Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2048(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0172/2018

Texte depuse :

A8-0172/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/05/2018 - 13.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0220

Texte adoptate
PDF 143kWORD 51k
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P8_TA(2018)0220A8-0172/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2018/000 TA 2018 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0172/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011) și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG prevede că se poate aloca 0,5 % din acest cuantum (și anume 861 515 EUR în 2018) pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEG;

E.  întrucât Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri faptul că este necesar să se îmbunătățească valoarea adăugată, eficiența și capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor FEG, drept instrument al Uniunii menit să acorde sprijin lucrătorilor disponibilizați;

F.  întrucât cuantumul propus de 345 000 EUR corespunde unui procent de aproximativ 0,2 % din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2018,

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  observă importanța monitorizării și a colectării de date; reamintește importanța unor serii statistice robuste compilate într-o formă corespunzătoare pentru a fi ușor de accesat și de înțeles; salută viitoarea publicare planificată a rapoartelor bianuale în 2019 și solicită o difuzare publică și largă în întreaga Uniune;

3.  reamintește importanța unui site dedicat FEG care ar trebui să fie accesibil tuturor cetățenilor Uniunii și solicită o mai mare vizibilitate; subliniază importanța multilingvismului atunci când se comunică cu publicul larg; salută intenția Comisiei de a traduce elementele noi de pe site-ul FEG în toate limbile oficiale ale Uniunii; solicită un mediu web mai ușor de utilizat și încurajează Comisia să îmbunătățească valoarea conținutului publicațiilor și activităților sale audiovizuale, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG; sugerează ca Comisia să își îmbunătățească comunicarea prin intermediul mijloacelor de comunicare socială și al platformelor alternative;

4.  salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile privind FEG și de gestionare, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC 2014), care permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită; solicită un mai bun schimb de informații despre procesele dintre Comisie și statele membre și dintre statele membre însele; constată că Comisia a facilitat operațiunile financiare ale FEG prin crearea unei interfețe între SFC și sistemul informatic contabil și financiar ABAC; observă că nu mai rămân de făcut decât mici ajustări și adaptări la posibile schimbări, ceea ce limitează, de facto, contribuția FEG la acest tip de cheltuieli;

5.  ia act de intenția Comisiei de a investi 105 000 EUR din bugetul destinat asistenței tehnice pentru a organiza trei reuniuni ale Grupului de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG; recunoaște valoarea organizării unei ședințe suplimentare a Grupului de experți al persoanelor de contact ca parte a pregătirii pentru următorul cadru financiar multianual; ia act, de asemenea, de intenția Comisiei de a investi 120 000 EUR pentru a promova, prin intermediul seminarelor, colaborarea în rețea între statele membre, organismele de punere în aplicare a FEG și partenerii sociali; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a invita Parlamentul, într-un termen rezonabil, la toate reuniunile și seminarele Grupului de experți, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(5);

6.  salută disponibilitatea Comisiei de a invita membri ai Grupului său de lucru pentru FEG să participe la seminarul de relaționare privind FEG, atunci când este posibil; solicită Comisiei să continue să invite Parlamentul la astfel de reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană; salută faptul că partenerii sociali au fost invitați, de asemenea, să participe;

7.  reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG, în vederea diseminării celor mai bune practici; sprijină, prin urmare, cele două seminare de relaționare privind FEG, pe lângă reuniunile Grupului de experți; se așteaptă ca respectivul schimb de informații să contribuie, de asemenea, la o raportare mai bună și mai detaliată privind rata de succes a cererilor în statele membre, în special în legătură cu rata de reintegrare în muncă a beneficiarilor;

8.  subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în cererile privind FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; subliniază că este necesar să se consolideze interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor și reamintește că procesul de comunicare, mecanismele de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

9.  subliniază importanța unui nivel mai înalt de sensibilizare a publicului cu privire la FEG și de vizibilitate a acestuia; reamintește statelor membre solicitante că au rolul de a asigura publicitate cu privire la acțiunile finanțate de FEG față de beneficiarii vizați, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali, mass-media și publicul larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG;

10.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2017)0116.
(5) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2018/000 TA 2018 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2018/845.)

Ultima actualizare: 16 iulie 2019Notă juridică