Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2030(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0176/2018

Ingediende teksten :

A8-0176/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0218

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 49k
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Resolutie van het Europees Parlement van 30 mei 2018 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(1), en met name artikel 41,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, definitief vastgesteld op 30 november 2017(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(3) (MFK-verordening),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(4),

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(5),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018, dat de Commissie op 22 februari 2018 heeft goedgekeurd (COM(2018)0155),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018, vastgesteld door de Raad op 14 mei 2018 en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (08109/2018 – C8‑0181/2018),

–  gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8‑0176/2018),

A.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 betrekking heeft op de voorgestelde beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor het verlenen van bijstand aan Griekenland voor de aardbevingen op Lesbos, aan Frankrijk voor de orkanen op Sint-Maarten en Guadeloupe, en aan Portugal en Spanje voor de bosbranden in Centro en Galicië in 2017;

B.  overwegende dat de Commissie derhalve voorstelt de Uniebegroting voor 2018 te wijzigen en begrotingsartikel 13 06 01 "Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie" te verhogen met 97 646 105 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten;

C.  overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een speciaal instrument is in de zin van de MFK-verordening en dat de desbetreffende vastleggings- en betalingskredieten buiten de MFK-plafonds om moeten worden gebudgetteerd;

1.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 1/2018 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en de nationale parlementen.

(1) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(2) PB L 57 van 28.2.2018.
(3) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(4) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(5) PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2019Juridische mededeling