Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2029(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0217

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 123kWORD 47k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0175/2018),

1.  χαιρετίζει την απόφαση, ως ένδειξη της αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και προς τις περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.  λυπάται για το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2017· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν επενδύσεις για την πρόληψη των καταστροφών με τη κινητοποίηση των αναγκαίων μέσων και τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ώστε να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές στο μέλλον·

3.  στηρίζει όσα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή των κονδυλίων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τον τρόπο που ζήτησαν τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) με τρόπο διαφανή, που να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή σε όλες τις πληγείσες περιφέρειες·

5.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ως μέσο πρόληψης και δράσης σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών· εκτιμά πως ο ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας εκφράζει την υλοποίηση της αλληλεγγύης μέσα στην Ένωση, σε συμφωνία με το ΤΑΕΕ· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία του να διατηρηθούν ειδικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο ΤΑΕΕ, ώστε αυτές να μπορούν να αντεπεξέρχονται στον υψηλό βαθμό έκθεσής τους σε φυσικές καταστροφές· ζητεί επίσης, στις περιπτώσεις όπου η συλλογή στοιχείων είναι δυσχερής και ανάλογα με την ένταση του κλιματικού φαινομένου, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κινητοποίησης και χρήσης των πόρων του ΤΑΕΕ·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/846.)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου