Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0265/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0233

Prijaté texty
PDF 134kWORD 48k
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Sudán, najmä situácia Núry Hosseinovej Hammadovej
P8_TA(2018)0233RC-B8-0265/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. mája 2018 o Sudáne, najmä o situácii Núry Husajnovej Hammádovej (2018/2713(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je od roku 1986 aj Sudánska republika,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je od roku 1990 aj Sudán,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 19. decembra 2016 o manželstvách detí, manželstvách v útlom veku a nútených manželstvách,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1979, a na Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách (DEVAW), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1993,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 z 18. decembra 2007, ktorú predložila EÚ a ktorá bola opätovne potvrdená v rokoch 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016 a v ktorej sa vyzýva na zavedenie moratória na trest smrti,

–  so zreteľom na prvý protokol o právach žien v Afrike pripojený k Africkej charte ľudských práv a práv národov prijatej v roku 1981,

–  so zreteľom na články 16 a 21 Africkej charty o právach a blahobyte dieťaťa, ktorá nadobudla platnosť 29. novembra 1999,

–  so zreteľom na naliehavú žiadosť týkajúcu sa prípadu Núry Husajnovej Hammádovej, ktorú Africký výbor expertov na práva a záujem dieťaťa (ACERWC) 17. mája 2018 zaslal Sudánskej republike,

–  so zreteľom na ústavu Sudánu z roku 2005,

–  so zreteľom na článok 96 (doložka o ľudských právach) Dohody z Cotonou, ktorú sudánska vláda podpísala v roku 2005,

–  so zreteľom na program udržateľného rozvoja do roku 2030,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Núru Husajnovú Hammádovú jej rodina donútila k uzavretiu manželstva s Abdurrahmánom Hammádom v čase, keď bola 16-ročným dieťaťom; keďže Núra vyhlásila, že prvýkrát ju jej manžel znásilnil s pomocou členov svojej rodiny; keďže podľa svedeckej výpovede Núry Husajnovej ju Abdurrahmán znásilnil 2. mája 2017 s pomocou troch mužov, ktorí ju pritom držali; keďže keď sa ju jej manžel nasledujúci deň pokúsil opäť znásilniť, Núra ho v sebaobrane dobodala na smrť; keďže následné lekárske vyšetrenie preukázalo, že aj Núra sa počas potýčky so svojím manželom zranila;

B.  keďže Núru Husajnovú Hammádovú držali vo väzení v Omdurmane do 29. apríla 2018, keď bola uznaná vinnou zo spáchania trestného činu úkladnej vraždy; keďže Núru Husajnovú Hammádovú, ktorá má v súčasnosti 19 rokov, ústredný trestný súd v Omdurmane odsúdil na trest smrti za zabitie muža, k manželstvu s ktorým ju donútil jej otec; keďže pri vynesení rozsudku si rodina muža zvolila ako zodpovedajúci „trest“ pre Husajnovú trest smrti; keďže proti tomuto rozsudku bolo podané odvolanie;

C.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zozbieral informácie o tom, že súd Husajnovej nútené manželstvo, znásilnenie ani ďalšie formy rodovo‑motivovaného násilia páchaného na nej nevzal pri vynášaní rozsudku do úvahy ako poľahčujúce okolnosti; keďže expert OSN na popravy bez riadneho konania vyhlásil, že uloženie trestu smrti v prípade, keď existuje jasný dôkaz o sebaobrane, je svojvoľným zabitím;

D.  keďže Sudán je v rebríčku indexu ľudského rozvoja a indexu OSN týkajúceho sa rodovej nerovnosti na 165. mieste zo 188 krajín; keďže Výbor OSN pre práva dieťaťa (CRC) a Výbor OSN pre ľudské práva vyjadrili vážne obavy v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv žien v Sudáne; keďže právny systém v Sudáne vychádza z islamského práva šaría; keďže dôkazy svedčia o tom, že v prípadoch, keď ženy z politického, kultúrneho a ekonomického hľadiska nie sú rovnocenné s mužmi, sú vystavené rodovo‑motivovanému násiliu, a to bez ohľadu na ich vieru, rasu či národnosť;

E.  keďže v sudánskej ústave je stanovené, že „štát chráni ženy pred nespravodlivosťou a presadzuje rovnosť medzi ženami a mužmi“; keďže osobitná zástupkyňa OSN pre sexuálne násilie počas konfliktu Pramila Pattenová po svojej návšteve Sudánu v dňoch 18. – 25. februára 2018 skonštatovala, že v krajine panuje hlboko zakorenená kultúra popierania sexuálneho násilia; keďže nútené manželstvá, znásilnenia medzi manželmi a rodovo motivované násilie sa v Sudáne považujú za bežný jav a všetky tieto formy násilia sú ospravedlňované odvolávaním sa na tradície, kultúru a náboženstvo; keďže ani do dnešného dňa úrad špeciálneho prokurátora nevyšetril ani jediný prípad sexuálneho násilia počas konfliktov;

F.  keďže mandát Medzinárodného trestného súdu (MTS) na riešenie beztrestnosti v prípade vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy zahŕňa aj zverstvá, ktoré ženy bežne zažívajú a medzi ktoré patrí aj široké spektrum sexuálnych a rodovo‑motivovaných trestných činov; keďže MTS 4. marca 2009 vydal príkaz na zatknutie prezidenta Sudánskej republiky Umara al-Bašíra v súvislosti s obvinením z týchto piatich zločinov proti ľudskosti: vražda, vyhladzovanie, nútený presun, mučenie a znásilnenie;

G.  keďže sa začala celosvetová kampaň s názvom Spravodlivosť pre Núru Husajnovú Hammádovú, ktorej cieľom je zrušenie trestu smrti; keďže v máji 2018 mala petícia s názvom Spravodlivosť pre Núru Husajnovú Hammádovú zozbieraných takmer milión podpisov; keďže zastrašovanie obhajcov predstavuje útok na spravodlivý súdny proces a keďže Núra Husajnová Hammádová potrebuje psychologickú pomoc vzhľadom na skutočnosť, že bola znásilnená;

H.  keďže prípad Núry Husajnovej Hammádovej upriamil pozornosť medzinárodného spoločenstva na práva žien a poukázal na problematiku nútených manželstiev a znásilňovania medzi manželmi v Sudáne, kde je zákonný vek na uzavretie manželstva stanovený len na 10 rokov; keďže znásilnenie medzi manželmi uznali sudánske právne predpisy len v roku 2015; keďže súdne orgány ho však odmietajú uznať ako trestný čin;

I.  keďže aktivisti za práva žien a detí vyvíjajú čoraz viac kampaní proti núteným manželstvám dievčat a manželstvám maloletých dievčat, ktoré sú v Sudáne rozšíreným javom; keďže prevencia všetkých foriem násilia páchaného na a ženách a dievčatách vrátane manželstiev v útlom veku a nútených manželstiev a reakcia na tieto javy sú jedným z cieľov akčného plánu Európskej únie pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020;

J.  keďže tak organizácia Human Rights Watch (HRW), ako aj nezávislý expert OSN na Sudán vo svojej svetovej správe za rok 2017 uviedli, že sudánske bezpečnostné sily používajú sexuálne násilie, zastrašovanie a iné formy zneužívania na umlčanie obhajkýň ľudských práv v celej krajine; keďže Národná spravodajská a bezpečnostná služba (NISS) právnemu zástupcovi Núry Husajnovej Hammádovej v rámci silnejúcej kampane zastrašovania zabránila v tom, aby usporiadal tlačovú konferenciu; keďže Náhid Džabralláhová, riaditeľka mimovládnej organizácie SEEMA, ktorá pracuje s obeťami rodovo motivovaného násilia v hlavnom meste Sudánu Chartúme, bola niekoľkokrát uväznená za vedenie kampaní na podporu Núry Husajnovej Hammádovej, pretože Sudán obmedzuje slobodu prejavu;

K.  keďže Sudán je jednou zo siedmich krajín, ktoré ešte stále nie sú zmluvnou stranou Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW);

L.  keďže EÚ v Sudáne v súčasnosti financuje projekty v hodnote 275 miliónov EUR, najmä prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF), európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) a nástroja na podporu stability a mieru (IcSP); keďže Sudán neratifikoval revidovanú verziu dohody z Cotonou;

M.  keďže ženy v Sudáne sú diskriminované, svojvoľne zatýkané a vystavované ponižujúcim trestom; keďže podľa nezávislého experta OSN na Sudán tzv. zločiny proti verejnej morálke, ako sú tresty pre ženy, ktoré sú údajne „neslušne“ oblečené, a ponižujúce telesné tresty porušujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv; keďže články 151, 152, 154 a 156 sudánskeho trestného zákona posilňujú obmedzenia stanovené pre ženy a týkajúce sa spôsobu, akým sa obliekajú a správajú na verejnosti; keďže porušenie týchto zákonov sa trestá uložením pokuty a v niektorých prípadoch dokonca aj bičovaním;

N.  keďže EÚ poskytuje Sudánu podporu vo forme kombinácie rozvojovej a humanitárnej pomoci, ale takisto podporuje mimoriadne kontroverzné operácie krajiny týkajúce sa kontroly hraníc a boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, a to o. i. prostredníctvom tzv. projektu ROCK;

1.  vyjadruje poľutovanie nad rozsudkom smrti pre Núru Husajnovú Hammádovú a odsudzuje ho; vyzýva sudánske orgány, aby trest smrti zmiernili a plne zohľadnili skutočnosť, že pani Husajnová konala v sebaobrane, keď sa snažila ubrániť mužovi a jeho pomocníkom pred pokusom znásilniť ju;

2.  vyzýva sudánske orgány, aby dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné normy v oblasti ľudských práv vrátane protokolu o právach žien v Afrike pripojeného k Africkej charte ľudských práv a práv národov, ako aj protokolu Súdneho dvora Africkej únie, ktoré boli prijaté 11. júla 2003; pripomína, že podľa medzinárodných noriem je uloženie trestu smrti v prípade existencie jednoznačných dôkazov o sebaobrane svojvoľným zabitím, a to najmä v prípadoch, keď sú z vraždy obvinené ženy, ktoré konali v sebaobrane;

3.  pripomína sudánskym orgánom ich povinnosť zaručiť dodržiavanie základných práv vrátane práva na spravodlivý súdny proces; trvá na tom, že sa musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby súdne konanie Núry Husajnovej Hammádovej skutočne spĺňalo najvyššie normy nestrannosti a riadneho procesu;

4.  opakovane zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa kľúčové sudánske zákony vrátane zákona o národnej bezpečnosti z roku 2010 a zákonov týkajúcich sa médií a občianskej spoločnosti preskúmali a reformovali tak, aby boli v súlade s medzinárodnými normami, ktoré presadzujú slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a slobodu združovania; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rozsiahle právomoci zatýkať a zadržiavať, ktoré boli udelené NISS, ktorá svojvoľne zatýka a zadržiava osoby, ktoré sú v mnohých prípadoch vystavené mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu, pričom príslušníci NISS požívajú imunitu voči trestnému stíhaniu;

5.  konštatuje, že kým sa tento prípad rieši v rámci súdneho procesu, sudánske orgány sú povinné preukázať, že netolerujú znásilňovanie ani rodovo‑motivované násilie, a teda sú povinné zachrániť život mladej ženy, ktorej existencia už bola zničená z dôvodov mimo jej kontroly; vyzýva sudánske orgány, aby zabezpečili, aby boli všetky prípady rodovo motivovaného a sexuálneho násilia vrátane znásilnenia medzi manželmi a domáceho násilia trestne stíhané a aby ich páchatelia niesli za tieto činy zodpovednosť; naliehavo vyzýva na sudánske orgány, aby riešili problém manželstiev detí a nútených manželstiev a znásilňovania medzi manželmi;

6.  naliehavo žiada sudánske orgány, aby okamžite, nezávisle a nestranne vyšetrili obvinenia vznesené proti sudánskym bezpečnostným silám v súvislosti s použitím násilia na ženách, ich zastrašovaním a inými formami zneužívania žien;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že NISS zakázala tlačovú konferenciu, ktorú usporiadal tím obhajcov Núry Husajnovej Hammádovej po tom, ako bola odsúdená; dôrazne odsudzuje prenasledovanie aktivistov za ľudské práva a právnikov v súvislosti s prípadom Núry Husajnovej Hammádovej;

8.  naliehavo vyzýva sudánske orgány, aby zaistili plnú ochranu fyzickej a psychickej integrity Núry Husajnovej Hammádovej počas jej väznenia, ako aj fyzickú a psychickú integritu jej právnych zástupcov a rodiny;

9.  opätovne pripomína svoju pevnú pozíciu proti uplatňovaniu trestu smrti vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností; domnieva sa, že trest smrti znevažuje ľudskú dôstojnosť a je formou krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania; vyzýva sudánske orgány, aby dodržiavali moratórium OSN na trest smrti; vyzýva Sudán, aby ratifikoval Dohovor proti mučeniu (CAT) a dohovor CEDAW;

10.  upozorňuje sudánske orgány, že lepšia ochrana ľudských práv žien a kriminalizácia znásilnenia medzi manželmi by mohli pomôcť zachrániť mnoho životov a zabrániť prípadom, ako je prípad Núry Husajnovej Hammádovej;

11.  dôrazne odsudzuje manželstvá v útlom veku a nútené manželstvá, ako aj násilie páchané na ženách a dievčatách v Sudáne i v iných krajinách; poukazuje na to, že existujúce odvolanie proti trestu pani Husajnovej, ktoré sa obmedzuje na formálne a právne aspekty odsúdenia bez zohľadnenia skutkových okolností, nie je podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý Sudán ratifikoval, dostatočné; naliehavo vyzýva orgány, aby vykonali odporúčania Výboru pre práva dieťaťa týkajúce sa zmeny zákona o osobnom postavení a zvýšili zákonom stanovený minimálny vek na uzavretie manželstva;

12.  dôrazne žiada, aby EÚ a jej členské štáty zabezpečili, aby vykonávanie projektov so sudánskymi orgánmi dodržiavalo zásadu „neublížiť/nespôsobiť škodu“, čím by sa vylúčila spolupráca so subjektmi zodpovednými za porušovanie ľudských práv;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, prezidentovi Sudánu, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie