Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0348(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0149/2018

Teksty złożone :

A8-0149/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/05/2018 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0205

Teksty przyjęte
PDF 398kWORD 48k
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I
P8_TA(2018)0205A8-0149/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0774),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0446/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lutego 2018 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 8 maja 2018 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0149/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniui;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony dla niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim
P8_TC1-COD(2017)0348

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/976.)

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna