Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2064(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2018

Predkladané texty :

A8-0155/2018

Rozpravy :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0235

Prijaté texty
PDF 187kWORD 56k
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. mája 2018 o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (2017/2064(INL))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 91 ods. 1 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ(2),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151(3), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009(4), nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008(5) a nariadením Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 39(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe(7),

–  so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) z novembra 2017 s názvom Neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov: opatrenia na predchádzanie neoprávnenému zasahovaniu(8) a na jeho sprievodné hodnotenie európskej pridanej hodnoty s názvom Manipulácia s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách v EÚ(9),

–  so zreteľom na záverečnú správu Združenia európskych orgánov pre registráciu vozidiel a vodičov s názvom Registrácia najazdených kilometrov vozidiel(10),

–  so zreteľom na dokument Komisie s názvom „Štúdia spotrebiteľského trhu o fungovaní trhu s ojazdenými vozidlami z pohľadu spotrebiteľa“,

–  so zreteľom na písomné vyhlásenie č. 0030/2016 z 11. apríla 2016 o boji proti podvodom s počtom najazdených kilometrov na trhu ojazdených automobilov,

–  so zreteľom na články 46 a 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0155/2018),

Súčasná situácia

A.  keďže neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov, a to neoprávnený postup zámernej a nepovolenej úpravy skutočného počtu najazdených kilometrov vozidla je závažným problémom, rozšíreným v Únii, a to najmä v kontexte cezhraničného obchodu, a poškodzuje tretie krajiny, ktoré dovážajú ojazdené vozidlá z Únie;

B.  keďže hospodársky zisk z neoprávneného zasahovania do počítadla kilometrov môže byť pozoruhodný vzhľadom na nízke ceny potrebného vybavenia a umelého zvýšenia hodnoty ojazdených vozidiel; keďže štúdie odhadujú podiel neoprávnene manipulovaných vozidiel v rozmedzí 5 až 12 % vnútroštátneho predaja ojazdených vozidiel a 30 až 50 % cezhraničných predajov, ktoré sa nahromadili na celkovú hospodársku škodu v Únii vo výške 5,6 až 9,6 miliárd EUR;

C.  keďže počet najazdených kilometrov je jedným z najdôležitejších parametrov, na základe ktorého môže kupujúci ohodnotiť technický stav vozidla, a keďže údaje o najazdených kilometroch majú významný vplyv na trhovú hodnotu vozidla;

D.  keďže údaje počítadla kilometrov sa zaznamenávajú a ukazujú elektronicky, pričom vonkajší prístup na účely znovunastavenia je jednoduchý, keďže úroveň ochrany počítadiel kilometrov je nižšia než pre iné komponenty vozidla;

E.  keďže neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov poškodzuje spotrebiteľov, predajcov ojazdených áut, poisťovateľov a lízingové spoločnosti a zároveň finančne zvýhodňuje páchateľov týchto podvodov, takže sa musia nájsť technické riešenia, ktoré neprofesionálom neoprávnené zasahovanie do počítadiel kilometrov sťažia;

F.  keďže zvýšené opotrebovanie áut s počítadlami kilometrov, do ktorých sa neoprávnene zasiahlo, má negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky; keďže kupujúci takýchto áut môžu byť vystavení vyšším nákladom na údržbu a opravy, než očakávali, pretože autá nie sú kontrolované na základe skutočne najazdených kilometrov;

G.  keďže autá s počítadlami kilometrov, do ktorých sa neoprávnene zasiahlo, môžu vykazovať vyššiu spotrebu a vyššie emisie znečisťujúcich látok, než sa očakávalo, čím porušujú požiadavky na životnosť v rámci právnych predpisov o typovom schvaľovaní;

H.  keďže trh s ojazdenými autami v Únii, ktorý je dva až trikrát väčší než trh s novými vozidlami, má podľa hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov Komisie z roku 2014(11) najnižšiu úroveň dôvery spotrebiteľov spomedzi trhov s tovarom a neoprávnené zasahovanie do počítadla kilometrov výrazne prispieva k strate dôvery spotrebiteľov v predajcov ojazdených áut, a tak narúša fungovanie vnútorného trhu a spravodlivú hospodársku súťaž;

I.  keďže spotrebitelia nie sú dostatočne informovaní o možnostiach predchádzania manipulácii s počítadlami najazdených kilometrov v ojazdených vozidlách a o existujúcich postupoch sledovania počtu najazdených kilometrov a predchádzania podvodom v tejto oblasti a o spôsoboch, ako získať prístup k týmto postupom;

J.  keďže mnohé členské štáty stále neposkytujú spotrebiteľom potrebné nástroje, ktoré by im umožnili overiť históriu ojazdeného vozidla;

K.  keďže podvody spojené s počtom najazdených kilometrov majú neúmerný dosah na sociálne skupiny a geografické oblasti s nižším príjmom, takže spotrebitelia v členských štátoch, ktoré pristúpili k Únii v alebo po roku 2004, a v krajinách v bezprostrednom susedstve Únie (najmä krajiny západného Balkánu, do ktorých sa dovážajú ojazdené automobily z Únie bez cla alebo len so zanedbateľným clom) sú vystavení vyššiemu riziku nákupu automobilu s upraveným počítadlom kilometrov, a teda sú uvedenými nekalými praktikami poškodení častejšie;

L.  keďže pri absencii spoločného, integrovaného systému výmeny informácií medzi členskými štátmi existuje zvýšené riziko, že k legalizácii upravených údajov o počte najazdených kilometrov dôjde ešte pred jeho prvotným overením v krajine, v ktorej bude vozidlo nakoniec zaregistrované a v ktorej už existujú opatrenia na registráciu vozidla a overenie jeho počtu najazdených kilometrov;

M.  keďže odstraňovanie podvodov spojených s počítadlami kilometrov prostredníctvom rýchleho zavedenia jednotných pravidiel na predchádzanie manipulácii zásadným spôsobom zvýši bezpečnosť a istotu pri cezhraničnom nákupe vozidiel, čím sa zníži rozsah nekalých praktík a tiež povedie k významným prínosom pre milióny spotrebiteľov v Únii;

Existujúce opatrenia, ktoré riešia podvody spojené s počítadlom kilometrov

N.  keďže niektoré členské štáty už zaviedli nástroje na minimalizáciu manipulácie s počítadlom kilometrov, ako nap. Car-Pass v Belgicku a Nationale AutoPas (NAP) v Holandsku; keďže obidva tieto členské štáty využívajú databázu zhromažďujúcu údaje počítadla kilometrov pri každej údržbe, servise, oprave, alebo periodickej prehliadke vozidiel bez zhromažďovania osobných údajov, a v krátkom časovo úseku takmer odstránili podvody spojené s počítadlom kilometrov na svojich územiach;

O.  keďže belgický systém funguje na právnom základe neziskovej organizácie a systém v Holandsku riadi vládna agentúra; keďže obidva systémy pracujú s primeranými nákladmi a ich úspech je spojený a podporovaný osvetovými a informačnými kampaňami, ako aj pevným právnym rámcom, ktorým sa stanovujú jasné pravidlá a odrádzajúce sankcie;

P.  keďže výrazne vyšší počet zmanipulovaných vozidiel v krajinách, ktoré nemajú prístup do týchto databáz, dokazuje, že cezhraničná výmena údajov a spolupráca medzi členskými štátmi majú zásadný význam pre ich úspech;

Q.  keďže Európsky informačný systém o vozidlách a vodičských preukazoch (ďalej len “Eucaris“), už poskytuje infraštruktúru a organizáciu výmen harmonizovaných údajov týkajúcich sa dopravy medzi orgánmi členských štátov a využívajú ho všetky členské štáty na plnenie povinnosti vyplývajúcej zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ(12), pričom k jeho funkciám už patrí zaznamenávanie najazdených kilometrov;

R.  keďže existujú aj technické riešenia týkajúce sa hardvéru a softvéru, ktoré by výrobcovia mohli zahrnúť do vozidiel, a tým zabránili manipulácii s počítadlom kilometrov od začiatku, keďže hardvérové bezpečnostné moduly (ďalej len „HSM“ - Hardware Security Modules) a bezpečné hardvérové rozšírenia (ďalej len „SHE“ - Secure Hardware Extensions) sú už používané na ochranu elektronických riadiacich jednotiek (ECU) vo vozidlách proti neoprávnenému prístupu, manipulácii alebo krádežiam vozidiel a príslušné náklady na vozidlo sa odhadujú na jedno euro;

S.  keďže nariadenie (EÚ) 2017/1151 ukladá výrobcom na získanie typového schválenia vozidla, aby uplatňovali systematické stratégie ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné prvky proti zápisu s cieľom zamedziť preprogramovaniu počítadiel kilometrov, pričom treba zohľadniť aj charakteristiky výmeny údajov na diaľku; keďže toto nariadenie vyžaduje iba informácie a vysvetlenia od výrobcu a nestanovuje žiadne kontroly, či je počítadlo kilometrov voči neoprávneným zásahom odolné, hoci existujú overené a medzinárodne uznávané postupy, ako sú spoločné kritériá pre hodnotenie bezpečnosti informačných technológií; keďže medzinárodne uznávané postupy, ako sú spoločné kritériá (ISO/IEC 15408), môžu pomôcť chrániť pred neoprávneným zásahom;

Právne predpisy a nedostatky

T.  keďže manipulácia s počítadlom kilometrov je zakázaná v 26 členských štátoch, ale len desať členských štátov má dodatočné opatrenia na preverenie počtu najazdených kilometrov pre zákazníkov a len šesť štátov považuje manipuláciu s počítadlom kilometrov za trestný čin(13); keďže hardvér a softvér používaný na neoprávnené zásahy do počítadiel kilometrov je v Únii voľne dostupný a ich použitie sa nepovažuje za trestný čin a keďže ďalšie členské štáty sa chystajú činnosti spojené s neoprávnenou manipuláciou s počítadlami kilometrov klasifikovať ako trestný čin;

U.  keďže podvody spojené s počítadlom kilometrov predstavujú hrozbu pre technický stav vozidla, čo je tiež uvedené v smernici 2014/45/EÚ, ktorá žiada členské štáty, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za takúto manipuláciu; keďže Komisia by mala ďalej preskúmať uskutočniteľnosť prepojenia národných platforiem s cieľom umožniť cezhraničnú výmenu informácií o kontrole technického stavu, ktoré zahŕňajú údaje o kilometroch;

V.  keďže smernica 2014/45/EÚ obsahuje povinnosť zaznamenávať najazdené kilometre počas pravidelnej technickej kontroly a dať tieto záznamy k dispozícii pre následné pravidelné technické kontroly, ale týka sa len záznamov najazdených kilometrov počas kontroly technického stavu počnúc prvou kontrolou technického stavu; keďže prvá pravidelná kontrola môže nastať až štyri roky od prvej evidencie vozidla čím je ponechaný dostatok času na manipuláciu s počítadlom kilometrov pred uskutočnením prvej kontroly, ako aj medzi kontrolami, a mohli by to dokonca viesť k úradnému záznamu nesprávnych údajov o najazdených kilometroch;

W.  keďže sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES(14), ani nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 o typovom schválení a ani predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „nariadenie EHK OSN č. 39“) netýkajú podvodov spojených s počtom kilometrov ani počítadiel zabezpečených proti neoprávnenému zasahovaniu; keďže nariadenie (ES) č. 661/2009 odkazuje na nariadenie EHK OSN č. 39, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie rýchlomerného zariadenia, ale nestanovuje požiadavky týkajúce sa počítadiel kilometrov alebo jeho podstatných vlastností;

Budúci vývoj automobilového priemyslu

X.  keďže automobilový priemysel dosiahol veľký pokrok vo vývoji a výrobe vozidiel, ktoré sú prepojené, používajú inteligentný dopravný systém a komunikujú so svojím prostredím, takže väčšina automobilov, ktoré vstupujú na trh je už schopná prepojenia, čo postupne povedie k tomu, že na cestách v Únii sa bude pohybovať prepojený vozový park;

Y.  keďže podľa rôznych prieskumov priemerný vek áut na cestách v Únii je 7 až 11 rokov a neustále rastie, zatiaľ čo v členských štátoch, ktoré pristúpili k Únii po roku 2004, je priemerný vek vozidiel omnoho vyšší, čo vytvára vozový park, ktorý pozostáva z novších, vysoko prepojených automobilov a súčasne starších vozidiel bez akýchkoľvek možností prepojenia;

Z.  keďže moderné vozidlá už pravidelne posielajú súbory údajov výrobcom vrátane skutočne najazdených kilometrov a celkového prevádzkového času, ktoré poskytujú kľúčové údaje na overenie hodnovernosti záznamu najazdených kilometrov;

AA.  keďže technológia blockchain by mohla byť riešením pre budúce uchovávanie údajov počítadla kilometrov;

AB.  keďže CarTrustChain je úspešný projekt ako používať technológiu blockchainu s cieľom odstrániť podvody spojené s počítadlom kilometrov, ktorý bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja;

1.  žiada Komisiu, aby na základe článku 91 ods. 1 a článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) predložila v lehote dvanástich mesiacov od prijatia tohto uznesenia Európskym parlamentom legislatívny rámec, ktorý bude v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto uznesení a v jeho prílohe a bude vyžadovať, aby členské štáty vytvorili právne, technické a prevádzkové prekážky, ktoré znemožnia manipuláciu s počítadlom kilometrov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala povinné požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/1151;

2.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rovnaké právne a technické prekážky sa budú uplatňovať aj na dovoz z tretích krajín;

3.  víta technické riešenia ako HSM a SHE, ktoré sa už vo veľkom rozsahu používajú na ochranu citlivých údajov vo vozidlách, a zdôrazňuje, že údaje z počítadla kilometrov by mali mať rovnakú úroveň ochrany, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii s počítadlami kilometrov;

4.  vyzýva Komisiu, aby posilnila typové schvaľovanie bezpečnostných zariadení vo vozidlách, najmä pre technické opatrenia proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov, ale aj vzhľadom na zvyšujúci sa počet prepojených áut;

5.  víta skutočnosť, že Komisia zahrnula požiadavky v oblasti technologickej bezpečnosti týkajúce sa počítadiel kilometrov do nariadenia (EÚ) 2017/1151; poukazuje však na to, že neexistujú žiadne ustanovenia o tom, ako monitorovať tieto požiadavky, a preto vyzýva Komisiu, aby stanovila jednoznačné kritériá pre účinné kontroly bezpečnosti počítadiel najazdených kilometrov, upravila tieto požiadavky v čo možno najkratšom možnom čase a aby informovala Európsky parlament o účinnosti uvedeného nariadenia;

6.  poznamenáva, že vnútroštátne riešenia používajúce databázy častých záznamov údajov počítadla kilometrov pochádzajúcich z pravidelných kontrol technického stavu, návštev opravovní a iných prehliadok vozidiel zaznamenali v boji proti neoprávnenej manipulácii s počítadlami kilometrov v príslušných členských štátoch veľký úspech, a preto navrhuje, aby tie členské štáty, ktoré doteraz zodpovedajúce kroky neuskutočnili, stanovili čo najskôr primerané riešenia;

7.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky členské štáty by mali mať k dispozícii vnútroštátne registre a mali by sa zapájať do cezhraničnej výmeny údajov z registrov, pretože je to jediný spôsob, akým možno v Únii účinne riešiť podvody spojené s počtom najazdených kilometrov; preto vyzýva Komisiu, aby navrhla právny rámec pre členské štáty, na zriadenie porovnateľných a vzájomne kompatibilných vnútroštátnych mechanizmov zhromažďovania údajov na základe existujúcich osvedčených postupov, ktoré budú poskytovať pravidelné a spoľahlivé súbory údajov o najazdených kilometrov, a to od prvej registrácie vozidla, a umožnia medzinárodnú výmenu;

8.  zdôrazňuje, že by mal byť možný cezhraničný prístup k uvedeným informáciám o údajoch z počítadla kilometrov a že ľahký prístup kupujúceho ojazdeného vozidla k týmto informáciám by významne prispel k ochrane spotrebiteľa; zdôrazňuje fakt, že kupujúci ojazdeného vozidla by mal byť schopný overiť presnosť údajov počítadla kilometrov bez ohľadu na členský štát, v ktorom bolo predtým registrované; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívnym spôsobom informovali spotrebiteľov a zainteresované strany o existujúcich opatreniach proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov a o spôsobom, ako podvody odhaľovať a predchádzať neoprávnenej manipulácii s počítadlom kilometrov;

9.  zdôrazňuje, že Eucaris ponúka existujúcu infraštruktúru na nákladovo efektívnu výmenu údajov z počítadla kilometrov v celej Únii na základe riešenia založeného na databáze; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2017 využilo platformu Eucaris na výmenu informácií o údajoch z počítadla kilometrov len Belgicko, Holandsko a Slovensko, a preto nabáda členské štáty, aby sa podieľali na využívaní príležitostí vytvorených v rámci tohto systému;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila povinné zapojenie sa do systému Eucaris a zaviedla ho ako platformu informácií o vozidlách, a tým uľahčila overovanie najazdených kilometrov v Únii s cieľom obmedziť možnosti na manipuláciu s počítadlom kilometrov;

11.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že elektronický register stanovený v smernici 2014/45/EÚ ešte nebol zriadený a že sankcie členských štátov nie sú dostatočne odrádzajúce, v dôsledku čoho neboli splnené ciele výmeny údajov;

12.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje zaregistrovať povinné údaje z počítača kilometrov z pravidelných technických kontroly, každej vykonanej prehliadky, úkonu údržby a opravy a z iných návštev opravovní, začínajúc od prvej registrácie vozidla;

13.  zdôrazňuje, že riešenie prostredníctvom technológie blockchain by mohlo byť nákladovo efektívnejšie, a vyzýva Komisiu, aby uskutočnila analýzu tohto riešenia do dvanástich mesiacov po prijatí tohto uznesenia Európskym parlamentom, vrátane bezpečnosti, transparentnosti a ochrany údajov; zdôrazňuje, že až do účinného využívania tejto technológie by sa mali bezodkladne zrealizovať ľahko používateľné a rýchlo vykonateľné riešenia, najmä databázy;

14.  zdôrazňuje, že širšie uplatňovanie moderných šifrovacích technológií, ako sú riešenia založené na HSM a SHE, by mohli poskytovať dodatočnú ochranu proti manipulácii s počítadlom kilometrov, pričom sa počítadla kilometrov ochránia pred nepovoleným prístupom prostredníctvom zabezpečených čipov;

15.  zdôrazňuje, že vozidlá sú v čoraz väčšej miere schopné prepojenia a tento trend bude pokračovať, a tým umožňovať automaticky prenášať údaje z počítadla kilometrov do databázy alebo siete technológie blockchainu; víta snahy automobilového priemyslu vypracovať rôzne technické ochranné opatrenia proti neoprávneným zásahom do počítadiel kilometrov vrátane šifrovania údajov, ochrany údajov a bezpečnosti, ale tiež vyzýva výrobcov, aby zlepšili účinnosť svojich technických riešení;

16.  zdôrazňuje, že všetky opatrenia zahŕňajúce prenos a uchovávanie údajov by mali byť v súlade s európskym acquis v oblasti ochrany údajov, mali by sa používať výhradne na predchádzanie manipulácie s počítadlom kilometrov a s najvyššou úrovňou kybernetickej ochrany;

17.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili alebo zmenili právne predpisy týkajúce sa manipulácie s počítadlom kilometrov, aby bola klasifikovaná ako trestný čin – vrátane poskytovanie hardvéru, softvéru a súvisiacich služieb potrebných na neoprávnenú manipuláciu – keďže neoprávnené zásahy vedú k nesprávnym posúdeniam technickej kontroly vozidiel, a teda majú negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatok ľudských a finančných zdrojov na účinné, nediskriminačné a primerané presadzovanie takýchto právnych predpisov;

18.  domnieva sa, že za podvod spojený s počtom najazdených kilometrov vozidla by mala byť považovaná výmena jedného počítadla kilometrov za iný s nižším počtom najazdených kilometrov, ak je jej cieľom zatajiť skutočný počet najazdených kilometrov, a tým dosiahnuť zisk;

19.  žiada Komisiu, aby vychádzajúc z odporúčaní uvedených v prílohe predložila na základe článku 91 ods. 1 a článku 114 ZFEÚ návrh aktu o opatreniach na boj proti manipulácii s počítadlom kilometrov;

o
o   o

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania Komisii a Rade.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134).
(3) Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).
(5) Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).
(6) Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 39 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska rýchlomerného zariadenia vrátane jeho montáže (Ú. v. ES L 120, 13.5.2010, s. 40).
(7) Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 5.11.2011, s. 1).
(13) Pozri Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net, 2015), Cezhraničné kúpy vozidla: na čo si dať pozor, keď sa jednáte o cene, s. 236.
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA K UZNESENIU

ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Podpora technických riešení a typového schválenia

S cieľom sťažiť manipuláciu údajov z počítadla kilometrov by sa mala stanoviť vyššia úroveň bezpečnosti pre údaje počítadla kilometrov vo vozidlách. Dosiahne sa to tým, že do návrhu sa zahrnie:

—  monitorovanie vykonávania článku 5 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1151 a čo najrýchlejšie predloženie správy s výsledkami Európskemu parlamentu;

—  stanovenie jasných požiadaviek na zabezpečenie údaje z počítadla kilometrov pred manipuláciou vrátane – ak sú hodnotené kladne – kryptografickej ochrany pred manipulácie, systémov rozoznávania manipulácie, samostatného zisťovania a zaznamenávania počtu najazdených kilometrov a bezpečnosti hardvéru;

—  zavedenie skúšobnej metódy, alebo uplatniť spoločné kritériá pre hodnotenie bezpečnosti informačnej technológie na preventívne riešenia podľa nariadenia (EÚ) 2017/1151, pokiaľ ide o podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov;

Databázové systémy

Databázy s počítadla kilometrov výrazne znižujú počet zmanipulovaných vozidiel. Je dôležité uplatniť riešenie na úrovni Únie, keďže jednotlivé vnútroštátne iniciatívy nemôžu zabrániť podvodom spojeným s počítadlom kilometrov v cezhraničnom obchodovaní s ojazdenými motorovými vozidlami. Návrh by mal preto stanoviť tieto opatrenia:

—  záznamy povinných údajov počítadla kilometrov stanovené v smernici 2014/45/EÚ by mali byť k dispozícii aj pre zákazníkov na cezhraničnú výmenu informácií a na požiadanie;

—  vytvorenie právneho rámca na zriadenie porovnateľných databáz so záznamami najazdených kilometrov v členských štátoch, aby sa zabezpečila medzinárodná výmena informácií a prístup k informáciám, a to na základe existujúcich osvedčených postupov, ktoré poskytujú časté a spoľahlivé zaznamenávanie údajov o najazdených kilometroch;

—  existujúce databázy údajov z počítadla kilometrov na úrovni členských štátov by mali byť prepojené, zlučiteľné a interoperabilné a mali by umožniť medzinárodnú výmenu údajov, pričom na nákladovo efektívne a včasné vykonávanie by sa mala používať existujúca infraštruktúra, ako napríklad Eucaris;

—  mali by sa dodržiavať pravidlá ochrany údajov a v prípade potreby by mali byť upravené takým spôsobom, aby umožňovali uchovávanie a výmenu príslušných údajov a ochranu súkromia zároveň by mali účinne predchádzať podvodnému využitiu zozbieraných údajov;

—  kupujúcim použitých vozidiel by sa mali poskytnúť prostriedky, ktoré im ešte pred ich zakúpením umožnia overiť presnosť údajov z počítadiel najazdených kilometrov motorového vozidla na základe zaznamenaných údajov o kilometroch z daného vozidla bez ohľadu na členský štát, v ktorom bolo predtým registrované;

Blockchain a prepojiteľnosť ako možné a doplnkové dlhodobé riešenia

Vozidlá sú čoraz viac prepojené a podiel prepojených vozidiel vo vozovom parku v Únii stále rastie. Vozidlá už prenášajú údaje ako napr. údaje o skutočne najazdených kilometroch na servery výrobcov. Tieto údaje už možno použiť na zistenie podvodov spojených s počtom najazdených kilometrov.

Technológia blockchainu by mohla časom ponúknuť spoľahlivý nástroj, ktorým sa zabezpečia údaje v sieti a pomôže sa predchádzať manipulácii so zadávanými údajmi. Kombinácia tohto vývoja a technológie by mohla byť preskúmaná ako dlhodobé riešenie podvodov spojených s počítadlom kilometrov.

Preto by sa mali navrhnúť tieto opatrenia:

—  mali by sa posúdiť potenciálne náklady a prínosy vytvorenia európskej siete blockchain pre záznamy o údajoch z počítadla kilometrov;

—  ak je výsledok posúdenia kladný: mal by sa vytvoriť právny a regulačný rámec pre automatizovaný prenos údajov z počítadla najazdených kilometrov vozidiel, ktoré sú vybavené funkciami prepojenosti, a – bez ohľadu na posúdenie technológie blockchain – na účel prístupu k údajom z počítadla kilometrov, ktoré výrobcovia zhromaždili a uchovávajú a ktoré dopĺňajú záznamami o najazdených kilometroch získaných pri manuálnych zápisoch pri pravidelných kontrolách technického stavu a z iných zdrojov;

—  mal by sa vyžadovať prenos údajov z počítača kilometrov v rámci pravidelných kontrol technického stavu, návštev opravovní a kontrol, a tak ich integrovať do databázy a rozšíriť ju;

Právne predpisy a presadzovanie práva

Podvody spojené s počítadlom kilometrov nie sú trestným činom vo všetkých členských štátoch, hoci to smernica 2014/45/EÚ výslovne požaduje stanovuje. Presadzovanie účinných právnych opatrení, vrátane pokút, je mimoriadne dôležité na odstránenie podvodov spojených s počítadlom kilometrov. Preto by sa mali navrhnúť tieto opatrenia:

—  podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa mali považovať za trestný čin spáchaný osobou, ktorá objednáva zmenu záznamu o stave najazdených kilometrov (vlastník auta), ako aj osobou, ktorá mení záznam o stave najazdených kilometrov a tieto podvody malo byť možné potrestať účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminačnými sankciami, ktoré sa riadia veľmi porovnateľnými štandardmi v celej Únii.

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie