Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2666(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0218/2018

Předložené texty :

B8-0218/2018

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0201

Přijaté texty
PDF 341kWORD 51k
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel Konečné znění
Ochrana dětí v rámci migrace
P8_TA(2018)0201B8-0218/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o ochraně migrujících dětí (2018/2666(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2017 o ochraně migrujících dětí (COM(2017)0211),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 8. června 2017 o ochraně migrujících dětí,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na rezoluci přijatou Valným shromážděním OSN dne 19. září 2016 s názvem „Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty“(1),

–  s ohledem na bod 44 obecné připomínky č. 21 (2017) Výboru OSN pro práva dítěte o situaci dětí žijících na ulici ze dne 21. června 2017(2),

–  s ohledem na obecné zásady EU ze dne 6. března 2017 v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte nazvané „Neopomenout žádné dítě“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí(5),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. dubna 2018 ve věci C-550/16, A and S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,(6),

–  s ohledem na otázku Komisi o ochraně migrujících dětí (O-000031/2018 – B8-0016/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle UNICEF žije v Evropě odhadem na 5,4 milionu migrujících dětí(7); vzhledem k tomu, že podle nejnovějších údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišlo v roce 2017 do Řecka, Itálie, Španělska a Bulharska 32 039 dětí; vzhledem k tomu, že ve 46 % případů se jednalo o děti bez doprovodu nebo děti odloučené od rodiny a zbývajících 54 % přišlo v doprovodu svých rodičů nebo jiných osob majících je v péči; vzhledem k tomu, že k 1. září 2016 bylo nahlášeno 821 dětí zadržovaných v detenčních centrech v devíti členských státech; vzhledem k tomu, že většina členských států neposkytuje ani systematicky neshromažďuje údaje o dětech v detenčních centrech pro přistěhovalce(8);

B.  vzhledem k tomu, že po roce od jeho zveřejnění dne 12. dubna 2017 mají členské státy stále potíže s uskutečněním doporučení ze sdělení Komise o ochraně migrujících dětí;

C.  vzhledem k tomu, že nedostatek spolehlivých informací a zdlouhavé postupy slučování rodin a stanovování poručníků, spolu se strachem ze zadržení a navrácení do země původu nebo předání do země prvního vstupu, má za důsledek, že se děti skrývají, a jsou tak vystaveny obchodování s lidmi, násilí a vykořisťování;

D.  vzhledem k tomu, že nedostatek služeb na ochranu dětí a činností pro děti v přijímacích střediscích má škodlivý dopad na duševní zdraví dětí;

E.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie a Úmluva OSN o právech dítěte požadují, aby při všech činnostech týkajících se dětí byl prvořadým hlediskem „nejlepší zájem dítěte“;

F.  vzhledem k tomu, že podle nedávného komparativního výzkumu(9) integrují členské státy děti z řad žadatelů o azyl do škol různým tempem a v některých případech po více než třech měsících po podání žádosti o azyl, přičemž zvláště starší děti mají specifické problémy;

G.  vzhledem k tomu, že podle zprávy z databáze informací o azylu z roku 2016 je přístup k azylovému řízení často problematický a může vést k dalším výrazným prodlevám(10);

H.  vzhledem k tomu, že některé členské státy stále mají potíže se zjišťováním věku a s ochranou dětí, které nepožádaly o azyl;

I.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) o příchodech sexuálně zneužívaných migrantů odhaduje, že 80 % dívek přijíždějících z Nigérie trasou před centrální Středomoří – jejichž počty prudce vzrostly z 1 454 v roce 2014 na 11 009 v roce 2016 – jsou potenciálními oběťmi obchodu pro účely sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že členské státy se potýkají s obtížemi při zjišťování, které dívky byly oběťmi obchodu s lidmi a sexuálního vykořisťování, a při poskytování podpory těmto dívkám;

J.  vzhledem k tomu, že problém dětí bez státní příslušnosti přináší závažné výzvy z hlediska lidských práv, a zpožďuje tak proces určování statutu dětí v Evropské unii a dochází k tomu, že je dětem odepřen přístup k základním službám a právům;

1.  zdůrazňuje skutečnost, že všechny děti, bez ohledu na jejich status migranta nebo uprchlíka, mají v první řadě a především nárok na všechna práva zakotvená v Úmluvě OSN o právech dítěte;

2.  je pevně přesvědčen, že by Komise měla pomáhat členským státům s přijímáním a řádným uplatňováním uceleného přístupu založeného na právech ve všech politikách souvisejících s dětmi;

3.  zdůrazňuje, že je důležité vytvořit individuální plán na základě potřeb a dalších specifických problémových stránek každého dítěte, s přihlédnutím k tomu, že pro kvalitní život dětí a jejich blaho je také nutné, aby byly vbrzku integrovány, aby fungoval systém komunitní podpory a měly možnost plně realizovat svůj potenciál; zastává názor, že takovýto přístup se též ukázal jako účinný při snaze zabránit tomu, aby se děti ztrácely a byly pohřešovány;

4.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly zásadu nejlepšího zájmu dítěte u všech rozhodnutí týkajících se dětí bez ohledu na jejich status;

5.  zdůrazňuje, že veškeré potřebné informace o právech dětí a postupech a možnostech jejich ochrany by měly být dětem k dispozici v jim přístupné a genderově citlivé formě a v jazyce, kterému rozumějí; vyzývá Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, aby pomohl členským státům vytvořit odpovídající informační materiály o přijímání pro děti;

6.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zrychlily postupy stanovování poručníků nebo dočasných poručníků pro děti bez doprovodu po jejich příchodu;

7.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby měly všechny děti po svém příchodu přístup k profesionálním pracovníkům zajišťujícím ochranu dětí, a to i v hotspotech a v zařízeních, v nichž jsou ubytovány děti, a na hraničních přechodech;

8.  vyzývá členské státy, aby zaručily každé osobě, zejména dětem bez doprovodu, přístup k důstojnému ubytování a ke zdravotní péči a plný přístup k formálnímu inkluzivnímu vzdělávání za stejných podmínek, jaké mají ostatní děti v daném státě, včetně přípravných opatření, například výuky jazyka, s cílem umožnit dětem začlenění do hostitelské společnosti po celou dobu jejich pobytu na území členského státu;

9.  připomíná, že děti bez doprovodu by měly být umístěny v zařízeních odděleně od dospělých, aby se zabránilo riziku násilí a sexuálního zneužívání;

10.  žádá, aby byly upřednostněny relokace zbývajících dětí bez doprovodu, které jsou způsobilé podle rozhodnutí EU o relokaci, z Řecka a Itálie; žádá, aby byly vytvořeny struktury, které umožní pokračovat v relokaci dětí z členských států vstupu, je-li to v jejich nejlepším zájmu;

11.  uznává klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů, které zajišťují přijímání a integraci migrujících dětí v praxi, navzdory omezeným zdrojům; vyzývá členské státy, aby budovaly kapacity a vyčlenily dostatečné zdroje na přijímání migrujících dětí, zejména jsou-li bez doprovodu;

12.  vyzývá členské státy, aby místním a regionálním orgánům trvale poskytovaly finanční prostředky a podporu a aby zajistily přístup k evropskému financování, například prostřednictvím Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF);

13.  naléhavě žádá členské státy, aby neprodleně pokročily ve všech probíhajících postupech slučování rodin;

14.  zdůrazňuje, že děti nesmí být v souvislosti s migrací zadržovány, a vyzývá členské státy, aby během vyřizování imigračního statusu umisťovaly všechny děti a rodiny s dětmi do komunitních zařízení neomezujících jejich osobní svobodu;

15.  zastává názor, že Komise by měla zahájit řízení o nesplnění povinnosti s členskými státy, v niž bude nadále systematicky docházet k zadržování dětí a jejich rodin v souvislosti s imigrací, aby bylo zajištěno dodržování základních práv dětí;

16.  zdůrazňuje, že členské státy by měly neprodleně investovat do psychologické a psychiatrické podpory a rehabilitace dětí v souvislosti s problémy v oblasti duševního zdraví;

17.  zdůrazňuje, že je nutné vytvořit robustní systém identifikace a registrace respektující nejlepší zájem dítěte s cílem zajistit začlenění dětí do vnitrostátních systémů ochrany a jejich setrvání v těchto systémech, přičemž je v průběhu celého řízení nutné klást důraz na dítě a postupovat v plném souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte; zdůrazňuje, že členské státy nesmí za účelem získání biometrických údajů dítěte použít nátlak;

18.  vyzývá členské státy, aby sdílely osvědčené postupy s cílem stanovit vysoké normy pro posuzování věku v celé EU; zdůrazňuje, že lékařská vyšetření dětí by měla být prováděna způsobem, který není obtěžující a který respektuje dětskou důstojnost;

19.  rovněž vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí a prohloubily přeshraniční spolupráci mezi donucovacími orgány a orgány v oblasti ochrany dětí při pátrání po pohřešovaných dětech a zajištění jejich bezpečnosti, přičemž je třeba mít na zřeteli v první řadě nejlepší zájem dítěte;

20.  vyjadřuje politování nad nadále rozšířeným jevem dětí bez státní příslušnosti; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily vhodnou úpravu tohoto jevu ve vnitrostátních právních předpisech v plném souladu s článkem 7 Úmluvy OSN o právech dítěte;

21.  uznává pokrok dosažený členskými státy a Komisí ve věci Evropské sítě opatrovnických institucí a vyzývá členské státy, aby ji podporovaly;

22.  zdůrazňuje, že osoby pracující s dětmi nesmí mít záznam v trestním rejstříku, zejména pokud jde o trestné činy nebo přestupky související s dětmi; vyzývá členské státy, aby soustavně zabezpečovaly odpovídající odbornou přípravu v oblasti práv a potřeb nezletilých osob bez doprovodu, včetně platných norem na ochranu dětí;

23.  vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí, včetně přeshraniční spolupráce, k vyhledávání dětských obětí obchodování s lidmi, zneužívání a všech forem vykořisťování a aby zajistily rovný přístup všech dětských obětí k podpůrným službám; uznává, že existuje konkrétní problém zneužívání dívek k prostituci;

24.  zdůrazňuje, že vytvoření nových bezpečných a legálních cest by umožnilo Unii a členským státům lépe reagovat na potřeby ochrany, zejména v případě dětí, a mařit obchodní model převaděčů;

25.  oceňuje, že řada vnitrostátních i evropských nevládních organizací, včetně těch, které provádějí pátrací a záchranné operace, se podílí na humanitární pomoci a přispívá tak k dosažení nejlepšího zájmu dítěte;

26.  vyzývá členské státy, aby se vší naléhavostí zvýšily úsilí o společné řešení různých forem organizované trestné činnosti, včetně obchodování s dětmi, v zájmu boje proti beztrestnosti a zajištění bezodkladného stíhání pachatelů těchto trestných činů bez ohledu na to, zda se jedná o občany EU, či nikoli;

27.  je přesvědčen, že práva migrujících dětí by měla být jednou z priorit v rozpočtovém období po roce 2020, v duchu sdělení Komise o ochraně dětí v rámci migrace z roku 2017, cílů udržitelného rozvoje a nástrojů Komise pro využívání fondů EU k integraci osob z přistěhovaleckého prostředí;

28.  vyzývá členské státy, aby zintenzivnily přeshraniční spolupráci, sdílení informací a koordinaci mezi jednotlivými útvary v rámci členských států s cílem vyplnit mezery a zajistit, aby systémy ochrany byly vhodně nastavené a aby nebyly roztříštěné;

29.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

(1) Rezoluce OSN A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(2) https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/
(3) Úř. věst. C 289, 9.8.2016, s. 57.
(4) Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 9.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0329.
(6) ECLI:EU:C:2018:248
(7) https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
(8) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
(9) #Backtoschool“, výzkum organizací Global Progressive Forum, Migration Policy Group a SIRIUS European Policy network, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool
(10) Zpráva AIDA z roku 2016 (s. 3).

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2018Právní upozornění