Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2001(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0146/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0146/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0182

Usvojeni tekstovi
PDF 374kWORD 63k
Četvrtak, 19. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019. – dio I. – Europski parlament
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 19. travnja 2018. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019. (2018/2001(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (IIA od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. travnja 2017. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018.(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. studenoga 2017. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka(7),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2019.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 16. travnja 2018. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0146/2018),

A.  budući da je ovaj postupak četvrti cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom razdoblju te šesti postupak u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da se proračun za 2019., u skladu s prijedlogom iz izvješća glavnog tajnika, priprema u svjetlu godišnjeg povećanja gornje granice naslova V., i u pogledu inflacije i u pogledu stvarnog povećanja, čime će se otvoriti više prostora za rast i ulaganja te će se također nastaviti s politikom štednje, povećanja učinkovitosti i usmjerenosti na proračun temeljen na uspješnosti;

C.  budući da su među prioritetnim ciljevima koje je glavni tajnik predložio za proračun 2019. sljedeći projekti: predizborna kampanja za izbore za Europski parlament 2019., sigurnosni projekti, višegodišnji projekti povezani s nekretninama, informatički razvoj, poboljšanje usluga za zastupnike i poticanje ekološkog pristupa prijevozu;

D.  budući da je glavni tajnik predložio iznos od 2 016 644 000 EUR za prednacrt projekcije proračuna Parlamenta za 2019., što predstavlja ukupno povećanje od 3,38 % u odnosu na proračun za 2018. (uključujući 37,3 milijuna EUR za promjenu parlamentarnog saziva i 34,3 milijuna EUR za druge izvanredne rashode) i udio od 18,79 % u naslovu V. višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

E.  budući da gotovo dvije trećine proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se većinom odnose na plaće, mirovine, zdravstvene troškove i naknade aktivnih i umirovljenih zastupnika (23 %) i osoblja (34 %), kao i na zgrade (13 %), te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju i Statutom zastupnika, s indeksacijom specifičnom za pojedini sektor ili sa stopom inflacije;

F.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(8) Parlament već naglasio da bi proračun za 2016. trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi te bi trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja;

G.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u određenoj mjeri ovisi o njegovoj sposobnosti da upravlja vlastitim troškovima i o sposobnosti za razvoj demokracije na razini Unije;

H.  budući da je 1990. pravilima Predsjedništva o dopunskom (dobrovoljnom) mirovinskom osiguranju uspostavljen dobrovoljni mirovinski fond(9);

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2019. trebalo zadržati ispod 20 % naslova V.; napominje da razina projekcije proračuna za 2019. iznosi 18,53 %, što je manje od udjela postignutog 2018. (18,85 %) te je riječ o najnižem udjelu u naslovu V. u više od 15 godina;

2.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta utvrđen zakonskim ili ugovornim obvezama i podliježe godišnjoj indekasaciji;

3.  napominje da će zbog izbora za Europski parlament 2019. rashodi znatno porasti u određenim područjima, posebno u pogledu zastupnika koji ne budu ponovno izabrani i njihovih asistenata, dok će se uštede, doduše manjeg opsega, ostvariti u drugim područjima, kao posljedica manjeg opsega parlamentarnih aktivnosti u izbornoj godini;

4.  podržava dogovor postignut 26. ožujka 2018. i 10. travnja 2018. u Odboru za mirenje između Predsjedništva i Odbora za proračune o povećanju od 2,48 % u proračunu za 2018., što odgovara ukupnoj razini projekcija za 2019. od 1 999 144 000 EUR, da za 17,5 milijuna EUR smanje razine rashoda u prednacrtu projekcije proračuna koji je 12. ožujka 2018. potvrdilo Predsjedništvo te da u skladu s tim smanje odobrena sredstva predložena za sljedeće proračunske linije: 1004 – Redovni putni troškovi; 105 – Jezični i informatički tečajevi za zastupnike; 1404 – Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika; 1612 – Stručno usavršavanje; 1631 – Mobilnost; 2000 – Najamnine; 2007 – Izgradnja zgrada i opremanje prostorija; 2022 – Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada; 2024 – Potrošnja energije; 2100 – Obrada podataka i telekomunikacije; 2101 – Obrada podataka i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu; 2105 – Obrada podataka i telekomunikacije – ulaganja u projekte; 212 – Namještaj; 214 – Tehnička oprema i instalacije; 230 – Uredski materijal i razni potrošni materijal; 238 – Ostali administrativni rashodi; 300 – Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada; 302 – Rashodi za prijeme i reprezentaciju; 3040 – Razni izdatci za interne sjednice; 3042 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva; 3049 – Troškovi usluga putničke agencije; 3243 – Centar za posjetitelje Europskog parlamenta; 3248 – Rashodi za audiovizualne informacije; 325 – Rashodi za informacijske urede; 101 – Pričuva za nepredviđene rashode; dodaje se 50 000 EUR odobrenih sredstava u stavku 1400 – Ostalo osoblje – Glavno tajništvo i klubovi zastupnika, 50 000 EUR u stavku 320 – Pribavljanje stručnog mišljenja i 800 000 EUR u stavku 3211 – Znanstveno-medijski centar; pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo usvojilo te izmjene 16. travnja 2018.;

5.  naglašava da su ključne funkcije Parlamenta zakonodavno suodlučivanje s Vijećem i donošenje odluke o proračunu Unije, zastupanje građana i nadgledanje rada ostalih institucija;

6.  ističe ulogu Parlamenta u izgradnji europske političke svijesti i promicanju vrijednosti Unije;

7.  napominje kasni primitak prednacrta projekcije proračuna i popratnih dokumenata tek nakon što ih je Predsjedništvo potvrdilo 12. ožujka 2018.; poziva na to da se izvješće glavnog tajnika o prednacrtu projekcije proračuna, zajedno s prilozima, sljedećih godina Predsjedništvu šalje na vrijeme;

Transparentnost i dostupnost

8.  pozdravlja odgovor na zahtjev Odbora za proračune izražen u različitim rezolucijama o proračunu o dodatnim informacijama o srednjoročnom i dugoročnom planiranju, ulaganjima, zakonskim obvezama, operativnim rashodima i metodologiji na temelju trenutačnih potreba, a ne koeficijenata; napominje da su jednokratni iznosi koristan i priznat alat kojim se postiže veća fleksibilnost i transparentnost;

9.  prima na znanje da se, kao što je bio slučaj s proračunima za prethodne godine, predlaže da se izdvoji iznos za ulaganja i rashode koji se smatraju „izvanrednima”, tj. ulaganja i rashode koji su neuobičajeni ili netipični za Parlament, ali i rijetki; prima na znanje da je iznos sredstava za ulaganja i rashode za 2019. 71,6 milijuna EUR, uključujući 37,3 milijuna EUR za promjenu parlamentarnog saziva i 34,3 milijuna EUR za druge izvanredne rashode; podsjeća da je razlika između redovnih i izvanrednih rashoda, koja je unesena u proračun za 2016., a zatim uključena u sljedeće proračune, utvrđena isključivo kao reakcija na provedbu hitnih mjera povezanih sa sigurnošću zgrada i kibersigurnošću nakon terorističkih napada; smatra da se pretjeranom upotrebom te razlike, odnosno uvrštavanjem drugih rashoda u izvanredne rashode, daje pogrešan dojam o promjeni razlike do gornje proračunske granice, što je u suprotnosti s načelom transparentnosti rashoda Parlamenta;

10.  očekuje da proračun Parlamenta za 2019. bude realističan i precizan u pogledu usklađivanja potreba i pripadajućih troškova kako bi se izbjeglo prekoračivanje proračuna koliko god je to moguće;

Brexit

11.  napominje da su 8. prosinca 2017. pregovarači iz Unije i Ujedinjene Kraljevine postigli načelni dogovor o financijskoj nagodbi koja se odnosi na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, što uključuje odredbu da će Ujedinjena Kraljevina sudjelovati u godišnjim proračunima Unije za 2019. i 2020. kao da je i dalje država članica Unije i da će doprinijeti svojim udjelom u financiranju Unije za obveze nastale prije 31. prosinca 2020.; prima na znanje da je dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike uključen u pasivu na bilanci EU-a te da će u pregovore biti uključen doprinos za nepodmirene obveze, koji je potreban da bi se pokrile obveze za mirovine koje su nastale prije 2020., ali koje se primjenjuju i nakon tog razdoblja;

12.  napominje da je Odbor za ustavna pitanja u veljači 2018. glasovanjem na plenarnoj sjednici potvrdio svoje izvješće o vlastitoj inicijativi u vezi sa sastavom Parlamenta te smanjenje broja zastupnika na 705 nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije; napominje da je nakon neslužbenog sastanka 27 šefova država ili vlada, održanog 23. veljače 2018., predsjednik Tusk najavio široku potporu tom prijedlogu; napominje da će, u slučaju da Ujedinjena Kraljevina još bude država članica na početku parlamentarnog saziva 2019. – 2024., broj zastupnika biti 751 dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ne postane pravovaljano; ističe, međutim, da taj postupak iziskuje jednoglasnu odluku Europskog vijeća nakon što dobije suglasnost Parlamenta; naglašava da projekcije Parlamenta trenutačno odražavaju status quo prema kojemu će u razdoblju od 30. ožujka 2019. do kraja osmog zakonodavnog razdoblja Parlament činiti 678 zastupnika iz 27 država članica, a u razdoblju od početka devetog zakonodavnog razdoblja do kraja financijske godine 2019. Parlament će činiti 705 zastupnika iz 27 država članica; sa zadovoljstvom prima na znanje prilagodbe koje je predložio glavni tajnik i koje je Predsjedništvo usvojilo 12. ožujka 2018.;

Europski izbori 2019.

13.  pozdravlja komunikacijsku kampanju kao koristan način da se građanima objasni svrha Unije i Parlamenta; naglašava da bi se tom kampanjom, među ostalim, trebala nastojati objasniti uloga Unije, ovlasti Parlamenta, njegove zadaće, kao što je izbor predsjednika Komisije, kao i njegov učinak na živote građana;

14.  podsjeća da, kako je odobreno u proračunskom postupku za 2018., ukupni proračun za kampanju iznosi 33,3 milijuna EUR za dvije godine, od čega 25 milijuna EUR za 2018. (zbog vremena potrebnog za vođenje postupaka javne nabave i sklapanja ugovora) te 8,33 milijuna EUR za 2019.; prima na znanje da je strategiju za kampanju, koja se temelji na analizi iskustava stečenih na posljednjim izborima, Predsjedništvo odobrilo u studenom 2017.;

15.  ističe da komunikacija za europske izbore počiva na tri stupa: najvidljiviji stup je onaj za nacionalne i europske političke stranke i njihove kandidate, drugi stup je postupak za nositelje lista (Spitzenkandidaten), prvi put uveden 2014., a treći stup je institucijska kampanja kojom se podsjeća na značaj Parlamenta, njegova rada i utjecaja na živote građana i zašto je važno sudjelovati na izborima;

16.  naglašava da Parlamentu nedostaju potrebni resursi za dopiranje do 400 milijuna potencijalnih glasača i stoga mora na najbolji način iskoristiti multiplikacijski učinak svojih mreža kako bi to učinio; smatra da bi i komunikacija preko internetskih stranica društvenih mreža trebala imati važnu ulogu; ističe da će se na europskoj razini 2018. organizirati niz konferencija s građanima i dionicima te da će na nacionalnoj razini uredi za veze biti od ključne važnosti; nastavit će s uključivanjem Europskog odbora regija i njegovih lokalnih i regionalnih predstavnika u umrežavanje; smatra da će u samoj završnici, uoči izbora, europske političke stranke uz nacionalne stranke imati ključnu ulogu, posebno u okviru postupka nositelja izbornih lista; stoga predlaže da im se povećaju sredstva posebno namijenjena za 2019. kako bi mogli izvršiti tu zadaću;

Sigurnost i kibersigurnost

17.  prima na znanje da će proračun za 2019. sadržavati dodatne iznose za veća ulaganja koja su započeta 2016. u cilju znatnog poboljšanja sigurnosti Parlamenta; ističe da ti projekti obuhvaćaju različita područja, uglavnom povezana sa zgradama odnosno povećanjem sigurnosti na ulazu, opremom i osobljem, kao što je projekt iPACS, ali i s poboljšanjima u pogledu kibersigurnosti i komunikacijske sigurnosti;

18.  pozdravlja memorandum o razumijevanju između belgijske vlade i Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i ostalih institucija sa sjedištem u Bruxellesu o sigurnosnim provjerama za članove osoblja vanjskih pružatelja usluga kojima je potreban pristup institucijama Unije, koji je stupio na snagu 2017.; podsjeća na svoj poziv glavnom tajniku, upućen u okviru procjena prihoda i rashoda Parlamenta za 2018., da uzme u obzir mogućnost proširenja primjene tog memoranduma o razumijevanju na dužnosnike, parlamentarne asistente i stažiste kako bi se omogućile potrebne sigurnosne provjere prije njihova zapošljavanja; stoga od glavnog tajnika zahtijeva da obavijesti Odbor za proračune o napretku postignutom u tom predmetu;

19.  smatra da su informatički alati važno sredstvo za rad zastupnika i osoblja, ali su svejedno podložni kibernapadima; pozdravlja, stoga, neznatno povećanje odobrenih sredstava, kojim se instituciji omogućuje da bolje zaštiti svoju imovinu i informacije nastavkom svojeg akcijskog plana za kibersigurnost;

Politika upravljanja nekretninama

20.  ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe;

21.  prima na znanje postupak poboljšanja radnih uvjeta zastupnika i članova osoblja u skladu s odlukom Predsjedništva iz prosinca 2017., koji će se nastaviti i 2019. kako bi se stvorili fleksibilni radni prostori za zastupnike i ispunile potrebe koje proizlaze iz promjena u načinu rada te će im nakon izbora 2019. na raspolaganju biti tri ureda u Bruxellesu i dva u Strasbourgu; međutim, naglašava da bi u Strasbourgu bilo korisnije osigurati fleksibilne prostorije za sastanke; prima na znanje troškove održavanja zgrada Parlamenta za 2019., uključujući sigurnost i ekološke zahtjeve; preispituje iznimno visoke troškove određenih predloženih projekata, osobito: preseljenje knjižnice i povezanih ureda, obnavljanje restorana za zastupnike (zgrada ASP) i obnavljanje restorana u zgradi Churchill; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o tim odlukama prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2018., s obzirom na to da će određeni projekti biti odgođeni;

22.  dvoji u pogledu 1,58 milijuna EUR planiranih za studije o obnovi zgrade Spaak, uzimajući u obzir činjenicu da je u proračunu za 2018. već izdvojeno 14 milijuna EUR; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o toj odluci prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2018. godine;

23.  traži dodatne informacije o stanju namještaja u zgradi ASP u Bruxellesu kojima se opravdava njegova zamjena, kao i informacije o postupku odabira novog namještaja, osobito o omjeru njegove cijene i potrebe za zamjenom;

24.  prima na znanje ažurirani opis zadaća za informacijske urede, koji se odsad zovu uredi za veze, u skladu s odlukom Predsjedništva iz studenog 2017.; napominje da je glavna funkcija tih ureda na lokalnoj razini informirati i komunicirati u ime Parlamenta na politički neutralan način, kako bi se u okviru aktivnosti vanjskih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini pružile informacije o Uniji i njezinim politikama; uključujući članove Europskog odbora regija;

25.  prima na znanje da je primopredaja i useljenje u prvi dio istočnog krila nove zgrade KAD planirana za kraj 2018., a postupna selidba u ostatak ureda i konferencijskih dvorana u istočnom krilu za 2019.; prima na znanje da će odmah nakon toga početi radovi na zapadnom krilu;

26.  podsjeća na analizu Europskog revizorskog suda iz 2014., u kojoj je procijenjeno da troškovi geografske raspršenosti Parlamenta iznose 114 milijuna EUR godišnje; nadalje, napominje zaključak iz svoje Rezolucije od 20. studenog 2013. o utvrđivanju sjedišta institucija Europske unije(10), prema kojem je 78 % svih službenih putovanja statutarnog osoblja Parlamenta izravna posljedica njegove geografske raspršenosti; naglašava da se u tom izvješću također procjenjuje da učinak geografske raspršenosti na okoliš iznosi između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; ističe moguće uštede u proračunu Parlamenta povezane s uspostavom jedinstvenog sjedišta te stoga poziva na donošenje plana za jedinstveno sjedište;

27.  podsjeća Parlament na njegovu obvezu u skladu s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti(11) u kojoj se navodi da će „ne dovodeći u pitanje primjenjiva proračunska pravila i pravila javne nabave primjenjivati iste zahtjeve za zgrade kojima se koristi i kojima je vlasnik, kao i one koji se primjenjuju na zgrade središnje vlasti države članice u skladu s člancima 5. i 6.” te Direktive, s obzirom na veliku vidljivost zgrada i vodeću ulogu koju bi Parlament trebao imati kad je riječ o energetskoj učinkovitosti zgrada; ističe hitnost poštovanja te izjave, između ostalog i zbog vlastite vjerodostojnosti u preispitivanju direktiva o energetskim svojstvima zgrada i energetskoj učinkovitosti koje je trenutačno u tijeku;

Pitanja koja se odnose na zastupnike i akreditirane parlamentarne asistente

28.  pozdravlja rad tajništva Parlamenta, tajništva klubova zastupnika i ureda zastupnika u cilju podupiranju zastupnika u izvršavanju njihovih mandata; potiče trajni razvoj tih službi kojima se pospješuje sposobnost zastupnika da nadziru rad Komisije i Vijeća kao i da predstavljaju građane;

29.  posebno pozdravlja sve veću kvalitetu savjeta i istraživanja koje zastupnici i odbori provode u okviru Službe Europskog parlamenta za istraživanja i resornih odjela; prima na znanje izvješće o ocjenjivanju u sredini razdoblja suradnje između tih dviju službi koje je glavni tajnik dostavio u listopadu 2017.; traži od glavnog tajnika da dostavi dodatne informacije o načinu na koji te dvije službe usklađuju svoj rad kako bi izbjegli dupliciranje i zadovoljili potrebe klijenata; pozdravlja nove i postojeće projekte u području informatike koji će biti u cijelosti ili djelomično provedeni 2019.: projekt e-Parlament, projekt sustava za upravljanje elektroničkim zapisima (ERMS), program otvorene digitalne knjižnice, novi projekt o istraživanju i razvoju strojnog učenja s prijevodnim memorijama i alat za registraciju sudionika na konferencijama i događanjima;

30.  podsjeća na spomenutu Rezoluciju od 5. travnja 2017. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2018. i na Rezoluciju od 25. listopada 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.; ponovno poziva na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove zastupnika; poziva Predsjedništvo Parlamenta da se posveti boljem vodstvu u pogledu odgovornosti za rashode dopuštene u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova ili administrativnog opterećenja za upravu Parlamenta; prima na znanje da bi sveobuhvatni sustav nadzora nad naknadom za parlamentarni mandat zastupnika iziskivao 40 do 75 novih administratorskih radnih mjesta(12), što bi bilo u suprotnosti s politikom smanjenja osoblja;

31.  podsjeća na načelo neovisnosti mandata; ističe da je odgovornost izabranih zastupnika iskoristiti sredstva za parlamentarne aktivnosti i da zastupnici koji to žele mogu objaviti evidenciju potrošnje naknade za opće troškove zastupnika na svojim osobnim internetskim stranicama; naglašava činjenicu da je paušalni iznos u širokoj upotrebi i da ga se smatra korisnim alatom u državama članicama; ističe činjenicu da trenutačno korištenje paušalnih iznosa ne iziskuje dodatno osoblje ili dodatne troškove u upravi Europskog parlamenta te se njime izbjegava stvaranje obveznih dodatnih troškova i administrativnog opterećenja za zastupnike i njihove urede; ponavlja da veća učinkovitost i transparentnost naknade za opće troškove zastupnika ne znači kršenje privatnosti;

32.  poziva radnu skupinu Predsjedništva za naknadu za opće troškove da dovrši svoj rad kako bi se preporuke utemeljene na stajalištu Parlamenta iznesenom u listopadu 2017. mogle razmotriti prije devetih parlamentarnih izbora;

33.  ponovno poziva Predsjedništvo da osigura jamčenje socijalnih i mirovinskih prava zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata i da se na raspolaganje stave dostatna financijska sredstva; u tom pogledu ponavlja svoj poziv da se pronađe praktično rješenje za one akreditirane parlamentarne asistente koji, iako će do kraja aktualnog parlamentarnog saziva bez prekida biti zaposleni tijekom dvaju saziva, neće imati pravo na pristup europskom mirovinskom sustavu kada navrše dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu jer će im nedostajati određeni staž za ostvarenje uvjeta od deset godina staža, naveden u Pravilniku za osoblje, zbog prijevremenih izbora 2014. i kašnjenja u potvrđivanju novih ugovora o akreditiranim parlamentarnim asistentima zbog velikog radnog opterećenja u razdobljima nakon izbora 2009.; podsjeća da se u članku 27. stavku 2. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu navodi da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”; napominje, međutim, kontinuirane probleme s dobrovoljnim mirovinskim fondom te poziva Predsjedništvo i glavnog tajnika da istraži sve mogućnosti kako bi se smanjilo opterećenje za proračun Parlamenta;

