Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2030(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2018

Predkladané texty :

A8-0176/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0218

Prijaté texty
PDF 128kWORD 45k
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenia o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý Komisia prijala 22. februára 2018 (COM(2018)0155),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorú Rada prijala 14. mája 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0176/2018),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 zahŕňa navrhnutú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v prípade zemetrasení na ostrove Lesbos, Francúzsku v prípade hurikánov na ostrovoch Saint Martin a Guadeloupe, ako aj Portugalsku a Španielsku v prípade lesných požiarov, ktoré sa vyskytli v oblastiach Centro a Galícia v priebehu roka 2017;

B.  keďže Komisia následne navrhla pozmeniť rozpočet Únie na rok 2018 a zvýšiť prostriedky v riadku 13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo – o 97 646 105 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže Fond solidarity Európskej únie je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie