Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2043(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0148/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0148/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0195

Usvojeni tekstovi
PDF 421kWORD 56k
Četvrtak, 3. svibnja 2018. - Bruxelles Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. svibnja 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0148/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2017/010 BE/Caterpillar za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 2 287 radnika u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja) u regiji razine NUTS 2 Hainaut (BE32) u Belgiji;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 4 621 616 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 7 702 694 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti zahtjev podnijele 18. prosinca 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Belgija pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 23. ožujka 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća na to da je to drugi zahtjev Belgije za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Caterpillar, nakon podnošenja prethodnog zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar u srpnju 2014. i njegova odobrenja(4); napominje da ne postoji preklapanje između radnika koji dobivaju potporu na temelju tog predmeta i radnika obuhvaćenih ovim zahtjevom;

4.  napominje da Belgija tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, globalnim tržišnim natjecanjem u građevinskom sektoru i sektoru rudarskih strojeva, te posljedičnim gubitkom udjela poduzeća Caterpillar Group na tržištu strojeva; napominje da su otpuštanja povezana s globalnim planom restrukturiranja i rezanja troškova koji je Caterpillar najavio u rujnu 2015.;

5.  izražava zabrinutost zbog činjenice da, kao rezultat blažih okolišnih propisa i nižih troškova rada, poduzeća koja posluju u trećim zemljama mogu biti konkurentnija od onih koja posluju u Uniji;

6.  svjestan je smanjenja proizvodnje u sektoru rudarstva u Europi i drastičnog pada izvoza iz EU-28 u tom sektoru od 2014. te povećanja cijene europskog čelika i posljedičnih visokih proizvodnih troškova za strojeve, posebno u usporedbi s Kinom; žali, međutim, zbog toga što je poduzeće Caterpillar Group odlučilo premjestiti obujam proizvodnje iz postrojenja u Gosseliesu u druge proizvodne jedinice u Francuskoj (Grenoble) i druga postrojenja izvan Europe, među ostalim u Kini i Južnoj Koreji; to je dovelo do naglog zatvaranja postrojenja u Gosseliesu i otpuštanja 2 300 radnika, pri čemu tisuće obitelji proživljava društvenu i ljudsku dramu, unatoč tome što je postrojenje u Gosseliesu bilo profitabilno, posebno nakon ulaganja provedenih u prethodnim godinama;

7.  žali zbog činjenice da su radnici u Gosseliesu o zatvaranju postrojenja obaviješteni pukim priopćenjem; žali zbog činjenice da ta drastična odluka nije donesena u savjetovanju s lokalnim i regionalnim vlastima; žali zbog potpunog izostanka informacija i poštovanja radnika i sindikalnih predstavnika, koji nisu primili informacije prije zatvaranja poduzeća; stoga inzistira na važnosti boljeg pružanja informacija radnicima u Uniji i savjetovanja s njima;

8.  ustraje u tome da se trebaju ublažiti socioekonomske posljedice za regiju Charleroi i ulagati trajni napori za njezin ekonomski oporavak, posebno uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova;

9.  podsjeća na to da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću Caterpillar imati znatan nepovoljan učinak na lokalno gospodarstvo; ističe važnost te odluke na mnoge radnike u poduzećima dobavljačima i daljnjim proizvođačima;

10.  napominje da se zahtjev odnosi na 2 287 otpuštenih radnika u poduzeću Caterpillar i njegovih pet dobavljača, od kojih je većina u dobi od 30 do 54 godine; također upućuje na činjenicu da je 11 % otpuštenih radnika u dobi između 55 i 64 godine, s vještinama koje su specifične za sektor proizvodnje; ističe da su tražitelji zaposlenja iz Charleroia uglavnom niskokvalificirani (50,6 % nema više sekundarno obrazovanje) te je 40 % tražitelja zaposlenja dugotrajno nezaposleno (dulje od 24 mjeseca); izražava žaljenje zbog činjenice da Valonski zavod za zapošljavanje (FOREM) očekuje da će nakon tih otpuštanja stopa nezaposlenosti u regiji Hainaut porasti za 6,1 %; u svjetlu te činjenice uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada;

11.  pozdravlja činjenicu da će se prilagođene usluge sufinancirane iz EGF-a pružiti za najviše 300 osoba mlađih od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET-ovi);

12.  konstatira da Belgija priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike i NEET-ove koji su obuhvaćeni ovim zahtjevom: i. pojedinačnu pomoć pri traženju zaposlenja, vođenje predmeta i usluge pružanja općih informacija, ii. osposobljavanje i ponovno osposobljavanje, iii. promicanje poduzetništva, iv. doprinos za pokretanje poduzeća, v. naknade; ističe da se treba zajamčiti da je financijska pomoć učinkovita i usmjerena;

13.  pozdravlja odluku da se pruže tečajevi osposobljavanja osmišljeni kako bi odgovarali razvojnim prioritetima regije Charleroi utvrđenima u planu CATCH(5);

14.  izražava zadovoljstvo činjenicom da će mjere potpore dohotku činiti manje od 13,68 % ukupnog paketa prilagođenih mjera, što je znatno ispod maksimalnog udjela od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

15.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u savjetovanju s radnom skupinom koja je obuhvaćala Valonski zavod za zapošljavanje, investicijski fond SOGEPA-u, predstavnike sindikata i druge socijalne partnere; poziva belgijske i valonske vlasti da aktivno sudjeluju u tom procesu;

16.  podsjeća na svoju Rezoluciju od 5. listopada 2016. o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom, koja je donesena velikom većinom glasova i u kojoj se poziva na pokretanje prave industrijske politike zasnovane naročito na istraživanju, razvoju i inovacijama, no istovremeno ističe važnost zaštite industrije Unije od nepoštenih poslovnih praksi u trećim zemljama;

17.  napominje da su belgijske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

18.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  ističe da je do 15. ožujka 2018. tek 591 otpušteni radnik pronašao posao; stoga inzistira na tome da se provede analiza na kraju razdoblja intervencije EGF-a kako bi se procijenilo treba li osigurati dodatnu pomoć za reintegraciju radnika na tržište rada; žali što je prethodna odluka o mobilizaciji EGF-a u vezi s tim poduzećem (EGF/2014/011) rezultirala relativno niskim postotkom korisnika koji su ponovno zaposleni; nada se da će se aktualnim prijedlogom to iskustvo uzeti u obzir;

20.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće izglede na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

21.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

22.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Odluka (EU) 2015/471 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije) (SL L 76, 20.3.2015., str. 58.).
(5) Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, rujan 2017., http://www.catch-charleroi.be/


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji slijedom zahtjeva iz Belgije – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2018/847

Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2018.Pravna napomena