Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2001(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0146/2018

Внесени текстове :

A8-0146/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0182

Приети текстове
PDF 605kWORD 70k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І — Европейски парламент
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година (2018/2001(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2017 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(7),

—  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2019 година,

—  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 16 април 2018 г. в съответствие с член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид член 96 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0146/2018),

A.  като има предвид, че тази процедура е четвъртата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и шестата процедура от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2019 г., предложен в доклада на генералния секретар, се изготвя в контекста на увеличение на годишна база, както от гледна точка на инфлацията, така и от гледна точка на действителното увеличение, на тавана на функция V, което дава повече възможности за растеж и инвестиции и за продължаване на прилагането на политики за постигане на икономии, повишаване на ефикасността и ориентиран към резултатите бюджет;

В.  като има предвид, че сред приоритетните цели, които бяха предложени от генералния секретар за бюджета за 2019 г., са следните: кампанията за изборите за Европейски парламент през 2019 г., проектите за сигурност, многогодишните строителни проекти, развитие на ИТ, подобряване на услугите за членовете на ЕП и насърчаване на екологосъобразен подход в областта на транспорта;

Г.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет от 2 016 644 000 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2019 г., което представлява общо увеличение с 3,38% спрямо бюджета за 2018 г. (от които 37,3 милиона евро за промяната на състава на Парламента и 34,3 милиона евро за други извънредни разходи) и дял в размер на 18,79% за функция V от МФР за периода 2014—2020 г.;

Д.  като има предвид, че две трети от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се главно до възнагражденията, пенсиите, медицинските разходи и надбавките на действащите и пенсионираните членове (23%) и служителите (23%) на ЕП, както и до сгради (13%), които се коригират съгласно Правилника за длъжностните лица и Устава на членовете на Европейския парламент, в съответствие със специфична за секторите индексация или с процента на инфлация;

Е.  като има предвид, че още в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2016 година(8) Парламентът подчерта, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

Ж.  като има предвид, че доверието в Парламента като подразделение на бюджетния орган зависи до известна степен от способността му да управлява собствените си разходи и способността му да развива демокрацията на равнището на Съюза;

З.  като има предвид, че фондът за доброволно пенсионно осигуряване беше създаден през 1990 г. с Правилника на Бюрото за допълнителната (доброволна) пенсионна схема(9);

Обща рамка

1.  подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря на 18,53%, което е по-малко от постигнатия през 2018 г. процент (18,85%) и е най-ниският дял от функция V за повече от 15 години;

2.  подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента се определя чрез нормативно установени или договорни задължения и подлежи на годишна индексация;

3.  отбелязва, че поради изборите за Европейски парламент през 2019 г. в някои области разходите ще бъдат значително по-високи, по-специално по отношение на членовете на ЕП, които няма да бъдат преизбрани, и техните сътрудници, докато в други области се очакват икономии, макар и в по-малък мащаб, в резултат от намаляването на обема на парламентарната дейност през изборната година;

4.  одобрява споразумението, постигнато в рамките на заседанията от помирителната процедура между Бюрото и комисията по бюджети, състояли се на 26 март 2018 г. и на 10 април 2018 г., увеличението в бюджета за 2018 г. да бъде фиксирано на 2,48%, което съответства на общия размер на бюджетната прогноза за 2019 г. в размер на 1 999 144 000 EUR, равнището на разходите на предварителния проект на бюджетна прогноза, прието от Бюрото на 12 март 2018 г., да бъде намалено с 17,5 милиона евро, като бъдат съответно намалени бюджетните кредити, предложени по следните бюджетни редове: 1004 — Обикновени пътни разноски; 105 — Езикови и компютърни курсове; 1404 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица; 1612 — Повишаване на професионалната квалификация; 1631 — Мобилност; 2000 — Наем; 2007 — Строителство на сгради и оборудване на помещения; 2022 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите; 2024 — Потребление на енергия; 2100 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности; 2101 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура; 2105 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти; 212 — Обзавеждане; 214 — Техническо оборудване и инсталации; 230 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи; 238 — Други административни разходи; 300 — Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа; 302 — Разходи за приеми и представителни разходи; 3040 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания; 3042 — Заседания, конгреси, конференции и делегации; 3049 — Разходи за услуги на пътническата агенция; 3243 — Парламентариум — Центрове за посетители на Европейския парламент; 3248 — Разходи за аудио-визуална информация; 325 — Разходи, свързани с бюрата за връзка; Глава 101 — Резерв за непредвидени разходи; предоставя 50 000 EUR по позиция 1400 — Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи, 50 000 EUR по статия 320 — Придобиване на експертен опити, както и 800 000 EUR по позиция 3211 — Разходи за Европейския център на научните медии; приветства факта, че тези промени бяха приети от Бюрото на 16 април 2018 г.;

5.  подчертава, че основните функции на Парламента са да приема законодателство заедно със Съвета и да взема решения относно бюджета на Съюза, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на останалите институции;

6.  подчертава ролята на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за насърчаване на ценностите на Съюза;

7.  отбелязва късното получаване на предварителния проект на бюджетна прогноза и придружаващите го документи, едва след приемането им от Бюрото на 12 март 2018 г.; изисква през следващите години да получава навреме доклада на генералния секретар до членовете на Бюрото относно предварителния проект на бюджетна прогноза, заедно с приложенията към него;

Прозрачност и достъпност

8.  приветства отговора на искането, отправено от комисията по бюджети в различни резолюции относно бюджета за допълнителна информация относно средносрочното и дългосрочното планиране, инвестициите, законово установените задължения, оперативните разходи и за методика въз основа на текущите нужди, а не на коефициенти; отбелязва, че еднократните суми са полезен и признат инструмент за добавяне на гъвкавост и прозрачност;

9.  отбелязва, че също както в бюджетите за предходни години, се предлага да бъде заделена сума за „извънредни“ инвестиции и разходи, т.е. инвестиции и разходи, които са необичайни или нетипични за Парламента и се налагат рядко; отбелязва, че през 2019 г. тези инвестиции и разходи достигнаха 71,6 милиона евро, включително 37,3 милиона евро за промяната на състава на Парламента и 34,3 милиона евро за други извънредни разходи; припомня, че разграничението, направено в бюджета за 2016 г. и включено в последващите бюджети, между обичайните и извънредните разходи беше направено единствено с цел да се отговори на изпълнението на спешните мерки по отношение на сигурността на сградите и киберсигурността след терористичните атаки; счита, че прекомерното използване на това разграничение, т.е. включването на други разходи в извънредните разходи, дава погрешна представа за промените в бюджетния резерв и по този начин противоречи на принципа за прозрачност на разходите на Парламента;

10.  очаква бюджетът на Парламента за 2019 година да бъде реалистичен и точен, що се отнася до намирането на съответствие между потребности и разходи, за да се избегне, доколкото е възможно, завишено бюджетиране;

Излизане на Обединеното кралство от ЕС

11.  отбелязва, че на 8 декември 2017 г. преговарящите от Съюза и Обединеното кралство постигнаха принципно съгласие по финансовото споразумение във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, което съдържа разпоредба, според която Обединеното кралство ще участва в годишните бюджети на Съюза за 2019 и 2020 г., като че ли все още е държава — членка на Съюза, и ще участва със своя дял във финансирането на задълженията на Съюза, възникнали преди 31 декември 2020 г.; отбелязва, че доброволната пенсионна схема за членовете на ЕП е включена като пасив в счетоводния баланс на ЕС и че вноската за непогасените задължения, необходима за покриване на свързаните с пенсионните планове пасиви, възникнали преди 2020 г., но отнасящи се за периода след 2020 г., ще бъде част от преговорите;

12.  отбелязва, че комисията по конституционни въпроси потвърди с гласуването на пленарното заседание през февруари 2018 г. доклада по собствена инициатива относно състава на Парламента, и по-специално намаляването на броя на неговите членове на 705 след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; отбелязва, че след неформалната среща на 27-те държавни и правителствени ръководители на 23 февруари 2018 г. председателят Туск даде знак за широка подкрепа за това предложение; отбелязва, че в случай че Обединеното кралство продължава да е държава членка в началото на парламентарния мандат 2019—2024 г., броят на членовете на ЕП остава 751 до момента, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие; посочва обаче, че процедурата изисква единодушно решение на Европейския съвет, след като бъде получено одобрението на Парламента; подчертава, че за момента бюджетната прогноза на Парламента отразява сегашното статукво с Парламент, съставен от 678 членове от 27 държави членки в периода от 30 март 2019 г. до края на осмия парламентарен мандат, и Парламент, съставен от 705 членове от 27 държави членки от началото на деветия парламентарен мандат до края на финансовата 2019 година; със задоволство отбелязва предложените от генералния секретар корекции, които бяха одобрени от Бюрото на 12 март 2018 г.;

Избори за Европейски парламент през 2019 г.

13.  приветства комуникационната кампания като полезно усилие да се разясни целта на Съюза и Парламента на гражданите; подчертава, че тази кампания следва да цели, наред с другото, да разясни ролята на Съюза, правомощията на Парламента, неговите функции, като например избирането на председателя на Комисията, и неговото въздействие върху живота на гражданите;

14.  припомня, че както беше одобрено по време на бюджетната процедура за 2018 г., общият бюджет на кампанията е в размер на 33,3 милиона евро за двете години, от които 25 милиона евро за 2018 г. (поради времето, необходимо за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори) и 8,33 милиона евро за 2019 г.; отбелязва, че стратегията за кампанията въз основа на анализ на извлечените поуки от последните избори беше одобрена от Бюрото през ноември 2017 г.;

15.  подчертава, че комуникационните процеси във връзка с изборите за Европейски парламент протичат на три равнища: най-видимото равнище е за националните и европейските политически партии и техните кандидати, второто равнище е системата за водещи кандидати („Spitzenkandidaten“), въведена за първи път през 2014 г., а третото равнище е институционалната кампания, която напомня какво представлява Парламентът, какво прави, как работата му се отразява върху живота на гражданите и защо участието в изборите е важно;

16.  подчертава, че Парламентът сам по себе си не разполага с необходимите ресурси да достигне до 400 милиона гласоподаватели и следователно трябва да използва максимално своите мултиплициращи мрежи за тази цел; счита, че комуникациите посредством уебсайтовете на социалните медии също следва да имат важна роля; изтъква, че на европейско равнище през 2018 г. ще се организира поредица от конференции за граждани и заинтересовани лица и че бюрата за връзка ще играят изключително важна роля на национално равнище; ще продължава да включва Европейския комитет на регионите и неговите местни и регионални представители в приобщаващия подход; счита, че в навечерието на изборите европейските политически партии и националните партии ще играят решаваща роля, по-специално в рамките на процедурата на водещите кандидати („Spitzenkandidaten“); следователно предлага да им се даде възможност да изпълнят тази мисия с увеличено за целта финансиране за 2019 г.;

Сигурност и киберсигурност

17.  отбелязва, че бюджетът за 2019 г. включва следващи траншове от значителните инвестиции, започнали през 2016 г. с цел значително подобряване на сигурността на Парламента; посочва, че тези проекти обхващат различни области, свързани основно със сградите, а именно повишаване на сигурността на входа на сградата, оборудването и персонала, например проектът iPACS, а така също и подобрения в областта на киберсигурността и сигурността на комуникациите;

18.  приветства меморандума за разбирателство, който влезе в сила през 2017 г. между белгийското правителство и Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и други институции, установени в Брюксел, относно проверките за сигурност за всички служители на външни изпълнители, които желаят да получат достъп до институциите на Съюза; припомня своя призив, в бюджетната прогноза на приходите и разходите на Парламента за 2018 г., до генералния секретар да прецени целесъобразността на разширяването на прилагането на меморандума за разбирателство за длъжностните лица, парламентарните сътрудници и стажантите, за да могат да се извършат необходимите проверки за сигурност преди тяхното назначаване; затова изисква генералният секретар да информира комисията по бюджети относно състоянието на напредъка на това досие;

19.  счита, че ИТ инструментите са важни инструменти за членовете и служителите на ЕП при извършването на работата им, но въпреки това са уязвими на кибератаки; следователно приветства лекото увеличение на бюджетните кредити, което позволява на институцията по-добре да защитава своите активи и информация чрез продължаване на Плана за действие за киберсигурността;

Политика в областта на сградния фонд

20.  отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, в съответствие с разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент;

21.  отбелязва процеса на подобряване на работната среда за членовете и служителите на ЕП съгласно решението на Бюрото от декември 2017 г., което ще продължи и през 2019 г. с цел осигуряване на гъвкави работни пространства за членовете на ЕП, за да бъдат удовлетворени потребностите, произтичащи от променящите се модели на работа, като им се предоставят три офиса в Брюксел и два в Страсбург след изборите през 2019 г.; подчертава въпреки това, че в Страсбург би било по-полезно да се осигурят гъвкави пространства за срещи; отбелязва разходите за поддръжка на сградите на Парламента през 2019 г., включително изискванията в областта на сигурността и околната среда; поставя под въпрос много високите разходи, предложени за подобрения, а именно: премахването на библиотеката и свързаните с нея офиси, обновяването на ресторанта за членовете (сградата „ASP“) и обновяването на ресторанта в сградата „Чърчил“; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети информацията относно тези решения преди разглеждането на бюджета в Парламента през есента на 2018 г., като се има предвид, че някои проекти ще бъдат отложени;

22.  поставя под въпрос сумата от 1,58 милиона евро, предвидена за проучвания относно обновяването на сградата „Спаак“, тъй като се знае, че в бюджета за 2018 г. вече са предвидени 14 милиона евро; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети информацията относно това решение преди разглеждането на бюджета в Парламента през есента на 2018 г.;

23.  изисква допълнителни подробности относно състоянието на мебелите в сградата ASP в Брюксел, което оправдава тяхната замяна, и относно следваната процедура за избор на новите мебели, а именно относно съотношението между цената им и необходимостта от замяна;

24.  отбелязва актуализираното описание на мисията на информационните бюра, които отсега нататък ще се наричат „бюра за връзка“, в съответствие с решението на Бюрото от ноември 2017 г.; отбелязва, че основната функция на бюрата за връзка е да информират и общуват на местно ниво от името на Парламента по политически неутрален начин с цел да предоставят информация за Съюза и неговите политики чрез дейностите на външни заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище, включително членовете на Европейския комитет на регионите;

25.  отбелязва, че първите части от източното крило на новата сграда KAD ще бъдат предадени и заети в края на 2018 г., а останалата част от офисите в източното крило и заседателните зали ще бъдат заети постепенно през 2019 г.; отбелязва, че веднага след това ще започнат строителните работи по западното крило;

26.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(10), че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост — между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; подчертава възможните икономии за бюджета на Парламента от наличието на едно седалище и затова призовава за пътна карта за едно седалище на Парламента;

27.  припомня ангажимента на Парламента, поет съгласно Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност(11), че ще прилага, „без да се засягат приложимите бюджетни правила и правилата по отношение на обществените поръчки, […] същите изисквания спрямо притежаваните и ползваните [от него] сгради като изискванията, които се прилагат спрямо сградите на централните администрации на държавите членки по силата на член 5 и член 6“ от същата директива, поради голямата видимост на сградите и водещата роля, която Парламентът следва да играе по отношение на енергийните характеристики на тези сгради; подчертава, че е належащо Парламентът да изпълни това заявление, не на последно място заради доверието в него при провеждащите се понастоящем преразглеждания на Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийната ефективност;

Въпроси, свързани с членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници

28.  приветства работата на секретариата на Парламента, на секретариатите на политическите групи и на кабинетите на членовете на ЕП, която е насочена към предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат; насърчава продължаващото развитие на тези служби, които засилват капацитета на членовете на ЕП да упражняват контрол върху работата на Комисията и Съвета и да представляват гражданите;

29.  приветства по-специално постоянното повишаване на качеството на консултациите и проучванията, извършвани за членовете на ЕП и комисиите чрез Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания (EPRS) и тематичните отдели; отбелязва междинната оценка на сътрудничеството между тези две служби, представена от генералния секретар през октомври 2017 г.; отправя искане към генералния секретар да предостави допълнителна информация относно начина на координиране на работата на двете служби, за да се избегне дублиране и да се отговори на нуждите на клиентите; приветства новите и съществуващите специфични проекти в областта на ИТ, които ще бъдат осъществени изцяло или частично през 2019 г.: проекта за електронен парламент, проекта за система за електронно управление на документи (ERMS), програмата за отворена цифрова библиотека, новия проект за научноизследователска и развойна дейност във връзка с машинното самообучение с преводачески памети и инструмента за регистрация на участниците в конференции и прояви;

30.  припомня горепосочените резолюции от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2018 година и от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година; отново призовава за прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи за членовете на ЕП; призовава Бюрото на Парламента да работи за по-добри насоки относно отчитането на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи или административна тежест за администрацията на Парламента; отбелязва, че за една всеобхватна система за контрол на надбавката за парламентарния мандат на членовете на ЕП биха били необходими 40 до 75 нови административни длъжности(12), което би било в разрез със схемата за намаляване на персонала;

31.  припомня принципа за независимост на мандата; подчертава, че избраните членове на ЕП носят отговорността да използват разходите за парламентарни дейности и че членовете на ЕП, които желаят да направят това, разполагат с възможността да публикуват своите разходи във връзка с надбавката за общи разходи на личната си уебстраница; подчертава факта, че изплащането на еднократна сума е широко използван и признат полезен инструмент в държавите членки; подчертава факта, че настоящото използване на еднократни суми не изисква допълнителен персонал, нито води до допълнителни разходи в администрацията на Европейския парламент, и избягва генерирането на задължителни допълнителни разходи и административна тежест за членовете на ЕП и техните кабинети; отново заявява, че подобряването на ефективността и прозрачността на надбавката за общи разходи не означава да се нарушава неприкосновеността на личния живот;

32.  настоятелно призовава работната група на Бюрото във връзка с надбавката за общи разходи да приключи своята работа, за да даде възможност за препоръки въз основа на становището на Парламента, изразено през октомври 2017 г., които да бъдат разгледани преди изборите за деветия законодателен мандат;

33.  отново призовава Бюрото да гарантира, че се спазват социалните и пенсионните права на членовете на ЕП и парламентарните сътрудници и че се осигуряват достатъчни финансови средства; във връзка с това отново призовава да се постигне ефективно решение за тези акредитирани парламентарни сътрудници, които, след като в края на настоящия мандат ще са работили без прекъсване в продължение на два парламентарни мандата, няма да получат право на достъп до европейската пенсионноосигурителна схема при достигането на пенсионна възраст, тъй като няма да им достига прослужено време от необходимите десет години стаж, както е посочено в Правилника за длъжностните лица, поради ранните избори през 2014 г. и забавеното валидиране на новите договори на акредитираните парламентарни сътрудници вследствие на голямата работна натовареност през периодите след изборите през 2009 г.; припомня, че съгласно член 27, параграф 2 от Устава на членовете на Европейския парламент „придобитите права и правни очаквания се запазват изцяло“; посочва обаче продължаващите проблеми във връзка със схемата за доброволно пенсионно осигуряване и изисква Бюрото и генералният секретар да разгледат всички възможности, за да се сведе до минимум натискът върху бюджета на Парламента;

34.  счита за целесъобразни бюджетните кредити по бюджетен ред 422 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“;

35.  отбелязва преразглеждането на размера на надбавките за акредитирани парламентарни сътрудници във връзка с техните командировки между трите места на работа на Парламента; припомня своето искане до Бюрото да предприеме действия за пълно хармонизиране между длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници от следващия законодателен мандат;

36.  с оглед на следващия парламентарен мандат призовава Председателския съвет да преразгледа разпоредбите за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз; подчертава, че такова преразглеждане следва да разгледа възможността при определени условия акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП в официални парламентарни делегации и на командировки;

37.  призовава Бюрото да измени своето решение от 19 април 2010 г. относно правилата за стажантите към членовете на ЕП, за да се гарантира достойно възнаграждение на стажантите; подчертава, че възнагражденията на стажантите в кабинетите на членовете на ЕП или политическите групи следва да покриват разходите за живот в Брюксел или в града, в който се провежда стажът;

38.  счита, че следва да се предостави подходящо финансиране за изпълнението на пътната карта за адаптиране на превантивните мерки и мерките за ранно подпомагане с цел справяне с конфликти и тормоз между членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници или други служители;

Въпроси, свързани с персонала

39.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2019 г. с 59 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, в което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента се очаква да продължат до 2019 г.;

40.  счита, че в период, когато финансовите и човешките ресурси, с които разполагат институциите на Съюза, е вероятно да бъдат все по-ограничени, е важно самите институции да бъдат в състояние да наемат и задържат най-квалифицираните служители, за да посрещат бъдещите сложни предизвикателства по начин, съответстващ на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

41.  счита, че до прекъсването на работата за провеждането на изборите Парламентът ще се сблъска с уникално положение в резултат на съвпадението на обичайния край на законодателния мандат със сложния пакет от законодателни предложения за МФР, излизането на Обединеното кралство от Съюза и нарастващия брой тристранни процедури; счита, че с цел да се даде възможност на Парламента и неговите комисии да изпълняват основната си дейност, е жизненоважно да продължи осигуряването на подходящо равнище на логистични и човешки ресурси;

42.  възлага на генералния секретар да надгради съществуващите споразумения за сътрудничество между Парламента, Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет, за които Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания е много положителен пример; отправя искане да бъдат определени области, включително, но не само, ИТ услугите и сигурността, в които полезните взаимодействия между административните функции биха могли да бъдат засилени, като се използва опитът на Парламента и другите два органа и изцяло се отчитат трудностите при управлението и различията по отношение на мащаба на услугите, за изграждане на справедливи споразумения за сътрудничество; изисква освен това генералният секретар да стартира проучване относно евентуални полезни взаимодействия — при изпълнението на административни функции и услуги — които могат да бъдат създадени с други институции;

43.  призовава за оценка на икономиите и ползите за всяка страна, постигнати благодарение на междуинституционалното споразумение за административно сътрудничество между Парламента, Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет както в областите, подчинени на общите служби, така и в областите, в които се осъществява сътрудничество, и на потенциалните икономии и ползи от евентуални бъдещи споразумения с други институции и агенции;

44.  приветства резолюцията на Парламента относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(13); счита, че резолюцията е важна стъпка към по-ефективна борба срещу сексуалния тормоз и всякакъв вид неподходящо поведение в Съюза и неговите институции, в т.ч. Парламента; изисква да се насочат подходящи ресурси за изпълнение на исканията на тази резолюция;

Други въпроси

45.  отбелязва продължаващата практика за използване на „сборен трансфер“ (ramassage) в края на годината с цел да се допринесе за текущите строителни проекти; подчертава, въз основа на данните за 2014, 2015, 2016 и 2017 г., че „сборният трансфер“ в края на годината се извършва системно по същите глави и същия дял и, с няколко изключения, точно по същите бюджетни редове; поради това си задава въпроса дали има преднамерено завишаване на сумите по тези глави и редове с цел да се генерират средства за финансиране на бюджетната политика;

46.  поставя под въпрос необходимостта от инсталирането на слушалки и уебкамери в кабинетите в Брюксел и Страсбург за всички парламентарни сътрудници, въпреки че повечето от тях дори не са поискали това; затова поставя под въпрос разходите за такова решение и причините за неговото вземане; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети информацията относно това решение;

47.  отбелязва, че ограниченията върху достъпа до зоните за хранене на Парламента бяха премахнати на 1 януари 2017 г.; приема практиката, че всеки, който работи в сградите на Парламента или има достъп до неговите помещения за целите на междуинституционално заседание, може да обядва в столовите и ресторантите на Парламента; отбелязва обаче, че достъпът до ресторантите на самообслужване в сградата ASP в Брюксел и в сградата LOW в Страсбург стана много сложен поради ежедневното присъствие на групи от посетители; затова призовава за бързо възстановяване на контрола на входа на тези ресторанти — не за членовете на ЕП и персонала на други институции, а за систематично преориентиране на групите от посетители към запазените за тях места за хранене;

48.  отбелязва продължаващия диалог между Парламента и националните парламенти; подчертава необходимостта да се излезе извън съществуващата рамка на европейската парламентарна седмица, за да се даде възможност за постоянни полезни взаимодействия, когато става въпрос за отношенията между Парламента и националните парламенти; призовава този диалог да бъде засилен с цел да се постигне по-добро разбиране за приноса на Парламента и Съюза в държавите членки;

49.  призовава за модернизирането на приетия в бюджета за 2018 г. Европейски център на научните медии и за сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори за целите на обучението на млади журналисти, особено във връзка с новите научни и технологични развития и основаните на факти рецензирани новини;

50.  приветства усилията на Парламента за насърчаване на устойчивата мобилност;

51.  приканва Парламента да възприеме екологично устойчив подход и да направи повечето от дейностите, провеждани в Парламента екологосъобразни;

52.  отбелязва създаването на работна група по мобилността, която следва да работи приобщаващо и с ясен мандат; подчертава, че Парламентът трябва да спазва всички приложими регионални закони в местата на работа, включително в областта на мобилността; препоръчва насърчаване на използването на установената пряка влакова връзка между Парламента в Брюксел и летището; приканва отговорните служби да преоценят състава и големината на автомобилния парк на Парламента в този контекст; призовава Бюрото да създаде незабавно система от стимули за насърчаване на използването на велосипеди за пътувания от дома до работното място; отбелязва, че такава схема вече е създадена в други институции, по-специално в Европейския икономически и социален комитет;

53.  призовава генералния секретар и Бюрото да изградят култура на основано на изпълнението бюджетиране в администрацията на Парламента и подход за оптимизация на управлението, с цел повишаване на ефикасността, намаляване на административните формалности и ограничаване на бюрокрацията във вътрешната работа на институцията; подчертава, че опитът за оптимизация на управлението означава непрекъснато усъвършенстване на работната процедура благодарение на опростяването и опита на административния персонал;

o
o   o

54.  приема бюджетната прогноза за финансовата 2019 година;

55.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0114.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0458.
(8) Приети текстове, P8_TA(2015)0172.
(9) Текстове, приети от Бюрото, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009
(10) Приети текстове, P7_TA(2013)0498.
(11) Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
(12)Приети текстове, P8_TA(2016)0150.
(13) Приети текстове, P8_TA(2017)0417

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация