Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0238(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2017

Внесени текстове :

A8-0263/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Приети текстове
PDF 485kWORD 54k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0493),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0336/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид официалното съобщение от 29 март 2017 г. на правителството на Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз относно намерението му да се оттегли от Европейския съюз;

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 март 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0263/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  одобрява съвместните изявления на Парламента и Съвета, приложени към настоящата резолюция, които ще бъдат публикувани в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт.

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 109.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 14 септември 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0357).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (EO) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0238

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/973.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно забранените видове

Регламентът, който подлежи да бъде приет въз основа на предложението на Комисията относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки (2016/0074(COD)), следва да съдържа разпоредби, наред с другото, относно видовете, чийто риболов е забранен. По тази причина двете институции се договориха да не включват списък, отнасящ се до Северно море, в настоящия регламент (2016/0238(COD)).

Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно контрола

Европейският парламент и Съветът ще включат следните разпоредби за контрол по отношение на Северно море при предстоящото преразглеждане на Регламента относно контрола (Регламент (ЕО) № 1224/2009): предварителни уведомления, изисквания за риболовен дневник, определени пристанища и други разпоредби за контрол.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация