Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0348(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2018

Внесени текстове :

A8-0149/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0205

Приети текстове
PDF 471kWORD 49k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море ***I
P8_TA(2018)0205A8-0149/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0774),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0446/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 8 май 2018 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0149/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море
P8_TC1-COD(2017)0348

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/976.)

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация