Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0263/2017

Predkladané texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Prijaté texty
PDF 338kWORD 47k
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. mája 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0493),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0336/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oficiálne oznámenie vlády Spojeného kráľovstva z 29. marca 2017 podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii týkajúce sa úmyslu Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie;

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. marca 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0263/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejnia v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 109.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. septembra 2017 (Prijaté texty, P8_TA(2017)0357).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. mája 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa vytvára viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008
P8_TC1-COD(2016)0238

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/973.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o zakázaných druhoch

Nariadenie, ktoré sa má prijať na základe návrhu Komisie o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení (2016/0074(COD)), by malo okrem iného obsahovať ustanovenia o druhoch, v prípade ktorých je rybolov zakázaný. Z tohto dôvodu obe inštitúcie súhlasili s tým, že do tohto nariadenia (2016/0238(COD)) nezahrnú zoznam týkajúci sa Severného mora.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrole

Európsky parlament a Rada do nadchádzajúcej revízie nariadenia o kontrole (nariadenie (ES) č. 1224/2009) zahrnú tieto ustanovenia o kontrole pokiaľ ide o Severné more: predbežné oznámenia, požiadavky na rybárske denníky, určené prístavy a iné kontrolné ustanovenia.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie