Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2070(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0166/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0166/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 22
CRE 29/05/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.14
CRE 30/05/2018 - 13.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 211kWORD 75k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής
P8_TA(2018)0230A8-0166/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (2017/2070(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική «Εμπόριο για όλους» (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 (COM(2017)0654),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής, Jean‑Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (EΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο(7),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 16ης Μαρτίου 2017 για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(8),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 4ης Οκτωβρίου 2016, για την έγκριση του κανονισμού (EΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249, SEC(2006)0643),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 16ης Μαΐου 2017, για την αρμοδιότητα της Ένωσης να υπογράψει και να συνάψει τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών στον γεωργικό τομέα στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), ιδίως το άρθρο 4 παράγραφο 1 που απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0166/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική αποτελείται από εμπορικές συμφωνίες και νομοθετικά μέσα που οφείλουν να εξασφαλίζουν τα επιθετικά και αμυντικά εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης, να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα, να εγγυώνται το δικαίωμα νομοθεσίας των κρατών και την ευημερία των πολιτών, να προάγουν τις αξίες της Ένωσης· και λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτείται πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης κατά τρόπο πιο δίκαιο, πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται να εξασφαλίσει συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη του 2017, επιδιώκοντας την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού δίνοντας έμφαση σε εγκάρσια στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως η ισότητα των φύλων, οι νέοι, οι επενδύσεις και το εμπόριο, η βιώσιμη ενέργεια και η κλιματική δράση, η ορθή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η μετανάστευση και η κινητικότητα, προκειμένου να συμβάλλει με το σύνολο των εξωτερικών πολιτικών της, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εμπορικής πολιτικής, στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται να προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία για όλους, όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα της παγκόσμιας διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών του 2005 και στην υπουργική δήλωση της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης το 2006 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων και μέσω των εμπορικών της σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε επανειλημμένα τη σημασία ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης και συνεκτίμησής της σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και στη διεθνή συνεργασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο και η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, και ότι είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο που υποστηρίζει 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ήτοι 67 % περισσότερες από ό,τι στα μέσα της δεκαετίας του 1990·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ο μοναδικός παγκοσμίως διεθνής οργανισμός που ασχολείται με τους παγκόσμιους κανόνες του εμπορίου μεταξύ διαφορετικών οικονομικών περιοχών ή εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φάση εφαρμογής και επιβολής είναι ύψιστης και θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης ζητούν ολοένα και περισσότερο η εμπορική πολιτική της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι τα αγαθά που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ παράγονται υπό αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δασμολογικές μειώσεις που διατίθενται στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών στο 70 % περίπου των εξαγωγών τους στις οποίες δικαιούνται μειώσεων, ενώ οι εταίροι μας τις χρησιμοποιούν στο 90 % περίπου των περιπτώσεων, καθώς και ότι είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως αυτά τα οφέλη για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ περιλαμβάνονται στις κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 30 % των εξαγωγών της Ένωσης και το 90 % της απασχόλησης της ΕΕ και ότι είναι βασικό να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο τους για την εξαγωγή, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο στον τομέα των υπηρεσιών και ότι από το 2000 το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα δεκαπλασιάστηκε το 2016 σε περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια EUR·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται σαφείς και ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται σε δημόσια συζήτηση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική και την εφαρμογή της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική, όπως προτείνεται από τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», είναι μια πολιτική που βασίζεται σε αξίες και έχει σκοπό να προάγει, μεταξύ άλλων, την ορθή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πρακτικές θεμιτού εμπορίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να είναι συνεπής με τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλίζει ρυθμιστική προβλεψιμότητα, διαφάνεια, σταθερότητα και δικαιότερες συνθήκες ανταγωνισμού, έχοντας κατά νου, μεταξύ άλλων, τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Υφιστάμενο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής

1.  υπενθυμίζει ότι το διεθνές περιβάλλον έχει υποστεί βαθιές αλλαγές από την εποχή που δημοσιεύθηκε η στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και ότι υπάρχουν πλέον νέες προκλήσεις στον τομέα του εμπορίου και συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση ορισμένων προστατευτικών εμπορικών πρακτικών που είναι ασύμβατες με τους κανόνες του ΠΟΕ, παγκοσμίως, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του υπέρ ενός ανοικτού, δίκαιου, ισορροπημένου βιώσιμου εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξανόμενη οικονομική σημασία της ασιατικής ηπείρου και τη σταδιακή απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις εμπορικές συναλλαγές, καθώς και την επακόλουθη αβεβαιότητα για το διεθνές εμπόριο, καθώς και τις εσωτερικές επικρίσεις της διεθνούς εμπορικής πολιτικής και τη ζήτηση για θεμιτό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει την εμπορική της πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις αυτές και να επιδείξει μεγαλύτερη και υπεύθυνη ικανότητα αντίδρασης, καθορίζοντας ταυτόχρονα μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική δεδομένων αυτών των αλλαγών στο διεθνές πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι, μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο, ο ρόλος της ΕΕ στην προώθηση ενός εμπορικού θεματολογίου που βασίζεται στις αξίες καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος για τους ευρωπαίους πολίτες·

3.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών, ιδίως των ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της «υπηρεσιοποίησης» του εμπορίου αγαθών (τρόπος 5), της ροής των δεδομένων και του ηλεκτρονικού εμπορίου στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών διεθνών κανόνων που διέπουν τους τομεία αυτούς, προκειμένου να εξασφαλιστούν συγκεκριμένα οφέλη για τους καταναλωτές, καλύτερη πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της ιδωτικότητας· επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μη διαπραγματεύσιμη στις εμπορικές συμφωνίες, πιστεύει ότι τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να προωθηθούν μέσω εμπορικών συμφωνιών και υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το ψηφιακό εμπόριο, όπως εκφράζεται στο ψήφισμά του «Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο»· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει το θεματολόγιο για το ψηφιακό εμπόριο στις εν εξελίξει και μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και στον ΠΟΕ· ζητεί να περιληφθούν κεφάλαια για το ψηφιακό εμπόριο σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται επί τους παρόντος υπό διαπραγμάτευση και υπενθυμίζει τη σημασία της αποτροπής αδικαιολόγητων απαιτήσεων εντοπισμού δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο που λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές·

4.  τονίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει συνέπειες για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τον αντίκτυπο του Brexit στην εμπορική της πολιτική και να διασφαλίσει τη συνέχεια της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και τις σχέσεις με τρίτες χώρες, καθώς και τρόπους επίλυσης των κοινών δεσμεύσεων στον ΠΟΕ·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γνωμοδότηση 2/15 του ΔΕΕ, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, στην οποία αναφέρεται ότι εκτός από το ζήτημα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επίλυσης διαφορών μεταξύ των επενδυτών και των κρατών, η συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποσαφηνίσουν το συντομότερο δυνατό την απόφασή τους για τη διάρθρωση των ΣΕΣ στο μέλλον και να σεβαστούν πλήρως αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της για την έγκριση των διαπραγματευτικών οδηγιών, τις διαπραγματεύσεις, τη νομική βάση των προς υπογραφή και σύναψη προτάσεων και ιδίως την υπογραφή και τη σύναψη από πλευράς Συμβουλίου διεθνών εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στις ήδη συμπεφωνημένες αλλά μη κυρωμένες εμπορικές συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει και να τηρείται πλήρως ενήμερο από την έναρξη όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων, σε εύθετο χρόνο, σε όλα τα στάδια της ανάθεσης εντολής, και της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών· ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα μέσω διοργανικής συμφωνίας στο πλαίσιο της συμφωνίας «Βελτίωση της νομοθεσίας»·

6.  σημειώνει ότι, παρά την απόσυρση των ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις, οι υπόλοιπες 11 χώρες κατάφεραν να επιτύχουν συμφωνία σχετικά με το Σύμφωνο συνεργασίας των δύο πλευρών του Ειρηνικού στις 23 Ιανουαρίου 2018 στο Τόκιο·

Εξέλιξη του προγράμματος εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ένωσης

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν επετεύχθη συμφωνία κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες· τονίζει την πρωταρχική πολιτική και οικονομική σημασία του πολυμερούς συστήματος και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το σύστημα· καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά προτάσεις για επικαιροποιημένους, πολυμερείς κανόνες, λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και να προαγάγει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ στο παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών· εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου· επικροτεί την παράταση της παρέκκλισης του ΠΟΕ όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) έως το 2033· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστές ορισμένες πολυμερείς συμφωνίες και καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει περισσότερη προσοχή στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών κανόνων και συμφωνιών· υπενθυμίζει το προηγούμενο αίτημά του προς την Επιτροπή για ενεργή συμμετοχή στην εκπόνηση του θεματολογίου του ΠΟΕ, ιδίως σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τους αποκλεισμούς από πλευρά ΗΠΑ των νέων διορισμών του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ και τονίζει τη σημασία της σωστής λειτουργίας ενός συστήματος επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους σημαντικότερους εταίρους μας για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και προστατευτικών εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες·

8.  επισημαίνει την παύση των πολυμερών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για την επανέναρξη αμφότερων των διαδικασιών διαπραγματεύσεων και στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων για την TiSA, με βάση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την TiSA·

9.  τονίζει ότι οι διάφορες ΣΕΣ, π.χ. οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά και τον Ισημερινό, οι διατάξεις της ΕΟΖΕΣ στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και διάφορες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με αφρικανικές χώρες, έχουν τεθεί σε ισχύ πλήρως ή προσωρινώς και ότι οι εμπορικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Ιαπωνία έχουν συναφθεί από τη δημοσιοποίηση της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους»· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί αρκετή πολιτική και διοικητική υποστήριξη ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να συμφωνηθούν και αν κυρωθούν εμπορικές συμφωνίες εντός κατάλληλων χρονικών περιθωρίων· υποστηρίζει την εν εξελίξει διαδικασία εκσυγχρονισμού των εμπορικών συμφωνιών με τη Χιλή και το Μεξικό· υπενθυμίζει το αίτημά του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του·

10.  τονίζει ότι το αμοιβαία επωφελείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ θα πρέπει να προωθηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω· ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την προώθηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συνολική συμφωνία επενδύσεων με την Κίνα, ιδίως σε σχέση με την αμοιβαιότητα στη μεταχείριση της πρόσβασης στην αγορά και στην πρόοδο ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη·

11.  επισημαίνει ότι οι συναφθείσες συμφωνίες και οι τρέχουσες και μελλοντικές διμερείς διαπραγματεύσεις της ΕΕ είναι ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω πρόσβασης στην αγορά και άρσης των εμπορικών φραγμών· καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται συνεχώς με τους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι του ρυθμού των διαπραγματεύσεων, ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, ώστε να διασφαλιστούν οι κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, αποτρέποντας τις απειλές κατά του κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ και του περιβάλλοντος, και ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 25, καθώς και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ότι οι ενωσιακές, εθνικές και τοπικές αρχές διατηρούν το πλήρες δικαίωμα να εισάγουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν τυχόν μέτρα σε σχέση με την ανάθεση, οργάνωση, χρηματοδότηση και παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως συνέβη με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρούν και, αν χρειάζεται να επικαιροποιούν τις διαπραγματευτικές εντολές για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ανά πενταετία, προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις περιστάσεις και τις προκλήσεις που έχουν διαμορφωθεί και να συμπεριλάβουν ρήτρες αναθεώρησης στις εμπορικές συμφωνίες για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή και την προσαρμογή τους, για να απηχούν και να προσαρμόζουν τα υφιστάμενα πλαίσια, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και διαφάνεια·

13.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την έναρξη διαπραγματεύσεων στον τομέα των επενδύσεων με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν και καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να αρχίσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις για επενδυτικές συμφωνίες το συντομότερο δυνατό·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία των εσωτερικών και εξωτερικών επενδύσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των ευρωπαίων επενδυτών στο εξωτερικό· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για το νέο πολυμερές σύστημα διευθέτησης επί επενδυτικών αντιθέσεων, το οποίο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επικεντρώνεται στην εξασφάλιση του δικαιώματος νομοθεσίας των κρατών και στη διαφάνεια, να προβλέψει έναν μηχανισμό προσφυγής, αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, έναν κώδικα δεοντολογίας· θεωρεί ότι το νέο αυτό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίσει υποχρεώσεις των επενδυτών, αποτροπή των αβάσιμων προσφυγών, να διατηρήσει το δικαίωμα ρύθμισης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και την αποτροπή της αναστολής των νομοθετικών ρυθμίσεων, τη δικαστική εγγύηση της ισότητας μεταξύ των επενδυτών (με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ), την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· να διερευνήσει την ενδεχόμενη καταχώριση των διαδικαστικών διατάξεων, μεταξύ άλλων, για ανταγωγές όπου οι επενδύσεις υπόκεινται σε απαίτηση, έχουν υποβληθεί κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων, και απαγόρευση της υποβολής παράλληλων αξιώσεων σε διαφορετικές δικαστικούς διαύλους, διευκρινίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχέση με τα εθνικά δικαστήρια·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν επιτέλους σε απεμπλοκή της διαδικασίας αναφορικά με τη Σύμβαση του Μαυρίκιου σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει συνθήκης τώρα που το ΔΕΕ παρείχε διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας, και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της στο θέμα αυτό· ζητεί επίσης η αναθεώρηση του κανονισμού περί κατοχύρωσης κεκτημένων δικαιωμάτων για διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που διατηρούν τα κράτη μέλη να μετατεθεί νωρίτερα από το 2020·

16.  αναμένει μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της στις διασκέψεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με μια δεσμευτική συνθήκη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση των κανόνων περί προέλευσης/καταγωγής που ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους»· τονίζει την περιπλοκότητα των κανόνων καταγωγής και επαναλαμβάνει το αίτημά του για επικαιροποιημένους, εύκολα εφαρμόσιμους και σαφέστερους κανόνες καταγωγής· τονίζει τη δέσμευση που ανελήφθη κατά την 10η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της πανευρωμεσογειακής σύμβασης για τους κανόνες καταγωγής πριν από τα τέλη του 2018· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την πορεία των κανόνων καταγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις των κανόνων καταγωγής μέσω διμερών ΣΕΣ·

18.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα γεωργικά προϊόντα, καθώς και στα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών και των καταναλωτών κατά την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, ενόψει, ιδίως, του σωρευτικού αντίκτυπου όλων των ΣΕΣ στον τομέα· τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ιαπωνία· σημειώνει ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο· υπενθυμίζει τη σημασία της εξεύρεσης της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων και της προώθησης των επιθετικών συμφερόντων της Ένωσης όσον αφορά τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής, προβλέποντας μεταξύ άλλων κατάλληλες μεταβατικές περιόδους και ποσοστώσεις καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εξαίρεση των πιο ευαίσθητων προϊόντων· υπενθυμίζει τη θεμελιώδη σημασία της διασφάλισης υψηλού επιπέδου υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων που ευθυγραμμίζονται με την αρχή της προφύλαξης της ΕΕ, καταπολεμώντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε αυτόν τον τομέα·

Η αρχή της αμοιβαιότητας ως πυλώνας της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και η εξασφάλιση δίκαιων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού

19.  πιστεύει σθεναρά ότι ένας από τους κύριους στόχους της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να είναι η προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· επικροτεί το γεγονός ότι η αρχή της αμοιβαιότητας αναφέρεται στην έκθεση που πραγματεύεται την εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η αμοιβαιότητα πρέπει να αποτελεί πυλώνα της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ασυμμετρίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες όταν αυτό είναι συναφές και προτιμησιακές διατάξεις για τα λιγότερο αναπτυγμένα έθνη· επισημαίνει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διότι θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την διενέργεια ελέγχου στις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την προστασία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης της Ένωσης και των κρατών μελών και θα μπορούσε να επιφέρει μεγαλύτερη αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές με ταυτόχρονη διατήρηση του ανοίγματος στις άμεσες ξένες επενδύσεις·

20.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση δίκαιου, εύλογου και θεμιτού ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· εκφράζει ικανοποίηση για την υιοθέτηση της νέας μεθόδου αντιντάμπινγκ σε περίπτωση στρέβλωσης σε τρίτο κράτος· λαμβάνει υπό σημείωση τη συναφθείσα διοργανική συμφωνία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας· επισημαίνει τη νέα δυνατότητα που προσφέρουν, ιδίως σε σχέση με την επιβολή δασμών πάνω από το περιθώριο ζημίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των νέων εργαλείων, παρεμβαίνοντας αμέσως για να διορθώσει τυχόν δυσλειτουργίες ή καταχρήσεις, αναλογικά και σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο του ΠΟΕ και λοιπές νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης· επικροτεί την προορατική στάση της Επιτροπής κατά την ανάπτυξη μέσων εμπορικής άμυνας το 2016, και ζητεί να επιδειχθεί παρόμοια αποφασιστικότητα και αντιδραστικότητα όταν τα εν λόγω μέσα χρησιμοποιούνται αδικαιολόγητα κατά των εξαγωγών της ΕΕ από ορισμένους από τους εμπορικούς εταίρους μας·

21.  εκφράζει τη λύπη του διότι στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική δεν γίνεται σχεδόν καμία αναφορά στις απαιτούμενες εργασίες συντονισμού με τα τελωνεία· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών· επισημαίνει, επίσης, τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού, εν προκειμένω, καθώς και την ανάγκη για διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον σκοπό αυτόν·

Η χρήση εγκάρσιων αποτελεσματικών εργαλείων για την εφαρμογή μιας εμπορικής πολιτικής προς όφελος όλων

22.  ζητεί η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης·

23.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει άμεσα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση δυσλειτουργίας, παρεμπόδισης ή μη εκπλήρωσης δεσμεύσεων από έναν εταίρο, ιδίως κάνοντας χρήση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, καθώς και τις υφιστάμενες ad hoc διαδικασίες που προβλέπονται για τις διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη στις ΣΕΣ της Ένωσης·

24.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που διατίθενται επί του παρόντος, με σκοπό να βελτιώσει την προετοιμασία των εμπορικών συμφωνιών προς έγκριση από τους συννομοθέτες μας και για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και ζητεί τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντός της Επιτροπής που θα αναφέρεται και στο Κοινοβούλιο, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση της εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής·

25.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν περισσότερη προσοχή, ιδίως μέσω ψηφιακών εργαλείων, στην άρση των διοικητικών εμποδίων και επιβαρύνσεων, την απλούστευση της τεχνολογίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στις προσπάθειές τους να επωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες και τα εμπορικά μέσα·

26.  επισημαίνει το σημαντικό έργο των αντιπροσωπειών της Ένωσης με τις πρεσβείες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, το οποίο επιτρέπει την ταχεία και άμεση δράση για την ορθή εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων, καθώς και τον ταχύ εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων και εμποδίων· φρονεί ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα επωφεληθούν από το εξορθολογισμένο σύστημα που θα βασίζεται σε ενιαίο σύνολο κανόνων και καθοδήγησης προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων και των νέων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν τις ενέργειές τους στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας, στηριζόμενες μεταξύ άλλων στα άλλα ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια·

27.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, ανά τομέα και ανά χώρα, προκειμένου να συμβάλει στην αξιολόγηση της εμπορικής μας πολιτικής και να προβλέψει και να αναπροσαρμόσει τα αποτελέσματά της·

28.  επισημαίνει ότι ορισμένοι τομείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες σε σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνοδευτικές πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική συνιστώσα, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την ελευθέρωση των συναλλαγών· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και να το καταστήσει πιό προορατικό·

29.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να εμβαθύνει τη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς και φόρα, όπως, μεταξύ άλλων, η G20, ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, η ΔΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων και την εφαρμογή και παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβάνοντας τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο·

Ανάλυση από την Επιτροπή της πρώτης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)

30.  επικροτεί τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει αυτή την ετήσια δημοσίευση· επιπλέον, επιμένει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει διεξοδικότερες ολοκληρωμένες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ της Ένωσης, να καλύψει το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και να εξασφαλίσει ότι οι μελέτες περιλαμβάνουν σχετικές και κατάλληλη οικονομετρική και ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, συγκεκριμένες συστάσεις, στο πλαίσιο των στοιχείων που δημοσιεύονται και παρέχοντας πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή των κανόνων — τα μέρη της ΣΕΣ, όπως η οδηγία σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει συνολική και καλύτερη αξιολόγηση της πραγματικής επίπτωσης των συμφωνιών επί τόπου, με σκοπό να καταστεί αποτελεσματική η υποβολή εκθέσεων για την καθοδήγηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη χάραξη και την άσκηση της εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί και να χρησιμοποιηθεί μια κοινή μεθοδολογία για αυτές τις μελέτες·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στις υφιστάμενες διμερείς ΣΕΣ της ΕΕ και σχετικά με την πρακτική τους επίπτωση στην εξασφάλιση πρόσθετης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ για τρίτες χώρες μέσω ΣΕΣ που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης από εταίρους ΣΕΣ της ΕΕ·

32.  επισημαίνει ότι από την έκθεση λείπουν πολλές πληροφορίες και αριθμητικά στοιχεία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί περισσότερο με τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους για την απόκτηση περισσότερων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση όλων των ΣΕΣ, τη συμβολή τους στην εξέλιξη των εμπορικών ροών και των επιπτώσεων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στις ροές των επενδύσεων και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη χρήση των εμπορικών προτιμήσεων στις ΣΕΣ της Ένωσης, ιδίως για το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι εξαγωγείς τις χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι οι εξαγωγείς στις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει το συντομότερο δυνατόν τα αίτια της ανισορροπίας αυτής και να τα αντιμετωπίσει· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τη σχέση μεταξύ των πολύπλοκων κανόνων καταγωγής και την αξιοποίηση των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών από τους οικονομικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεσα δράση για την καλύτερη ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις εμπορικές προτιμήσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες· πιστεύει ότι απαιτείται λεπτομερής πληροφόρηση, μεταξύ άλλων και σε μικροοικονομικό επίπεδο, για τη δέουσα αξιολόγηση της εφαρμογής της ΣΕΣ της ΕΕ·

34.  θεωρεί ότι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων των ΣΕΣ πρέπει να είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο που επιδεικνύει για τη φάση των διαπραγματεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες εφαρμογής με τους ενδιαφερόμενους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ με σκοπό την εξεύρεση λύσεων, και να συστηματοποιήσει τις ανταλλαγές με τους ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα αυτό·

35.  καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει την προσέγγισή της στους τομείς που αναλύει και να παρουσιάσει τις συνέπειες της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών σε τομείς που θεωρούνται ευαίσθητοι·

36.  επικροτεί την ανακοίνωση της δημιουργίας ενός χάρτη πορείας για την εφαρμογή κάθε εμπορικής συμφωνίας και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην κατάρτιση των χαρτών· καλεί την Επιτροπή να ορίσει τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν, καθώς και συγκεκριμένα κριτήρια για μια σαφή αξιολόγηση, κριτήρια όπως η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την άρση των μη δασμολογικών φραγμών, το δείκτη αξιοποίησης των προτιμήσεων και των ποσοστώσεων, ή την κατάσταση όσον αφορά τη συνεργασία σε ρυθμιστικό επίπεδο και την πρόοδο σε σχέση με το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη· αναμένει ότι οι χάρτες πορείας για την εφαρμογή θα διαβιβαστούν στο Κοινοβούλιο παράλληλα με την επίσημη διαβίβαση και ζητεί να ενσωματωθεί η ανασκόπηση της προόδου των χαρτών πορείας στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των ΣΕΣ·

37.  υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ προτού κυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση των εμπορικών κεφαλαίων των συμφωνιών σύνδεσης· πιστεύει ότι η πρακτική αναμονής της συναίνεσης του Κοινοβουλίου πριν από την προσωρινή εφαρμογή πολιτικά σημαντικών συμφωνιών πρέπει να τηρούνται οριζόντια, όπως δεσμεύτηκε και η Επίτροπος Malmström κατά την ακρόαση της στις 29 Σεπτεμβρίου 2014·

Ειδικές διατάξεις της κοινής εμπορικής πολιτικής για τις ΜΜΕ

38.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει όλα τα μέσα για τις ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη καθολική προσέγγιση, καθώς και μια πραγματική στρατηγική διεθνοποίησης και στήριξης των ΜΜΕ στον τομέα των εξαγωγών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την προσέγγιση στα διεθνή φόρα· υποστηρίζει τη συμμετοχή σε αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρωσης για τις ΜΜΕ σε μια προσπάθεια βελτίωσης των ποσοστών χρησιμοποίησης προτιμήσεων στις ΣΕΣ της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας όταν απευθυνόμαστε προς ΜΜΕ από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί μεγαλύτερη νομική και διοικητική υποστήριξη για τις ΜΜΕ που εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εξαγωγών σε ξένες αγορές, όχι μόνο μέσω της επικαιροποίησης των δικτυακών τόπων αλλά και μέσω της εξέτασης της χρήσης νέων εργαλείων, όπως διαδικτυακές τεχνικές συνομιλίες που θα μπορούσαν να παρέχουν βασική και εύκολα προσβάσιμη υποστήριξη· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης να συμμετάσχουν στην παροχή πληροφοριών για τις εξαγωγές στις αντίστοιχες αγορές εξωτερικού, με σκοπό να βοηθήσουν τις ΜΜΕ·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αφιερώσει μέρος της έκθεσής της στην παρουσίαση των συνεπειών της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών στις ΜΜΕ και στην αξιοποίηση των ειδικών διατάξεων για τις ΜΜΕ·

40.  χαιρετίζει την εισαγωγή ειδικών κεφαλαίων που προορίζονται για τις ΜΜΕ στις ΣΕΣ που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στη διαπραγμάτευση και περιλαμβάνει μέτρα ειδικά κεφάλαια και διατάξεις στις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται και στις νομοθετικές της προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις· επισημαίνει ότι η κατανόηση της πολυπλοκότητας των κανόνων προέλευσης/καταγωγής, η επικαιροποίησή τους και η εύκολη και σαφέστερη δυνατότητα εφαρμογή τους έχει μεγάλη σημασία για τις ΜΜΕ και ότι οι ειδικές για τις ΜΜΕ διατάξεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως προς την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προσπαθήσει να παρέχει έναν υπολογιστή κανόνων περί προέλευσης/καταγωγής προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ, ο οποίος θα πρέπει συγκεκριμένα να τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις προτιμήσεις που είναι διαθέσιμες βάσει των ισχυουσών συμφωνιών με σκοπό την αύξηση του ποσοστό χρησιμοποίησης προτιμήσεων·

Η σημασία της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων και της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων

41.  υπενθυμίζει ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί θέμα όπου η Ένωση τηρεί επιθετική γραμμή κατά τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών· επισημαίνει ότι η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ δείχνει ότι ορισμένοι εταίροι δεν τηρούν τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και καλεί την Επιτροπή να λάβει το συντομότερο δυνατό μέτρα για την επιβολή των δεσμεύσεων αυτών·

42.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό ανοίγματος στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στον κόσμο· εκφράζει την ανησυχία για τη μη συμμόρφωση ορισμένων εταίρων με τους κανόνες ΣΕΣ της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, εις βάρος των εταιρειών της ΕΕ, και την πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων ορισμένων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών και να εξετάσει τη θέσπιση μέτρων σύμφωνα με τους κανόνες της ΣΔΣ που απευθύνονται σε τρίτες χώρες που δίνουν προτεραιότητα στις επιχειρήσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να δημοσιεύσει δεδομένα σε επίπεδο επιχειρήσεων σχετικά με τη χρήση των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις στις ΣΕΣ, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τις πολυετείς εξελίξεις και τα στατιστικά στοιχεία, καθώς και να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που έχει εξασφαλίσει η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων·

Η αποτελεσματική εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής συμβάλλει στην προώθηση και υπεράσπιση των αξιών της Ένωσης

44.  τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση των αξιών που προασπίζεται η ΕΕ και που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην επιδίωξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 21, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ισότητα, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί αποφασιστικές και συνεχείς ενέργειες από την Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα παρέχουν κύριους δείκτες αναφοράς βάσει των οποίων πρέπει να μετράται η συμβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στην επίτευξη των συμφωνηθέντων παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), ειδικότερα το ΣΓΠ+, και να συνεχίσει να δημοσιεύει διετείς εκθέσεις· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της με τις δικαιούχους χώρες, την ΕΥΕΔ, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών, τους διεθνείς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη συλλογή πληροφοριών και να αναλυθεί ενδελεχέστερα το προϊόν της παρακολούθησης, ώστε να επιτευχθεί σαφής αξιολόγηση της εφαρμογής όλων των πτυχών του συστήματος· τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του ΣΓΠ εξαρτάται από την ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις διατάξεις της νομοθεσίας σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των διεθνών εργασιακών ή περιβαλλοντικών συμβάσεων·

46.  υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς περιέχουν ρήτρες και κεφάλαια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, η πλήρης εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών της Ένωσης και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε υψηλό επίπεδο· λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση των κεφαλαίων περί αειφόρου ανάπτυξης που περιέχει η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων της ΟΕΑΑ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ακριβή και συγκεκριμένη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των κεφαλαίων αυτών, δεδομένης της αδυναμίας διεξαγωγής της αξιολόγησής τους βάσει καθαρά ποσοτικών δεδομένων· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή διατάξεων της TSD σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα με τη ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ενισχυθεί η επιβολή και παρακολούθηση των κεφαλαίων της TSD, με μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει πρόωρα ολοκληρώσει τη συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί η επιβολή του κεφαλαίου για την αειφόρο ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μιας προσέγγισης που βασίζεται σε κυρώσεις, μεταξύ άλλων επιλογών·

47.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων· επισημαίνει την πιθανή προστιθέμενη αξία μιας πιο διαρθρωμένης και διαφανούς σχέσης με τις εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες στους εμπορικούς εταίρους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν για την καλύτερη κατανόηση των επιταγών σε τοπικό επίπεδο και των τοπικών φιλοδοξιών· θεωρεί ότι οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες είναι ζωτικής σημασίας λόγω της συμβολής τους στις διεργασίες που απαιτούνται για μια καλύτερη παρακολούθηση και εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη·

48.  επικροτεί την αναθεώρηση της στρατηγικής για την ενίσχυση του εμπορίου και υποστηρίζει τον στόχο της ενίσχυσης της ικανότητας των αναπτυσσομένων χωρών να επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης· επισημαίνει επίσης ότι η στρατηγική πρέπει να συμβάλει στην προώθηση του δίκαιου και ηθικού εμπορίου και πρέπει να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την καταπολέμηση της εντεινόμενης παγκόσμιας ανισότητας και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες εταίρους της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διατηρηθεί η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τις εξαγωγές τους και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

49.  επαναβεβαιώνει ότι υποστηρίζει τη συμπερίληψη φιλόδοξων διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες εντός της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης· επικροτεί την ύπαρξη διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού και της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής· υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

50.  εκφράζει ικανοποίηση διότι η ισότητα των φύλων λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής της στρατηγικής· υπενθυμίζει τον στόχο να διασφαλιστεί ότι θα ωφελούνται τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες από τα πλεονεκτήματα των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής Βοήθεια για το Εμπόριο· τονίζει ότι αυτό απαιτεί προορατική προσέγγιση εκ μέρους της Επιτροπής, που θα προωθεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την πτυχή αυτή στις μελλοντικές της ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης·

51.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ θα περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά στην ΕΕ, ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου του φύλου στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

52.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του και της τήρησής του από τους εμπορικούς εταίρους μας· στηρίζει την έναρξη συμμαχίας κατά των βασανιστηρίων σε διεθνές επίπεδο·

53.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων ((ΕΕ) 2017/821), με τον οποίο επιδιώκεται μια πιο υπεύθυνη διαχείριση της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν τις προετοιμασίες τους ενόψει της έναρξης ισχύος του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των συνοδευτικών μέτρων, παρέχοντας στα κράτη μέλη και στους σχετικούς εθνικούς ενδιαφερόμενους την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των ΜΜΕ ενισχύοντας την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζεται από τον κανονισμό·

54.  αναγνωρίζει τη διάδοση των ολοκληρωμένων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στα διεθνή πρότυπα εμπορικών συναλλαγών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναζητηθούν κανόνες και στρατηγικές για την ανάπτυξη της διαφάνειας και λογοδοσίας της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, και τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να υλοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παγκόσμια αλυσίδα αξίας τελεί υπό υπεύθυνη διαχείριση· ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει και να ενισχύσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω ενεργειών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ειδικών κανόνων και πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΚΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να συμπεριληφθεί η ΕΚΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις εν λόγω διατάξεις, στο πλαίσιο της βελτιωμένης ανεξάρτητης παρακολούθησης του κεφαλαίου ΕΑΑ που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές και καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της στην εφαρμογή του·

55.  καλεί την Επιτροπή και όλους τους διεθνείς παράγοντες να συμμορφωθούν προς τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί δέουσας επιμέλειας για υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού στους τομείς της ένδυσης και της υπόδησης·

56.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβάλλουν καθολικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στις περιφερειακές και εντέλει στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης, και ότι γι’ αυτό απαιτούνται δίκαιοι κανόνες παγκόσμιου εμπορίου που ευνοούν την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη δίκαιης ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική με την παροχή πολιτικής και τεχνικής βοήθειας·

57.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύεται να εξαλείψει τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς κάτι τέτοιο πηγάζει από τις αξίες μας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διαβιβάσει πρόταση απαγόρευσης των εισαγωγών αγαθών που παράγονται με παιδική εργασία ή υπό οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας· υπογραμμίζει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της επικύρωσης από τις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμη, της σύμβασης αριθ. 182 ΔΟΕ σχετικά με τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας και της σύμβασης αριθ. 138 σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση·

58.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη σύναψη και την εφαρμογή των ΣΟΕΣ· κρίνει ότι απαιτείται ενδελεχής ανάλυση του αντικτύπου τους στις αφρικανικές οικονομίες και στους επιμέρους κλάδους τους, στις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους και στην προώθηση των ενδοπεριφερειακών συναλλαγών στην Αφρική· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο σε πνεύμα γνήσιας εταιρικής σχέσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμή ζητήματα· υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ είναι ασύμμετρες συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να αποδίδουν ίση σημασία στις αναπτυξιακές και στις εμπορικές πτυχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκαιρη εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εκταμίευσης των πόρων του ΕΤΑ·

59.  χαιρετίζει επίσης την εφαρμογή της ΣΟΕΣ Cariforum-EE· επισημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω ευαισθητοποίηση για να εξασφαλιστεί ότι η Κοινότητα της Καραϊβικής (Caricom) είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας· επικροτεί τη σύσταση της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής αλλά προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο μέλλον οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα προσκαλούνται εγκαίρως·

60.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εργαστεί για την εξεύρεση κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων για την εισαγωγή ενός διαφανούς και λειτουργικού συστήματος επισήμανσης «κοινωνικής και περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας» σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, προωθώντας παράλληλα παρόμοια μέτρα σε διεθνές επίπεδο·

Η διαφάνεια και η πρόσβαση στην πληροφόρηση πρέπει να πλαισιώνουν την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης

61.  λαμβάνει υπό σημείωση τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια και καλεί την Επιτροπή να διεξάγει διαπραγματεύσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και τηρώντας πλήρως τη βέλτιστη πρακτική, όπως καθορίζεται σε λοιπές διαπραγματεύσεις· πιστεύει ότι η επίτευξη της πλήρους διαφάνειας πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν τα έγγραφα σχετικά με τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή των συμφωνιών, χωρίς να υπονομεύουν τη διαπραγματευτική θέση της Ένωσης·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πραγματικά επικοινωνιακή στρατηγική για την εμπορική πολιτική, καθώς και για κάθε εμπορική συμφωνία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαβίβαση των πληροφοριών και να προσαρμοστεί σε κάθε φορέα, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τις συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη να αναπτύξουν δράσεις για την ευαισθητοποίηση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις συμφωνίες που συνάπτονται, διατηρώντας τακτικό διάλογο με τις επαγγελματικές ομοσπονδίες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών·

63.  εκφράζει ικανοποίηση αφενός για τη δημοσίευση από το Συμβούλιο των εντολών διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), τη CETA, και την TiSA με την Ιαπωνία, τη Τυνησία και τη Χιλή και τη Σύμβαση MIC και, αφετέρου, τη δημοσίευση από την Επιτροπή των προτάσεων εντολής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων προς σύναψη συμφωνιών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και προς δημιουργία πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών, σύμφωνα με την πάγια απαίτηση διαφάνειας του Κοινοβουλίου· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν όλες τις εντολές διεξαγωγής διαπραγματεύσεων και την Επιτροπή να δημοσιεύσει όλες τις προτάσεις εντολής για την έναρξη μελλοντικών διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν στις εντολές διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, κατά τη φάση εκπόνησης και έγκρισής τους, τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο·

64.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων, των οικονομικών φορέων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει σχέδιο δράσης και περιγραφή της «ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης» για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα των μελετών επιπτώσεων που διενεργούνται για κάθε εμπορική συμφωνία και να συμπεριλάβει μια τομεακή και μια γεωγραφική ανάλυση· επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να υπάρχει καλύτερη και πιο έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών που περιέχονται στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων μελέτες επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών·

66.  επικροτεί την ανακοίνωση για τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας με σκοπό την παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής· επισημαίνει τη σημασία της ταχείας σύστασης αυτού του νέου οργάνου με διαφανή, δημόσιο και συνεκτικό τρόπο· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει τακτικά τα έγγραφα που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις και τις εργασίες της εν λόγω συμβουλευτικής ομάδας· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ορίσει τις διεργασίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στα ζητήματα που εγείρει η συμβουλευτική ομάδα·

o
o   o

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0439.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 19.
(4) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 21.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0330.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0437.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0488.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0090.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0369.
(10) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(11) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0225.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου