup tim sustavima.
Amandman 32
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 3.
Države članice trebale bi razviti i provesti preventivne i integrirane strategije s pomoću tri sastavnice aktivnog uključivanja: odgovarajućom potporom dohotku, uključivim tržištima rada i pristupom kvalitetnim uslugama. U okviru sustava socijalne zaštite trebalo bi osigurati pravo na primjeren minimalni dohodak za sve osobe koje nemaju dovoljno sredstava i promicati socijalnu uključenost poticanjem aktivnog sudjelovanja u društvu i na tržištu rada.
Države članice trebale bi razviti i provesti preventivne i integrirane strategije s pomoću tri sastavnice aktivnog uključivanja: odgovarajućom potporom dohotku, uključivim tržištima rada i pristupom kvalitetnim uslugama prilagođenima potrebama pojedinaca. U okviru sustava socijalne zaštite trebalo bi osigurati primjeren minimalni dohodak za sve osobe koje nemaju dovoljno sredstava i promicati socijalnu uključenost poticanjem aktivnog sudjelovanja u društvu i na tržištu rada.
Amandman 33
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 3.a (novi)
Isto tako, države članice trebale bi uz potporu Komisije promicati aktivno sudjelovanje nevladinih organizacija specijaliziranih za suzbijanje siromaštva i organizacija osoba koje se suočavaju sa siromaštvom u osmišljavanju politika za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
Amandman 34
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 4.
Povoljne, pristupačne i kvalitetne usluge kao što su skrb za djecu, izvanškolska skrb, obrazovanje, osposobljavanje, stanovanje, zdravstvene usluge i dugotrajna skrb od ključne su važnosti za osiguravanje jednakih mogućnosti, uključujući za djecu i mlade. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti borbi protiv siromaštva, socijalne isključenosti, uključujući smanjenje siromaštva zaposlenih. Države članice trebale bi svim građanima osigurati pristup osnovnim uslugama, uključujući vodu, kanalizaciju, energiju, prijevoz, financijske usluge i digitalne komunikacije. Države članice trebale bi osigurati osobama kojima je potrebna pomoć i ugroženim osobama pristup primjerenom socijalnom stanovanju i pravo na primjerenu pomoć i zaštitu od deložacije. Beskućništvo treba zasebno razmotriti. Trebalo bi uzeti u obzir posebne potrebe osoba s invaliditetom.
Pristup povoljnim, pristupačnim i kvalitetnim uslugama kao što su skrb za djecu, izvanškolska skrb, obrazovanje, osposobljavanje, stanovanje, zdravstvene usluge, rehabilitacija i dugotrajna skrb te njihova dostupnost od ključne su važnosti za osiguravanje jednakih mogućnosti, između ostalog i za djecu i mlade te etničke manjine i migrante. Djeca koja žive u siromaštvu trebala bi imati pristup besplatnoj zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i skrbi za djecu, kao i pristojnom stanovanju i odgovarajućoj prehrani. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, uključujući smanjenje siromaštva zaposlenih, te diskriminacije. Države članice trebale bi svim građanima osigurati pristup osnovnim uslugama, uključujući obrazovanje, zdravstvenu skrb, stanovanje, čistu vodu, kanalizaciju, energiju, prijevoz, financijske usluge i digitalne komunikacije, te cjenovnu pristupačnost tih usluga. Države članice trebale bi osigurati osobama kojima je potrebna pomoć ili koje se nalaze u osjetljivom položaju pristup primjerenom socijalnom stanovanju i pravo na primjerenu pomoć i zaštitu od deložacije. Beskućništvo treba zasebno razmotriti. Trebalo bi uzeti u obzir posebne potrebe i potencijal osoba s invaliditetom. U tu svrhu države članice trebale bi, među ostalim, preispitati svoje sustave procjene invaliditeta kako bi se izbjeglo stvaranje prepreka u pristupu tržištu rada.
Amandman 35
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 4.a (novi)
Države članice trebale bi osigurati odgovarajuću podršku i savjetovanje za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Trebalo bi promicati i podupirati pružanje osobne asistencije u obrazovanju te asistencije koju pružaju službe za zapošljavanje, a koja je namijenjena osobama s invaliditetom.
Amandman 36
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 5.
Države članice trebale bi osigurati pravo na pravovremen pristup cjenovno dostupnoj zdravstvenoj skrbi i dugotrajnoj skrbi dobre kvalitete, uz zadržavanje dugoročne održivosti.
Države članice trebale bi osigurati pravo na pravovremen pristup cjenovno dostupnoj i pristupačnoj zdravstvenoj skrbi i dugotrajnoj skrbi dobre kvalitete, uz zadržavanje dugoročne održivosti.
Amandman 37
Prijedlog odluke
Prilog – smjernica 8. – stavak 6.
U kontekstu sve duljeg životnog vijeka i demografskih promjena, države članice trebale bi osigurati održivost i prikladnost mirovinskih sustava za žene i muškarce, jednake prilike za radnike i samozaposlene osobe oba spola u kontekstu stjecanja mirovinskih prava, među ostalim sustavima dopunskog mirovinskog osiguranja kako bi se osigurao dostojan život. Mirovinske reforme trebalo bi poduprijeti mjerama za produljenje radnog vijeka i pomicanje stvarne dobne granice za umirovljenje, kao što su ograničavanje ranog napuštanja tržišta rada i povećanje zakonske dobi za umirovljenje kako bi se uskladilo s očekivanim produljenjem životnog vijeka. Države članice trebale bi uspostaviti konstruktivan dijalog s relevantnim dionicima i omogućiti odgovarajuće postupno uvođenje reformi.
Države članice trebale bi hitno osigurati održivost i prikladnost mirovinskih sustava za žene i muškarce, pružajući jednake prilike za sve radnike i samozaposlene osobe u kontekstu stjecanja odgovarajućih zakonskih prava na mirovinu kako bi se osigurao dostojan život i adekvatan prihod za starije osobe koji bi bio dovoljan barem za život iznad razine siromaštva. Trebalo bi omogućiti nediskriminirajući pristup dodatnim programima koji mogu poslužiti kao dopuna stabilnoj zakonom propisanoj mirovini. Ovisno o institucijskim dogovorima i nacionalnom pravu država članica, mirovine koje se temelje samo na prvom stupu ili one kombinirane s drugim stupom trebale bi činiti adekvatne zamjenske prihode na temelju prethodne plaće radnika. Države članice trebale bi osigurati odgovarajuće mirovinske kreditne bodove osobama koje su bile izvan tržišta rada zbog pružanja skrbi na neformalnoj osnovi. Mirovinske reforme, uključujući i moguće povišenje efektivne dobne granice za umirovljenje, trebalo bi uvrstiti u strategije aktivnog i zdravog starenja te poduprijeti mjerama kojima se radni vijek za one koji žele raditi dulje produljuje. Radnicima koji su blizu umirovljenja trebalo bi dopustiti da odaberu dobrovoljno skraćivanje radnog vremena. Države članice trebale bi uspostaviti konstruktivan dijalog sa socijalnim partnerima i civilnom društvom i omogućiti odgovarajuće postupno uvođenje svih reformi.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0355.
(2) SL C 265, 11.8.2017., str. 201.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena