Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0256(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0154/2018

Ingediende teksten :

A8-0154/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/05/2018 - 7.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0206

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 42k
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) ***I
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 mei 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0545),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0337/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0154/2018),

A.  overwegende dat het voorstel in kwestie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie louter een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast zoals hierna is opgenomen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 mei 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)
P8_TC1-COD(2017)0256

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/974.)

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2019Juridische mededeling