Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2922(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0217/2018

Teksty złożone :

B8-0217/2018

Debaty :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Głosowanie :

PV 03/05/2018 - 7.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0202

Teksty przyjęte
PDF 414kWORD 52k
Czwartek, 3 maja 2018 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach (2017/2922(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych(1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kosmetyków”),

–  uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach i zakazu wprowadzania do obrotu oraz w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie metod alternatywnych w branży produktów kosmetycznych (COM(2013)0135),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 19 września 2016 r. na temat opracowywania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w branży produktów kosmetycznych (2013–2015) (COM(2016)0599),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop wiwisekcji” (C(2015)3773),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie C-592/14(2),

–  uwzględniając badanie specjalne Eurobarometr nr 442 z marca 2016 r. pt. „Stosunek Europejczyków do dobrostanu zwierząt”,

–  uwzględniając badanie ze stycznia 2017 r. pt. „Dobrostan zwierząt w UE” zlecone na wniosek Komisji Petycji,

–  uwzględniając skierowane do Rady pytanie dotyczące światowego zakazu testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie dotyczące światowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu w sprawie kosmetyków ustanawia się warunki obrotu produktami kosmetycznymi i ich składnikami w UE oraz dąży się do stworzenia wewnętrznego rynku produktów kosmetycznych przy zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego;

B.  mając na uwadze, że art. 13 TFUE stanowi, iż przy formułowaniu i wykonywaniu polityk Unii, w szczególności tych dotyczących rynku wewnętrznego, w pełni uwzględnia się wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania;

C.  mając na uwadze, że kosmetyki stanowią integralną część życia codziennego obywateli UE i obejmują szeroki zakres produktów, od makijażu i dezodorantów po produkty do kąpieli, pod prysznic oraz do opalania, pielęgnacji włosów, skóry i paznokci, golenia i higieny jamy ustnej;

D.  mając na uwadze, że UE zobowiązała się do promowania dobrostanu zwierząt wraz z ochroną zdrowia ludzkiego i środowiska;

E.  mając na uwadze, że w celu zagwarantowania bezpieczeństwa kosmetyków w art. 10 rozporządzenia w sprawie kosmetyków stwierdza się, iż należy przeprowadzić ocenę i sporządzić raport bezpieczeństwa każdego produktu kosmetycznego;

F.  mając na uwadze, że art. 11 rozporządzenia w sprawie kosmetyków nakłada wymóg przechowywania dokumentacji produktu w przypadku każdego produktu wprowadzonego do obrotu i że dokumentacja ta musi zawierać dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych w trakcie opracowania lub oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników;

G.  mając na uwadze, że testowanie na zwierzętach gotowych produktów kosmetycznych i składników kosmetycznych jest zakazane w UE, odpowiednio, od września 2004 r. i marca 2009 r. („zakaz przeprowadzania testów”);

H.  mając na uwadze, że od marca 2009 r. w UE zakazane jest wprowadzanie do obrotu gotowych produktów kosmetycznych i składników kosmetycznych testowanych na zwierzętach, z wyjątkiem testów dotyczących toksyczności dawki powtórzonej, toksyczności reprodukcyjnej i toksykokinetyki; mając na uwadze, że w odniesieniu do tych szczególnych złożonych skutków dla zdrowia od marca 2013 r. obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu niezależnie od dostępności alternatywnych metod testowania bez wykorzystywania zwierząt („zakaz wprowadzania do obrotu”);

I.  mając na uwadze, że większość składników występujących w produktach kosmetycznych jest również wykorzystywana w wielu innych produktach konsumpcyjnych i przemysłowych, takich jak farmaceutyki, detergenty i inne chemikalia, oraz w żywności; mając na uwadze, że składniki te mogły być testowane na zwierzętach zgodnie z odpowiednimi ramami prawnymi, takimi jak rozporządzenie REACH(3), w przypadku braku alternatywy;

J.  mając na uwadze, że według badania specjalnego Eurobarometr nr 442 z marca 2016 r. 89 % obywateli UE zgadza się, iż Unia powinna w większym stopniu upowszechniać wiedzę o znaczeniu dobrostanu zwierząt na poziomie międzynarodowym, a 90 % obywateli UE zgadza się, że ważne jest ustalenie wysokich standardów dobrostanu zwierząt, uznawanych na całym świecie;

K.  mając na uwadze, że Parlament otrzymuje liczne petycje od obywateli korzystających z praw przysługujących im na mocy art. 24 i 227 TFUE oraz art. 44 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w których wzywają oni do zaprzestania badań na zwierzętach w Europie i na całym świecie oraz do ustanowienia międzynarodowych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt;

L.  mając na uwadze, że obywatele domagają się przyjęcia nowych ram ustawodawczych w celu stopniowego wyeliminowania testów na zwierzętach;

M.  mając na uwadze, że w wyroku z dnia 21 września 2016 r. w sprawie C-592/14 TSUE potwierdził, iż wprowadzanie do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających pewne składniki, które były testowane na zwierzętach poza UE, w celu prowadzenia sprzedaży tych wyrobów w państwach trzecich, może być objęte zakazem, jeżeli dane wynikające z tych testów są wykorzystywane, by wykazać bezpieczeństwo tych produktów do celów wprowadzenia ich do obrotu na rynku Unii;

N.  mając na uwadze, że luki pozwalają na wprowadzanie do obrotu na rynku UE produktów kosmetycznych, które były testowane na zwierzętach poza Unią i zostały ponownie zbadane w UE przy użyciu metod alternatywnych do testowania na zwierzętach, co jest niezgodne z duchem prawodawstwa UE;

O.  mając na uwadze, że UE jest kluczowym podmiotem w Organizacji Narodów Zjednoczonych; mając na uwadze, że instytucje UE i państwa członkowskie muszą nadal troszczyć się o globalny porządek oparty na prawie międzynarodowym i wielostronnej współpracy;

P.  mając na uwadze, że UE powinna dołożyć starań, by promować rygorystyczne standardy dobrostanu zwierząt w swoich stosunkach zagranicznych;

Doświadczenia związane z przełomowym unijnym zakazem testowania kosmetyków na zwierzętach

1.  stwierdza, że Europa posiada prężny i innowacyjny sektor kosmetyków, który zapewnia blisko dwa miliony miejsc pracy i stanowi największy rynek zbytu dla produktów kosmetycznych na świecie; podkreśla, że unijny zakaz testowania na zwierzętach nie zahamował rozwoju tego sektora;

2.  zauważa, że stopień przestrzegania zakazu przeprowadzania testów i wprowadzania do obrotu takich produktów jest w Europie bardzo wysoki; podkreśla jednak, że poważnym problemem, którym należy się zająć w pierwszej kolejności, pozostaje brak kompletnych i wiarygodnych informacji w dokumentacji produktu, w szczególności w przypadku produktów kosmetycznych importowanych do UE z państw trzecich, w których testy na zwierzętach są nadal wymagane;

3.  uważa, że przełomowy unijny zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach stanowi zdecydowany sygnał dla całego świata, podkreślający wagę, jaką Unia przywiązuje do ochrony zwierząt, który z powodzeniem wykazał też, że stopniowe wycofywanie testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach jest możliwe;

4.  przypomina, że w Europie dokonano wyboru politycznego, polegającego na wdrożeniu zakazu niezależnie od pełnej dostępności metod alternatywnych do testowania na zwierzętach; uważa, że europejski przykład pokazuje, iż brak alternatyw dla testowania na zwierzętach w przypadku niektórych parametrów docelowych nie jest argumentem przeciwko wprowadzeniu ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach;

5.  przypomina, że w przypadku kosmetyków testowanie na zwierzętach nie może być dłużej uznawane za uzasadnione, i apeluje do unijnych i krajowych organów publicznych o podtrzymanie publicznego sprzeciwu wobec testowania kosmetyków oraz wsparcie postępów w opracowywaniu innowacyjnych i humanitarnych metod testowania;

6.  zwraca się do organów regulacyjnych i przedsiębiorstw o ustanowienie systemu monitorowania otwartego na regularne i niezależne kontrole, by zagwarantować stosowanie się dostawców branżowych do całkowitego zakazu;

Wpływ zakazu na rozwój metod alternatywnych

7.  przypomina, że zakaz testowania na zwierzętach doprowadził do nasilenia prac badawczych w celu opracowania alternatywnych metod testowania, czego skutki wykraczają daleko poza branżę kosmetyczną; zauważa, że poczyniono także znaczne postępy w zatwierdzaniu i prawnym sankcjonowaniu metod alternatywnych;

8.  wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie do udostępnienia wystarczających średnio- i długoterminowych środków finansowych na szybkie opracowanie, zatwierdzenie i zastosowanie alternatywnych metod badań w celu pełnego zastąpienia testów na zwierzętach w przypadku kluczowych toksykologicznych parametrów docelowych, takich jak rakotwórczość, toksyczność reprodukcyjna i toksyczność dawki powtórzonej(4);

9.  podkreśla potrzebę ustawicznego szkolenia i kształcenia, tak aby zagwarantować odpowiednią znajomość alternatyw i procesów w laboratoriach i wśród właściwych organów;

10.  zwraca uwagę, że instytucje akademickie mają do odegrania ważną rolę w promowaniu metod alternatywnych wobec testowania na zwierzętach w dyscyplinach naukowych oraz w rozpowszechnianiu nowej wiedzy i praktyk, które są dostępne, lecz nie zawsze powszechnie używane;

11.  podkreśla konieczność działań w strukturach międzynarodowych, aby przyspieszyć uznawanie i przyjmowanie metod alternatywnych oraz zapewnić transfer wiedzy i wsparcie finansowe państwom trzecim, w których naukowcy mogą nie być świadomi metod alternatywnych, a ośrodkom badawczym może brakować niezbędnej infrastruktury badawczej;

12.  przypomina, że UE promuje współpracę międzynarodową na rzecz metod alternatywnych w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do testów na zwierzętach (EPAA) i jest zaangażowana w inne ważne procesy międzynarodowe, takie jak międzynarodowa współpraca w dziedzinie regulacji dotyczących kosmetyków (ICCR) i międzynarodowa współpraca w zakresie alternatywnych metod testowania (ICATM); stwierdza, że taka współpraca ma kluczowe znaczenie;

Sytuacja międzynarodowa

13.  podkreśla, że Gwatemala, Indie, Islandia, Izrael, Norwegia, Nowa Zelandia, Serbia, Szwajcaria i Turcja wprowadziły zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach; zauważa, że inne kraje, takie jak Korea Południowa i Australia, poczyniły znaczne postępy w kierunku ustanowienia takiego zakazu;

14.  zauważa, mimo istnienia pewnych godnych uwagi postępów ustawodawczych na całym świecie, że w około 80 % państw nadal dopuszcza się testowanie na zwierzętach oraz wprowadzanie do obrotu kosmetyków testowanych na zwierzętach;

Ustanowienie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach

15.  wzywa do wykorzystania rozporządzenia UE w sprawie kosmetyków jako modelu na rzecz wprowadzenia – na szczeblu międzynarodowym – zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach oraz zakazu międzynarodowego handlu składnikami kosmetyków i produktami kosmetycznymi testowanymi na zwierzętach, który mógłby wejść w życie przed 2023 r.;

16.  wzywa instytucje UE do zagwarantowania równych warunków rynkowych dla wszystkich produktów wprowadzonych do obrotu w UE, a także do dopilnowania, by żadnego z tych produktów nie testowano na zwierzętach w państwie trzecim;

17.  wzywa przewodniczących instytucji UE, by promowali, wspierali i ułatwiali wprowadzenie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach podczas spotkań ze swoimi odpowiednikami, w szczególności z sekretarzem generalnym ONZ;

18.  wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie, by wykorzystywały sieci dyplomatyczne i działały w zdecydowany sposób na wszelkich możliwych forach negocjacji, zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych, w celu budowania silnej i szerokiej koalicji na rzecz globalnego zakazu prowadzenia testów na zwierzętach w sektorze kosmetycznym;

19.  wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie, by ułatwiały, promowały i wspierały zawarcie w ramach ONZ międzynarodowej konwencji przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do testowania kosmetyków; zwraca się do instytucji UE i państw członkowskich o włączenie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach do porządku obrad następnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

20.  apeluje do Komisji, by aktywnie współpracowała ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – w tym promotorami kampanii na rzecz globalnego zaprzestania wykorzystywania zwierząt do testowania kosmetyków, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – w celu promowania imprez towarzyszących następnemu posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz sprzyjania dialogowi na temat korzyści i wartości wynikających z międzynarodowej konwencji przeciwko testowaniu kosmetyków na zwierzętach;

21.  wzywa Komisję i Radę, aby upewniły się, że unijny zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach nie zostanie osłabiony żadnymi toczącymi się negocjacjami handlowymi ani zasadami Światowej Organizacji Handlu; wzywa Komisję do wyłączenia produktów kosmetycznych testowanych na zwierzętach z zakresu wszelkich umów handlowych – tych już obowiązujących lub będących obecnie przedmiotem negocjacji;

o
o   o

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, przewodniczącemu Rady Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych.

(1) Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(4)1Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, „Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 9th revision” [Wytyczne w sprawie testowania składników produktów kosmetycznych i ich oceny bezpieczeństwa, 9. przegląd], SCCS/1564/15.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2018Informacja prawna