Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0305(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0140/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0140/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0181

Elfogadott szövegek
PDF 466kWORD 64k
2018. április 19., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

Az Európai Parlament 2018. április 19-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0677),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0424/2017),

–  tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2016. szeptember 15-i álláspontjára(1),

–  tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2015. július 8-i álláspontjára(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0140/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A tagállamoknak és az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott, a teljes foglalkoztatottságra és a társadalmi haladásra irányuló célkitűzések megvalósítása érdekében összehangolt stratégia kialakítására kell törekedniük a foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén. A tagállamoknak a szociális partnerek kötelezettségeire vonatkozó nemzeti gyakorlat figyelembevételével közös érdekű ügynek kell tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, és az ilyen irányú fellépésüket a Tanács keretében össze kell hangolniuk.
(1)  A tagállamoknak és az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott, a szociális piacgazdaságra, a teljes foglalkoztatottságra és a társadalmi haladásra irányuló célkitűzések megvalósítása érdekében hatékony és összehangolt stratégiát kell kialakítaniuk és megvalósítaniuk a foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági, társadalmi, technológiai és környezeti realitásokra és változásokra reagálni képes inkluzív munkaerőpiacok fejlesztése és az összes munkavállaló jólétének megőrzése terén. A tagállamoknak a szociális partnerek kötelezettségeire vonatkozó nemzeti gyakorlat figyelembevételével közös érdekű ügynek kell tekinteniük a foglalkoztatás előmozdítását, és az ilyen irányú fellépésüket a Tanács keretében össze kell hangolniuk.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az Uniónak küzdenie kell a társadalmi kirekesztés és a diszkrimináció ellen, és elő kell mozdítania a társadalmi igazságosságot, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőséget. A politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Uniónak figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a képzés magas szintjére vonatkozó követelményeket.
(2)  Az Uniónak az élet minden területén küzdenie kell a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a diszkrimináció minden formája ellen, és elő kell mozdítania a társadalmi igazságosságot, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőséget. Ezt az általános célkitűzést az uniós jogi aktusok és politikák révén más területeken is el kell érni. A politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Uniónak figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás és a képzés magas szintjére vonatkozó követelményeket. Az Uniónak elő kell mozdítania minden polgár gazdasági, társadalmi és kulturális életben való aktív szerepvállalását.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az Unió az Európai Unióról szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezéseivel összhangban szakpolitikai koordinációs eszközöket alakított ki és alkalmaz a költségvetési, makrogazdasági és strukturális politikák területén. Ezen eszközök részeként a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó jelenlegi iránymutatások, valamint a tagállamok és az Európai Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó, az (EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban foglalt átfogó iránymutatások képezik az Európa 2020 stratégia végrehajtására vonatkozó integrált iránymutatásokat. Iránymutatásul szolgálnak a tagállamok és az Unió politikáinak végrehajtásához, tükrözve a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. Az így létrejött, összehangolt európai és nemzeti szakpolitikákból és reformokból álló csomag a várakozások szerint a gazdasági és szociálpolitikai intézkedések megfelelő átfogó együttesét fogja képezni, amelynek pozitív tovagyűrűző hatásokat kell elérnie.
(3)  Az Unió az Európai Unióról szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezéseivel összhangban szakpolitikai koordinációs eszközöket alakított ki és alkalmaz a költségvetési, makrogazdasági és strukturális politikák területén, amelyek jelentősen befolyásolják az Unió szociális és foglalkoztatási helyzetét, és ez bizonytalanságot, szegénységet és egyenlőtlenséget eredményezhet. Ezen eszközök részeként a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó jelenlegi iránymutatások, valamint a tagállamok és az Európai Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó, az (EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásban foglalt átfogó iránymutatások képezik az Európa 2020 stratégia végrehajtására vonatkozó integrált iránymutatásokat. Iránymutatásul szolgálnak a tagállamok és az Unió politikáinak végrehajtásához, tükrözve a tagállamok közötti kölcsönös függőséget. Az így létrejött, összehangolt európai és nemzeti szakpolitikákból és reformokból álló csomag a várakozások szerint a gazdasági és szociálpolitikai intézkedések megfelelő átfogó együttesét fogja képezni, amelynek minden tagállamban pozitív tovagyűrűző hatásokat kell elérnie.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)   Az integrált iránymutatásokkal kapcsolatban az uniós polgárokat és munkaerőpiacokat érintő demokratikusabb döntéshozatali folyamat biztosítása érdekében fontos, hogy a Tanács figyelembe vegye az Európai Parlament álláspontját.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A foglalkoztatási iránymutatások összhangban vannak a Stabilitási és Növekedési Paktummal, a meglévő uniós jogszabályokkal és különböző uniós kezdeményezésekkel, többek között az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlással1, a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlással2, a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlással3, valamint a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretéről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslattal4.
(4)  A foglalkoztatási iránymutatások összhangban vannak a Stabilitási és Növekedési Paktummal, a meglévő uniós jogszabályokkal és különböző uniós kezdeményezésekkel, többek között a szociális jogok európai pillérével, az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlással1, a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlással2, a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlással3, valamint a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretéről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslattal4.
__________________
__________________
1 HL C 120., 2013.4.26., 1–6. o.
1 HL C 120., 2013.4.26., 1. o.
2 HL C 67., 2016.2.20., 1–5. o.
2 HL C 67., 2016.2.20., 1. o.
3 HL C 484., 2016.12.24., 1–6. o.
3 HL C 484., 2016.12.24., 1. o.
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE)
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE)
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  E különböző eszközöket az európai szemeszter átfogó keretbe foglalja a gazdasági, költségvetési, foglalkoztatási és szociális politikák integrált, többoldalú felügyelete céljából, hogy ezzel mozdítsa elő az Európa 2020 stratégia céljainak elérését, beleértve a foglalkoztatás, az oktatás és a szegénység csökkentése tekintetében a 2010/707/EU tanácsi határozatban5 meghatározott célkitűzéseket is. 2015 óta folyamatosan zajlik az európai szemeszter megerősítése és egyszerűsítése, különösen annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak annak foglalkoztatási és szociális szempontjai, és hogy lehetőség nyíljon a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel folytatott párbeszéd elmélyítésére.
(5)  E különböző eszközöket az európai szemeszter átfogó keretbe foglalja a gazdasági, költségvetési, foglalkoztatási és szociális politikák integrált, többoldalú felügyelete céljából, hogy ezzel mozdítsa elő az Európa 2020 stratégia céljainak elérését, beleértve a foglalkoztatás, az oktatás és a szegénység csökkentése tekintetében a 2010/707/EU tanácsi határozatban5 meghatározott célkitűzéseket is. 2015 óta folyamatosan zajlik az európai szemeszter megerősítése és egyszerűsítése, különösen annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak annak foglalkoztatási és szociális szempontjai, és hogy lehetőség nyíljon a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel folytatott párbeszéd elmélyítésére, ezzel párhuzamosan nagy hangsúlyt helyezve a strukturális reformokra és a versenyképességre is.
_________________
_________________
5 HL L 308., 2010.11.24., 46–5. o.
5 HL L 308., 2010.11.24., 46. o.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Az Európai Unió gazdasági válságból való kilábalása hozzájárul a kedvező munkaerőpiaci tendenciákhoz, ugyanakkor a gazdasági és társadalmi teljesítmények terén továbbra is jelentős kihívások állnak fenn és számottevő különbségek figyelhetők meg a tagállamok között és azokon belül. A válság a felszínre hozta továbbá, hogy a tagállamok gazdaságai és munkaerőpiacai erősen függenek egymástól. Napjaink legnagyobb kihívása abban áll, hogy biztosítani lehessen, hogy az Unió az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés és a munkahelyteremtés irányába haladjon. Ehhez mind uniós, mind nemzeti szinten az EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra vonatkozó uniós rendelkezéseknek megfelelő, összehangolt, ambiciózus és hatékony politikai fellépésre van szükség. Az ilyen politikai fellépés célja többek között az, hogy a kínálati és a keresleti oldali intézkedések ötvözésével fellendítse a beruházásokat, megújítsa a termelékenység, a növekedési teljesítmény, a társadalmi kohézió, a sokkhatásokkal szembeni gazdasági ellenálló képesség fejlesztésére irányuló, a megfelelő sorrendben végrehajtott strukturális reformok iránti elkötelezettséget és felelősségteljes költségvetési gazdálkodásra ösztönözzön, ezzel egyidejűleg szem előtt tartva azok foglalkoztatási és szociális hatását is.
(6)  Az Európai Unió gazdasági válságból való kilábalása hozzájárul a kedvező munkaerőpiaci tendenciákhoz, ugyanakkor a gazdasági és társadalmi teljesítmények terén továbbra is jelentős kihívások állnak fenn és számottevő különbségek figyelhetők meg a tagállamok között és azokon belül, mivel a gazdasági növekedés nem vezet automatikusan magasabb foglalkoztatáshoz. A válság a felszínre hozta továbbá, hogy a tagállamok gazdaságai és munkaerőpiacai erősen függenek egymástól. Napjaink legnagyobb kihívása abban áll, hogy biztosítani lehessen, hogy az Unió az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés és a fenntartható és minőségi munkahelyteremtés irányába haladjon. Ehhez mind uniós, mind nemzeti szinten az EUMSZ-nek és a gazdasági kormányzásra vonatkozó uniós rendelkezéseknek megfelelő, összehangolt, ambiciózus és hatékony politikai fellépésre van szükség. Az ilyen politikai fellépés célja többek között az, hogy a kínálati és a keresleti oldali intézkedések ötvözésével fellendítse a beruházásokat, többek között a körforgásos és a zöld gazdaságban és ideértve a szociális beruházásokat is, megújítsa a termelékenység, a növekedési teljesítmény, a társadalmi kohézió, a sokkhatásokkal szembeni gazdasági ellenálló képesség fejlesztésére irányuló, a megfelelő sorrendben végrehajtott és szociálisan és gazdaságilag kiegyensúlyozott strukturális reformok iránti elkötelezettséget és felelősségteljes költségvetési gazdálkodásra ösztönözzön, ezzel egyidejűleg biztosítva, hogy a strukturális reformok pozitív foglalkoztatási és szociális hatással járjanak.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A munkaerőpiac reformjait, ezen belül a tagállami bérmegállapítási mechanizmusokat a társadalmi párbeszédre vonatkozó nemzeti gyakorlatnak megfelelően kell alakítani, megfelelő lehetőséget hagyva a társadalmi-gazdasági kérdések – többek között a versenyképesség, a munkahelyteremtés, az egész életen át tartó tanulásra és a képzésre vonatkozó szakpolitikák, valamint a reáljövedelmek javítására vonatkozó lehetőségek – átfogó mérlegeléséhez.
(7)  A munkaerőpiac reformjait, ezen belül a tagállami bérmegállapítási mechanizmusokat a társadalmi párbeszédre vonatkozó nemzeti gyakorlatnak megfelelően kell alakítani, megfelelő lehetőséget hagyva a társadalmi-gazdasági kérdések – többek között az életszínvonal, az egyenlőség, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható és minőségi munkahelyteremtés, az egész életen át tartó tanulásra és a képzésre vonatkozó szakpolitikák, valamint a reáljövedelmek javítására vonatkozó lehetőségek – átfogó mérlegeléséhez.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A tagállamoknak és az Uniónak a gazdasági és pénzügyi válság társadalmi hatásait is kezelniük kell, és arra kell törekedniük, hogy befogadó társadalmat alakítsanak ki, amelyben az emberek képesek az előttük álló változások felmérésére és kezelésére, és mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak aktív szereplői, amint azt a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló bizottsági ajánlás6 is körvonalazza. Az egyenlőtlenséget orvosolni kell, egyenlő hozzáférési feltételeket és lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, valamint csökkenteni kell a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget (amely gyermekeket is sújt), különösen a munkaerőpiac és a szociális védelmi rendszerek hatékony működésének biztosítása és az oktatás/képzés területén meglévő, valamint a munkaerőpiacra való belépés előtt álló akadályok megszüntetése révén. Miközben az EU munkahelyein új gazdasági és üzleti modellek alakulnak ki, a munkaviszonyok is változóban vannak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az új munkaviszonyok fenntartsák és erősítsék az európai szociális modellt.
(8)  A tagállamoknak és az Uniónak a gazdasági és pénzügyi válság társadalmi hatásait is kezelniük kell, és arra kell törekedniük, hogy befogadó és szociális szempontból igazságos társadalmat alakítsanak ki, amelyben az emberek képesek az előttük álló változások felmérésére és kezelésére, és mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak aktív szereplői, amint azt a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló bizottsági ajánlás6 is körvonalazza. Az egyenlőtlenséget és a hátrányos megkülönböztetést orvosolni kell, egyenlő lehetőségeket kell teremteni mindenkinek, valamint fel kell számolni a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget (különösen a gyermekekét), különösen a munkaerőpiac és a megfelelő és hatékony szociális védelmi rendszerek hatékony működésének biztosítása és az oktatás/képzés területén meglévő, valamint a munkaerőpiacra való belépés előtt álló akadályok megszüntetése révén. Miközben az EU munkahelyein új gazdasági és üzleti modellek alakulnak ki, a munkaviszonyok is változóban vannak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az új munkaviszonyok fenntartsák és erősítsék az európai szociális modellt, gondoskodva arról, hogy a munkaügyi rendelkezések az újonnan megjelenő foglalkoztatási formákban dolgozókra is kiterjedjenek, illetve számukra is védelmet nyújtsanak. A tagállamoknak támogatniuk kell az azzal kapcsolatban meglévő lehetőségeket, hogy a fogyatékossággal élők hogyan tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez és a társadalmi fejlődéshez.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639 végleges
6 COM(2008)0639 végleges.
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   A Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell teremteniük a vita és párbeszéd lehetőségét a szakosodott nem kormányzati szervezetek és a szegénységben élők szervezeteinek támogatásával, hogy ezek az emberek hozzájárulhassanak az őket érintő szakpolitikák értékeléséhez.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az integrált iránymutatásokra kell épülnie azoknak az országspecifikus ajánlásoknak, amelyeket a Tanács a tagállamokhoz intézhet. A tagállamoknak teljes mértékben ki kell használniuk az Európai Szociális Alap és egyéb uniós alapok nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatásnak, a társadalmi befogadásnak, az egész életen át tartó tanulásnak és az oktatásnak a fejlesztésére, valamint közigazgatás javítására. Bár az integrált iránymutatások a tagállamoknak és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak valamennyi nemzeti, regionális és helyi hatósággal partnerségben, illetve a parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselőinek szoros bevonásával kell történnie.
(11)  Az integrált iránymutatásokra és a szociális jogok európai pillérére kell épülnie azoknak a jól célzott országspecifikus ajánlásoknak, amelyeket a Tanács a tagállamokhoz intéz. A tagállamoknak teljes mértékben ki kell használniuk az Európai Szociális Alap és egyéb uniós alapok nyújtotta lehetőségeket a foglalkoztatásnak, a társadalmi befogadásnak, az egész életen át tartó tanulásnak és az oktatásnak a fejlesztésére, valamint közigazgatás javítására. Bár az integrált iránymutatások a tagállamoknak és az Uniónak szólnak, végrehajtásuknak valamennyi nemzeti, regionális és helyi hatósággal partnerségben, illetve a parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselőinek szoros bevonásával kell történnie.
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A Foglalkoztatási Bizottság és a Szociális Védelmi Bizottság – a Szerződés szerinti megbízatásukkal összhangban – nyomon követik, miként kerül sor a vonatkozó szakpolitikáknak a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások fényében történő végrehajtására. Szoros együttműködést kell folytatniuk e bizottságoknak és a Tanács azon egyéb előkészítő szerveinek, amelyek részt vesznek a gazdasági és szociális politikák koordinációjában,
(12)  A Foglalkoztatási Bizottság és a Szociális Védelmi Bizottság – a Szerződés szerinti megbízatásukkal összhangban – nyomon követik, miként kerül sor a vonatkozó szakpolitikáknak a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások fényében történő végrehajtására. A demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében e bizottságoknak és a Tanács azon egyéb előkészítő szerveinek, amelyek részt vesznek a gazdasági és szociális politikák koordinációjában, szoros együttműködést kell folytatniuk az Európai Parlamenttel és különösen a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságával.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 iránymutatás – 1 bekezdés
A tagállamoknak elő kell segíteniük a minőségi munkahelyek létrehozását, többek között a vállalkozások előtt álló, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos akadályok csökkentésével, a vállalkozói tevékenység és az önfoglalkoztatás előmozdításával, és különösen a mikro- és kisvállalkozások alapításának és növekedésének támogatásával. A szociális gazdaság megvalósulását és a szociális innovációt is aktívan támogatniuk kell.
A tagállamoknak elő kell segíteniük a fenntartható, hozzáférhető és minőségi munkahelyek létrehozását a különböző képzettségi szinteken, munkaerőpiaci ágazatokban és régiókban, és be kell fektetniük az ilyen munkahelyek létrehozásába, többek között azáltal, hogy teljes mértékben kiaknázzák az olyan jövőbe mutató ágazatokban rejlő lehetőségeket, mint a zöld és a körforgásos gazdaság, a gondozási ágazat és a digitális ágazat. A tagállamoknak lehetővé kell tenniük az emberek számára a munka és a magánélet egyensúlyát, biztosítaniuk kell, hogy a munkahelyek igazodjanak a fogyatékossággal élő és az idősebb munkavállalók igényeihez, segíteniük kell a vállalkozásokat a munkaerő-felvételben, valamint ösztönözniük kell a felelősségteljes vállalkozói tevékenységet és az önfoglalkoztatást, különösen a mikro- és kisvállalkozások alapításának és növekedésének támogatásával. A szociális gazdaság megvalósulását és a szociális innovációt is aktívan támogatniuk kell.
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 iránymutatás – 2 bekezdés
A tagállamoknak ösztönözniük kell a munka innovatív formáit, amelyek felelősségteljes megközelítést alkalmazva, mindenki számára munkalehetőségeket teremtenek.
A tagállamoknak ösztönözniük kell a munka innovatív formáit, amelyek felelősségteljes megközelítést alkalmazva, mindenki számára minőségi munkalehetőségeket teremtenek, figyelembe véve az új információs és kommunikációs technológiák kifejlesztését, biztosítva ugyanakkor az uniós jog, a nemzeti jogszabályok és a munkaügyi gyakorlatok maradéktalan betartását, valamint a munkaügyi kapcsolatok rendszerének való teljes körű megfelelést. A tagállamoknak és a Bizottságnak elő kell mozdítaniuk az ezzel kapcsolatos bevált gyakorlatokat.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)
A munkahelyteremtéshez jelentős mértékben hozzájáruló kis- és középvállalkozásokra nehezedő szükségtelen terhek enyhítése érdekében a tagállamoknak csökkenteniük kell a bürokráciát.
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 iránymutatás – 3 bekezdés
Az adóterheket a munka megadóztatásáról más, a foglalkoztatás és a növekedés szempontjából kevésbé káros adózási forrásokra kell áthelyezni, figyelembe véve az adórendszer újraelosztási hatását, ugyanakkor gondoskodva azon bevételek megóvásáról, amelyek a megfelelő szociális védelmi és növekedésserkentő kiadások fedezéséhez szükségesek.
A tagállamoknak fokozatosan törekedniük kell a munkát terhelő adók csökkentésére, az adóterheket a megadóztatásáról más, a foglalkoztatás és a növekedés szempontjából kevésbé káros adózási forrásokra kell áthelyezniük, figyelembe véve az adórendszer újraelosztási hatását, ugyanakkor gondoskodva azon bevételek megóvásáról, amelyek a megfelelő szociális védelmi és növekedésserkentő kiadások fedezéséhez szükségesek, ideértve az általános érdekű közszolgáltatásokba való beruházást is.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 5 iránymutatás – 4 bekezdés
A tagállamoknak – a nemzeti gyakorlattal összhangban és a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartásával – elő kell mozdítaniuk átlátható és kiszámítható bérmegállapítási mechanizmusok alkalmazását, amelyek lehetővé teszik a termelékenység alakulásának függvényében történő rugalmas bérezést, miközben biztosítják a tisztességes megélhetést biztosító méltányos béreket. Ezeknek a mechanizmusoknak figyelembe kell venniük a képzettségi szintek különbségeit, valamint a régiók, ágazatok és vállalkozások gazdasági teljesítménye közötti eltéréseket. A nemzeti gyakorlatok tiszteletben tartása mellett a tagállamoknak és a szociális partnereknek megfelelő minimálbér-szinteket kell biztosítaniuk, figyelembe véve azoknak a versenyképességre, a munkahelyteremtésre és az aktív keresők körében tapasztalt szegénységre gyakorolt hatását.
A tagállamoknak – a nemzeti gyakorlattal összhangban és a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartásával – elő kell mozdítaniuk átlátható és kiszámítható bérmegállapítási mechanizmusok alkalmazását, amelyek lehetővé teszik a termelékenység alakulásának függvényében történő rugalmas bérezést, miközben fenntartható és felelős módon biztosítják a tisztességes megélhetést biztosító méltányos béreket. Ezeknek a mechanizmusoknak figyelembe kell venniük a képzettségi szintek különbségeit, valamint a régiók, ágazatok és vállalkozások gazdasági teljesítménye közötti eltéréseket. A nemzeti gyakorlatok tiszteletben tartása mellett a tagállamoknak és a szociális partnereknek megfelelő minimálbér-szinteket kell biztosítaniuk, figyelembe véve azoknak a versenyképességre, a munkahelyteremtésre és az aktív keresők körében tapasztalt szegénységre gyakorolt hatását.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 1 cím
6. iránymutatás: A munkaerő-kínálat javítása: munkavállalás, készségek és kompetenciák
6. iránymutatás: A munkaerő-kínálat javítása és a munkavállaláshoz való hozzáférés, a készségek és kompetenciák javítása
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 1 bekezdés
A technológiai, környezeti és demográfiai változások összefüggésében a tagállamoknak a szociális partnerekkel együttműködve elő kell segíteniük a termelékenységet és a foglalkoztathatóságot azáltal, hogy megfelelő tudást, készségeket és kompetenciákat biztosítanak az emberek aktív élete során, választ adva a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiaci igényekre. A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges beruházásokat mind az alapoktatás és -képzés, mind a továbbképzés terén. Az oktatási és képzési rendszerek strukturális gyengeségeinek kezelése, a minőségi és inkluzív oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás biztosítása érdekében együtt kell működniük a szociális partnerekkel, az oktatási és képzési szolgáltatókkal és más érdekelt felekkel. Biztosítaniuk kell a képzési jogosultságok átvitelét a pályamódosítás során. Ez lehetővé teszi mindenki számára a munkaerőpiaci igények változásaira való jobb felkészülést és az azokhoz való jobb alkalmazkodást, valamint a pályamódosítások sikeres kezelését, ezáltal erősítve a gazdaság megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességét.
A technológiai, környezeti és demográfiai változások összefüggésében a tagállamoknak a szociális partnerekkel és a civil társadalommal együttműködve elő kell segíteniük a fenntarthatóságot, a termelékenységet és a foglalkoztathatóságot azáltal, hogy megfelelő tudást, készségeket és kompetenciákat biztosítanak az emberek aktív élete során, választ adva a jelenlegi és az előre jelzett jövőbeli munkaerőpiaci lehetőségekre, többek között a tudomány, a technológia, a mérnöki és a matematikai szektor képzésének célzott támogatása révén. A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges beruházásokat mind az alapoktatás és -képzés, mind a továbbképzés és az egész életen át tartó tanulás terén, nem csupán a formális oktatást, hanem a nem formális és az informális tanulást is megcélozva, továbbá egyenlő lehetőségeket és hozzáférést biztosítva mindenki számára. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének fokozása és strukturális gyengeségeinek kezelése, a minőségi és inkluzív oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás biztosítása érdekében együtt kell működniük a szociális partnerekkel, az oktatási és képzési szolgáltatókkal, a civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel, figyelembe véve a fogyatékossággal élő személyek, az etnikai és nemzeti kisebbségek, a bevándorlók és a menekültek sajátos igényeit is. Pontrendszerrel és a kapcsolódó jogok felhalmozásával biztosítaniuk kell a képzésre való jogosultságok átvitelét a szakmai életben bekövetkezett változások során. Ez lehetővé teszi mindenki számára a munkaerőpiaci igények változásaira való jobb felkészülést és az azokhoz való jobb alkalmazkodást, a strukturális munkaerőhiány elkerülését, valamint a pályamódosítások sikeres kezelését, ezáltal erősítve a gazdaság megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességét.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 2 bekezdés
A tagállamoknak elő kell segíteniük az esélyegyenlőséget az oktatásban és általánosságban emelniük kell az oktatás szintjét, különösen a legkevésbé képzettek számára. Biztosítani kell a magas szintű képzettséget, meg kell erősíteni az alapkészségeket, csökkenteni kell az iskolát korán elhagyó fiatalok számát, fokozni kell a felsőfokú végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci relevanciáját, javítani kell a készségek nyomon követését és előrejelzését, valamint növelni kell a felnőtteknek az oktatásban és a képzésben való folyamatos részvételét. A tagállamoknak szakoktatási és -képzési rendszereikben meg kell erősíteniük a munkaalapú tanulást, többek között színvonalas és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzések által, láthatóbbá és összehasonlíthatóbbá kell tenniük a készségeket és növelniük kell a formális oktatáson és képzésen kívül megszerzett készségek és kompetenciák elismerésének és érvényesítésének lehetőségeit. Fejleszteni és növelni kell a rugalmas szakmai továbbképzések kínálatát és kihasználtságát. A tagállamoknak támogatniuk kell az alacsony képzettségű felnőtteket is hosszú távú foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy fejlesztésében azáltal, hogy javítják a minőségi tanulási lehetőségekhez való hozzáférést és azok kihasználtságát a kompetenciafejlesztési pályák kialakítása révén, beleértve a készségek felmérését, a megfelelő oktatási és képzési kínálatot, valamint a megszerzett készségek érvényesítését és elismerését.
A tagállamoknak elő kell segíteniük az esélyegyenlőséget az oktatásban, többek között a koragyermekkori nevelésben, és általánosságban emelniük kell az oktatás szintjét, különösen a legkevésbé képzettek és a hátrányos helyzetű tanulók számára. Biztosítani kell a magas szintű képzettséget, fejleszteni kell és meg kell erősíteni az alapkészségeket, elő kell segíteni a vállalkozói készségek fejlesztését, csökkenteni kell az iskolát korán elhagyó fiatalok számát, fokozni kell a felsőfokú végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci relevanciáját, javítani kell a készségek nyomon követését és előrejelzését, valamint növelni kell a felnőtteknek az oktatásban és a képzésben való folyamatos részvételét, többek között olyan szakpolitikák révén, amelyek biztosítják az oktatási és képzési szabadságot, valamint a munkahelyi szakképzést és az egész életen át tartó tanulást is. A tagállamoknak szakoktatási és -képzési rendszereikben meg kell erősíteniük a munkaalapú tanulást, többek között színvonalas és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzések által, láthatóbbá és összehasonlíthatóbbá kell tenniük a készségeket és növelniük kell a formális oktatáson és képzésen kívül megszerzett készségek és kompetenciák elismerésének és érvényesítésének lehetőségeit. Fejleszteni és növelni kell a rugalmas szakmai továbbképzések kínálatát és kihasználtságát. A tagállamoknak célzottan támogatniuk kell az alacsony képzettségű felnőtteket is hosszú távú foglalkoztathatóságuk fenntartásában vagy fejlesztésében azáltal, hogy javítják a minőségi tanulási lehetőségekhez való hozzáférést és azok kihasználtságát a kompetenciafejlesztési pályák kialakítása révén, beleértve a készségek felmérését, a munkaerőpiaci lehetőségeknek megfelelő oktatási és képzési kínálatot, valamint a megszerzett készségek érvényesítését és elismerését.
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)
A munkaerő hosszú távú jólétének és termelékenységének előmozdítása érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy oktatási és képzési rendszereik a munkaerőpiaci igények kielégítése mellett a személyes fejlődés, a társadalmi kohézió, az interkulturális megértés és az aktív polgári szerepvállalás elősegítését célozzák meg.
Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 3 bekezdés
Kezelni kell a magas munkanélküliségi és inaktivitási ráta problémáját, többek között az álláskereséshez, a képzéshez és az átképzéshez nyújtott támogatáson alapuló, megfelelő időben történő és testre szabott segítségnyújtás révén. A strukturális munkanélküliség jelentős csökkentése és megelőzése érdekében olyan átfogó stratégiákat kell követni, amelyek magukban foglalják a legkésőbb a munkanélkülivé válástól számított 18. hónap végén elvégzett mélyreható egyedi értékelést is. Továbbra is foglalkozni kell az ifjúsági munkanélküliség és a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok (NEET-fiatalok) magas arányának problémájával, mégpedig az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenet strukturális javítása révén, többek között az ifjúsági garancia1 teljes körű bevezetése segítségével.
Kezelni kell a magas és a tartós munkanélküliségi és a tartós inaktivitási ráta problémáját, többek között az álláskereséshez, a képzéshez, az átképzéshez és a megfelelő nyomon követéshez nyújtott támogatáson alapuló, integrált, megfelelő időben történő és testre szabott segítségnyújtás révén. Ennek érdekében a szociális és foglalkoztatási szolgálatok összehangolt megközelítésére, azaz a foglalkoztatási szolgálatok, a szociális szolgálatok, a szociális partnerek és a helyi hatóságok közötti szoros együttműködésre van szükség. A tartós és a strukturális munkanélküliség jelentős csökkentése és megelőzése érdekében olyan átfogó stratégiákat kell követni, amelyek magukban foglalják a lehető legkorábban elvégzett mélyreható egyedi értékelést is. Továbbra is foglalkozni kell az ifjúsági munkanélküliség és a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok (NEET-fiatalok) magas arányának problémájával, mégpedig az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenet strukturális javítása révén, többek között az ifjúsági garancia1 teljes körű bevezetése segítségével.
__________________
__________________
1 HL C 120., 2013.4.26., 1–6. o.
1 HL C 120., 2013.4.26., 1. o.
Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 4 bekezdés
A munkát terhelő adók mérséklésére irányuló adóreformoknak a munkaerőpiacra való belépés előtt álló akadályok és visszatartó tényezők, ezen belül is különösen azok megszüntetésére kell irányulniuk, amelyek a munkaerőpiacról leginkább kiszorult személyek munkába állását nehezítik. A tagállamoknak támogatniuk kell a fogyatékossággal élő személyek igényeihez igazodó munkahelyi környezet kialakítását, ideértve a célzott pénzügyi támogatási intézkedéseket és szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik számukra a munkaerőpiacon és a társadalomban való részvételt.
A munkát terhelő adók fokozatos mérséklésére irányuló adóreformoknak a munkaerőpiacra való belépés előtt álló indokolatlan akadályok és a túlzott bürokrácia megszüntetésére és a munkaerőpiacra való belépést ösztönző intézkedések biztosítására, ezen belül is különösen azok megszüntetésére kell irányulniuk, amelyek a munkaerőpiacról leginkább kiszorult személyek munkába állását nehezítik, biztosítva ugyanakkor, hogy az adóátcsoportosítások ne veszélyeztessék a jóléti állam fenntarthatóságát. A tagállamoknak támogatniuk kell a fogyatékossággal élő személyek és az idősebb munkavállalók igényeihez igazodó munkahelyi környezet kialakítását, ideértve a célzott pénzügyi támogatási intézkedéseket és szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik számukra a munkaerőpiacon és a társadalom egészében való részvételt. A tagállamoknak és a Bizottságnak nyitott és inkluzív munkaerőpiacon kell előmozdítaniuk a támogatott foglalkoztatást.
Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 6 iránymutatás – 5 bekezdés
A nemek közötti egyenlőség biztosítása és a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása érdekében meg kell szüntetni a részvétel és a szakmai előmenetel útjában álló akadályokat, többek között az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás révén. Elő kell mozdítani a munka és a családi élet összeegyeztetését, különösen a hosszú távú gondozáshoz és a megfizethető, színvonalas koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés révén. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szülők és a gondozási feladatokat ellátó más személyek hozzáférjenek a megfelelő családi szabadságokhoz és rugalmas munkafeltételekhez a munka és a magánélet összeegyeztetése érdekében, valamint elő kell mozdítaniuk e jogosultságok nők és férfiak közötti kiegyensúlyozott felhasználását.
A nemek közötti egyenlőség biztosítása és a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása érdekében minden ágazatban és szakmában meg kell szüntetni a részvétel és a szakmai előmenetel útjában álló akadályokat, többek között az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás révén. A tagállamoknak a nemek közötti bérszakadék megszüntetése érdekében a bérek átláthatóságára és a fizetések ellenőrzésére vonatkozó politikákat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk. A tagállamok a 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a végrehajtását az azonos munkáért – attól függően, hogy a munkát férfi munkavállaló vagy női munkavállaló végzi-e – eltérő bért fizető munkáltatókat sújtó hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók bevezetésével hajtják végre. Minden ember esetében garantálni kell a munka, a magánélet és a családi élet összeegyeztetését. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szülők és a gondozási feladatokat ellátó más személyek hozzáférjenek a megfelelő családi és gondozási szabadságokhoz, a megfizethető, minőségi, hosszú távú gondozáshoz és a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz, valamint a rugalmas, alkalmazott-központú munkafeltételekhez – például a távmunkához és az intelligens munkavégzéshez – a munka és a magánélet összeegyeztetése érdekében, valamint elő kell mozdítaniuk e jogosultságok nők és férfiak közötti kiegyensúlyozott felhasználását.A tagállamoknak támogatást kell biztosítaniuk a gondozási feladatokat ellátó személyek számára, akik munkavégzésük korlátozására vagy feladására kényszerülnek azért, hogy megfelelően gondozhassanak valakit.
________________
1aAz Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).
Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés
A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítására és a pályamódosítások támogatására kell irányulniuk. A tagállamoknak hatékonyan aktiválniuk kell azokat, akikben megvan a potenciál, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. A tagállamoknak meg kell erősíteniük az aktív munkaerőpiaci politikák hatékonyságát azáltal, hogy növelik azok célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó tájékoztatást, azok hatókörét, és jobban összekapcsolják azokat a jövedelemtámogatással, a munkanélküliek aktív munkakereséshez kapcsolódó jogai és kötelezettségei alapján. A tagállamoknak törekedniük kell a jobb, hatékonyabb állami foglalkoztatási szolgálatok létrehozására az álláskeresőknek megfelelő időben kínált, személyre szabott segítségnyújtás, a munkaerőpiaci kereslet támogatása és a teljesítményalapú irányítás végrehajtása révén.
A szakpolitikáknak a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítására és a pályamódosítások támogatására kell irányulniuk annak érdekében, hogy a munkavállalók előre juthassanak a pályájukon. A tagállamoknak egy tágabb aktív integrációs megközelítés keretében egyedi támogatások és integrált szolgáltatások révén hatékonyan aktiválniuk kell azokat, akikben megvan a potenciál, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. A tagállamoknak meg kell erősíteniük az aktív munkaerőpiaci politikák hatékonyságát azáltal, hogy növelik a számukra biztosított forrásokat, azok célzott alkalmazását, az azokra vonatkozó tájékoztatást, azok hatókörét, és biztosítják a munkanélküliek megfelelő jövedelemtámogatását a munkakeresés során, valamint figyelembe véve a munkanélküliek jogait és felelősségét. Mindez e szakpolitikák hatékonyságának és elszámoltathatóságának fokozása érdekében magában foglalja a szociális partnerekkel és az egyéb érintett érdekelt felekkel – köztük a civil társadalmi szervezetekkel – folytatott együttműködést. A tagállamoknak törekedniük kell a jobb, hatékonyabb, egymással összekötött és minőségi állami foglalkoztatási szolgálatok létrehozására az álláskeresőknek megfelelő időben kínált és az álláskeresést az egész Unióban lehetővé tevő, személyre szabott segítségnyújtás biztosítása, a munkaerőpiaci kereslet támogatása és a teljesítményalapú irányítás végrehajtása révén.
Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés
A tagállamoknak megfelelő, észszerű időtartamra szóló álláskeresési járadékokat kell biztosítaniuk a munkanélküliek számára az általuk befizetett járulékokkal arányos mértékben és a nemzeti támogathatósági szabályokkal összhangban. Ezek a járadékok nem jelenthetnek visszatartó erőt a foglalkoztatásba való gyors visszatérés tekintetében.
A tagállamoknak megfelelő, olyan időtartamra szóló álláskeresési járadékokat kell biztosítaniuk a munkanélküliek számára, amely észszerűen elegendő időt biztosít a minőségi munka megtalálásához, az általuk befizetett járulékokkal arányos mértékben és a nemzeti támogathatósági szabályokkal összhangban. Az ilyen járadékokat aktív munkaerőpiaci politikáknak és intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek ösztönzik a minőségi munkahelyekre való gyors visszatérést.
Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés
Támogatni kell a tanulók és a munkavállalók mobilitását a foglalkoztathatóság javítása és az európai munkaerőpiac teljes potenciáljának kiaknázása érdekében. Meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyek az oktatás és képzés, a foglalkoztatói nyugdíjak és a személyes nyugdíjak, valamint a képesítések elismerése terén a mobilitás útjában állnak. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy az adminisztratív eljárások ne akadályozzák vagy nehezítsék meg a más tagállamokból származó munkavállalók számára az aktív foglalkoztatást. A tagállamoknak meg kell akadályozniuk a meglévő szabályokkal való visszaéléseket, és orvosolniuk kell az „agyelszívás” egyes régiókat potenciálisan sújtó problémáját.
Alapvető szabadságként biztosítani kell a tanulók és a munkavállalók mobilitását a foglalkoztathatóság javítása és az európai munkaerőpiac teljes potenciáljának kiaknázása érdekében. A belső mobilitást ugyancsak támogatni kell. Meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyek az oktatás és képzés, a foglalkoztatói nyugdíjak és a személyes nyugdíjak, a szociális védelemhez való hozzáférés, a képesítések és készségek elismerése, valamint az aránytalan nyelvi követelmények terén a mobilitás útjában állnak. Támogatni kell az utazó munkavállalókat, többek között a munkahelyi jogokhoz való hozzáférésük és az azokkal kapcsolatos tudatosságuk növelésével. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy az adminisztratív eljárások ne akadályozzák vagy nehezítsék meg a más tagállamokból származó munkavállalók számára az aktív foglalkoztatást. A tagállamoknak meg kell akadályozniuk a meglévő szabályokkal való visszaéléseket, és orvosolniuk kell az „agyelszívás” egyes régiókat potenciálisan sújtó problémáját. A tagállamoknak ennek érdekében növelniük és támogatniuk kell az olyan ágazatokba irányuló beruházásokat, amelyek valódi potenciállal rendelkeznek a magas színvonalú munkalehetőségek megteremtése terén, ideértve például a zöld és a körforgásos gazdaságot, illetve a digitális és a gondozási ágazatot.
Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 5 bekezdés
A tagállamoknak – a nemzeti gyakorlatokkal összhangban, valamint a hatékonyabb szociális párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági eredmények elérése érdekében – biztosítaniuk kell a szociális partnerek kellő időben történő és érdemi részvételét a gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi reformok és politikák kialakításában és végrehajtásában, többek között a szociális partnerek kapacitásának növeléséhez nyújtott támogatás révén. A szociális partnereket arra kell ösztönözni, hogy – autonómiájuk és a kollektív fellépéshez való joguk teljes tiszteletben tartása mellett – az őket érintő kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és kollektív szerződéseket kössenek.
A tagállamoknak – a nemzeti gyakorlatokkal és a partnerség elvével összhangban, valamint a hatékonyabb szociális és civil párbeszéd és a jobb társadalmi-gazdasági eredmények elérése érdekében – a folyamat minden szakaszában biztosítaniuk kell a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek kellő időben történő, valódi és érdemi részvételét a gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi reformok és politikák kialakításában, végrehajtásában és értékelésében, többek között a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek kapacitásának növeléséhez nyújtott támogatás révén. E részvételnek azonban túl kell mutatnia az érdekelt felekkel folytatott egyszerű konzultáción. A szociális partnereket arra kell ösztönözni, hogy – autonómiájuk és a kollektív fellépéshez való joguk teljes tiszteletben tartása mellett – az őket érintő kérdésekben tárgyalásokat folytassanak és kollektív szerződéseket kössenek. Az atipikus munkaszerződésekkel rendelkező munkavállalókat és az önálló vállalkozókat ugyancsak támogatni kell a szervezkedési joguk és a kollektív tárgyalási joguk gyakorlásában. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a szociális partnerek szerepének megerősítésére.
Módosítás 29
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – cím
8. iránymutatás: A mindenki számára biztosítható esélyegyenlőség előmozdítása, a társadalmi befogadás elősegítése és a szegénység elleni küzdelem
8. iránymutatás: A mindenki számára biztosítható egyenlőség, esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség előmozdítása, a társadalmi befogadás elősegítése és a szegénység elleni küzdelem
Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés
A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a mindenki számára nyitott, befogadó munkaerőpiacokat azáltal, hogy olyan hatékony intézkedéseket vezetnek be, amelyek az alulreprezentált csoportok számára érvényt szereznek az esélyegyenlőségnek a munkaerőpiacon. Egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk a foglalkoztatás, a szociális védelem, az oktatás és az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, a nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül.
A tagállamoknak a helyi és regionális önkormányzatokkal együttműködve hatékony intézkedéseket kell hozniuk a megkülönböztetés összes formája elleni küzdelem érdekében, és a társadalmi szerepvállalás terén mindenki számára elő kell mozdítaniuk az esélyegyenlőséget. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a mindenki számára nyitott, befogadó munkaerőpiacokat előmozdító intézkedéseket, többek között a jelenleg megkülönböztetett, alulreprezentált vagy a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek támogatása céljából bevezetett, a munkaerőpiacra való bejutás terén és a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések révén. A tagállamoknak egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk és a megkülönböztetés minden fajtája ellen küzdeniük kell a foglalkoztatás, a szociális védelem, az oktatás és az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, a nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól vagy társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül. Ennek érdekében egyedi intézkedéseket kell hozni egyes kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatására, és azokat az érintett kedvezményezettek között az erőforrásokért folyó esetleges verseny megakadályozása érdekében megfelelő finanszírozással kell alátámasztani.
Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés
A tagállamoknak korszerűsíteniük kell a szociális védelmi rendszereket annak érdekében, hogy hatékony, eredményes és megfelelő szociális védelmet biztosítsanak az egyén életének valamennyi szakaszában, elősegítve a társadalmi befogadást és a felfelé irányuló szociális mobilitást, ösztönözve a munkaerőpiaci részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, többek között az adó- és ellátási rendszerek kialakítása révén. A szociális védelmi rendszerek korszerűsítésének a hozzáférhetőség, a fenntarthatóság, a megfelelőség és a minőség javulását kell eredményeznie.
A tagállamoknak fejleszteniük kell a szociális védelmi rendszereket annak érdekében, hogy hatékony, eredményes és megfelelő szociális védelmet biztosítsanak az egyén életének valamennyi szakaszában – többek között az önálló vállalkozók számára is –, elősegítve a társadalmi befogadást és a felfelé irányuló szociális mobilitást, ösztönözve a munkaerőpiaci részvételt és az egyenlőtlenségek kezelését, többek között az adó- és ellátási rendszerek kialakítása révén. A szociális védelmi rendszerek fejlesztése és innovációja a hozzáférés, az elérhetőség, a fenntarthatóság, a megfelelőség és a minőség javulását kell eredményeznie.
Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 3 bekezdés
A tagállamoknak az aktív befogadás három ágának – a megfelelő jövedelemtámogatásnak, a befogadó munkaerőpiacoknak és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek – a kombinációjával megelőző és integrált stratégiákat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk. A szociális védelmi rendszereknek biztosítaniuk kell a megfelelő minimumjövedelemhez való jogot mindazok számára, akik nem rendelkeznek elegendő forrással, és az embereknek a munkaerőpiacon és a társadalomban való aktív részvételre történő ösztönzése révén elő kell mozdítaniuk a társadalmi befogadást.
A tagállamoknak az aktív befogadás három ágának – a megfelelő jövedelemtámogatásnak, a befogadó munkaerőpiacoknak és az egyéni igényekhez igazodó minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek – a kombinációjával megelőző és integrált stratégiákat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk. A szociális védelmi rendszereknek megfelelő minimumjövedelmet kell biztosítaniuk mindazok számára, akik nem rendelkeznek elegendő forrással, és az embereknek a munkaerőpiacon és a társadalomban való aktív részvételre történő ösztönzése révén elő kell mozdítaniuk a társadalmi befogadást.
Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)
Hasonlóképpen a tagállamoknak a Bizottság támogatásával elő kell segíteniük a szegénység elleni küzdelemre szakosodott nem kormányzati szervezetek, valamint az ilyen helyzetben lévő személyek szervezetei aktív részvételét a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelemre irányuló szakpolitikák kidolgozásában.
Módosítás 34
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 4 bekezdés
A megfizethető, hozzáférhető és minőségi szolgáltatások – így a gyermekgondozás, az iskolán kívüli gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, az egészségügyi szolgáltatások és a tartós ápolás-gondozás – elengedhetetlenek az esélyegyenlőség biztosításához, többek között a gyermekek és a fiatalok számára is. Különös figyelmet kell fordítani a szegénység, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, beleértve az aktív keresők körében tapasztalt szegénység csökkentését is. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy mindenki hozzáférhessen a létfontosságú szolgáltatásokhoz, többek között a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez, a közlekedéshez, a pénzügyi szolgáltatásokhoz és a digitális kommunikációhoz. A tagállamoknak megfelelő segítséget kell nyújtaniuk a rászorulók és a kiszolgáltatott személyek részére a szociális lakáshoz jutáshoz, valamint biztosítaniuk kell a kényszer-kilakoltatással szembeni megfelelő segítségnyújtáshoz és védelemhez való jogukat. A hajléktalanság kérdésével külön foglalkozni kell. Figyelembe kell venni a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit.
A megfizethető, hozzáférhető és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok rendelkezésre állása – így a gyermekgondozás, az iskolán kívüli gondozás, az oktatás, a képzés, a lakhatás, az egészségügyi szolgáltatások, a rehabilitáció és a tartós ápolás-gondozás – elengedhetetlenek az esélyegyenlőség biztosításához, többek között a gyermekek és a fiatalok, valamint az etnikai kisebbségek és a migránsok számára is. A szegénységben élő gyermekek számára hozzáférést kell biztosítani az ingyenes egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és gyermekgondozáshoz, valamint a megfelelő lakhatáshoz és táplálkozáshoz. Különös figyelmet kell fordítani a szegénység, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, beleértve az aktív keresők körében tapasztalt szegénység és megkülönböztetés csökkentését is. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy mindenki hozzáférhessen a létfontosságú szolgáltatásokhoz és hogy ezek megfizethetőek legyenek, többek között az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a lakhatáshoz, a tiszta vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez, a közlekedéshez, a pénzügyi szolgáltatásokhoz és a digitális kommunikációhoz. A tagállamoknak megfelelő segítséget kell nyújtaniuk a rászorulók vagy a kiszolgáltatott helyzetben lévők részére a szociális lakáshoz jutáshoz, valamint biztosítaniuk kell a kényszer-kilakoltatással szembeni megfelelő segítségnyújtáshoz és védelemhez való jogukat. A hajléktalanság kérdésével külön foglalkozni kell. Figyelembe kell venni a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit és lehetőségeit. A tagállamoknak e célból többek között felül kell vizsgálniuk a fogyatékosság megállapítását szolgáló rendszereket annak érdekében, hogy azok ne akadályozzák a munkaerőpiacra való belépést.
Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 4 a bekezdés (új)
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal élőket foglalkoztató munkaadók számára megfelelő támogatást és tanácsadást biztosítsanak. Támogatni és segíteni kell, hogy a foglalkoztatási szolgálatok a fogyatékossággal élő személyek számára az oktatásban személyes segítséget nyújtsanak.
Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 5 bekezdés
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfizethető egészségügyi ellátáshoz való időben történő hozzáféréshez és a tartós, jó minőségű ápoláshoz-gondozáshoz való jogot, a fenntarthatóság hosszú távú megőrzése mellett.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfizethető és elérhető egészségügyi ellátáshoz való időben történő hozzáféréshez és a tartós, jó minőségű ápoláshoz-gondozáshoz való jogot, a fenntarthatóság hosszú távú megőrzése mellett.
Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 6 bekezdés
A növekvő élettartam és a demográfiai változások összefüggésében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a nők és férfiak számára a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és megfelelőségét, mindkét nem esetében egyenlő esélyeket biztosítva a munkavállalók és az önálló vállalkozók számára a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez, többek között a méltó életkörülményeket biztosító kiegészítő rendszerek révén. A nyugdíjreformokat a várható élettartam növekedésének figyelembevétele érdekében olyan intézkedésekkel kell alátámasztani, amelyek - például a munkaerőpiac korai elhagyásának korlátozása és a kötelező nyugdíjkorhatár emelése által - meghosszabbítják az élet aktív szakaszát és emelik a tényleges nyugdíjkorhatárt. A tagállamoknak konstruktív párbeszédet kell kialakítaniuk az érdekeltekkel, és lehetővé kell tenniük a reformok megfelelő fokozatos bevezetését.
A tagállamoknak a méltó életkörülmények, valamint az idősek számára megfelelő, legalább a szegénységi szintet meghaladó jövedelem biztosítása érdekében sürgősen biztosítaniuk kell a nők és férfiak számára a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és megfelelőségét, egyenlő esélyeket biztosítva valamennyi munkavállaló és az önálló vállalkozók számára a megfelelő törvényes nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. Megkülönböztetéstől mentes hozzáférést kell biztosítani a kiegészítő nyugdíjrendszerekhez, amelyek a biztos kötelező nyugdíjak kiegészítésére szolgálhatnak. A tagállamok intézményi megoldásaitól és nemzeti jogától függően a kizárólag az első pilléren alapuló vagy a második pillérrel kombinált nyugdíjaknak a munkavállaló korábbi bérén alapuló megfelelő helyettesítő jövedelmet kell teremteniük. A tagállamoknak megfelelő nyugdíjjóváírást kell biztosítaniuk azok számára, akik nem hivatalos gondozás végzése céljából töltöttek időt a munkaerőpiacon kívül. A nyugdíjreformokat – többek között a kötelező nyugdíjkorhatár esetleges felemelését – az aktív és egészséges öregségre vonatkozó stratégiák keretébe kell foglalni, valamint olyan intézkedésekkel kell alátámasztani, amelyek meghosszabbítják az élet aktív szakaszát azok számára, akik szeretnének tovább dolgozni. A nyugdíjazáshoz közel álló munkavállalóknak lehetőséget kell biztosítani munkaidejük önkéntes alapú csökkentésére. A tagállamoknak konstruktív párbeszédet kell kialakítaniuk a szociális partnerekkel és a civil társadalommal, és lehetővé kell tenniük valamennyi reform megfelelő fokozatos bevezetését.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0355.
(2) HL C 265., 2017.8.11., 201. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat