Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2619(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0189/2018

Texte depuse :

B8-0189/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0184

Texte adoptate
PDF 251kWORD 51k
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene
P8_TA(2018)0184B8-0189/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la necesitatea instituirii unui instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național (2018/2619(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale(1),

–  având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (ECHR), jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, convențiile, recomandările, rezoluțiile și rapoartele Adunării Parlamentare, ale Comitetului de miniștri, ale Comisarului pentru drepturile omului și ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei,

–  având în vedere Raportul Comisiei din 24 ianuarie 2017, intitulat „Consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice - Raportul din 2017 privind cetățenia Uniunii” (COM(2017)0030),

–  având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene intitulat „Provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile care lucrează în domeniul drepturilor omului în UE”, publicat în ianuarie 2018,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European intitulat „Finanțarea organizațiilor societății civile de către UE”, adoptat la 19 octombrie 2017(3),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât valorile europene comune fundamentale consacrate prin articolul 2 TUE, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și drepturilor omului, inclusiv respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, precum și principiile de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați nu pot fi considerate de la sine înțelese și trebuie să fie în permanență cultivate și protejate, deoarece deteriorarea lor în orice stat membru poate avea efecte negative pentru UE în ansamblul său;

B.  întrucât o societate civilă activă și dezvoltată în toate statele membre ale UE constituie cea mai bună protecție împotriva erodării acestor valori;

C.  întrucât numeroase organizații ale societății civile continuă să promoveze aceste valori, în ciuda faptului că se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în ceea ce privește obținerea finanțării necesare pentru a se dezvolta și a-și desfășura activitatea în mod independent și eficient;

D.  întrucât UE acordă finanțare directă organizațiilor societății civile care își desfășoară activitatea în țări terțe, pentru a promova aceste valori, însă posibilitățile de finanțare pentru organizațiile societății civile care urmăresc acest obiectiv în UE sunt foarte limitate, în special în ceea ce privește organizațiile societății civile care activează la nivel local și național,

1.  reiterează faptul că organizațiile societății civile sunt vitale pentru susținerea și promovarea valorilor consacrate la articolul 2 TUE, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și că aceste organizații joacă un rol crucial în promovarea cetățeniei active în UE, precum și în facilitarea unei dezbateri publice informate, ca parte a democrației pluraliste;

2.  subliniază necesitatea ca UE să dezvolte modalități noi și eficiente de a proteja și de a promova aceste valori în Uniune;

3.  consideră, în acest sens, că UE ar trebui să ofere sprijin financiar specific pentru organizațiile societății civile care activează la nivel local și național pentru promovarea și protejarea acestor valori;

4.  invită UE să instituie, în cadrul bugetului UE, un instrument de finanțare specific, care s-ar putea numi instrumentul pentru valori europene, pentru promovarea și protejarea valorilor consacrate la articolul 2 TUE, în special democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, în contextul următorului cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada de după 2020, cu un nivel de finanțare cel puțin egal cu cel destinat Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, care vizează obiective similare dincolo de frontierele Uniunii; recomandă ca prioritatea structurală a acestui instrument să fie aceea de a crea un sector sănătos și durabil al organizațiilor societății civile de la nivel național și local, care să dispună de capacitatea de a-și îndeplini rolul în protejarea acestor valori;

5.  consideră că acest instrument ar trebui să ofere organizațiilor societății civile care sunt angajate în promovarea și protejarea acestor valori în interiorul UE granturi de funcționare (finanțare de bază, precum și granturi pentru proiecte și inițiative);

6.  subliniază că instrumentul ar trebui să fie gestionat de Comisie și că ar trebui să asigure proceduri rapide și flexibile de acordare a granturilor; recomandă, în special, ca procedura de solicitare să fie simplă și ușor accesibilă pentru organizațiile societății civile de la nivel local și național;

7.  consideră că instrumentul ar trebui să vizeze în special proiecte și inițiative care promovează valorile europene la nivel local și național, cum ar fi participarea civică și proiectele de sensibilizare și alte activități de supraveghere, și că proiectele și inițiativele transnaționale ar trebui să joace doar un rol subsidiar; consideră că ar trebui să se pună un accent deosebit pe consolidarea capacității organizațiilor societății civile de a comunica cu publicul larg, astfel încât să crească nivelul public de informare cu privire la democrația pluralistă și participativă, statul de drept și drepturile fundamentale;

8.  subliniază faptul că instrumentul ar trebui să fie complementar instrumentelor deja existente la nivel național și european care promovează și protejează aceste valori și, prin urmare, nu ar trebui să fie în detrimentul altor fonduri europene și naționale și activități în acest domeniu;

9.  subliniază că în gestionarea noului instrument trebuie să fie asigurată responsabilitatea financiară, astfel cum este prevăzută în regulamentul financiar, în special în ceea ce privește respectarea obligațiilor legale, transparența deplină cu privire la utilizarea resurselor, buna gestiune financiară și utilizarea prudentă a resurselor;

10.  recomandă Comisiei să elaboreze un raport anual privind performanțele instrumentului și să publice o listă a organizațiilor și a activităților pe care le-a finanțat;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre și Consiliului Europei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0409.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0075.
(3) JO C 81, 2.3.2018, p. 9.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică