Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2285(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0136/2018

Внесени текстове :

A8-0136/2018

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 24
CRE 02/05/2018 - 24

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0200

Приети текстове
PDF 502kWORD 59k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел Окончателна версия
Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“
P8_TA(2018)0200A8-0136/2018

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно изпълнението на политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ — член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби (2017/2285(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид политиката на сближаване и тематичната цел за „насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ — член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби (ЕС) № 1303/2013(1),

—  като взе предвид член 37 от Регламента за общоприложимите разпоредби относно финансовите инструменти, подкрепяни по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове,

—  като взе предвид член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 относно Европейския фонд за регионално развитие за насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на участъците с недостатъчен капацитет в ключовите мрежови инфраструктури(2),

—  като взе предвид член 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 1300/2013 относно Кохезионния фонд за насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на участъците с недостатъчен капацитет в ключовите мрежови инфраструктури(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010(5),

—  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно изоставащите региони в ЕС(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2017 г. относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: балансиране между финансовите инструменти и безвъзмездните финансови средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно прилагането на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за постигането на устойчива мобилност(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно Зелената книга относно бъдещето на политиката в областта на трансевропейските транспортни мрежи(11),

—  като взе предвид седмия доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното сближаване от 9 октомври 2017 г., озаглавен „Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще“ (COM(2017)0583),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ (COM(2017)0623),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2017 г., озаглавено „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2013 г., озаглавено „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2013)0913),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (COM(2011)0112),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 4 февруари 2009 г., озаглавена „ТЕМ-Т: Преглед на политиката – За по-добре интегрирана трансевропейска транспортна мрежа в служба на общата транспортна политика“ (COM(2009)0044),

—  като взе предвид обобщения доклад на Комисията от август 2016 г., озаглавен „Работен пакет 1: Последваща оценка на програмите по политиката на сближаване за периода 2007— 2013 г., съсредоточена върху Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ)“,

—  като взе предвид обобщения доклад на Комисията от юни 2016 г., озаглавен „Тенденции на регионалното развитие в ЕС — Работен пакет 1: Последваща оценка на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г., съсредоточена върху Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ)“,

—  като взе предвид окончателния доклад на Комисията от май 2016 г., озаглавен „Работен пакет5: Последваща оценка на програмите по политиката на сближаване за периода 2007— 2013 г., съсредоточена върху Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ)“,

—  като взе предвид работния документ на Комисията от 10 април 2017 г., озаглавен „Конкурентоспособността в регионите с ниски доходи и нисък растеж: доклад относно изоставащите региони (SWD(2017)0132),

—  като взе предвид работния документ на Комисията от 4 май 2010 г., озаглавен „Консултации относно бъдещата политика за трансевропейска транспортна мрежа“ (COM(2010)0212),

—  като взе предвид доклада на Европейската агенция за околна среда, озаглавен „Приблизителна инвентаризация на Европейския съюз за емисиите на парникови газове за 2016 г.“,

—  като взе предвид изследването, озаглавено „Светът се променя, транспортът също“, възложено от Генерална дирекция за вътрешни политики на Парламента, Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване, март 2016 г.,

—  като взе предвид изследването, озаглавено „Бъдещето на транспортната инфраструктура на ЕС“, възложено от Генерална дирекция за вътрешни политики на Парламента, Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване, януари 2010 г.,

—  като взе предвид статистическата книга на Евростат от 2016 г., озаглавена „Показатели за енергетиката, транспорта и околната среда — издание от 2016 г.“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0136/2018),

А.  като има предвид, че тематичната концентрация, с която се цели повишаване на ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и подпомагане на усилията на регионите при изпълнението на стратегията „Европа 2020“, целенасочено постави инвестициите в рамките на тематична цел 7 относно подобряването на качеството на транспортната инфраструктура, включително ефективното използване на съществуващата инфраструктура;

Б.  като има предвид, че КФ и ЕФРР предоставят подкрепа за развитието както на трансевропейската транспортна мрежа, така и на регионалната и местната транспортна инфраструктура, необхваната от трансевропейската транспортна мрежа, особено в по-слабо развитите държави членки и региони, в които все още са необходими значителни усилия, за да се създадат липсващите връзки, да се премахнат участъците с недостатъчен капацитет и да се модернизира подвижният състав;

В.  като има предвид, че транспортният сектор и инфраструктурата за този сектор са от централно и съществено значение за развитието на всяка държава, както и за благосъстоянието на населението на държавите членки, поради което транспортният сектор остава ключова област на инвестиции, която допринася за растежа, конкурентоспособността и развитието чрез засилване на икономическия потенциал на всеки регион на ЕС, като по този начин засилва икономическото и социалното сближаване, подкрепя вътрешния пазар и така улеснява сближаването, интеграцията и социалното и икономическото приобщаване, противодейства на дисбалансите между регионите, улеснява достъпа до услуги и обучение в най-отдалечените региони, които понастоящем са изложени на риск от обезлюдяване, и укрепва мрежи за стартиране и развитие на стопанска дейност;

Г.  като има предвид, че през периода 2007— 2013 г. 81 милиарда евро или почти една трета (31%) от европейските структурни и инвестиционни фондове бяха инвестирани в транспортна инфраструктура; като има предвид, че най-положителното въздействие от инвестициите в транспортна инфраструктура в ЕС е видимо особено в Централна и Източна Европа, за която бяха разпределени 69% от общото транспортно финансиране;

Д.  като има предвид, че многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. се характеризира с увеличени бюджети за европейските структурни и инвестиционни фондове и Механизмът за свързване на Европа (МСЕ); като има предвид, че въпреки неблагоприятните последствия от неотдавнашната икономическа и финансова криза и забавеното изпълнение на периода на програмиране няма съществено въздействие върху транспортните инвестиции; като има предвид, че инвестициите на ЕС в транспортна инфраструктура са една от политиките, които осигуряват най-висока добавена стойност за ЕС поради последиците от разпространението им, наред с останалото, в рамките на единния пазар, които реално правят всички държави членки нетни бенефициенти на инвестицията;

Е.  като има предвид, че успехът на подкрепените от бюджета на ЕС проекти за изграждане на пътища, железопътни линии и пристанища допринася за икономиката, растежа, промишлеността, износа, туризма, търговията, създаването на работни места, съживяването на регионите и обръщането на тенденциите за обезлюдяване; като има предвид, че съществуват примери за добавената стойност на ЕС, като модернизацията на железопътна линия E30/C-E 30 Краков Жешов в Полша, железопътната линия София — Пловдив в България, тунелът на градската железница в Лайпциг (модули 5 и 6) в Германия, модернизацията на линията Вотиче — Бенешов у Прахи в Чешката република, реконструкцията на възела Юлемисте в гр. Талин, Естония, рехабилитацията на национален път DN6 Александрия — Крайова в Румъния, високоскоростната железопътна линия Мадрид — Валенсия — Мурсия в Испания, завършването на магистрала „Тракия“ от София до черноморското пристанище Бургас, линия 4 на метрото в Будапеща, Унгария, линиите на метрото в София, България, и много други;

Ж.  като има предвид, че ТЕМ-T и транспортната инфраструктура — автомобилни пътища, (високоскоростни) железници, водни и въздушни пътища – са приоритети на ЕС и че ако европейските инвестиции се забавят, увеличени преки чуждестранни инвестиции биха могли да запълнят празнотата, като същевременно пренасочат печалби, данъци и възможности за работа извън ЕС, евентуално увеличавайки по този начин зависимостта и макроикономическата нестабилност на регионите; като има предвид, че този процес би подкопал регионалното присъствие и политиките на Съюза в дългосрочен план и би довел до разпокъсаност и различия;

З.  като има предвид, че развитието на коридорите на централната мрежа включва множество неразделни компоненти като инфраструктурата за алтернативни горива (зарядни устройства) и интелигентни и новаторски транспортни системи и изпълнява съществена роля като фактор, способстващ за декарбонизацията на транспортната система като цяло;

И.  като има предвид, че интелигентните, съобразени с бъдещите изисквания, устойчиви и напълно взаимосвързани транспортни, енергийни и цифрови мрежи са необходимо условие за завършването и гладкото функциониране на европейския единен пазар и за свързването на Европа със световния пазар; като има предвид, че това са реални артерии за растежа на производителността на европейската икономика, териториалното сближаване и благосъстоянието на гражданите на ЕС;

Й.  като има предвид, че един по-интегриран подход към инвестициите в транспортна инфраструктура ще отстрани участъците с недостатъчен капацитет, ще подобри мултимодалната свързаност и ще увеличи инвестициите в преминаване от автомобилен към железопътен транспорт, както и в екологични превозни средства, като например електрически превозни средства, както и железопътен и воден транспорт; като има предвид, че това ще доведе до диверсификация на енергийните източници в транспорта и по-екологосъобразни транспортни мрежи, като по този начин се намаляват емисиите на парникови газове, подобрява се качеството на въздуха и се стимулират по-нататъшни действия за борба с изменението на климата;

К.  като има предвид, че транспортът е важен градивен елемент в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, и като има предвид, че целите на ЕС за минимален дял на енергията от възобновяеми източници и за намаляване на емисиите на парникови газове не могат да бъдат постигнати без значителното участие на транспортния сектор;

1.  подчертава, че МСЕ, КФ и ЕФРР следва да останат основните източници на ЕС за инвестиции в транспортна инфраструктура по тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на участъците с недостатъчен капацитет в ключовите мрежови инфраструктури“ през следващия програмен период; предлага, поради високата европейска добавена стойност и генерираните обхватни последици от разпространението им, тези източници на финансиране да останат на разположение и да включат балансирано всички държави членки и региони на ЕС, за да допринесат за изпълнението на политиката на сближаване на ЕС;

2.  отбелязва, че логиката на интервенция, стояща в основата на инвестициите в транспортна инфраструктура в ЕС, следва да остане една добре балансирана структура на централно управлявани и споделени източници на управление, за да посрещне нуждите, свързани с политиката и финансирането; припомня, че МСЕ цели да обърне внимание на централно равнище на приоритета за целия ЕС на ключовите коридори на ТЕМ-Т, включително аспектите, свързани с безопасността, технологичните иновации и околната среда; припомня също така, че ЕФРР и КФ имат силно регионално измерение, което отговаря на местното търсене (в градските и крайградските райони) и на регионалните особености; изтъква, че те подкрепят свързаността с ТЕМ-Т и мобилността чрез второстепенни и третостепенни възли и мултимодални терминали (широкообхватна TEМ-T мрежа); подчертава в този контекст, че съответните бюджетни пакети за трите източника на финансиране трябва да бъдат засилени по балансиран начин, за да се избегне асиметрично разпределение на инвестиции между равнищата; призовава Комисията да съдейства за опростени, своевременни и гъвкави процедури за прехвърляне на ресурси между регионите, оперативните програми и програмните оси в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове с цел адекватно отговаряне на променящата се икономическа реалност и на регионалното търсене;

3.  счита, че ролята на някои допълнителни източници като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и финансовите инструменти трябва да бъде определена с оглед на тяхното допълване на ЕФРР и КФ и тяхната допълняемост спрямо операциите по кредитиране на ЕИБ; отбелязва, че поканата за смесено финансиране на МСЕ от 2017 г. също така е имала за цел да засили тези взаимодействия и обмена на най-добри практики между държавите членки и че е необходима допълнителна подкрепа за изграждането на капацитет; в тази връзка подчертава, че ЕФСИ следва да служи като платформа за публично-частни партньорства (ПЧП) при съчетаването на финансови инструменти с частни инвестиции и с национално/регионално финансиране на проектно равнище; отбелязва, че приемливите за банките инфраструктурни проекти следва да бъдат подпомагани главно чрез заеми, гаранции от ЕС или комбинация от тях в допълнение към финансиране от ЕФРР, КФ или МСЕ; счита обаче, че безвъзмездните средства следва да продължат да бъдат основният източник за финансиране на устойчив обществен транспорт;

4.  отбелязва, че инфраструктурата изисква обективно предварително остойностяване на търсенето и бъдещите потребности преди определяне на бюджета и методите за отпускане на средства; подчертава, че следва да е възможно в рамките на тези ключови инфраструктурни цели критериите за допустимост на ЕФРР и КФ да отчитат съществуващото търсене на подходящото териториално равнище; отбелязва също така, че моделирането на транспортната мрежа на трансевропейско, регионално и местно равнище може да бъде ефективно за посочване къде инвестициите най-добре биха донесли европейска добавена стойност;

5.  призовава Комисията, с цел насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури, да изготви списък от критерии за допустимост, който изразява по-добре местните и регионалните потребности по отношение на транспортната инфраструктура, за да помогне за определянето на цялостния транспортен пакет, необходимите инвестиции и приоритетите, които да бъдат поставени; отбелязва, че е важно за основа да се използват данни от Информационното табло за транспорта в ЕС, които са качествени, надеждни, актуални, структурирани и налични; отбелязва освен това, че този списък може да включва въпроси като мултимодална свързаност, местни и регионални специфики, наличие на алтернативни видове транспорт, пътна и железопътна безопасност и въздействие върху околната среда;

6.  отбелязва необходимостта по-слабо развитите региони, както и планинските, отдалечените, обезлюдените или най-отдалечените региони с ниска достъпност, да бъдат обект на по-интегрирани инвестиции в основни транспортни инфраструктури от страна на ЕФРР, МСЕ и КФ, след като добавената стойност на ЕС бъде показана от подходящ анализ на разходите и ползите, а така също и необходимостта от подобряване на работата по мултимодалните връзки; подчертава, че подобряването на достъпността в тези региони е предварително условие за икономическото развитие; призовава Комисията и държавите членки – чрез обществени консултации преди изпълнението на проектите — да насърчават по-активно участие на публичния сектор в транспортни решения на национално, регионално, но също и на местно/градско и селско равнище, с цел развитие на оптимални транспортни инвестиции;

7.  отбелязва, че устойчивите иновации в транспортния сектор изискват взаимодействия и допълняемост между трите основни инструмента — ЕСИ фондовете, МСЕ и „Хоризонт 2020“ и програмата, която ще я замести;

8.  призовава предоставяната от ЕФРР подкрепа по цел „Европейско териториално сътрудничество“ да бъде засилена посредством допълнителни ресурси, като се съсредоточи върху ключови устойчиви транспортни инфраструктурни инвестиции (като например трансгранични водни пътища, пристанища, мостове, железопътни линии, взаимно свързани видове транспорт и терминали и др.); разбира, че фокусът следва да бъде върху свързаността в трансграничните региони, включително външните граници на ЕС, консултативната помощ и изграждането на капацитет на проектно равнище; призовава за премахване на пречките, за да се улеснят инвестициите, и по-специално трансграничните инвестиции (във водни пътища, железопътен и автомобилен транспорт) и достъпът до външни пазари;

9.  призовава за премахване на различията в областта на транспортната инфраструктура със Западните Балкани във връзка с интегрираните транспортни проекти чрез насочване на допълнителни инвестиции за свързаност и за справяне с участъците с недостатъчен капацитет, особено с оглед на съобщението на Комисията относно европейската перспектива за Западните Балкани; припомня, в този контекст, значението на европейското териториално сътрудничество и макрорегионалните стратегии за интегрирани транспортни проекти, като същевременно взема под внимание необходимостта от по-добро координиране на транспортните планове и проекти с цел преодоляване на транспортни различия, например със Западните Балкани; припомня също така в този контекст, че морските пристанища и водните пътища много често са трансгранични по своето естество и следва да се възползват от същата ставка на съфинансиране като трансграничните железопътни и пътни проекти;

10.  подчертава необходимостта от включване на опазването на климата в политиката на сближаване във връзка с целта за устойчив транспорт, за да бъдат спазени целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2; призовава Комисията да изиска от държавите членки да включат законодателството на ЕС в областта на околната среда в процеса на приемане и планиране на допустими за финансиране проекти, по-специално „Натура 2000“, стратегическите оценки на околната среда, оценките на въздействието върху околната среда, качеството на въздуха, Рамковата директива за водите, директивите за местообитанията и птиците, както и докладите на Европейската агенция за околна среда, свързани с механизма за докладване в областта на транспорта и околната среда (TERM);

11.  подчертава, че следва да се предостави по-голяма подкрепа за насърчаване на интелигентни системи за управление на движението по пътищата, включително чрез цифровизация, като съществуващата инфраструктура се използва по-ефективно и се извършва пренасочване към ненатоварените часове;

12.  призовава за подходяща и амбициозна обща европейска транспортна политика въз основа на рамка за финансиране, която е интегрирана и координирана с инструментите на ЕС в областта на транспорта; счита, че тематичната концентрация следва да бъде запазена, за да се позволи опростяване и взаимодействие между различни източници на финансиране на проектно равнище; предлага създаване на единен набор от правила за всички източници на финансиране, свързани с всички тематични цели; счита за необходимо да се опростят, стандартизират и ускорят процедурите за възлагане на обществени поръчки и процедурите за осигуряване на съответствие с правилата за държавна помощ;

13.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да съфинансират проекти през следващия програмен период в съответствие с принципа „използваш или губиш“;

14.  приветства работата на Съвместната помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS), Европейския експертен център за публично-частни партньорства (EPEC) и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH); очаква обаче операциите на групата на ЕИБ в областта на транспортната инфраструктура в ЕС да насочат значително повече ресурси за осигуряване на изчерпателна консултативна помощ на местните, регионалните и националните органи на по-ранен етап от идентифицирането и предварителната оценка на проектите, които имат добавена стойност на ЕС;

15.  призовава Комисията, в рамките на новия(те) регламент(и) относно политиката на сближаване за периода след 2020 г., да предложи заделяне на средства в по-голям размер за градове, кандидатстващи за съвместни инфраструктурни и технологични проекти, които биха допринесли за декарбонизацията на градския транспорт и за намаляването на замърсяването на въздуха от пътни превозни средства;

16.  подкрепя отпускането на достатъчно средства за научни изследвания, програми и проекти за насърчаване на пътната безопасност в Европа в съответствие с Декларацията от Валета относно пътната безопасност;

17.  подчертава необходимостта да се гарантира, че се предоставят ресурси в подкрепа на устойчивата градска мобилност, разработването на интелигентни транспортни системи, проекти за колоездачи и пешеходци и подобрен достъп до транспорт за лица с увреждания;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и правителствата и националните и регионалните органи на управление на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.
(4) ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.
(6) OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0067.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0316.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0222.
(10) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 155.
(11) ОВ C 184E, 8.7.2010 г., стр. 35.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.Правна информация