Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2043(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0148/2018

Predkladané texty :

A8-0148/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/05/2018 - 7.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0195

Prijaté texty
PDF 354kWORD 50k
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3)(MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0148/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Belgicko podalo žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania 2 287 pracovníkov v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 28 NACE Rev. 2 (Výroba strojov a zariadení) v belgickom regióne Hainaut (BE32) úrovne NUTS 2;

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Belgicko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 4 621 616 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 7 702 694 EUR;

2.  konštatuje, že belgické orgány podali žiadosť 18. decembra 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Belgicko, Komisia 23. marca 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

3.  pripomína, že toto je už druhá žiadosť Belgicka o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Caterpillar, pričom prvá žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar bola predložená v júli 2014 a bolo o nej rozhodnuté kladne(4); konštatuje, že podpora pracovníkov v uvedenom prípade sa neprekrýva s podporou podľa súčasnej žiadosti;

4.  poznamenáva, že Belgicko uvádza, že prepúšťanie súvisí s vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, celosvetovej hospodárskej súťaže v stavebníctve a v odvetví banských strojov a s následným znížením podielu skupiny Caterpillar na strojárenskom trhu; konštatuje, že prepúšťanie súvisí s globálnym plánom reštrukturalizácie a znižovania nákladov, ktorý oznámila spoločnosť Caterpillar v septembri 2015;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku menej prísnych právnych predpisov v oblasti životného prostredia a nižších nákladov na pracovnú silu môžu byť podniky pôsobiace v tretích krajinách konkurencieschopnejšie ako podniky, ktoré pôsobia v Únii;

6.  berie na vedomie pokles vo výrobe ťažobného priemyslu v Európe, ako aj výrazný pokles vývozu EÚ-28 v tomto odvetví od roku 2014, zvýšenie cien európskej ocele a vysoké výrobné náklady na stroje, ktoré z toho vyplývajú, najmä v porovnaní s Čínou; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že skupina Caterpillar sa rozhodla presunúť výrobu zo závodu v Gosselies do iných výrobných jednotiek vo Francúzsku (Grenoble) a do iných mimoeurópskych závodov, a to aj do Číny a Južnej Kórei; viedlo to k náhlemu zatvoreniu závodu v Gosselies a prepusteniu 2 300 pracovníkov, čo spôsobilo tisíckam rodín sociálnu a ľudskú drámu, hoci bol závod v Gosselies ziskový, a to najmä po investíciách v predchádzajúcich rokoch;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pracovníci v závode Gosselies boli informovaní o zatvorení podniku jednoduchým oznámením; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že toto závažné rozhodnutie nebolo vykonané v konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi; vyjadruje poľutovanie nad úplným nedostatkom informácií a rešpektu voči pracovníkom a odborovým zástupcom, ktorí pred zatvorením podniku nedostali žiadne informácie; trvá preto na tom, že je dôležité zlepšiť v Únii poskytovanie informácií a konzultácie s pracovníkmi;

8.  trvá na zmiernení sociálno-ekonomických dôsledkov pre región Charleroi a na trvalej snahe o jeho hospodárske oživenie, najmä s podporou z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

9.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v spoločnosti Caterpillar, bude mať významný negatívny vplyv na miestne hospodárstvo; zdôrazňuje, že toto rozhodnutie má vplyv na mnohých pracovníkov u dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov;

10.  konštatuje, že žiadosť sa týka 2 287 pracovníkov prepustených v spoločnosti Caterpillar a jej piatich dodávateľov, pričom väčšina z nich je vo veku 30 až 54 rokov; poukazuje aj na skutočnosť, že viac než 11 % prepustených pracovníkov je vo veku 55 až 64 rokov a má zručnosti špecifické pre sektor výroby; zdôrazňuje, že uchádzači o zamestnanie v Charleroi sú zväčša pracovníci s nízkou kvalifikáciou (50,6 % z nich nemá vyššie stredoškolské vzdelanie) a 40 % je dlhodobo nezamestnaných (viac ako 24 mesiacov); vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa Valónskych verejných služieb zamestnanosti (FOREM) sa očakáva, že v dôsledku tohto prepúšťania miera nezamestnanosti v regióne Hainaut vzrastie o 6,1 %; v tejto súvislosti uznáva význam aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF pre zlepšenie šance na opätovné začlenenie týchto skupín do trhu práce;

11.  víta skutočnosť, že budú tiež poskytnuté personalizované služby spolufinancované z EGF až 300 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ešte nedosiahli vek 30 rokov;

12.  konštatuje, že Belgicko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov a osoby NEET, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť: i) individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania, správa jednotlivých prípadov a všeobecné informačné služby, ii) odborná príprava a rekvalifikácia, iii) podpora podnikania, iv) príspevok na založenie podniku, v) príspevky; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby bola finančná pomoc účinná a cielená;

13.  víta rozhodnutie poskytovať kurzy odbornej prípravy zamerané na rozvoj priorít v regióne Charleroi stanovených v pláne CATCH(5);

14.  vyjadruje uspokojenie v súvislosti s tým, že opatrenia na podporu príjmov budú tvoriť 13,68 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

15.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii s pracovnou skupinou, do ktorej patrili aj Valónske verejné služby zamestnanosti, investičný fond SOGEPA, zástupcovia odborových zväzov a iných sociálnych partnerov; vyzýva belgické a valónske orgány, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili;

16.  pripomína svoje uznesenie z 5. októbra 2016 o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou hlasov a v ktorom sa vyžaduje, aby Európa zaviedla skutočnú priemyselnú politiku, ktorá sa bude opierať najmä o výskum, vývoj a inovácie, ale tiež zdôrazňuje, aké dôležité je chrániť priemysel Únie pred nekalými obchodnými praktikami v tretích krajinách;

17.  poznamenáva, že belgické orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  zdôrazňuje, že od 15. marca 2018 si našlo prácu len 591 prepustených pracovníkov; trvá preto na tom, aby sa na konci intervenčného obdobia EGF vypracovala analýza s cieľom posúdiť, či je potrebná ďalšia pomoc na opätovné začlenenie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že predchádzajúce rozhodnutie o mobilizácii EGF týkajúce sa tejto spoločnosti ((EGF/2014/011) viedlo k relatívne nízkemu percentu prijímateľov, ktorí sa opäť zamestnali; dúfa, že súčasný návrh zohľadní tieto skúsenosti;

20.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

21.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

22.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

23.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

24.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/471 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko) (Ú. v. EÚ L 76, 20.3.2015, s. 58).
(5) Plán CATCH, Accélérer la Croissance de l’Emploi dans la Région de Charleroi (Urýchlenie rastu zamestnanosti v regióne Charleroi), september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/847.)

Posledná úprava: 7. novembra 2018Právne oznámenie