34.  smatra prikladnim iznos proračunskih sredstava iz proračunske linije 422 „Rashodi za parlamentarnu pomoć”;

35.  prima na znanje reviziju naknada za akreditirane parlamentarne asistente u vezi s njihovim službenim putovanjima između triju mjesta rada Parlamenta; podsjeća na svoj zahtjev Predsjedništvu da poduzme mjere da se od sljedećeg parlamentarnog saziva u cijelosti izjednače prava dužnosnika, drugih službenika i akreditiranih parlamentarnih asistenata;

36.  u pogledu sljedećeg parlamentarnog saziva ponovno poziva Konferenciju predsjednika da revidira provedbene odredbe kojima se uređuje rad izaslanstava i misija izvan Europske unije; ističe da bi se tom revizijom trebala razmotriti mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti prate, pod određenim uvjetima, zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim misijama;

37.  poziva Predsjedništvo da izmijeni odluku Predsjedništva od 19. travnja 2010. o „pravilima koja se odnose na stažiste zastupnika” kako bi se stažistima osigurala dostojna plaća; ističe da bi plaće stažista u uredima ili klubovima zastupnika trebale biti barem dovoljne kako bi pokrivale životne troškove u Bruxellesu ili u gradu u kojem se odvija stažiranje;

38.  smatra da je potrebno osigurati primjerno financiranje za provedbu plana za usvajanje preventivnih mjera i mjera rane potpore za rješavanje sukoba i uznemiravanja između zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata ili drugog osoblja;

Pitanja koja se odnose na osoblje

39.  smanjuje plan radnih mjesta svog Glavnog tajništva za 2019. za 59 radnih mjesta (cilj smanjenja osoblja za 1 %), u skladu sa sporazumom o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je 14. studenoga 2015. postignut s Vijećem i kojim se plan godišnjeg smanjenja broja radnih mjesta u Parlamentu nastavlja do 2019.;

40.  smatra da je u razdoblju u kojem će financijski i ljudski resursi dostupni institucijama Unije vjerojatno biti sve ograničeniji važno da same institucije budu u mogućnosti zaposliti i zadržati najsposobnije osoblje kako bi odgovorile na predstojeće složene izazove na način koji je u skladu s proračunskim načelima koja se temelje na uspješnosti;

41.  smatra da će se do izborne stanke Parlament suočiti s jedinstvenom situacijom koja proizlazi iz preklapanja uobičajenog kraja zakonodavnog razdoblja sa složenim paketom zakonodavnih prijedloga o VFO-u, Brexitom i sve većim brojem trijaloga; smatra da je iznimno važno nastaviti osiguravati primjerenu razinu logističkih i ljudskih resursa kako bi se Parlamentu i njegovim odborima omogućilo obavljanje njihove osnovne djelatnosti;

42.  nalaže glavnom tajniku da nastavi raditi na postojećim sporazumima o suradnji između Parlamenta, Europskog odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora; u tome pogledu Služba Europskog parlamenta za istraživanja služi kao vrlo pozitivan primjer; traži da se utvrde područja, među ostalim informatičke usluge i sigurnost, u kojima bi se mogle dijeliti administrativne zadaće kako bi se povećala sinergija, uzimajući kao primjer iskustvo Parlamenta i tih dvaju tijela te uzimajući u potpunosti u obzir poteškoće povezane s upravljanjem i razlike u pogledu raspona usluga za izradu pravednih sporazuma o suradnji; osim toga, poziva glavnog tajnika da provede studiju o mogućim sinergijama u administrativnim funkcijama i službama do kojih bi se moglo doći s drugim institucijama;

43.  poziva na procjenu ušteda i koristi za svaku stranku ostvarenih zahvaljujući Međuinstitucijskom sporazumu o administrativnoj suradnji između Parlamenta, Europskog odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, kako u područjima u kojemu djeluju zajedničke službe tako i u područjima u kojima vlada suradnja, te na procjenu potencijalnih ušteda i koristi od mogućih budućih sporazuma s drugim institucijama i agencijama;

44.  pozdravlja Rezoluciju Parlamenta o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u(13); smatra da je ta rezolucija važan korak prema učinkovitijoj borbi protiv spolnog uznemiravanja i svakog oblika neprimjerenog ponašanja u Uniji i njezinim institucijama, uključujući Parlament; zahtijeva dodjelu odgovarajućih sredstava za provedbu zahtjeva te rezolucije;

Ostala pitanja

45.  prima na znanje kontinuiranu praksu da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; na temelju iznosa za 2014., 2015., 2016. i 2017. ističe da se preraspodjela neiskorištenih sredstava krajem godine sustavno primjenjuje u istim poglavljima i glavama te, uz nekoliko iznimki, u potpuno istim linijama; stoga se pita je li riječ o programiranom precjenjivanju tih poglavlja i linija kako bi se stvorila sredstva za financiranje proračunske politike;

46.  dovodi u pitanje potrebu za opremanjem ureda za parlamentarne asistente u Bruxellesu i Strasbourgu slušalicama i web kamerama iako ih većina asistenta nije ni tražila; stoga dovodi u pitanje troškove takve odluke te razloge za njezino donošenje; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o toj odluci;

47.  napominje da su ograničenja pristupa ugostiteljskim objektima Parlamenta ukinuta 1. siječnja 2017.; prihvaća praksu da svatko tko radi u zgradama Parlamenta ili dolazi u njegove prostorije na međustitucijski sastanak može objedovati u kantinama i restoranima Parlamenta; međutim, napominje da je pristup samoposlužnom restoranu u zgradi ASP u Bruxellesu i samoposlužnom restoranu u zgradi LOW u Strasbourgu postao otežan zbog dnevnih posjeta skupina posjetitelja; stoga poziva da se hitno ponovno uspostavi nadzor na ulazu u ta dva restorana, ali ne za zastupnike i osoblje drugih institucija, nego da se spomenute skupine posjetitelja sustavno preusmjeravaju prema dijelovima restorana koji su za njih rezervirani;

48.  prima na znanje kontinuirani dijalog između Parlamenta i nacionalnih parlamenata; naglašava potrebu da se izađe iz postojećeg okvira Europskog parlamentarnog tjedna kako bi se omogućile trajne sinergije kada je riječ o odnosima Parlamenta i nacionalnih parlamenata; poziva na jačanje ovog dijaloga u cilju razvoja boljeg razumijevanja doprinosa Parlamenta i Unije u državama članicama;

49.  poziva na proširenje Europskog znanstvenog medijskog centra, usvojenog u proračunu za 2018., i na suradnju s televizijskim postajama, društvenim medijima i drugim partnerima radi uspostave programa osposobljavanja za mlade novinare, posebno u odnosu na nova znanstvena i tehnološka dostignuća i vijesti temeljene na činjenicama koje su prošle stručnu reviziju;

50.  pozdravlja napore Parlamenta usmjerene na poticanje održive mobilnosti;

51.  poziva Parlament da usvoji ekološki održiv pristup te da većina aktivnosti koje se u njemu provode bude prihvatljiva za okoliš;

52.  prima na znanje osnivanje radne skupine za mobilnost koja bi trebala raditi uključivo i imati jasno određen mandat; ističe da se Parlament mora prilagoditi svim zakonima koji se primjenjuju regionalno na mjestima rada, pa i u području mobilnosti; zagovara promicanje upotrebe uspostavljene izravne željezničke veze između sjedišta Parlamenta u Bruxellesu i briselske zračne luke; poziva odgovorne službe da ponovno ocijene sastav i veličinu vlastitog voznog parka uzimajući to u obzir; poziva Predsjedništvo da bez odgode uspostavi program poticaja za promicanje korištenja bicikala za putovanje na posao i s posla; napominje da je takav sustav već uspostavljen u drugim institucijama, posebno u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru;

53.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u cijeloj upravi Parlamenta uvedu izradu proračuna na temelju uspješnosti te racionalno upravljanje, kako bi se povećala učinkovitost, smanjila papirologija i umanjila birokracija u unutarnjem radu institucije; naglašava da iskustvo racionalnog upravljanja predstavlja stalno poboljšanje radnog procesa zahvaljujući pojednostavnjenju i iskustvu administrativnog osoblja;

o
o   o

54.  prihvaća projekciju proračuna za financijsku godinu 2019.;

55.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 287, 29.10.2013., str. 15.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0114.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0408.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0458.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.
(9) Tekstovi koje je usvojilo Predsjedništvo, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0498.
(11) Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).
(12) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0150.
(13) Usvojeni tekst: P8_TA(2017)0417.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena