Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2030(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0176/2018

Teksty złożone :

A8-0176/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/05/2018 - 13.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0218

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 49k
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Budżet korygujący nr 1/2018 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2018 na rok budżetowy 2018, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie WRF),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2018, przyjęty przez Komisję dnia 22 lutego 2018 r. (COM(2018)0155),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2018 przyjęte przez Radę dnia 14 maja 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0176/2018),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2018 uwzględnia proponowane uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w związku z trzęsieniami ziemi na wyspie Lesbos, Francji – w związku z huraganami na wyspie Saint Martin i Gwadelupie oraz Portugalii i Hiszpanii – w związku z pożarami lasów, które miały miejsce w regionie Centro i w Galicii w 2017 r.;

B.  mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu Unii na 2018 r. i zwiększyć linię budżetową 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 97 646 105 EUR w środkach na zobowiązania oraz środkach na płatności;

C.  mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w wieloletnich ramach finansowych;

1.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2018 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna