Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2029(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0175/2018

Teksty złożone :

A8-0175/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0217

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 47k
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0175/2018),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2.  wyraża ubolewanie z powodu liczby ofiar śmiertelnych spowodowanych klęskami żywiołowymi w Unii w 2017 r.; wzywa państwa członkowskie, aby inwestowały w instrumenty zapobiegania katastrofom przez uruchomienie odpowiednich środków i wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby uniknąć ofiar śmiertelnych w przyszłości;

3.  wspiera wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów; zwraca się do Komisji, aby poparła i niezwłocznie zatwierdziła realokację środków finansowych w ramach umów o partnerstwie, o którą to realokację państwa członkowskie w tym celu wystąpiły;

4.  wzywa państwa członkowskie, aby korzystały z wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w przejrzysty sposób, tak aby zapewnić sprawiedliwy podział dla dotkniętych regionów;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako sposobu zapobiegania sytuacjom klęsk żywiołowych i działania w takich sytuacjach; uważa, że Unijny Mechanizm Ochrony Ludności stanowi urzeczywistnienie solidarności w Unii, co odpowiada zasadom FSUE; przypomina w tym kontekście, że należy utrzymać specjalne warunki dostępu do FSUE dla regionów najbardziej oddalonych, aby pozwolić im zmierzyć się z wysokim poziomem narażenia na klęski żywiołowe; apeluje również o większą elastyczność w kwestii terminów składania wniosków o uruchomienie i wykorzystanie środków z FSUE w sytuacjach, gdy gromadzenie informacji wymaga delikatności oraz w zależności od nasilenia zjawiska klimatycznego;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2018/846.)

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna