Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2018

Indgivne tekster :

A8-0180/2018

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Stemmeforklaringer
PV 12/02/2019 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Vedtagne tekster
PDF 208kWORD 86k
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg Endelig udgave
En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 31. maj 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2017)0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 1
(1)  EU-civilbeskyttelsesmekanismen ("EU-mekanismen"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU12, styrker samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og letter koordinationen på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.
(1)  EU-civilbeskyttelsesmekanismen ("EU-mekanismen"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU12, styrker samarbejdet mellem Unionen, medlemsstaterne og deres regioner og letter koordinationen på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.
_________________
_________________
12Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).
12 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 3
(3)  Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan indtræffe hvor som helst i verden, ofte uden varsel. Katastrofer er, uanset om der er tale om naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, i færd med at blive stadig hyppigere og mere ekstreme og komplekse, hvilket forværres yderligere af virkningerne af klimaændringerne, og rammer på tværs af nationale grænser. De menneskelige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af katastrofer kan være enorme.
(3)  Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan indtræffe hvor som helst i verden, ofte uden varsel. Katastrofer er, uanset om der er tale om naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, i færd med at blive stadig hyppigere og mere ekstreme og komplekse, hvilket forværres yderligere af virkningerne af klimaændringerne, og rammer på tværs af nationale grænser. De menneskelige, miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af katastrofer kan være af hidtil ukendt omgang. Desværre er disse katastrofer undertiden forsætlige, som det for eksempel er tilfældet med terrorangreb.
Ændring 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 4
(4)  Nyere erfaringer har vist, at der med et system, der er baseret på frivillige tilbud om gensidig bistand, som koordineres og fremmes via EU-mekanismen, ikke altid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov på en tilfredsstillende måde eller til at sikre, at miljøet og ejendom beskyttes på passende vis. Det er især tilfældet, når medlemsstaterne rammes samtidig af katastrofer, der ofte gentager sig, og den kollektive kapacitet er utilstrækkelig.
(4)  Nyere erfaringer har vist, at der med et system, der er baseret på frivillige tilbud om gensidig bistand, som koordineres og fremmes via EU-mekanismen, ikke altid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov på en tilfredsstillende måde eller til at sikre, at miljøet og ejendom beskyttes på passende vis. Det er især tilfældet, når medlemsstaterne rammes samtidig af katastrofer, der ofte gentager sig eller er uventede, naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, og den kollektive kapacitet er utilstrækkelig. Med henblik på at imødegå disse mangler og nyfremkomne farer bør alle EU-instrumenter anvendes på en fleksibel måde, herunder fremme af civilsamfundets aktive deltagelse. Medlemsstaterne bør ikke desto mindre træffe passende forebyggende foranstaltninger med henblik på at bevare nationale kapaciteter, der er tilstrækkelige til at kunne håndtere katastrofer korrekt.
Ændring 4
Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Forebyggelsen af skovbrande er et afgørende element i den globale indsats for at reducere CO2-emissioner. Afbrændingen af træer og jordbund med et højt tørveindhold under skovbrande forårsager nemlig emission af CO2. Undersøgelser har navnlig vist, at 20 % af CO2-emissionerne på verdensplan – dvs. mere end emissionerne fra alle transportsystemer tilsammen (køretøjer, skibe og fly) – skyldes brande.
Ændring 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 5
(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til katastrofehåndtering med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte til katastroferisikostyring. Den administrative byrde bør mindskes, og forebyggelsespolitikkerne bør styrkes, hvilket bl.a. skal opnås ved at sikre de nødvendige sammenkædninger med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/201313.
(5)  Forebyggelse er af stor betydning for beskyttelsen mod katastrofer og kræver en yderligere indsats. Med henblik herpå bør medlemsstaterne regelmæssigt udveksle risikovurderinger om deres nationale sikkerhedsrisici og resuméer af deres planlægning af katastroferisikostyring, således at der sikres en integreret tilgang til håndtering af naturlige og menneskeskabte katastrofer med sammenkædning af risikominimering, beredskab og indsatsforanstaltninger. Desuden bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne fremlægger specifikke forebyggelses- og beredskabsplaner i forbindelse med specifikke katastrofer, herunder menneskeskabte katastrofer, navnlig for at maksimere den samlede EU-støtte, især fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), til katastroferisikostyring. Det er afgørende at mindske den administrative byrde og styrke forebyggelsespolitikkerne, bl.a. ved at styrke sammenkædningen og samarbejdet med andre centrale EU-politikker og -instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, således som det er anført i betragtning 2 i forordning (EU) nr. 1303/201313.
Ændring 6
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Risikoforanstaltninger udgør et negativt incitament for udviklingen af regioner. Risikoforebyggelse og risikostyring indebærer omformulering af politikker og institutionelle rammer og en styrkelse af lokale, nationale og regionale kapaciteter til at udforme og gennemføre risikostyringsforanstaltninger, der koordinerer en lang række aktører. Det er afgørende, at regioner og/eller medlemsstater udarbejder risikokort og styrker deres beredskabskapaciteter og forebyggelsesforanstaltninger med særlig vægt på risici ved klimaændringerne. Det er afgørende, at risikokortene både tager hensyn til risici, der skyldes de aktuelle klimaændringer og fremskrivningerne af den fremtidige udvikling i klimaændringerne.
Ændring 7
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 b (ny)
(5b)   I forbindelse med udarbejdelsen af deres risikovurderinger og risikostyringsplanlægning bør medlemsstaterne tage højde for de særlige risici for vilde dyr og dyrevelfærd. Kommissionen bør i hele Europa opmuntre til udbredelse af oplysninger om dyr, der rammes i forbindelse med katastrofer. Der bør videreudvikles uddannelsesprogrammer og kurser i denne henseende.
Ændring 8
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 c (ny)
(5c)   Skovbrandsæsonen i 2017 var særligt lang og intens i mange medlemsstater, hvilket medførte mere end 100 dødsfald i én medlemsstat alene. Manglen på disponible aktiver, som beskrevet i rapporten om mangler i katastrofeberedskabskapaciteten1a, og den europæiske katastrofeberedskabskapacitets ("EERC's" eller"den frivillige puljes") manglende evne til at reagere i tide på alle 17 anmodninger om bistand til skovbrande viste, at den frivillige karakter af medlemsstaternes bidrag er utilstrækkelig i forbindelse med store katastrofer, der berører flere medlemsstater på samme tid.
_________________
1a Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om opnåede fremskridt og tilbageværende mangler i den europæiske katastrofeberedskabskapacitet (17.2.2017).
Ændring 9
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 d (ny)
(5d)   De mest naturlige partnere for uddybning af samarbejdet er nabomedlemsstater, der deler den samme ekspertise og strukturer og er mest tilbøjelige til at være udsat for de samme risici og katastrofer.
Ændring 68
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 e (ny)
(5e)  Sikring af vandressourcer er afgørende for modstandsdygtighed over for klimaændringer. Medlemsstaterne bør kortlægge eksisterende vandressourcer med henblik på at lette tilpasningen til klimaændringer og øge befolkningens modstandsdygtighed over for klimatrusler såsom tørke, skovbrande eller oversvømmelser. Formålet med kortlægningen bør være at støtte udviklingen af foranstaltninger til at reducere befolkningens sårbarhed.
Ændring 10
Forslag til afgørelse
Betragtning 6
(6)  Der er behov for at styrke den kollektive evne til at berede sig og reagere på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i Europa. Ud over at styrke de muligheder, der allerede findes under den europæiske katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" eller "den frivillige pulje"), som der herefter henvises til som "den europæiske civilbeskyttelsespulje", bør Kommissionen også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte katastrofeberedskabskapacitet til imødegåelse af naturbrande, omfattende oversvømmelser og jordskælv samt et felthospital og lægehold i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens normer, der hurtigt kan sættes ind.
(6)  Der er behov for at styrke den kollektive evne til at berede sig og reagere på katastrofer, navnlig via gensidig støtte i Europa. Ud over at styrke de muligheder, der allerede findes under den europæiske katastrofeberedskabskapacitet ("EERC" eller "den frivillige pulje"), som der herefter henvises til som "den europæiske civilbeskyttelsespulje", bør Kommissionen også oprette rescEU. RescEU' bør omfatte katastrofeberedskabskapacitet til imødegåelse af naturbrande, omfattende oversvømmelser og jordskælv, terroranslag og kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare angreb samt et felthospital og lægehold i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens normer, der hurtigt kan sættes ind. I denne sammenhæng understreges betydningen af at styrke og inkludere lokale og regionale myndigheders specifikke kapaciteter, eftersom de er de første, der griber ind efter en katastrofe. Disse myndigheder bør udvikle samarbejdsmodeller, inden for hvilke lokalsamfundene kan udveksle bedste praksis, for på den måde at give dem mulighed for at deltage i udviklingen af deres modstandsdygtighed over for naturkatastrofer.
Ændring 11
Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   De lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med forebyggelse og håndtering af katastrofer er af stor betydning og deres beredskabskapacitet skal på passende vis inddrages i alle koordinerings- og udsendelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til denne afgørelse i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer med henblik på at minimere overlapninger og fremme interoperabilitet. Disse myndigheder kan spille en vigtig forebyggende rolle, og de er også de første til at reagere i kølvandet på en katastrofe og har desuden deres frivillige kapacitet. Der er derfor et klart behov for løbende samarbejde på lokalt, regionalt og grænseoverskridende plan med henblik på at etablere fælles varslingssystemer for hurtig intervention inden mobilisering af rescEU samt regelmæssige offentlige informationskampagner om indledende beredskabsforanstaltninger.
Ændring 12
Forslag til afgørelse
Betragtning 7
(7)  Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet betragteligt, i og med at der sikres disponibel kapacitet i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater. Anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer.
(7)  Unionen bør være i stand til at støtte medlemsstaterne i de tilfælde, hvor den disponible materielle og tekniske kapacitet er utilstrækkelig til at sikre en effektiv katastrofeindsats, herunder i tilfælde af grænseoverskridende begivenheder, ved at bidrage til finansieringen af leasing- eller lejeordninger for at sikre hurtig adgang til sådan kapacitet eller ved at finansiere erhvervelsen deraf. Dette vil øge EU-mekanismens effektivitet og anvendelighed betragteligt, i og med at der sikres materiel og teknisk kapacitet, der hurtigt kan stilles til rådighed, herunder til redning af ældre mennesker og personer med handicap, i de tilfælde, hvor der ellers ikke kan sikres en effektiv katastrofeindsats, navnlig ved katastrofer med vidtrækkende konsekvenser, der berører et betydeligt antal medlemsstater, såsom epidemier på tværs af grænserne. Det forudforpligtede egnede udstyr og anskaffelsen af kapacitet på EU-niveau vil kunne give stordriftsfordele og bedre koordination, når der skal reageres på katastrofer. Der bør sikres en optimal og gennemsigtig anvendelse af de finansielle ressourcer.
Ændring 13
Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)
(7a)   Mange medlemsstater oplever mangel på materiel og udstyr, når der opstår uforudsete katastrofer. EU-mekanismen bør derfor gøre det muligt at udvide omfanget af materiel og udstyr, hvor det er nødvendigt, navnlig med henblik på at redde personer med handicap, ældre eller syge.
Ændring 14
Forslag til afgørelse
Betragtning 9
(9)  For at styrke effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser samt øge samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester er det nødvendigt at etablere et EU-netværk om viden inden for civilbeskyttelse, der bygger på de eksisterende strukturer.
(9)  Uddannelse, forskning og innovation er vigtige aspekter af samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet. Effektiviteten og gennemslagskraften af uddannelse og øvelser, fremme af innovation og dialogen og samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale civilbeskyttelsesmyndigheder og -tjenester bør styrkes på grundlag af eksisterende strukturer, idet man inddrager og udveksler oplysninger med ekspertcentre, universiteter, forskere og anden fagkundskab, der er til rådighed i medlemsstaterne.
Ændring 15
Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Selv om styrkelse af civilbeskyttelseskapaciteten i lyset af katastrofetendenser, både klimarelaterede og dem, der vedrører den interne sikkerhed, er en af de vigtigste prioriteter i hele Union, er det afgørende at supplere EU's instrumenter med en stærkere territorial og lokal dimension, da foranstaltninger truffet på lokalt plan er den hurtigste og mest effektive måde at begrænse skader forvoldt af en katastrofe på.
Ændring 16
Forslag til afgørelse
Betragtning 10
(10)  For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen.
(10)  For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen, men ikke på bekostning af de rammebeløb, der er afsat til andre vigtige EU-politikker.
Ændring 17
Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Der bør sikres separat finansiering og separate budgetbevillinger til den reviderede EU-mekanisme. I betragtning af at det er nødvendigt at undgå enhver negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende multinationale programmer, bør den øgede finansiering med henblik på den målrettede revision af EU-mekanismen i årene 2018, 2019 og 2020 udelukkende hidrøre fra alle tilgængelige midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20131a og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet.
___________________
1a Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
Ændring 18
Forslag til afgørelse
Betragtning 11
(11)  Der er behov for at forenkle procedurerne for EU-mekanismen for at sikre, at medlemsstaterne kan få adgang til den bistand og kapacitet, der er nødvendig for at reagere på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer hurtigst muligt.
(11)  Der er behov for at forenkle og strømline procedurerne for EU-mekanismen og gøre dem mere fleksible for at sikre, at medlemsstaterne hurtigt kan få adgang til den bistand og kapacitet, der er nødvendig for at reagere på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer så hurtigt og så effektivt som muligt.
Ændring 19
Forslag til afgørelse
Betragtning 12
(12)  For at maksimere udnyttelsen af de eksisterende finansieringsinstrumenter og støtte medlemsstaternes bestræbelser for at yde bistand, navnlig ved katastrofeindsatser uden for Unionen, bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU.
(12)  For at maksimere udnyttelsen af de eksisterende finansieringsinstrumenter og støtte medlemsstaternes bestræbelser for at yde bistand, herunder ved katastrofeindsatser uden for Unionen, bør der fastsættes bestemmelser om en undtagelse til artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201214, hvis der ydes finansiering i henhold til artikel 21, 22 og 23 i afgørelse nr. 1313/2013/EU. Uanset den undtagelse bør finansieringen af især civilbeskyttelsesaktiviteter og humanitær bistand være klart adskilt i enhver fremtidig struktur for EU-finansiering og være i fuld overensstemmelse med denne strukturs forskellige målsætninger og juridiske krav.
__________________
__________________
14Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
Ændring 20
Forslag til afgørelse
Betragtning 13
(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. På samme måde bør der sikres kohærens med internationale forpligtelser som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.
(13)  Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for effektivt at forebygge naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og afbøde virkningerne deraf. Der bør fastlægges bestemmelser med henblik på at styrke forbindelserne mellem forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen. Der bør også sikres kohærens med anden relevant EU-lovgivning om forebyggelse og katastroferisikostyring, herunder grænseoverskridende forebyggelsestiltag og indsats over for trusler som f.eks. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler15. I programmerne for territorialt samarbejde med udgangspunkt i samhørighedspolitikken er der fastsat særlige foranstaltninger med henblik på at tage hensyn til modstandskraften over for katastrofer, risikoforebyggelse og -styring samt yderligere bestræbelser på en stærkere integration og et større mål af synergi. Derudover bør alle foranstaltninger være i overensstemmelse med og aktivt bidrage til at opfylde internationale forpligtelser, som f.eks. Sendairammen for katastroferisikobegrænsning 2015-2030, Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.
__________________
__________________
15Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).
15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).
Ændring 21
Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)
(13a)   Det er afgørende, at de moduler, der tidligere er registreret i det fælles varslings- og informationssystem (CECIS), opretholdes for at besvare anmodninger om bistand og deltage i uddannelsessystemet på sædvanlig vis.
Ændring 22
Forslag til afgørelse
Betragtning 13 b (ny)
(13b)   Det er også vigtigt at forbinde EU-mekanismen, hvis indsats er begrænset til perioden umiddelbart efter katastrofen, til andre EU-instrumenter, der fokuserer på at udbedre skader, såsom f.eks. Solidaritetsfonden.
Ændring 23
Forslag til afgørelse
Betragtning 13 c (ny)
(13c)   Det er vigtigt, at Solidaritetsfonden ændres ved at indføre en forpligtelse til at afhjælpe miljøskader og ved at anvende BNP pr. indbygger i regionen eller medlemsstaten i stedet for det samlede BNP som indikator for godkendelsen for at undgå, at store befolkede regioner med lave velstandsniveauer ikke kan komme i betragtning for tilskud fra fonden. Det er meget vigtigt at værdsætte miljø, der er blevet ramt af en katastrofe, på en økonomisk måde, navnlig områder af høj natur- og landskabsværdi som beskyttede områder, eller som er omfattet af Natura 2000-nettet, for at afhjælpe miljøskader.
Ændring 24
Forslag til afgørelse
Betragtning 13 d (ny)
(13d)   Der er behov for handling fra Unionens side til også at fokusere på at yde teknisk uddannelsesbistand, således at lokalsamfundenes kapacitet til selvhjælp kan forbedres, hvilket gør dem bedre forberedt på at komme med en første reaktion og begrænse en katastrofe. Målrettet uddannelse af fagfolk inden for offentlig sikkerhed såsom lokale ledere, socialarbejdere og læger, redningstjenester og brandvæsen samt frivillige lokale indsatsgrupper, der bør råde over hurtigt tilgængeligt interventionsudstyr, kan medvirke til at begrænse en katastrofe og reducere dødsfald under og i kølvandet på krisen.
Ændring 25
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra e
e)  at øge tilgængeligheden og brugen af videnskabelig viden om katastrofer.
e)  at øge tilgængeligheden og brugen af videnskabelig viden om katastrofer, herunder i regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier (OLT);
Ændring 26
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)
aa)  Følgende litra tilføjes i stk. 1:
"ea) at begrænse de umiddelbare konsekvenser, som katastrofer kan have for menneskers liv og for kultur- og naturarv".
Ændring 27
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (nyt)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (nyt)
ab)  Følgende litra tilføjes i stk. 1:
"eb) at intensivere samarbejde og koordination på tværs af grænserne"
Ændring 28
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
a)  træffe foranstaltninger til at forbedre vidensbasen om katastroferisici og fremme udvekslingen af viden, resultaterne af den videnskabelige forskning, bedste praksis og oplysninger, herunder blandt medlemsstater, der har fælles risici
a)  træffe foranstaltninger til at forbedre vidensbasen om katastroferisici og bedre at lette og fremme samarbejdet og udvekslingen af viden, resultaterne af den videnskabelige forskning og innovation, bedste praksis og oplysninger, herunder blandt medlemsstater, der har fælles risici"
Ændring 29
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)
3a)  I artikel 5, stk. 1, indsættes følgende litra:
"aa) koordinere harmoniseringen af oplysninger og vejledning om varslingssystemer, herunder på grænseoverskridende plan"
Ændring 30
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 5 – stk. 1 – litra f
3b)   Artikel 5, stk. 1, litra f), affattes således:
f)  indsamle og formidle de oplysninger, som medlemsstaterne stiller til rådighed organisere udveksling af erfaringer med vurdering af risikostyringskapaciteten i samarbejde med medlemsstaterne og senest 22. december 2014 udarbejde retningslinjer om indhold, metode og struktur i disse vurderinger og lette udvekslingen af bedste praksis med hensyn til planlægning af forebyggelse og beredskab, herunder gennem frivillige peerevalueringer
"f) indsamle og formidle de oplysninger, som medlemsstaterne stiller til rådighed, organisere udveksling af erfaringer med vurdering af risikovurderingskapaciteten, i samarbejde med medlemsstaterne og senest 22. december 2019 udarbejde nye retningslinjer om indhold, metode og struktur i disse vurderinger og lette udvekslingen af bedste praksis med hensyn til planlægning af forebyggelse og beredskab, herunder gennem frivillige peerevalueringer"
Ændring 31
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  udarbejde risikovurderinger på nationalt eller relevant subnationalt niveau og stille dem til rådighed for Kommissionen senest 22. december 2018 og derefter hvert tredje år
a)  udarbejde risikovurderinger på nationalt eller relevant subnationalt plan i samråd med de relevante lokale og regionale myndigheder og i overensstemmelse med Sendairammen for katastrofeforebyggelse og stille dem til rådighed for Kommissionen senest den 22. december 2018 og derefter hvert tredje år på grundlag af en model, der er vedtaget sammen med Kommissionen, og i denne forbindelse gøres der brug af de eksisterende nationale informationssystemer
Ændring 32
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
aa)  litra d) affattes således:
d)   frivillig basis deltage i peerevalueringer af vurderingen af risikostyringskapaciteten.
"d) frivillig basis deltage i peerevalueringer af risikostyringskapaciteten med henblik på at identificere tiltag, der kan råde bod på manglerne."
Ændring 33
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1
En sammenfatning af de relevante dele af risikostyringsplanlægningen fremsendes til Kommissionen, herunder oplysninger om de udvalgte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger, senest den 31. januar 2019 og derefter hvert tredje år. Desuden kan Kommissionen kræve, at medlemsstaterne fremsender særlige forebyggelses- og beredskabsplaner, som skal omfatte indsatsen på både kort og lang sigt. Unionen tager behørigt hensyn til medlemsstaternes fremskridt hvad angår katastrofeforebyggelse og -beredskab som led i en eventuel fremtidig mekanisme med forhåndsbetingelser under de europæiske struktur- og investeringsfonde.
En sammenfatning af de relevante dele af risikostyringsplanlægningen fremsendes til Kommissionen, herunder oplysninger om de udvalgte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger i henhold til en model, der skal udvikles ved hjælp af en gennemførelsesretsakt senest den 31. januar 2019 og derefter hvert tredje år. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. Desuden kan Kommissionen kræve, at medlemsstaterne fremsender særlige forebyggelses- og beredskabsplaner, som skal omfatte indsatsen på både kort og lang sigt. I denne indsats kan der indgå et engagement fra medlemsstaternes side til at tilskynde til investeringer for så vidt angår risikovurderinger og bedre genopbygning efter katastrofer. Den ekstra administrative byrde på nationalt og subnationalt plan skal holdes så lavt som muligt.
Ændring 34
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 6 – stk. 1
Kommissionen kan ligeledes fastlægge specifikke høringsmekanismer til at fremme en passende forebyggelses- og beredskabsplanlægning og -koordinering mellem medlemsstater, som er udsat for samme type katastrofer.
Kommissionen kan ligeledes i forståelse med medlemsstaterne fastlægge specifikke høringsmekanismer til at fremme en passende forebyggelses- og beredskabsplanlægning og -koordinering mellem medlemsstater, som er udsat for samme type katastrofer. Kommissionen og medlemsstaterne sørger desuden så vidt muligt for kohærens mellem katastroferisikostyring og strategier for tilpasning til klimaændringerne."
Ændring 36
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra k
4a)  Artikel 8, stk. 1, litra k), affattes således:
k)  i tæt samråd med medlemsstaterne træffe yderligere nødvendige understøttende og supplerende beredskabsforanstaltninger med henblik på at opfylde det mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra b).
"k) i tæt samråd med medlemsstaterne træffe yderligere nødvendige understøttende og supplerende beredskabsforanstaltninger, herunder gennem samarbejde med andre EU-instrumenter, med henblik på at opfylde det mål, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra b)."
Ændring 37
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
4b)   I artikel 9 indføjes følgende stykke:
"1a. Medlemsstaterne skal styrke den relevante administrative kapacitet hos de kompetente regionale og lokale myndigheder i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer."
Ændring 38
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre planlægningen af katastrofeindsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, bl.a. gennem opstilling af scenarier for katastrofeindsatsen baseret på de risikovurderinger, der er omhandlet i artikel 6, litra a), og den oversigt over risici, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelsen af indsatskapaciteter.
1.  Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre planlægningen af katastrofeindsatsforanstaltninger, både for naturkatastrofer og menneskeforårsagede katastrofer, under EU-mekanismen, bl.a. gennem opstilling af scenarier for katastrofeindsatsen baseret på de risikovurderinger, der er omhandlet i artikel 6, litra a), og den oversigt over risici, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), kortlægning af aktiver, herunder også jordbearbejdningsmaskiner, mobile elgeneratorer og mobilt brandslukningsudstyr, og udarbejdelse af planer for indsættelsen af indsatskapaciteter."
Ændring 39
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 1
1.  Der oprettes en europæisk civilbeskyttelsespulje. Den består af en pulje af medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og omfatter moduler, andre indsatskapaciteter og eksperter.
1.   Der oprettes en europæisk civilbeskyttelsespulje. Den består af en frivillig pulje af medlemsstaternes indsatskapaciteter, der på forhånd er stillet til rådighed, og omfatter moduler, andre indsatskapaciteter og eksperter.
Ændring 40
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Eftersom national forebyggelse bør være førsteprioritet for medlemsstaterne med henblik på at mindske sikkerhedsrisici, skal EU's civilbeskyttelsespulje supplere de eksisterende nationale kapaciteter.
Ændring 41
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 2
2.  På grundlag af identificerede risici fastlægger Kommissionen, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter den europæiske civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål"). Kommissionen overvåger de fremskridt, der gøres med at nå kapacitetsmålene, og hvilke mangler der fortsat består, og tilskynder medlemsstaterne til at afhjælpe sådanne mangler. Kommissionen kan støtte medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20, artikel 21, stk. 1, litra i), og artikel 21, stk. 2.
2.  På grundlag af de på stedet identificerede behov og risici fastlægger Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter den europæiske civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål"). Kommissionen overvåger de fremskridt, der gøres med at nå kapacitetsmålene, og hvilke mangler der fortsat består, og tilskynder medlemsstaterne til at afhjælpe sådanne mangler. Kommissionen kan støtte medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20, artikel 21, stk. 1, litra i), og artikel 21, stk. 2.
Ændring 42
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 7
7.  Indsatskapaciteter, som medlemsstaterne stiller til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje, skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via den europæiske civilbeskyttelsespulje, medmindre medlemsstaterne står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver.
7.   Indsatskapaciteter, som medlemsstaterne stiller til rådighed for den europæiske civilbeskyttelsespulje, skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via den europæiske civilbeskyttelsespulje, undtagen i tilfælde af nationale katastrofer, force majeure, eller hvis medlemsstaterne står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver. Den endelige afgørelse om at indsætte dem træffes af de medlemsstater, der har registreret den pågældende indsatskapacitet.
Ændring 43
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1
Når sådanne indsatskapaciteter indsættes, bevarer de medlemsstater, som har stillet dem til rådighed, kommandoen over og kontrollen med dem, og de kan trækkes tilbage, hvis medlemsstaterne står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver, som forhindrer dem i fortsat at stille disse indsatskapaciteter til rådighed. I sådanne tilfælde høres Kommissionen.
Når sådanne indsatskapaciteter indsættes, bevarer de medlemsstater, som har stillet dem til rådighed, kommandoen over og kontrollen med dem, og de kan trækkes tilbage, hvis disse medlemsstater står over for nationale katastrofer eller force majeure, eller hvis en ekstraordinær situation forhindrer dem i fortsat at stille disse indsatskapaciteter til rådighed. I sådanne tilfælde høres Kommissionen.
Ændring 44
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 1
1.  RescEU oprettes med henblik på at yde hjælp, hvis det med de eksisterende kapaciteter ikke er muligt at reagere effektivt på katastrofer.
1.  RescEU oprettes med henblik på at yde hjælp under ekstraordinære omstændigheder, hvis der ikke er kapacitet til rådighed på nationalt niveau, og hvis det med de eksisterende kapaciteter ikke er muligt at reagere effektivt på katastrofer. RescEU anvendes ikke til at erstatte medlemsstaternes egne kapaciteter og relevante ansvarsområder.
Ændring 45
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2
2.  RescEU omfatter følgende kapaciteter:
2.  RescEU skal bestå af kapaciteter, der supplerer dem, der allerede findes i medlemsstaterne, med henblik på at udbygge og styrke disse, og den har til hensigt at tackle nuværende og fremtidige risici. Kapaciteterne skal fastsættes ud fra eventuel mangel på indsatskapaciteter til brug ved sundhedskatastrofer, industrielle katastrofer, miljøkatastrofer, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, brande, herunder skovbrande, terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer.
På grundlag af de konstaterede mangler skal rescEU mindst indeholde følgende muligheder:
a)  bekæmpelse af skovbrande fra luften
a)  bekæmpelse af skovbrande fra luften
b)  højkapacitetspumpning
b)  højkapacitetspumpning
c)  eftersøgning og redning i byområder
c)  eftersøgning og redning i byområder
d)  felthospitaler og medicinske nødshjælpshold.
d)  felthospitaler og medicinske nødshjælpshold.
Ændring 46
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Karakteren af disse kapaciteter skal forblive fleksible og kan ændres med henblik på at tackle nye udviklingstendenser og fremtidige udfordringer såsom følgerne af klimaændringer.
Ændring 47
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 4
4.  På grundlag af identificerede risici og under hensyntagen til en samlet risikotilgang tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.
4.  På grundlag af identificerede risici og kapaciteter og risikostyringsplanlægningen i henhold til artikel 6 og under hensyntagen til en samlet risikotilgang tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 30 med henblik på at fastlægge de nødvendige typer indsatskapaciteter ud over dem, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og ændre sammensætningen af rescEU i overensstemmelse hermed. Der skal sikres kohærens med andre EU-politikker.
Hvis det i tilfælde af en katastrofe eller overhængendende fare for katastrofe af særligt hastende årsager er påkrævet, finder proceduren i artikel 31 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.
Hvis det i tilfælde af en katastrofe eller overhængendende fare for katastrofe af særligt hastende årsager er påkrævet, finder proceduren i artikel 31 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.
Ændring 48
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 5
5.  Kommissionen fastlægger kvalitetskravene for de indsatskapaciteter, der indgår i rescEU. Kvalitetskravene baseres på etablerede internationale standarder, hvis sådanne standarder allerede eksisterer.
5.  Kommissionen fastlægger i samarbejde med medlemsstaterne kvalitetskravene for de indsatskapaciteter, der indgår i rescEU. Kvalitetskravene baseres på etablerede internationale standarder, hvis sådanne standarder allerede eksisterer.
Ændring 49
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 7
7.   RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer kommandoen over og kontrollen med rescEU-kapaciteter.
7.  RescEU-kapaciteter skal stå til rådighed for indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, når der anmodes om assistance via ERCC. Afgørelsen om at indsætte dem træffes af Kommissionen, som bevarer ansvaret for den strategiske koordination af rescEU-kapaciteterne og er ansvarlig for indsatsen, mens den operationelle kommando og kontrol fortsat skal påhvile de embedsmænd, der er ansvarlige i modtagermedlemsstaterne.
Ændring 50
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 8
8.  Ved indsættelse aftaler Kommissionen den operationelle indsættelse af rescEU-kapaciteter med den anmodende medlemsstat. Den anmodende medlemsstat skal lette den operationelle koordinering af sine egne kapaciteter og rescEU-aktiviteterne under operationerne.
8.  Ved indsættelse aftaler Kommissionen via ERCC den operationelle indsættelse af rescEU-kapaciteter med den anmodende medlemsstat. Den anmodende medlemsstat skal lette den operationelle koordinering af sine egne kapaciteter og rescEU-aktiviteterne under operationerne.
Ændring 51
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12 – stk. 10
10.  Når Kommissionen anskaffer udstyr såsom udstyr til bekæmpelse af skovbrande fra luften ved hjælp af erhvervelse, leasing eller leje sikres følgende:
10.  Når Kommissionen anskaffer udstyr såsom udstyr til bekæmpelse af skovbrande fra luften ved hjælp af erhvervelse, leasing eller leje sikres følgende:
a)  ved erhvervelse af udstyr skal der foreligge en aftale mellem Kommissionen og en medlemsstat med bestemmelser om registrering heraf i den pågældende medlemsstat
a)  ved erhvervelse af udstyr skal der foreligge en aftale mellem Kommissionen og en medlemsstat med bestemmelser om registrering heraf i den pågældende medlemsstat
b)  ved leasing og leje skal udstyr være registreret i en medlemsstat.
b)  ved leasing og leje skal udstyr ikke obligatorisk være registreret i en medlemsstat."
ba)  forvaltningen af luftfartøjerne skal varetages af operatører, som er certificeret af EASA."
Ændring 52
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12a – stk. 1
Kommissionen underretter hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12.
Kommissionen underretter hvert år Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke operationer der er udført, og hvilke fremskridt der er gjort i henhold til artikel 11 og 12."
Ændring 53
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 12a – stk. 1 a (nyt)
Disse oplysninger skal omfatte en oversigt over budget- og udgiftsudviklingen med en detaljeret teknisk og økonomisk vurdering, præcise informationer om omkostningsstigninger og ændringer i typer af nødvendige beredskabskapaciteter og eventuelle kvalitetskrav til disse kapaciteter samt årsagerne til sådanne stigninger eller ændringer.
Ændring 54
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionen opretter et netværk af relevante civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktører og -institutioner, der sammen med Kommissionen udgør EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse.
Kommissionen opretter et netværk af relevante civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktører og -institutioner, herunder videnscentre, universiteter og forskere, der sammen med Kommissionen udgør EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse. Kommissionen skal tage behørigt hensyn til den ekspertise, der er til rådighed i medlemsstaterne og i indsatsorganisationerne.
Ændring 55
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
Netværket varetager følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant:
Netværket varetager, idet der tilstræbes en kønsafbalanceret sammensætning, følgende opgaver inden for uddannelse, øvelser, erfaringsudveksling og formidling af viden i tæt samarbejde med relevante videncentre, hvis det er relevant:
Ændring 56
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
9a)  Artikel 13, stk. 1, litra a), affattes således:
a)  udarbejdelse og forvaltning af et uddannelsesprogram for civilbeskyttelsespersonel og andet katastrofeberedskabspersonel vedrørende katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats. Programmet skal omfatte fælles kurser og en udvekslingsordning, hvorved sagkyndige kan udlånes til andre medlemsstater.
"a) udarbejdelse og forvaltning af et uddannelsesprogram for civilbeskyttelsespersonel og andet katastrofeberedskabspersonel vedrørende katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats. Programmet skal omfatte fælles kurser og en udvekslingsordning, hvorved sagkyndige kan udlånes til andre medlemsstater. I overensstemmelse med reglerne og principperne i forordning (EU) nr. 1288/2013* etableres der et nyt Erasmusprogram for civilbeskyttelse;
Uddannelsesprogrammet skal sigte mod at forbedre koordineringen, kompatibiliteten og komplementariteten mellem de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 9 og 11, og at forbedre kompetencerne hos de eksperter, der er omhandlet i artikel 8, litra d) og f).
Erasmusprogrammet for civilbeskyttelse skal også sigte mod at forbedre koordineringen, kompatibiliteten og komplementariteten mellem de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 9, 11 og 12, og at forbedre kompetencerne hos de eksperter, der er omhandlet i artikel 8, litra d) og f).
Erasmusprogrammet for civilbeskyttelse indeholder en international dimension, hvis formål er at støtte Unionens optræden udadtil, herunder dens udviklingsmål, gennem et samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem partnerlandene."
_______________
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).
Ændring 57
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9b (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 1 – litra f
9b)   Artikel 13, stk. 1, litra f), affattes således:
f)  stimulering og fremme af indførelsen og anvendelsen af relevante nye teknologier til brug for EU-mekanismen.
"f) stimulering af forskning og innovation samt fremme af indførelsen og anvendelsen af relevante nye teknologier til brug for EU-mekanismen.
Ændring 58
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9c (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)
9c)  I artikel 13 tilføjes følgende stykke:
"3a. Kommissionen udvider uddannelseskapaciteten og øger udvekslingen af viden og erfaringer mellem Unionens netværk om viden inden for civilbeskyttelse og internationale organisationer og tredjelande med henblik på at bidrage til opfyldelsen af internationale forpligtelser med hensyn til katastroferisikobegrænsning, navnlig dem inden for Sendairammen."
Ændring 59
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 16 – stk. 2
11a)  Artikel 16, stk. 2, affattes således:
2.   Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle.
"2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen – i samråd med humanitære aktører – tydeligt definere omfanget af indsatsen og forbindelsen med de aktører, der er involverede i den bredere humanitære indsats, og sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og respekt for humanitære principper."
Ændring 60
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)
De nødvendige bevillinger til EU-mekanismen godkendes løbende af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den årlige budgetprocedure under behørig hensyntagen til alle tilgængelige midler under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013* og med særlig brug af fleksibilitetsinstrumentet, jf. bilag I.
____________________
* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
Ændring 61
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 20 a – stk. 1
Enhver form for bistand eller finansiering i henhold til denne afgørelse skal på passende vis synliggøre Unionen, bl.a. ved at give EU-symbolet en fremtrædende plads i forhold til de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 21, stk. 2, litra c).
Enhver form for bistand eller finansiering i henhold til denne afgørelse skal på passende vis synliggøre Unionen, bl.a. ved at give EU-symbolet en fremtrædende plads i forhold til de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 21, stk. 2, litra c). " Der skal udvikles en kommunikationsstrategi for at gøre de håndgribelige resultater af de foranstaltninger, der er truffet under EU-mekanismen, synlige for borgerne.
Ændring 62
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 15 – litra b
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
2a.  For så vidt angår kapaciteter tilhørende medlemsstaterne, der ikke allerede indgår i den europæiske civilbeskyttelsespulje, må Unionens samlede finansielle støtte til transportressourcer ikke overstige 55 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. For at være berettigede til at modtage denne finansiering forpligter medlemsstaterne sig til at udarbejde et register over alle deres indsatskapaciteter sammen med de relevante administrative strukturer, som er til brug ved sanitære og industrielle katastrofer, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, skovbrande, terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer, som de råder over, ud over dem, der allerede indgår i den europæiske pulje."
Ændring 63
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 26 – stk. 2
2.  Der tilstræbes synergi og komplementaritet med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96.
2.  Der udvikles synergi, komplementaritet og øget koordinering med Unionens øvrige instrumenter såsom instrumenter, der støtter samhørighed, herunder Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, udvikling af landdistrikter, forskning, sundhed, samt migration og sikkerhedspolitikker, uden at det medfører en omfordeling af midlerne fra disse områder. I tilfælde af en indsats i forbindelse med humanitære kriser i tredjelande sørger Kommissionen for, at der er komplementaritet og sammenhæng med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse og de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1257/96, samtidig med at den respekterer den særskilte og uafhængige karakter af foranstaltningerne og finansieringen heraf, og sikrer, at de er i overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand.
Ændring 64
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Afgørelse Nr. 1313/2013/EU
Artikel 32 – stk. 1 – litra g
g)  oprettelse, forvaltning og vedligeholdelse af rescEU, jf. artikel 12, herunder kriterier for afgørelser om indsættelse og operationelle procedurer
g)  oprettelse, forvaltning og vedligeholdelse af rescEU, jf. artikel 12, herunder kriterier for afgørelser om indsættelse, operationelle procedurer og betingelserne for indsættelse af rescEU-kapaciteter på nationalt plan af en medlemsstat og finansielle og andre ordninger i forbindelse hermed
Ændring 65
Forslag til afgørelse
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

BILAG I

VEJLEDENDE SUPPLERENDE FINANSIELLE BEVILLINGER FOR PERIODEN 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

I ALT

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 3*

FB

19.157

115,2

122.497

256.854

 

BB

11

56,56

115.395

182.955

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 4*

FB

2

2

2.284

6.284

 

BB

0,8

1,8

2.014

4.614

Samlede supplerende bevillinger under udgiftsområde 3* og 4* samlet

FB

21.157

117,2

124.781

263.138

 

BB

11,8

58,36

117.409

187.569

(Alle tal er i mio. EUR)

* Det fulde beløb skal stilles til rådighed gennem fleksibilitetsinstrumentet.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0180/2018).

Seneste opdatering: 16. juli 2019Juridisk meddelelse