Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2043(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0148/2018

Predložena besedila :

A8-0148/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0195

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 54k
Četrtek, 3. maj 2018 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF//2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0148/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Belgija vložila vlogo EGF/2017/010 BE/Caterpillar za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 2 287 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja strojev in naprav), v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni NUTS 2;

D.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz točke (a) člena 4(1) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 4 621 616 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 7 702 694 EUR;

2.  ugotavlja, da so belgijski organi vlogo predložili 18. decembra 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Belgija, oceno te vloge dokončala 23. marca 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3.  želi spomniti, da je to že druga vloga Belgije za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja v podjetju Caterpillar, saj je bila julija 2014 vložena vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ki je bila rešena pozitivno(4); ugotavlja, da delavci, ki so prejeli podporo prej, in tokratni delavci niso isti;

4.  je seznanjen s trditvijo Belgije, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije ter s svetovno konkurenco v sektorjih gradbeništva in rudarskih strojev, zaradi česar se je zmanjšal tržni delež podjetja Caterpillar Group; ugotavlja, da je odpuščanje predvideno v načrtu za prestrukturiranje in zmanjšanje stroškov v vseh svetovnih podružnicah, ki ga je Caterpillar predstavil septembra 2015;

5.  je zaskrbljen, ker so podjetja, ki poslujejo v tretjih državah, zaradi manj strogih okoljskih predpisov in nižjih stroškov dela na uro lahko bolj konkurenčna kot tista, ki poslujejo v Uniji;

6.  se zaveda, da je proizvodnja v rudarskem sektorju v Evropi upadla, izvoz iz držav članic EU-28 v tem sektorju se je od leta 2014 korenito zmanjšal, cene evropskega jekla so narasle, posledično pa tudi proizvodni stroški za evropske stroje in naprave, zlasti v primerjavi s Kitajsko; vseeno obžaluje, da se je podjetje Caterpillar Group odločilo, da bo proizvodnjo iz obrata v Gosseliesu preselilo v druge proizvodne obrate v Franciji (Grenoble) in zunaj Evrope, med drugim na Kitajskem in v Južni Koreji; je seznanjen, da je bil obrat v Gosseliesu nepričakovano zaprt, čeprav je posloval z dobičkom, zlasti po naložbah v preteklih letih, in da je zato 2 300 delavcev postalo presežnih, kar je na tisoče družin pahnilo v socialno in človeško stisko;

7.  obžaluje, da so bili delavci v Gosseliesu o zaprtju obrata obveščeni samo z uradnim sporočilom; obžaluje, da ta nenadna odločitev ni bila sprejeta v posvetovanju z lokalnimi in regionalnimi organi; obžaluje popolno neobveščenost in nespoštovanje delavcev in predstavnikov sindikatov, ki pred zaprtjem obrata niso prejeli nobenih informacij; zato vztraja, da je treba izboljšati obveščanje delavcev v Uniji in posvetovanje z njimi;

8.  vztraja, da je treba ublažiti družbene in gospodarske posledice za regijo Charleroi in si vztrajno prizadevati za njeno gospodarsko oživitev, zlasti s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

9.  opominja, da bo imelo odpuščanje presežnih delavcev podjetja Caterpillar zelo hude posledice za lokalno gospodarstvo; poudarja, da bo odločitev o zaprtju prizadela tudi številne delavce pri dobaviteljih in podjetjih v poproizvodni fazi;

10.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 2 287 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Caterpillar, in na njegovih pet dobaviteljev, večina pa jih je starih med 30 in 54 let; opozarja tudi, da je več kot 11 % odpuščenih delavcev starih med 55 in 64 let in ima veščine, specifične za proizvodni sektor; poudarja, da so iskalci zaposlitve v Charleroiju večinoma nizko usposobljeni (50,6 % jih nima višje srednje izobrazbe) in 40 % jih je dolgotrajno brezposelnih (več kot 24 mesecev); obžaluje, da naj bi se po odpustitvi teh presežnih delavcev stopnja brezposelnosti v regiji Hainaut po podatkih javnega zavoda za zaposlovanje Valonije (FOREM) zvišala za 6,1 %; glede na povedano priznava, da so aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključevanje teh skupin na trg dela;

11.  pozdravlja dejstvo, da bodo prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, na voljo tudi do 300 mladim do 30. leta, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

12.  ugotavlja, da Belgija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zajete v tej vlogi: (i) individualna pomoč pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega obveščanja, (ii) usposabljanje in prekvalifikacija, (iii) spodbujanje podjetništva, (iv) prispevek za ustanovitev podjetja, (v) nadomestila; poudarja, da je treba zagotoviti, da bo finančna pomoč učinkovita in osredotočena;

13.  pozdravlja odločitev, da bodo na voljo tečaji, namenjeni uresničitvi prednostnih nalog razvoja Charleroija iz načrta CATCH(5);

14.  je zadovoljen, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 13,68 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

15.  pozdravlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z delovno skupino, v kateri so bili predstavniki javnega zavoda za zaposlovanje Valonije (FOREM), investicijskega sklada SOGEPA, sindikatov in drugih socialnih partnerjev; poziva belgijske in valonske organe, naj dejavno sodelujejo v tem procesu;

16.  spominja na svojo resolucijo z dne 5. oktobra 2016 o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom, ki je bila sprejeta z veliko večino in v kateri je Evropo pozval, naj sprejme pravo industrijsko politiko na osnovi raziskav, razvoja in inovacij, hkrati pa poudaril, da je treba industrijo Unije zaščititi pred nepoštenimi poslovnimi praksami v tretjih državah;

17.  ugotavlja, da so belgijske oblasti zagotovile, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bodo ukrepi dopolnjevali ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  poudarja, da je do 15. marca 2018 samo 591 odpuščenih delavcev našlo novo službo; zato vztraja, da se po izteku ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, opravi analiza in da se oceni, ali bi bilo treba uporabiti dodatno pomoč za ponovno vključevanje; obžaluje, da je bil prejšnji sklep o uporabi sredstev ESPG za to podjetje (EGF/2014/011) koristen za razmeroma majhen delež upravičencev, ki jim je uspelo znova zaposliti; upa, da bo ta predlog upošteval te izkušnje;

20.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnji razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

21.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

22.  ponavlja poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

23.  odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sklep (EU) 2015/471 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar iz Belgije) (UL L 76, 20.3.2015, str. 58).
(5) Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/847.)

Zadnja posodobitev: 7. november 2018Pravno obvestilo