Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0154/2018

Teksty złożone :

A8-0154/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/05/2018 - 7.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0206

Teksty przyjęte
PDF 396kWORD 48k
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0545),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0337/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–  uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0154/2018),

A.  mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi
P8_TC1-COD(2017)0256

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/974.)

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna