Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2043(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0148/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0148/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/05/2018 - 7.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0195

Elfogadott szövegek
PDF 273kWORD 49k
2018. május 3., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Az „EGF/2017/010 BE/Caterpillarˮ referenciaszámú kérelem
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0148/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) a belgiumi Hainaut (BE32) NUTS 2 szintű régióban történt 2 287 elbocsátást követően;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 4 621 616 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 7 702 694 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2017. december 18-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Belgium általi benyújtását követően – 2018. március 23-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  emlékeztet arra, hogy ez Belgium második olyan kérelme, amely a Caterpillartól történő elbocsátásokkal kapcsolatban az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra irányul, a 2014. júliusi EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelmet és az arról hozott pozitív döntést követően(4); megállapítja, hogy nincs átfedés a korábbi és a jelenlegi kérelem révén támogatott munkavállalók között;

4.  megjegyzi, hogy Belgium azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal, az építőipari- és bányászatigép-ágazatban tapasztalható világméretű versennyel és ennek következtében a Caterpillar Csoport bányászatigép-ágazatban való piaci részesedésének visszaesésével állnak kapcsolatban; megjegyzi, hogy az elbocsátások a Caterpillar által 2015 szeptemberében bejelentett átfogó szerkezetátalakítási és költségcsökkentő tervhez kapcsolódnak;

5.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kevésbé szigorú környezetvédelmi szabályozás és az olcsóbb munkaerő következtében a harmadik országokban működő vállalkozások versenyképesebbek lehetnek az Unióban működőeknél;

6.  tudatában van az európai bányászati ágazat termelése visszaesésének, valamint az EU-28 területén 2014 óta ebben az ágazatban bekövetkezett drámai csökkenésnek, az európai acélár növekedésének és a gépek ebből adódó – különösen Kínával összehasonlítva – magas gyártási költségeinek; sajnálja azonban, hogy a Caterpillar csoport úgy döntött, hogy a gosselies-i üzemében előállított mennyiségeket más, franciaországi (Grenoble) termelési egységeibe és Európán kívüli egyéb üzemekbe, köztük Kínába és Dél-Koreába helyezi át; ez a döntés a gosselies-i telephely hirtelen bezárásához és 2 300 munkavállaló elbocsátásához vezetett, családok ezreit taszítva társadalmi és emberi szempontból drámai helyzetbe annak ellenére, hogy a gosselies-i telephely nyereséges volt, különösen az előző években eszközölt beruházások után;

7.  helyteleníti, hogy a gosselies-i telephely munkavállalóit egy egyszerű közlemény útján tájékoztatták a telephely bezárásáról; helyteleníti, hogy e brutális döntést nem előzte meg a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció; helyteleníti a munkavállalók és a szakszervezeti képviselők felé történő tájékoztatás és tisztelet teljes hiányát, mivel semmilyen információt nem kaptak a vállalat bezárása előtt; ezért kitart amellett, hogy fontos megerősíteni az Unió munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt;

8.  ragaszkodik ahhoz, hogy enyhítsék a Charleroi régiót érintő társadalmi-gazdasági következményeket, és tegyenek folyamatos erőfeszítéseket gazdasági fellendülése érdekében, különösen az európai strukturális és beruházási alapok segítségével;

9.  emlékeztet arra, hogy a Caterpillar vállalatnál történt elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra; hangsúlyozza e döntésnek a beszállító és továbbfeldolgozó vállalatok sok dolgozójára gyakorolt hatást;

10.  megállapítja, hogy a kérelem 2 287, a Caterpillar vállalattól és öt beszállítójától elbocsátott, többségében 30 és 54 év közötti munkavállalót érint; rámutat arra a tényre is, hogy az elbocsátott munkavállalók több mint 11%-a 55 és 64 év közötti, és a feldolgozóiparra jellemző készségekkel rendelkezik; hangsúlyozza, hogy Charleroi régióban az álláskeresők többsége alacsony képzettségű (50,6%-uknak nincs középfokú végzettsége), és 40%-uk tartósan (több mint 24 hónapja) munkanélküli; sajnálja, hogy ezen elbocsátások következtében – a FOREM (Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálata) szerint – a munkanélküliségi ráta várhatóan 6,1%-kal fog nőni Hainaut régióban; ennek fényében elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát abban, hogy javuljanak e csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

11.  üdvözli, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokból mintegy 300 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) is részesül;

12.  megjegyzi, hogy Belgium ötféle fellépést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók és NEET-fiatalok érdekében: i. egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatás, ii. képzés és átképzés, iii. vállalkozásösztönzés, iv. vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, v. juttatások; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a pénzügyi segítség hatékony és célirányos legyen;

13.  üdvözli azt a döntést, hogy olyan képzéseket biztosítanak, amelyek igazodnak a CATCH-tervben(5) meghatározott, a Charleroi régióra vonatkozó fejlesztési prioritásokhoz;

14.  elégedett azzal, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 13,68%-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

15.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálatából, a SOGEPA befektetési alapból, valamint a szakszervezetek és más szociális partnerek képviselőiből álló munkacsoporttal egyeztetve dolgozták ki; felhívja a belga és a vallon hatóságokat, hogy aktívan vegyenek részt a folyamatban;

16.  emlékeztet a közelmúltbeli Caterpillar- és Alstom-ügy fényében az európai újraiparosítási politika szükségességéről szóló, 2016. október 5-i állásfoglalására, amelyet nagy többséggel szavaztak meg, és amely arra szólítja fel Európát, hogy alakítson ki valódi iparpolitikát, amely különösen a kutatás-fejlesztés és az innováció területén alapul, de hangsúlyozza annak fontosságát is, hogy megvédjék az uniós gazdasági ágazatot a harmadik országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataitól;

17.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  hangsúlyozza, hogy 2018. március 15-ig csupán 591 elbocsátott munkavállaló talált munkát; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy az EGAA intervenciós időszakának végén elemzést végezzenek annak értékelésére, hogy kell-e további visszailleszkedési támogatást alkalmazni; sajnálja, hogy az EGAA e vállalat vonatkozásában történő igénybevételéről szóló (EGF/2014/011) korábbi határozat eredményeképpen a kedvezményezettek viszonylag alacsony százaléka talált újra munkát; reméli, hogy a jelenlegi javaslat figyelembe veszi ezeket a tapasztalatokat;

20.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

21.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

22.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

23.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

25.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/471 határozata (2015. március 11.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme) (HL L 76., 2015.3.20., 58. o.).
(5) CATCH-terv: A foglalkoztatás növelése a Charleroi régióban, 2017. szeptember, http://www.catch-charleroi.be/.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2018/847 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2018. november 7.Jogi nyilatkozat