Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/02/2019 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 245kWORD 80k
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.
(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών τους και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.
_________________
_________________
12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία μπορούν να είναι τεράστιες.
(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία μπορούν να προσλάβουν πρωτόγνωρες διαστάσεις. Δυστυχώς, οι καταστροφές αυτές ενίοτε είναι εσκεμμένες, για παράδειγμα σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από επαναλαμβανόμενες καταστροφές και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής.
(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από καταστροφές που είναι επαναλαμβανόμενες και απροσδόκητες, τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς, και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, όλα τα μέσα της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με απόλυτα ευέλικτο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της προαγωγής της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να προβούν στις ενδεδειγμένες προληπτικές δράσεις για τη διατήρηση των εθνικών ικανοτήτων σε επαρκές επίπεδο το οποίο να εξασφαλίζει την κατάλληλη αντιμετώπιση των καταστροφών.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έχει θεμελιώδη σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσης για τη μείωση των εκπομπών CO2. Η καύση δένδρων και εδαφών πλούσιων σε τύρφη σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών προκαλεί, πράγματι, την εκπομπή CO2. Συγκεκριμένα, από μελέτες προκύπτει ότι οι πυρκαγιές προκαλούν το 20 % των συνολικών εκπομπών CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από τις συνδυασμένες εκπομπές όλων των συστημάτων μεταφοράς στην υφήλιο (οχήματα, πλοία και αεροσκάφη).
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.
(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν, σε τακτική βάση, εκτιμήσεις κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική τους ασφάλεια και προστασία, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπογενών καταστροφών, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Είναι απολύτως αναγκαίο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με την ενδυνάμωση της διασύνδεσης και της συνεργασίας με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Ο κίνδυνος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των περιφερειών. Η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων συνεπάγονται την αναδιατύπωση των πολιτικών και των θεσμικών πλαισίων και την ενίσχυση των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών ικανοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων διαχείρισης κινδύνων, μέσω του συντονισμού ενός ευρέος φάσματος παραγόντων. Η κατάρτιση χαρτών κινδύνων από τις περιφέρειες και/ή τα κράτη μέλη, η ενδυνάμωση της ικανότητας αντιμετώπισης καταστροφών και η ενίσχυση των προληπτικών δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους για το κλίμα, έχουν καίρια σημασία. Ζωτική σημασία έχει οι χάρτες κινδύνων να λαμβάνουν υπόψη τόσο τους κινδύνους που προκαλεί η τρέχουσα μεταβλητότητα του κλίματος όσο και την προβλεπόμενη πορεία της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Όταν τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις εκτιμήσεις κινδύνων και τον οικείο προγραμματισμό της διαχείρισης κινδύνων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς κινδύνους για την άγρια ζωή και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει σε όλη την Ευρώπη τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα ζώα που πλήττονται σε περίπτωση καταστροφών. Εν προκειμένω θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω προγράμματα και μαθήματα κατάρτισης.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών του 2017 ήταν ιδιαίτερα μακρά και έντονη σε πολλά κράτη μέλη και σε ένα μόνο κράτος μέλος προκάλεσε περισσότερους από εκατό θανάτους. Η έλλειψη διαθέσιμων πόρων, η οποία περιγράφεται στην έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων, και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή») να ανταποκριθεί εγκαίρως και στα 17 αιτήματα παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών απέδειξαν ότι η εθελοντική φύση των συνεισφορών των κρατών μελών δεν επαρκεί σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας που πλήττουν περισσότερα κράτη μέλη ταυτόχρονα.
_________________
Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τις εναπομένουσες ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 17.2.2017.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)   Οι πλέον φυσικοί εταίροι για την εμβάθυνση της συνεργασίας είναι τα γειτονικά κράτη μέλη που μοιράζονται την ίδια εμπειρογνωσία και τις ίδιες δομές και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν από τις ίδιες καταστροφές και τους ίδιους κινδύνους.
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)
(5ε)  Η ασφάλεια των υδάτινων πόρων είναι βασικός παράγοντας της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρτογραφήσουν τους υπάρχοντες υδάτινους πόρους, προκειμένου να διευκολύνουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού έναντι απειλών που σχετίζονται με το κλίμα, όπως ξηρασίες, πυρκαγιές ή πλημμύρες. Στόχος της χαρτογράφησης θα πρέπει να είναι η στήριξη της ανάπτυξης δράσεων για να μειωθεί η ευπάθεια του πληθυσμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.
(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, τρομοκρατικών επιθέσεων και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών επιθέσεων, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζεται η σημασία της ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης των ειδικών ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι οι πρώτες που επεμβαίνουν μετά από μια καταστροφή. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν μοντέλα συνεργασίας στο πλαίσιο των οποίων οι κοινότητες θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις φυσικές καταστροφές.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη σημασία και οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι πρώτες που αντιδρούν μετά από καταστροφές, επικουρούμενες από τις ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών συστημάτων προειδοποίησης για την ταχεία επέμβαση πριν από την κινητοποίηση του rescEU, καθώς και τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα αντιμετώπισης.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών.
(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες υλικές και τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, μεταξύ άλλων στην περίπτωση διασυνοριακών περιστατικών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η ταχεία διαθεσιμότητα υλικών και τεχνικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων για τη διάσωση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με αναπηρία, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών, όπως διασυνοριακές επιδημίες. Ο κατάλληλος προδεσμευμένος εξοπλισμός και η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί βέλτιστη και διαφανής χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν έλλειψη υλικού και τεχνικού εξοπλισμού όταν συμβαίνουν απροσδόκητες καταστροφές. Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει, συνεπώς, να παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της υλικής και τεχνικής βάσης όπου είναι απαραίτητο, ιδίως με στόχο τη διάσωση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων ή ασθενών.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές.
(9)  Η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ουσιαστικές πτυχές της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να ενισχυθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και των ασκήσεων, η προώθηση της καινοτομίας, καθώς και ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών με βάση τις υφιστάμενες δομές, με τη συμμετοχή κέντρων αριστείας, πανεπιστημίων και ερευνητών και άλλων πηγών εμπειρογνωσίας που διαθέτουν τα κράτη μέλη και με την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φορείς αυτούς.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Μολονότι η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας υπό το πρίσμα των καταστροφικών τάσεων, είτε αυτές συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες είτε με την εσωτερική ασφάλεια, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες σε όλη την Ένωση, καίρια σημασία έχει να συμπληρωθούν τα εργαλεία της Ένωσης με μια ισχυρότερη εδαφική και κοινοτική διάσταση, δεδομένου ότι η δράση των τοπικών κοινοτήτων είναι ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος περιορισμού των ζημιών που προκαλεί μια καταστροφή.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι εις βάρος των χρηματοδοτικών κονδυλίων που διατίθενται σε άλλες βασικές πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Για τον αναθεωρημένο μηχανισμό της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλιστούν χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά δημοσιονομικά κονδύλια. Σε ό, τι αφορά την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της χρηματοδότησης για τη στοχευμένη αναθεώρηση του μηχανισμού της Ένωσης κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή στο μέσο ευελιξίας.
___________________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν, να εξορθολογιστούν και να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.
(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Παρά την παρέκκλιση αυτή, η χρηματοδότηση για δράσεις πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικότερα, θα πρέπει να παραμείνει σαφώς διαχωρισμένη σε οιαδήποτε μελλοντική αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της Ένωσης και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους διάφορους στόχους και τις νομικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αυτής.
__________________
__________________
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.
(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή προβλέπουν συγκεκριμένες δράσεις για να ληφθούν υπόψη η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων και θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για μια πιο δυναμική ολοκλήρωση και περισσότερες συνέργειες. Επιπλέον, όλες οι δράσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς προς τις διεθνείς δεσμεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξή τους, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.
__________________
__________________
15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Έχει ζωτική σημασία να διατηρηθούν οι μονάδες που έχουν καταχωρισθεί στο κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης έκτακτων αναγκών (ΚΣΕΠΕΑ) σε προγενέστερο στάδιο, ώστε να ανταποκρίνονται σε αιτήματα παροχής βοήθειας και να συμμετέχουν στο σύστημα κατάρτισης με τον συνήθη τρόπο.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση του μηχανισμού της Ένωσης, ο οποίος περιορίζεται στην περίοδο αμέσως μετά την καταστροφή, με άλλα μέσα της Ένωσης που εστιάζουν στην αναστροφή της ζημιάς, όπως με το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)   Καίρια σημασία έχει να τροποποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης με την εισαγωγή της υποχρέωσης επανόρθωσης της ζημιάς στο περιβάλλον και με τη χρήση, ως δείκτη για την έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας ή του κράτους μέλους αντί του συνολικού ΑΕγχΠ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μεγάλες κατοικημένες περιοχές με χαμηλά επίπεδα πλούτου να μην είναι επιλέξιμες να ωφεληθούν από το Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον που πλήττεται από καταστροφή να αποτιμάται σε οικονομικούς όρους, ιδίως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, όπως οι προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000, με στόχο την αποκατάστασή τους.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)
(13δ)   Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή βοήθειας στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα αυτοβοήθειας των κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν μια καταστροφή στο αρχικό στάδιο και να την περιορίσουν. Η στοχευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των αρμόδιων για τη δημόσια ασφάλεια, όπως τοπικών ιθυνόντων, κοινωνικών λειτουργών και ιατρών, υπηρεσιών διάσωσης και πυρόσβεσης καθώς και εθελοντικών ομάδων τοπικής επέμβασης, στη διάθεση των οποίων θα πρέπει να τίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα υλικό επέμβασης, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό μιας καταστροφής και να μειώσει τον αριθμό των θανάτων κατά ή μετά την κρίση.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές.
ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές, μεταξύ άλλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη·
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
αα)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εα) μετριασμός των άμεσων συνεπειών που ενδέχεται να έχουν οι καταστροφές στις ανθρώπινες ζωές και στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά·»
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
αβ)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εβ) εντατικοποίηση της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων συντονισμού σε διασυνοριακό επίπεδο·»
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·
α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για την καλύτερη διευκόλυνση και προαγωγή της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
3α)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αα) συντονίζει την εναρμόνιση των πληροφοριών και της καθοδήγησης σχετικά με τα συστήματα προειδοποίησης, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο·»
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
3β)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  συγκεντρώνει και διαδίδει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη και εντός 22ας Δεκεμβρίου 2014, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση των εν λόγω αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους σε εθελοντική βάση·
«στ) συγκεντρώνει και διαδίδει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη και εντός της 22ας Δεκεμβρίου 2019, νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση των εν λόγω αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους σε εθελοντική βάση·»
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο και τις διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη·
α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τις οποίες διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, με βάση υπόδειγμα το οποίο συμφωνείται με την Επιτροπή και στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα πληροφοριών·
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
αα)  το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε αξιολογήσεις από ομοτίμους όσον αφορά την εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων.
«δ) συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε αναθεώρηση από ομοτίμους της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου με σκοπό τον εντοπισμό δράσεων για την κάλυψη των κενών.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε μελλοντικού μηχανισμού εκ των προτέρων αιρεσιμότητας δυνάμει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, με βάση υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με εκτελεστική πράξη, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω προσπάθειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών ότι θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνων και με στόχο να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές. Η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση σε εθνικό και κατώτερο του εθνικού επίπεδο διατηρείται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
Η Επιτροπή δύναται επίσης να θεσπίσει ειδικούς μηχανισμούς διαβούλευσης για τη βελτίωση του κατάλληλου σχεδιασμού στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, καθώς και του συντονισμού μεταξύ κρατών μελών που είναι επιρρεπή σε παρόμοιου τύπου καταστροφές.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μπορεί επίσης να θεσπίσει ειδικούς μηχανισμούς διαβούλευσης για την ενίσχυση του κατάλληλου σχεδιασμού και συντονισμού της πρόληψης και ετοιμότητας μεταξύ των κρατών μελών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιου είδους καταστροφές. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπου είναι εφικτό, προάγουν επίσης τη συνοχή μεταξύ της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και των στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια
4α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ια)  σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).
«ια) σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού με άλλα μέσα της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).»
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
4β)   Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Τα κράτη μέλη ενισχύουν τις οικείες διοικητικές ικανότητες των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.»
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ των εν λόγω πόρων, χωματουργικών μηχανημάτων, κινητών ηλεκτρογεννητριών και κινητού πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.
1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια εθελοντική δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Δεδομένου ότι η πρόληψη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των κρατών μελών με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία, η ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι συμπληρωματική προς τις υφιστάμενες εθνικές ικανότητες.
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, η Επιτροπή καθορίζει τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και τις εναπομένουσες ελλείψεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο θ) και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.
2.  Με βάση τους κινδύνους και τις ανάγκες που εντοπίζονται επί του πεδίου, η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και τις εναπομένουσες ελλείψεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο θ) και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 7
7.  Οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, εκτός εάν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.
7.  Οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, εκτός από την περίπτωση εγχώριων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανωτέρας βίας ή όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Η τελική απόφαση για την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από το κράτος μέλος το οποίο έχει καταχωρίσει την οικεία ικανότητα αντιμετώπισης.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ικανότητες αντιμετώπισης, παραμένουν υπό τις εντολές και τον έλεγχο των κρατών μελών που τις διαθέτουν και μπορούν να αποσύρονται όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων και τα εμποδίζει να διατηρούν διαθέσιμες τις εν λόγω ικανότητες αντιμετώπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται διαβούλευση με την Επιτροπή.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ικανότητες αντιμετώπισης, παραμένουν υπό τις εντολές και τον έλεγχο των κρατών μελών που τις διαθέτουν και μπορούν να αποσύρονται εάν τα κράτη μέλη αυτά αντιμετωπίζουν εγχώρια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανωτέρα βία ή εάν κάποια εξαιρετική κατάσταση τα εμποδίζει να διατηρούν διαθέσιμες τις εν λόγω ικανότητες αντιμετώπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται διαβούλευση με την Επιτροπή.
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Θεσπίζεται το rescEU με σκοπό την παροχή βοήθειας όταν οι υφιστάμενες ικανότητες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών.
1.  Θεσπίζεται το rescEU με σκοπό την παροχή βοήθειας σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν οι ικανότητες σε εθνικό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμες και οι υφιστάμενες ικανότητες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ικανότητες του rescEU δεν χρησιμοποιούνται για την υποκατάσταση των ιδίων ικανοτήτων των κρατών μελών και των οικείων ευθυνών.
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Το rescEU απαρτίζεται από τις ακόλουθες ικανότητες:
2.  Το rescEU απαρτίζεται από πρόσθετες ικανότητες πέραν των ήδη υφιστάμενων ικανοτήτων στα κράτη μέλη, με σκοπό να τις συμπληρώνει και να τις ενισχύει, και επιδιώκει να αντιμετωπίζει υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Οι ικανότητες πρέπει να εντοπίζονται με βάση τυχόν κενά στις ικανότητες αντιμετώπισης που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές καταστροφές ή καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου, πλημμύρες και πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές.
Με βάση τα κενά που εντοπίζονται, το rescEU περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες:
α)  εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·
α)  εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·
β)  άντληση υψηλής δυναμικότητας·
β)  άντληση υψηλής δυναμικότητας·
γ)  έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·
γ)  έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·
δ)  κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης·
δ)  κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η φύση των εν λόγω ικανοτήτων παραμένει ευέλικτη και μπορεί να εξελίσσεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις και στις μελλοντικές προκλήσεις, όπως είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.
4.  Με βάση τους κινδύνους και τις ικανότητες που εντοπίζονται και τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 6 και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.
Όταν, στην περίπτωση καταστροφής ή επαπειλούμενης καταστροφής, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Όταν, στην περίπτωση καταστροφής ή επαπειλούμενης καταστροφής, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που αποτελούν μέρος του rescEU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα εφόσον υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα.
5.  Η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που αποτελούν μέρος του rescEU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα εφόσον υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 7
7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων rescEU.
7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τον στρατηγικό συντονισμό των ικανοτήτων rescEU και είναι η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξή τους, ενώ η επιχειρησιακή διοίκηση και ο έλεγχος παραμένουν στους αρμόδιους υπαλλήλους στα κράτη μέλη υποδοχής.
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 8
8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή μέσω του ΚΣΑΕΑ συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 10
10.  Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό για την εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, μέσω αγοράς, ενοικίασης ή μίσθωσης, διασφαλίζονται τα εξής:
10.  Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό για την εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, μέσω αγοράς, ενοικίασης ή μίσθωσης, διασφαλίζονται τα εξής:
α)  σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
α)  σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
β)  αν πρόκειται για μίσθωση και ενοικίαση, καταχώριση του εξοπλισμού σε κράτος μέλος.
β)  αν πρόκειται για μίσθωση και ενοικίαση, η καταχώριση του εξοπλισμού σε κράτος μέλος δεν είναι υποχρεωτική.
β α)  η διαχείριση των εμπορικών αεροσκαφών ανατίθεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποίηση από τον ΕΟΑΑ.
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 α (νέα)
Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το κόστος και περιέχει λεπτομερή τεχνική και δημοσιονομική αξιολόγηση, ακριβείς πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και τις αλλαγές στους τύπους των απαιτούμενων ικανοτήτων αντιμετώπισης και στις απαιτήσεις ποιότητας αυτών των ικανοτήτων, εάν υπάρχουν, καθώς και τα αίτια των εν λόγω αυξήσεων ή αλλαγών.
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης.
Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων κέντρων αριστείας, πανεπιστημίων και ερευνητών, που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπειρογνωσία των κρατών μελών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται επί του πεδίου.
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγική πρόταση
Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:
Το εν λόγω δίκτυο, επιδιώκοντας πάντα μια ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
(9α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη.
«α) εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη. Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013*.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11, και στη βελτίωση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) και στ)·
Το πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 και 12, και στη βελτίωση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) και στ)·
Το πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία περικλείει μια διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ χωρών εταίρων.
_______________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ
(9β)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  προωθεί και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.
«στ) προωθεί την έρευνα και την καινοτομία και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
(9γ)  Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Η Επιτροπή επεκτείνει τις ικανότητες κατάρτισης και αυξάνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ του δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης και διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στο πλαίσιο Σεντάι.»
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
(11α)  στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.   Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο.
«2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή ορίζει με σαφήνεια – σε διαβούλευση με τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας – το πεδίο εφαρμογής της επέμβασης και τις σχέσεις της με τα μέρη που εμπλέκονται στην ευρύτερη ανθρωπιστική αντιμετώπιση, διασφαλίζοντας τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.»
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τον μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των διαθέσιμων μέσων δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή στο μέσο ευελιξίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.
____________________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20 α – παράγραφος 1
Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Για την προβολή των απτών αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης στους πολίτες αναπτύσσεται επικοινωνιακή στρατηγική.
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για τις ικανότητες των κρατών μελών που δεν έχουν προδεσμευτεί υπέρ της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας, το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η Ένωση για πόρους μεταφορών δεν υπερβαίνει το 55 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Για να είναι επιλέξιμα για την εν λόγω χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποβάλουν κατάλογο όλων των ικανοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δομές διαχείρισης, πέραν εκείνων που έχουν προδεσμευτεί για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας, που τους επιτρέπουν να αντιδρούν σε καταστροφές στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές καταστροφές, καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου, σε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, καθώς και σε τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις.
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.
2.  Αναπτύσσονται συνέργειες, συμπληρωματικότητα και αυξημένος συντονισμός με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, που δεν επιφέρουν ανακατανομή κονδυλίων από τους τομείς αυτούς. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, σε πλαίσιο σεβασμού της διακριτής και ανεξάρτητης φύσης των δράσεων και της χρηματοδότησής τους, και με τη διασφάλιση ότι συνάδουν με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του rescEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις αποφάσεις ανάπτυξης και τις επιχειρησιακές διαδικασίες·
ζ)  τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του rescEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις αποφάσεις ανάπτυξης, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων rescEU σε εθνικό επίπεδο από ένα κράτος μέλος καθώς και τις συναφείς οικονομικές και άλλες ρυθμίσεις·
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 4*

γ α)

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4 συνδυαστικά*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(ποσά σε εκατομμύρια EUR)

Τα συνολικά ποσά θα παρασχεθούν από το μέσο ευελιξίας.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0180/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου