Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0238(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0263/2017

Teksty złożone :

A8-0263/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Teksty przyjęte
PDF 407kWORD 53k
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0493),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0336/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając oficjalną notyfikację z dnia 29 marca 2017 r. wystosowaną przez rząd Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącą zamiaru wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2016 r.(1),

—  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 7 marca 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0263/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zatwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostaną opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 109.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 14 września 2017 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0357).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określającego szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008
P8_TC1-COD(2016)0238

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/973.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gatunków objętych zakazem połowów

Rozporządzenie, które ma zostać przyjęte w oparciu o wniosek Komisji w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych (2016/0074(COD)), powinno zawierać, między innymi, przepisy dotyczące gatunków objętych zakazem połowów. Z tego powodu obie instytucje postanowiły nie ujmować w tym rozporządzeniu listy dotyczącej Morza Północnego (2016/0238(COD)).

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli

Parlament Europejski i Rada włączą następujące przepisy w sprawie kontroli do następnego przeglądu rozporządzenia w sprawie kontroli (rozporządzenie (WE) nr 1224/2009) w zakresie, w jakim będą one właściwe dla Morza Północnego: uprzednie powiadomienia, wymogi dotyczące dziennika pokładowego, wyznaczone porty i inne przepisy dotyczące kontroli.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna