Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0070(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0319/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0319/2017

Díospóireachtaí :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Vótaí :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0213

Téacsanna atá glactha
PDF 126kWORD 47k
Dé Máirt, 29 Bealtaine 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
Oibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 29 Bealtaine 2018 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle and 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0128),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), d’Airteagal 53(1) agus d’Airteagal 62 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0114/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Bulgáire, Teach na dTeachtaí sa tSeic agus Seanad na Seice , Parlaimint na Danmhairge, Parlaimint na hEastóine, Parlaimint na Cróite, Parlaimint na Laitvia, Parlaimint na Liotuáine, Parlaimint na hUngáire, Diat na Polainne agus Seanad na Polainne, Teach na dTeachtaí sa Rómáin agus Seanad na Rómáine , agus Parlaimint na Slóvaice faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 14 Nollaig 2016(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Coiste na Réigiún an 7 Nollaig 2016(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 11 Aibreán 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, de réir Airteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0319/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 75, 10.3.2017, lch. 81.
(2) IO C 185, 9.6.2017, lch. 75.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 29 Bealtaine 2018 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar
P8_TC1-COD(2016)0070

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2018/957.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN

Leagtar síos in Airteagal 3(7), an dara fomhír, de Threoir 96/71/CE, arna leasú leis an Treoir a glacadh inniu, go measfar gur cuid de luach saothair iad na liúntais a bhainfidh go sonrach leis an bpostú, mura n-íoctar iad mar chuid d’aisíoc caiteachais a tabhaíodh go hiarbhír mar gheall ar an bpostú, amhail caiteachas ar thaisteal, ar chothabháil agus ar lóistín. Forálann sé freisin maidir leis seo a leanas: “déanfaidh an fostóir, gan dochar do phointe (h) den chéad fhomhír de mhír 1, an t-oibriú ar postú a aisíoc as an gcaiteachas sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas is infheidhme maidir leis an gcaidreamh fostaíochta.”

Tuigeann an Coimisiún gurb é atá sa “dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas is infheidhme maidir leis an gcaidreamh fostaíochta” i bprionsabal ná an dlí náisiúnta agus/nó an cleachtas sa Bhallstát baile, mura sonraítear a mhalairt i gcomhréir le rialacha AE maidir leis an dlí príobháideach idirnáisiúnta. I bhfianaise bhreithiúnas na Cúirte i gCás C-396/13 (mír 59), cumhdaíonn aisíoc freisin an cás ina nglanfadh an fostóir costais na n-oibrithe gan na hoibrithe na costais sin a íoc ar an gcéad dul síos agus iad a lorg ar ais.

Tugann an Coimisiún dá aire go meastar, toisc go bhfuil an t-iompar idirnáisiúnta de bhóthar ina obair atá fíórshoghluaiste ina cineál, nach mbeidh feidhm ag an Treoir arna glacadh inniu maidir leis an earnáil sin ach ó dháta chur i bhfeidhm an ghnímh reachtaigh lena leasaítear Treoir 2006/22/CE maidir le ceanglais forfheidhmiúcháin agus lena leagtar síos rialacha sonracha i dtaca le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/CE maidir le tiománaithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar.

Iarrann an Coimisiún ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gComhairle an gníomh a ghlacadh go pras chun na rialacha a chur in oiriúint do riachtanais shonracha oibrithe ar postú san earnáil agus a áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach iompair de bhóthar go cuí.

Go dtí dáta chur i bhfeidhm an ghnímh reachtaigh earnáilsonraigh, fanfaidh Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE i bhfeidhm i leith an iompair de bhóthar. Níl feidhm ag na gníomhartha reachtacha seo i ndáil le hoibríochtaí iompair de bhóthar nach postú iad.

Leanfaidh an Coimisiún leis an dlúthfhaireachán ar fhorfheidhmiú cuí na rialacha reatha go háirithe in earnáil an iompair de bhóthar agus i gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé beart.

An nuashonrú is déanaí: 16 Iúil 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais