Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2043(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0148/2018

Texte depuse :

A8-0148/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/05/2018 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0195

Texte adoptate
PDF 357kWORD 56k
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0148/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2017/010 BE/Caterpillar pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a concedierii unui număr de 2 287 lucrători în sectorul economic încadrat în diviziunea 28 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) din Belgia;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 4 621 616 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 7 702 694 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea la 18 decembrie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Belgia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 23 martie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  reamintește că aceasta este a doua cerere prezentată de Belgia pentru o contribuție financiară din partea FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul întreprinderii Caterpillar, după cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar prezentată în luna iulie 2014 și după adoptarea unei decizii pozitive în privința acesteia(4); remarcă faptul că nu există nicio suprapunere între lucrătorii sprijiniți în cadrul cererii anterioare și cei incluși în cererea din prezent;

4.  constată că Belgia susține că aceste disponibilizări sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, de concurența existentă la nivel mondial în sectorul utilajelor de construcții și minerit, precum și de pierderea aferentă a cotei deținute de Caterpillar pe piața utilajelor; remarcă faptul că disponibilizările sunt legate de planul mondial de restructurare și de reducere a costurilor anunțat în septembrie 2015 de Caterpillar;

5.  și exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că societățile din țări terțe pot fi mai competitive decât cele care își desfășoară activitatea în Uniune, ca urmare a reglementărilor de mediu mai puțin restrictive și a costului orar mai redus al forței de muncă;

6.  este conștient de reducerea producției în sectorul mineritului din Europa și de scăderea dramatică a exporturilor UE-28 în acest sector începând cu 2014, de creșterea prețului oțelului european și de costurile de producție ridicate pentru mașinile și utilajele fabricate pe baza acestuia, în special în comparație cu China; regretă, cu toate acestea, că grupul Caterpillar a decis să redistribuie volumul producției realizate în unitatea din Gosselies către alte unități de producție din Franța (Grenoble) și din afara Europei, inclusiv din China și Coreea de Sud; întrucât această decizie a condus la încetarea bruscă a activității unității de producție de la Gosselies și la disponibilizarea a 2 300 de lucrători, provocând astfel o dramă socială și umană pentru mii de familii, în ciuda faptului că unitatea de producție de la Gosselies este profitabilă, în special în urma investițiilor realizate în anii anteriori;

7.  regretă că lucrătorii de la unitatea din Gosselies au fost informați cu privire la închiderea sitului printr-un simplu comunicat; își exprimă regretul cu privire la faptul că, la adoptarea acestei decizii tranșante, autoritățile regionale și locale nu au fost consultate; regretă faptul că nu a existat o informare prealabilă cu privire la decizie și că societatea nu a arătat respectul cuvenit față de lucrători și reprezentanții sindicali, care nu au primit nicio informație înainte de închiderea întreprinderii; insistă, prin urmare, asupra faptului că este important să se consolideze mecanismele existente pentru informarea și consultarea lucrătorilor din cadrul Uniunii;

8.  insistă asupra nevoii de a atenua consecințele socioeconomice pentru regiunea Charleroi și de a depune eforturi susținute pentru redresarea economică a acesteia, în special cu ajutorul fondurilor structurale și de investiții europene;

9.  reamintește previziunile conform cărora disponibilizările din cadrul întreprinderii Caterpillar vor avea efecte adverse semnificative asupra economiei locale; subliniază impactul pe care această decizie îl va avea asupra unui număr mare de lucrători disponibilizați de furnizori și de producătorii din aval;

10.  ia act de faptul că cererea se referă la 2 287 de lucrători disponibilizați în cadrul întreprinderii Caterpillar și al celor cinci furnizori ai săi, majoritatea acestora având vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; subliniază, de asemenea, faptul că peste 11 % din lucrătorii disponibilizați au vârste cuprinse între 55 și 64 de ani și dețin competențe specifice sectorului de producție; subliniază faptul că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în Charleroi au, în general, un nivel redus de calificare (50,6 % nu au studii liceale), iar 40 % dintre acestea sunt șomeri de lungă durată (peste 24 de luni); regretă faptul că, în urma acestor disponibilizări, se preconizează că rata șomajului va crește cu 6,1 % în regiunea Hainaut, potrivit Serviciului public de ocupare a forței de muncă din Regiunea Valonă (FOREM); recunoaște, în acest context, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri pe piața muncii;

11.  salută faptul că de serviciile personalizate cofinanțate de FEG vor beneficia, de asemenea, un număr de până la 300 de tineri cu vârsta mai mică de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET);

12.  constată că Belgia are în vedere cinci tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați și tinerii NEET vizați de cerere: (i) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, gestionarea cazului și servicii generale de informare, (ii) formare și reconversie profesională, (iii) promovarea spiritului antreprenorial, (iv) contribuția la înființarea de întreprinderi, (v) alocații; subliniază faptul că trebuie să se garanteze că sprijinul financiar este eficace și precis orientat;

13.  salută decizia de a oferi cursuri de formare concepute astfel încât să corespundă priorităților de dezvoltare ale regiunii Charleroi prevăzute în planul CATCH(5);

14.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 13,68 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și că măsurile în cauză sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

15.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu un grup de lucru, care includea Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Valonia, fondul de investiții SOGEPA, precum și reprezentanți ai sindicatelor și ai altor parteneri sociali; invită autoritățile belgiene și valone să participe în mod activ la acest proces;

16.  reamintește Rezoluția sa din 5 octombrie 2016 referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom, care a fost votată de o largă majoritate a deputaților și în care se solicită instituirea unei politici industriale veritabile la nivel european, bazată în special pe cercetare și dezvoltare și pe inovare, și subliniază, în același timp, necesitatea de a proteja industria europeană de practicile comerciale neloiale ale țărilor terțe;

17.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au dat asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor veni în completarea măsurilor finanțate de fondurile structurale;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

19.  subliniază faptul că, la 15 martie 2018, doar 591 dintre lucrătorii disponibilizați își găsiseră un loc de muncă; insistă, prin urmare, asupra necesității de a realiza o analiză la sfârșitul perioadei de mobilizare a FEG, pentru a stabili dacă sunt necesare ajutoare suplimentare în vederea sprijinirii lucrătorilor să se reintegreze pe piața muncii; regretă faptul că decizia anterioară de mobilizare a FEG în legătură disponibilizările din cadrul acestei întreprinderi (EGF/2014/011) a avut drept rezultat un procentaj relativ scăzut de beneficiari reintegrați pe piața muncii; speră că propunerea actuală va ține cont de această experiență;

20.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

21.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reintegrare în muncă realizată prin intermediul FEG;

22.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Decizia (UE) 2015/471 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar, prezentată de Belgia) (JO L 76, 20.3.2015, p. 58).
(5) Planul „Catalysts for Charleroi” (CATCH), „Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi”, septembrie 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească un cuantum anual maxim de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 18 decembrie 2017, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările de la Caterpillar Solar Gosselies și de la cei cinci furnizori ai acestei întreprinderi. Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 300 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET).

(5)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în cuantum de 4 621 616 EUR ca răspuns la cererea depusă de Belgia.

(6)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1:

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza cuantumul de 4 621 616 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării](4).

Adoptată la ,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
(4)* A se introduce data de către Parlament înainte de publicarea în JO.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2018Notă juridică