Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2619(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0189/2018

Внесени текстове :

B8-0189/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0184

Приети текстове
PDF 479kWORD 53k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз
P8_TA(2018)0184B8-0189/2018

Резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище (2018/2619(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата за основните права,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно прилагането на Хартата на основните права,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(1),

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, както и конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната асамблея, Комитета на министрите, комисаря за правата на човека и Венецианската комисия на Съвета на Европа,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна — Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

—  като взе предвид доклада на Агенцията на ЕС за основните права, озаглавен „Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU“ (Предизвикателства пред организациите на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека в ЕС), публикуван през януари 2018 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2018 г., озаглавена „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“(2),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Финансиране на организациите на гражданското общество от ЕС“, прието на 19 октомври 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на общите основни европейски ценности, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, а именно зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и на принципите на плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете, не може да се приемат за даденост, а трябва непрекъснато да се култивират и защитават, тъй като тяхното влошаване във която и да било държава членка може да има пагубни последици за ЕС като цяло;

Б.  като има предвид, че наличието на активно и развито гражданското общество във всички държави — членки на ЕС, представлява най-добрата защита срещу ерозията на тези ценности;

В.  като има предвид, че много организации на гражданското общество продължават да насърчават тези ценности, въпреки че са изправени пред нарастващи трудности при осигуряване на необходимото финансиране, за да разработват и осъществяват своите дейности независимо и ефективно;

Г.  като има предвид, че ЕС предоставя пряко финансиране за организациите на гражданското общество, развиващи дейност в трети държави за насърчаване на тези ценности, но че възможностите за финансиране за организации на гражданското общество, преследващи тази цел в рамките на ЕС, са много ограничени, особено що се отнася до организациите на гражданското общество, действащи на местно и национално равнище;

1.  отново посочва, че организациите на гражданското общество са от жизненоважно значение за поддържането и насърчаването на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, а именно зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и играят ключова роля в насърчаването на активното гражданство в ЕС, както и за улесняване на информиран обществен дебат в рамките на плуралистична демокрация;

2.  подчертава необходимостта ЕС да разработи нови и ефективни начини за защита и популяризиране тези ценности в рамките на Съюза;

3.  във връзка с това счита, че ЕС следва да предоставя целева финансова подкрепа за организациите на гражданското общество, които са активни на местно и национално равнище в насърчаването и защитата на тези ценности;

4.  призовава ЕС да създаде специален инструмент за финансиране — който би могъл да се нарича „Инструмент за европейските ценности“ — за насърчаване и защита на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, и по‑специално демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на бюджета на ЕС за периода след 2020 г., по линия на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), с равнище на финансиране, съответстващо поне на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, който обслужва сходни цели отвъд границите на Съюза; препоръчва структурният приоритет на този инструмент да бъде създаването на здрав и устойчив сектор на организациите на гражданското общество на национално и местно равнище, който да има капацитет да изпълнява своята роля за защитата на посочените ценности;

5.  счита, че инструментът следва да предоставя на организациите на гражданското общество, които са ангажирани в утвърждаването и защитата на тези ценности в рамките на ЕС, безвъзмездни средства за оперативни разходи (основно финансиране, както и безвъзмездни средства за проекти и инициативи);

6.  подчертава, че инструментът следва да се управлява от Комисията и че тя следва да гарантира бързи и гъвкави процедури за отпускане на безвъзмездни средства; препоръчва по-специално процедурата за кандидатстване да бъде лесна за използване и лесно достъпна за местните и национални организации на гражданското общество;

7.  счита, че инструментът следва да бъде насочен конкретно към проекти и инициативи за утвърждаване на европейските ценности на местно и национално равнище, като например проекти за гражданско участие и застъпничеството и други дейности за гражданска бдителност, и че транснационалните проекти и инициативи следва да играят само допълваща роля; счита, че следва да се постави особен акцент върху изграждането на капацитет на организациите на гражданското общество да достигнат широката общественост, така че да увеличат нейното разбиране на плурализма и демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

8.  подчертава, че инструментът следва да допълва вече съществуващите европейски и национални инструменти и дейности за утвърждаване и защита на тези ценности и поради това не следва да бъде ущърб на други европейски или национални фондове и дейности в тази област;

9.  подчертава, че финансовата отчетност, в съответствие с определението във Финансовия регламент, трябва да бъде осигурено при управлението на новия инструмент, особено що се отнася до спазването на правните задължения, пълната прозрачност по отношение на използването на ресурси, доброто финансово управление и разумното използване на ресурси;

10.  препоръчва на Комисията да изготви годишен доклад относно изпълнението на инструмента и публикува списък на организациите и дейностите, финансирани от него;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на Съвета на Европа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0075.
(3) ОВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 9.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация