Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0180/2018

Predkladané texty :

A8-0180/2018

Rozpravy :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/02/2019 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Prijaté texty
PDF 236kWORD 71k
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 31. mája 2018 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)(1))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1
(1)  Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) upraveným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ12 sa posilňuje spolupráca medzi Úniou a členskými štátmi a uľahčuje koordinácia v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia reakcie Únie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.
(1)  Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) upraveným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ12 sa posilňuje spolupráca medzi Úniou, členskými štátmi a ich regiónmi a uľahčuje koordinácia v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia reakcie Únie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.
_________________
_________________
12 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).
12 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek vo svete, často bez varovania. Či už sú katastrofy prírodné alebo spôsobené ľudskou činnosťou, sú čoraz častejšie, extrémnejšie a komplexnejšie, pričom ich zhoršuje vplyv zmeny klímy a postihujú územia bez ohľadu na štátne hranice. Dôsledky, ktoré z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné prostredie a hospodárstvo, môžu byť obrovské.
(3)  K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek vo svete, často bez varovania. Či už sú katastrofy prírodné alebo spôsobené ľudskou činnosťou, sú čoraz častejšie, extrémnejšie a komplexnejšie, pričom ich zhoršuje vplyv zmeny klímy a postihujú územia bez ohľadu na štátne hranice. Dôsledky, ktoré z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné prostredie, sociálnu oblasť a hospodárstvo, môžu byť neznámeho rozsahu. Žiaľ, tieto katastrofy sú niekedy úmyselné, napríklad v prípade teroristických útokov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  Nedávne skúsenosti ukázali, že spoliehanie sa na dobrovoľné ponuky vzájomnej pomoci –koordinovanej a uľahčovanej mechanizmom Únie – nie vždy zabezpečuje, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity na uspokojivé riešenie základných potrieb osôb postihnutých katastrofami, ani náležitú ochranu životného prostredia a majetku. Platí to najmä vtedy, keď sú členské štáty súčasne postihnuté opakujúcimi sa katastrofami a kolektívna kapacita nie je dostatočná.
(4)  Nedávne skúsenosti ukázali, že spoliehanie sa na dobrovoľné ponuky vzájomnej pomoci – koordinovanej a uľahčovanej mechanizmom Únie – nie vždy zabezpečuje, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity na uspokojivé riešenie základných potrieb osôb postihnutých katastrofami, ani náležitú ochranu životného prostredia a majetku. Platí to najmä vtedy, keď sú členské štáty súčasne postihnuté katastrofami, ktoré sa opakujú a sú súčasne neočakávané, či už ide o prírodné alebo ľuďmi zapríčinené katastrofy, a kolektívna kapacita nie je dostatočná. Na prekonanie týchto nedostatkov a vznikajúcich nebezpečenstiev je potrebné plne flexibilným spôsobom využiť všetky nástroje Únie vrátane aktívneho zapojenia občianskej spoločnosti. Členské štáty by mali napriek tomu podniknúť primerané preventívne opatrenia na zabezpečenie takého množstva vnútroštátnych kapacít, ktoré postačuje na náležité zvládanie katastrof.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Prevencia lesných požiarov je nevyhnutnou súčasťou celosvetového úsilia o zníženie emisií CO2. Horenie stromov a rašelinovej pôdy pri lesných požiaroch vyvoláva emisie CO2. Konkrétnejšie, štúdie ukázali ako požiare spôsobujú 20 % všetkých emisií CO2 na celom svete, čo je viac ako celkový súčet emisií všetkých dopravných systémov na svete (vozidlá, lode a lietadlá).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala by sa znížiť administratívna záťaž a mali by sa posilniť politiky prevencie, a to aj zabezpečením potrebných prepojení s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/201313.
(5)  Prevencia má kľúčový význam pre ochranu pred katastrofami a vyžaduje si ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje posúdenia rizík týkajúce sa ich vnútroštátnych rizík z hľadiska bezpečnosti a ochrany, ako aj zhrnutia svojho plánovania riadenia rizík v prípade katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný prístup k zvládaniu prírodných i ľuďmi zapríčinených katastrof, v ktorom sa spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem toho by Komisia mala mať možnosť požadovať od členských štátov, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi katastrofami, a to aj ľuďmi zapríčinenými, najmä s cieľom maximalizovať celkovú podporu Únie, osobitne od Európskej environmentálnej agentúry (EEA), pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Je nevyhnutné, aby sa znížila administratívna záťaž a posilnili sa politiky prevencie, a to aj posilnením potrebných prepojení a spolupráce s ostatnými kľúčovými politikami a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/201313.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Riziko brzdí rozvoj regiónov. S prevenciou a riadením rizík je spojené preformulovanie politík a inštitucionálnych rámcov a posilnenie miestnych, vnútroštátnych a regionálnych kapacít s cieľom pripraviť a vykonávať opatrenia na riadenie rizík s koordináciou širokého okruhu aktérov. Kľúčová je príprava rizikových máp podľa regiónov a/alebo členských štátov, posilnenie kapacity pre reakcie a posilnenie preventívnych opatrení s osobitným dôrazom na klimatické riziká. Je kľúčové, aby sa v rizikových mapách zohľadnili riziká spôsobené súčasnou premenlivosťou klímy a projekcia vývoja zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   Členské štáty by pri príprave svojich posúdení rizík a plánovaní riadenia rizík mali brať do úvahy špecifické riziká pre životné podmienky voľne žijúcich druhov a zvierat. Komisia by mala v celej Európe podporovať šírenie informácií o zvieratách, ktoré zasiahli katastrofy. V tejto súvislosti by sa tiež mali ďalej rozvíjať programy a kurzy odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)   Sezóna lesných požiarov v roku 2017 bola v mnohých členských štátoch obzvlášť dlhá a intenzívna, pričom iba v jednom členskom štáte spôsobila vyše 100 úmrtí. Nedostatok dostupných prostriedkov, na ktorý sa poukázalo v správe o nedostatku kapacít1a, a neschopnosť Európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie („EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“) v primeranom čase reagovať na všetkých 17 žiadostí o pomoc s hasením lesného požiaru ukázali, že dobrovoľný charakter príspevkov členských štátov nie je dostatočný pri núdzových udalostiach veľkého rozsahu, ktoré zasahujú viacero členských štátov v rovnakom čase.
_________________
1a Správa Komisia Európskemu parlamentu a Rade o pokroku dosiahnutom v rámci Európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie a o pretrvávajúcich nedostatkoch, 17.2.2017.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 d (nové)
(5d)   Najprirodzenejšími partnermi pri prehlbovaní spolupráce sú susedné členské štáty, ktoré majú rovnaké odborné znalosti a štruktúry a u ktorých je najpravdepodobnejšie, že budú zasiahnuté rovnakými katastrofami a rizikami.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 e (nové)
(5e)  Bezpečnosť vodných zdrojov je kľúčová pre odolnosť proti zmene klímy. Členské štáty by mali mapovať existujúce vodné zdroje s cieľom uľahčiť adaptáciu na zmenu klímy a zvýšiť odolnosť obyvateľstva voči klimatickým hrozbám, ako sú suchá, požiare alebo záplavy. Cieľom mapovania by mala byť podpora rozvíjania opatrení na zníženie zraniteľnosti obyvateľstva.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Existuje potreba posilniť kolektívnu schopnosť pripraviť sa a reagovať na katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou v Európe. Okrem posilnenia možností, ktoré už poskytuje európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), odteraz nazývaná „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU by mali byť aj kapacity pre reakcie na núdzové situácie určené na boj proti prírodným požiarom, rozsiahlym záplavám zemetraseniam, ako aj poľné nemocnice a lekárske tímy v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré by mohli byť rýchlo nasadené.
(6)  Existuje potreba posilniť kolektívnu schopnosť pripraviť sa a reagovať na katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou v Európe. Okrem posilnenia možností, ktoré už poskytuje európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), odteraz nazývaná „európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU by mali byť aj kapacity pre reakcie na núdzové situácie určené na boj proti prírodným požiarom, rozsiahlym záplavám, zemetraseniam, teroristickým útokom a chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým útokom, ako aj poľné nemocnice a lekárske tímy v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré by mohli byť rýchlo nasadené. V tomto kontexte sa zdôrazňuje význam posilnenia a zapojenia osobitných kapacít miestnych a regionálnych orgánov, pretože práve ony sú prvými subjektmi, ktoré zasahujú po katastrofe. Tieto orgány by mali vypracovať modely spolupráce, v ktorých si spoločenstvá môžu vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy, a poskytnúť im príležitosť prispieť k rozvoju ich odolnosti voči prírodným katastrofám.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Úloha regionálnych a miestnych orgánov pri prevencii a riadení katastrof je mimoriadne dôležitá a ich kapacity v oblasti reakcie musia byť náležite zapojené do činností koordinácie a nasadenia vykonávaných podľa rozhodnutia, v súlade inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov, s cieľom minimalizovať prekrývanie a posilniť interoperabilitu. Tieto orgány môžu zohrať dôležitú preventívnu úlohu a sú tiež prvými, ktoré reagujú bezprostredne po katastrofe spolu s dobrovoľníckymi kapacitami. Preto je potrebná sústavná spolupráca na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť spoločné systémy varovania pre rýchly zásah pred mobilizáciou rescEU, ako aj pravidelné verejné informačné kampane týkajúce sa opatrení bezprostrednej reakcie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila dostupnosť kapacít v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov. Obstarávanie kapacít Úniou by malo viesť k úsporám z rozsahu a lepšej koordinácii pri reakcii na katastrofy.
(7)  Únia by mala byť schopná podporovať členské štáty, ak dostupné materiálne a technické kapacity nie sú dostatočné na umožnenie účinnej reakcie na katastrofy, a to aj v prípade cezhraničných udalostí, a to prispievaním k financovaniu lízingu alebo prenájmu, ktorými sa zabezpečí rýchly prístup k takýmto kapacitám, alebo financovaním ich nadobudnutia. To by podstatným spôsobom zvýšilo účinnosť a nasaditeľnosť mechanizmu Únie tým, že by sa zabezpečila rýchla dostupnosť materiálnych a technických kapacít – aj pre záchranu starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – v prípadoch, v ktorých by inak nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu na katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so širokým spektrom dosahov na značný počet členských štátov, ako sú cezhraničné epidémie. Vopred viazané vhodné vybavenie a kapacity Únie v oblasti verejného obstarávania by umožnili úspory z rozsahu a lepšiu koordináciu pri reakcii na katastrofy. Malo by sa zabezpečiť optimálne a transparentné využívanie finančných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Mnohé členské štáty zápasia s nedostatkom materiálno-technického vybavenia v prípadoch neočakávaných katastrof. Mechanizmus Únie by mal preto poskytovať možnosti ako rozšíriť materiálno-technickú základňu tam, kde to je potrebné, a to najmä ak ide o záchranné práce hendikepovaných, starých alebo chorých osôb.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)  Aby sa zlepšila efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude založená na existujúcich štruktúrach.
(9)  Odborná príprava, výskum a inovácia sú kľúčové aspekty spolupráce v oblasti civilnej ochrany. Na základe existujúcich štruktúr by sa mala posilniť efektívnosť a účinnosť odbornej prípravy, podpora inováciídialógu a spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a útvarmi v oblasti civilnej ochrany so zapojením centier excelentnosti, univerzít, výskumníkov a iných odborných skúseností a výmenou informácií medzi nimi.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Hoci je posilňovanie civilnej ochrany vzhľadom na trendy týkajúce sa katastrof, ktoré súvisia s počasím, aj tých, ktoré súvisia s vnútornou bezpečnosťou, jednou z najvýznamnejších priorít v celej Únii, je nevyhnutné doplniť nástroje Únie o silnejší územný rozmer a rozmer vedúcej úlohy komunity, keďže opatrenia miestnych komunít sú najrýchlejšou a najúčinnejšou cestou na obmedzenie škôd spôsobených katastrofou.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)  Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie.
(10)  Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity rescEU, mali by sa dať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie, ale nie na úkor finančných prostriedkov vyčlenených na iné kľúčové politiky Únie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Malo by sa zabezpečiť osobitné financovanie a rozpočtové prostriedky na nový mechanizmus Únie. S prihliadnutím na potrebu vyhnúť sa negatívnym vplyvom na financovanie súčasných viacročných programov by zvýšenie financovania na cielenú revíziu mechanizmu Únie malo pochádzať výlučne zo všetkých dostupných zdrojov podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20131a s osobitným zreteľom na nástroj flexibility.
___________________
1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)  Treba zjednodušiť postupy mechanizmu Únie, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší prístup členských štátov k pomoci a ku kapacitám, ktoré sú potrebné na reakciu na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.
(11)  Treba zjednodušiť a zefektívniť postupy mechanizmu Únie a zvýšiť ich flexibilitu, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší a najefektívnejší prístup členských štátov k pomoci a ku kapacitám, ktoré sú potrebné na reakciu na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom maximalizovať využitie existujúcich nástrojov financovania a podpory členských štátov pri poskytovaní pomoci, najmä v reakcii na katastrofy mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka od článku 129 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ak sa poskytuje financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.
(12)  S cieľom maximalizovať využitie existujúcich nástrojov financovania a podpory členských štátov pri poskytovaní pomoci, a to aj v reakcii na katastrofy mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka od článku 129 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ak sa poskytuje financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Bez ohľadu na túto odchýlku by financovanie činností v oblasti civilnej ochrany a najmä humanitárnej pomoci malo zostať v rámci akejkoľvek budúcej infraštruktúry Únie na financovanie jasne oddelené a plne v súlade s rozdielnymi cieľmi a právnymi požiadavkami takejto infraštruktúry.
__________________
__________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13
(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Podobne by sa mal zabezpečiť súlad s medzinárodnými záväzkami, ako je napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.
(13)  Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na účinné zabraňovanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich účinkov. Ustanovenia by mali posilniť väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť aj súdržnosť s inými relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti prevencie a riadenia rizika katastrof vrátane cezhraničných preventívnych opatrení a reakcie na hrozby, ako sú závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. Programami územnej spolupráce založenými na politike súdržnosti sa ustanovujú osobitné opatrenia v záujme zohľadnenia odolnosti voči katastrofám, prevencie a riadenia rizík a ďalšieho úsilia o dôraznejšiu integráciu a viac synergií. Okrem toho by všetky opatrenia mali byť koherentné s medzinárodnými záväzkami, akými sú napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015  2030, Parížska dohoda a program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a aktívne a prispievať k ich plneniu.
__________________
__________________
15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).
15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Je nevyhnutné, aby sa zachovali moduly, ktoré už boli registrované v spoločnom systéme komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS), aby bolo možné odpovedať na žiadosti o pomoc a zúčastňovať sa na systéme odbornej prípravy obvyklým spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)   Je rovnako dôležité prepojiť mechanizmus Únie, ktorý je obmedzený na obdobie bezprostredne po katastrofe, s inými nástrojmi Únie, ktoré sa zameriavajú na nápravu škôd, ako je Fond solidarity.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)   Je nevyhnutné, aby sa Fond solidarity pozmenil v tom zmysle, že sa zavedie povinnosť odstrániť škody na životnom prostredí a tým, že sa ako ukazovateľ pre schválenie bude používať HDP na osobu v dotknutom regióne členského štátu namiesto celkového HDP, aby sa zabránilo tomu, že veľké regióny s vysokým počtom obyvateľov a nízkou úrovňou bohatstva nebudú oprávnené fond využívať. Je veľmi dôležité vyčísliť hospodársku hodnotu poškodenia životného prostredia pri katastrofe na účely odstránenia škôd, a to najmä pokiaľ ide o oblasti s vysokou prírodnou hodnotou, napríklad chránené oblasti a oblasti, ktoré patria do sústavy Natura 2000.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 d (nové)
(13d)   Je potrebné, aby sa opatrenia Únie zameriavali aj na poskytovanie pomoci v rámci technickej odbornej prípravy, aby sa posilnila kapacita svojpomoci spoločenstiev, vďaka čomu budú lepšie pripravené poskytnúť bezprostrednú reakciu a ovládnuť katastrofu. Cielená odborná príprava a vzdelávanie pracovníkov v oblasti verejnej bezpečnosti, ako sú vedúci činitelia komunity, sociálni pracovníci, zdravotníci, záchranárske služby a služby protipožiarnej ochrany, ako aj miestne dobrovoľnícke zásahové skupiny, ktoré by mali mať k dispozícii rýchlo dostupné vybavenie pre zásah, môže pomôcť obmedziť katastrofu a znížiť počet obetí na životoch počas krízy aj po nej.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e
e)  zvýšiť dostupnosť a využívanie vedeckých poznatkov o katastrofách.
e)  zvýšiť dostupnosť a využívanie vedeckých poznatkov o katastrofách, a to aj v najvzdialenejších regiónoch a zámorských krajinách a územiach;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
aa)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ea) zmierniť bezprostredné následky, ktoré môžu katastrofy mať na ľudské životy a kultúrne a prírodné dedičstvo;“
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a b (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)
ab)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„eb) zintenzívniť spoluprácu a koordináciu činnosti na cezhraničnej úrovni;“
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  prijíma opatrenia na zlepšenie vedomostnej základne o rizikách katastrof a napomáha spoločné využívanie vedomostí, výsledkov vedeckého výskumu, najlepších postupov a informácií, a to aj medzi členskými štátmi, ktoré čelia spoločným rizikám;
a)  prijíma opatrenia na zlepšenie vedomostnej základne o rizikách katastrof a vo zvýšenej miere napomáha a podporuje spoluprácu a spoločné využívanie vedomostí, výsledkov vedeckého výskumu a inovácie, najlepších postupov a informácií, a to aj medzi členskými štátmi, ktoré čelia spoločným rizikám;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
(3a)  V článku 5 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:
„aa) koordinuje harmonizáciu informácií a usmernení, pokiaľ ide o systémy varovania, a to aj na cezhraničnej úrovni;“
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f
(3b)   V článku 5 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  zhromažďuje a šíri informácie sprístupnené členskými štátmi, organizuje výmenu skúseností o hodnotení spôsobilosti na riadenie rizík, spolu s členskými štátmi do 22. decembra 2014 vytvára usmernenia týkajúce sa obsahu, metodiky a štruktúry týchto hodnotení a uľahčuje spoločné využívanie osvedčených postupov v oblasti plánovania prevencie a pripravenosti, a to aj prostredníctvom dobrovoľného partnerského preskúmania;
„f) zhromažďuje a šíri informácie sprístupnené členskými štátmi, organizuje výmenu skúseností o hodnotení spôsobilosti na riadenie rizík, spolu s členskými štátmi do 22. decembra 2019 vytvára nové usmernenia týkajúce sa obsahu, metodiky a štruktúry týchto hodnotení a uľahčuje spoločné využívanie osvedčených postupov v oblasti plánovania prevencie a pripravenosti, a to aj prostredníctvom dobrovoľného partnerského preskúmania;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  vypracúvajú posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, a sprístupňujú ich Komisii, a to do 22. decembra 2018 a potom každé tri roky;
a)  vypracúvajú posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, konzultujú ich s relevantnými miestnymi a regionálnymi orgánmi, zabezpečujú ich súlad so sendaiským rámcom pre znižovanie rizika katastrof a sprístupňujú ich Komisii, a to do 22. decembra 2018 a potom každé tri roky na základe modelu dohodnutého s Komisiou a v tomto kontexte by sa mali využívať súčasné vnútroštátne informačné systémy;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
aa)  písmeno d) sa nahrádza takto:
d)  dobrovoľne sa zúčastňujú na partnerskom preskúmaní hodnotení spôsobilosti riadenia rizík.
„d) dobrovoľne sa zúčastňujú na partnerskom preskúmaní spôsobilosti riadenia rizík s cieľom určiť opatrenia, ktoré pomôžu preklenúť medzery.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 2
Komisii sa poskytuje zhrnutie relevantných prvkov plánovania riadenia rizík vrátane informácií o vybraných opatreniach v oblasti prevencie a pripravenosti, a to do 31. januára 2019 a potom každé tri roky. Okrem toho Komisia môže od členských štátov požadovať, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti, ktoré budú zahŕňať krátkodobé aj dlhodobé úsilie. Únia náležite prihliada na pokrok dosiahnutý členskými štátmi v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti na ne ako súčasť akéhokoľvek budúceho mechanizmu ex ante kondicionality v rámci európskych štrukturálnychinvestičných fondov.
Komisii sa poskytuje zhrnutie relevantných prvkov plánovania riadenia rizík vrátane informácií o vybraných opatreniach v oblasti prevencie a pripravenosti podľa šablóny, ktorú sa stanoví vykonávacím aktom, a to do 31. januára 2019 a potom každé tri roky. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. Okrem toho Komisia môže od členských štátov požadovať, aby poskytli osobitné plány prevencie a pripravenosti, ktoré budú zahŕňať krátkodobé aj dlhodobé úsilie. V tejto súvislosti by toto úsilie mohlo zahŕňať záväzok členských štátov podporovať investície vychádzajúce z lepších posúdení rizika, ako aj zabezpečiť lepšiu obnovu po katastrofách. Dodatočné administratívne zaťaženie na vnútroštátnej úrovni a na úrovniach, ktoré sú nižšie ako vnútroštátna úroveň, sa bude udržiavať na čo najnižšej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 3
Komisia môže takisto vytvoriť osobitné konzultačné mechanizmy na podporu plánovaniakoordinácie vhodnej prevencie a pripravenosti medzi členskými štátmi vystavenými podobným typom katastrof.
Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť špecifické konzultačné mechanizmy s cieľom posilniť primerané plánovaniekoordináciu v oblasti prevencie a pripravenosti u členských štátov, v ktorých častejšie dochádza k podobným druhom katastrof. Ak je to možné, Komisia a členské štáty podporujú aj jednotnosť riadenia rizika katastrof a stratégií adaptácie na zmenu klímy.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 8 – odsek 1 – písmeno k
4a.  V článku 8 ods. 1 sa písmeno k) nahrádza takto:
k)  v úzkej konzultácii s členskými štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti pripravenosti na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b).
k) v úzkej konzultácii s členskými štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti pripravenosti – a to aj koordináciou s ďalšími nástrojmi Únie – na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
4b.   V článku 9 sa vkladá tento odsek:
„1a. Členské štáty v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom posilňujú relevantné administratívne kapacity príslušných regionálnych a miestnych orgánov.“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 10 – odsek 1
1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení plánovania operácií reakcie na katastrofy v rámci mechanizmu Únie, a to aj prostredníctvom zostavovania scenárov pre reakcie na katastrofy na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), mapovania prostriedkov a vytvárania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie.
1.  Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení plánovania operácií reakcie na katastrofy, prírodné katastrofy aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, v rámci mechanizmu Únie, a to aj prostredníctvom zostavovania scenárov pre reakcie na katastrofy na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), mapovania prostriedkov vrátane strojov na zemné práce, mobilných generátorov elektrickej energie a mobilných zariadení na hasenie požiarov, a vytvárania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 1
1.  Vytvorí sa európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany. Bude pozostávať zo zoskupenia kapacít v oblasti reakcie vopred poskytnutých členských štátmi vrátane modulov, iných kapacít v oblasti reakcie a odborníkov.
1.  Vytvorí sa európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany. Bude pozostávať z dobrovoľného zoskupenia kapacít v oblasti reakcie vopred poskytnutých členských štátmi vrátane modulov, iných kapacít v oblasti reakcie a odborníkov.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
1a.   Keďže vnútroštátna prevencia by mala byť prvou prioritou členských štátov na účely znižovania bezpečnostných rizík, Európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany dopĺňa existujúce vnútroštátne kapacity.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 2
2.  Komisia na základe zistených rizík vymedzí druhy a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Komisia monitoruje pokrok dosahovaný pri plnení cieľov kapacity a pretrvávajúce nedostatky a vyzýva členské štáty na riešenie takýchto nedostatkov. Komisia môže členským štátom poskytovať podporu v súlade s článkom 20, článkom 21 ods. 1 bodom i) a článkom 21 ods. 2.
2.  Komisia na základe potrieb a rizík zistených v teréne a v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov vymedzí druhy a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Komisia monitoruje pokrok dosahovaný pri plnení cieľov kapacity a pretrvávajúce nedostatky a vyzýva členské štáty na riešenie takýchto nedostatkov. Komisia môže členským štátom poskytovať podporu v súlade s článkom 20, článkom 21 ods. 1 bodom i) a článkom 21 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 7
7.  Kapacity v oblasti reakcie, ktoré členské štáty sprístupnia pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC, s výnimkou prípadov, keď členské štáty čelia výnimočnej situácii, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.
7.  Kapacity v oblasti reakcie, ktoré členské štáty sprístupnia pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC, s výnimkou prípadov vnútroštátnych núdzových situácií, vyššej moci alebo prípadov, keď členské štáty čelia výnimočnej situácii, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Konečné rozhodnutie o ich nasadení prijíma členský štát, ktorý dotknutú kapacitu v oblasti reakcie zaregistroval.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1
V prípade nasadenia v rámci takejto reakcie zostávajú uvedené kapacity pod velením a kontrolou členských štátov, ktoré ich sprístupňujú, a možno ich stiahnuť, ak členské štáty čelia výnimočnej situácii, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh a bráni im v tom, aby tieto kapacity v oblasti reakcie ponechali k dispozícii. V takých prípadoch sa konzultuje s Komisiou.
V prípade nasadenia v rámci takejto reakcie zostávajú uvedené kapacity pod velením a kontrolou členských štátov, ktoré ich sprístupňujú, a možno ich stiahnuť, ak tieto členské štáty čelia vnútroštátnym núdzovým situáciám, vyššej moci alebo ak im výnimočná situácia, bráni v tom, aby tieto kapacity v oblasti reakcie ponechali k dispozícii. V takých prípadoch sa konzultuje s Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 1
1.  Vytvorí sa rescEU s cieľom poskytovať pomoc v prípadoch, keď existujúce kapacity neumožňujú účinne reagovať na katastrofy.
1.  Vytvorí sa rescEU s cieľom poskytovať pomoc za výnimočných okolností, keď nie sú k dispozícii kapacity na vnútroštátnej úrovni a v prípadoch, keď existujúce kapacity neumožňujú účinne reagovať na katastrofy. Kapacity rescEU sa nevyužívajú ako náhrada za vlastné kapacity a príslušné povinnosti členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 2
2.  RescEU pozostáva z týchto kapacít:
2.  RescEU pozostáva z kapacít, ktoré dopĺňajú už jestvujúce kapacity členských štátov, aby ich skompletizovali a posilnili, a usilujú sa riešiť súčasné a budúce riziká. Kapacity sa určujú na základe medzier v kapacitách v oblasti reakcie týkajúcich sa zdravotných núdzových situácií, priemyselných, environmentálnych, seizmických alebo sopečných katastrof, záplav a požiarov vrátane lesných požiarov, ako aj teroristických útokov a chemických, biologických, rádiologických a jadrových ohrození.
Na základe identifikovaných medzier rescEU obsahuje aspoň tieto kapacity:
a)  letecké hasenie lesných požiarov;
a)  letecké hasenie lesných požiarov;
b)  vysokokapacitné odčerpávanie;
b)  vysokokapacitné odčerpávanie;
c)  pátracie a záchranné činnosti;
c)  pátracie a záchranné činnosti;
d)  poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy.
d)  poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 2 a (nový)
2a.   Povaha týchto kapacít zostane flexibilná a môže sa meniť s cieľom reagovať na nový vývoj a budúce výzvy, napríklad dôsledky zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 4
4.  Na základe zistených rizík a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.
4.  Na základe zistených rizík a kapacít a plánovania riadenia rizík v súlade s článkom 6 a po zohľadnení prístupu zameraného na viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú potrebné okrem kapacít identifikovaných v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom revidovať zloženie rescEU. Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami Únie.
Ak sa to v prípade katastrofy alebo hrozby katastrofy vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 31.
Ak sa to v prípade katastrofy alebo hrozby katastrofy vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 31.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 5
5.  Komisia vymedzí požiadavky na kvalitu kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú súčasťou rescEU. Tieto požiadavky na kvalitu vychádzajú z platných medzinárodných noriem v prípade, že takéto normy už existujú.
5.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi vymedzí požiadavky na kvalitu kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú súčasťou rescEU. Tieto požiadavky na kvalitu vychádzajú z platných medzinárodných noriem v prípade, že takéto normy už existujú.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 7
7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva velenie kapacít rescEU a kontrolu nad nimi.
7.  Kapacity rescEU sú k dispozícii pre operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, a to na žiadosť o pomoc prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponecháva strategické koordinovanie kapacít rescEU a je autoritou, pokiaľ ide o nasadenie, zatiaľ čo operačné velenie a kontrola zostáva u zodpovedných úradníkov v prijímajúcom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 8
8.  V prípade nasadenia sa Komisia dohodne so žiadajúcim členským štátom na operačnom nasadení kapacít rescEU. Žiadajúci členský štát počas operácií uľahčuje operačnú koordináciu svojich vlastných kapacít a činností rescEU.
8.  V prípade nasadenia sa Komisia prostredníctvom ERCC dohodne so žiadajúcim členským štátom na operačnom nasadení kapacít rescEU. Žiadajúci členský štát počas operácií uľahčuje operačnú koordináciu svojich vlastných kapacít a činností rescEU.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 10
10.  Ak Komisia obstaráva vybavenie, ako sú zariadenia na letecké hasenie lesných požiarov, prostredníctvom nákupu, lízingu alebo prenájmu, musí sa zabezpečiť:
10.  Ak Komisia obstaráva vybavenie, ako sú zariadenia na letecké hasenie lesných požiarov, prostredníctvom nákupu, lízingu alebo prenájmu, musí sa zabezpečiť:
a)  v prípade nadobudnutia vybavenia sa v dohode medzi Komisiou a členským štátom stanoví registrácia tohto vybavenia v uvedenom členskom štáte;
a)  v prípade nadobudnutia vybavenia sa v dohode medzi Komisiou a členským štátom stanoví registrácia tohto vybavenia v uvedenom členskom štáte;
b)  v prípade lízingu a prenájmu registrácia vybavenia v členskom štáte.
b)  v prípade lízingu a prenájmu nie je registrácia vybavenia v členskom štáte povinná;
ba)  riadenie komerčných lietadiel je zverené prevádzkovateľom s certifikátom od EASA.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12a – odsek 1
Komisia každé dva roky informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.
Komisia každý rok informuje Európsky parlament a Radu o operáciách a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 a 12.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12a – odsek 1 a (nový)
Tieto informácie obsahujú prehľad o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov s podrobným technickým a finančným posúdením, presnými informáciami o zvýšení nákladov a zmenách druhov požadovaných kapacít v oblasti reakcie a ich prípadných požiadaviek na ich kvalitu, ako aj dôvody každého takéhoto zvýšenia alebo zmien.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia vytvorí sieť relevantných aktérov a inštitúcií v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrof, ktorí budú spolu s Komisiou tvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany.
Komisia vytvorí sieť relevantných aktérov a inštitúcií – vrátane centier excelentnosti, univerzít a výskumníkov – v oblasti civilnej ochrany a zvládania katastrof, ktorí budú spolu s Komisiou tvoriť vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany. Komisia riadne zohľadní odborné znalosti, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, ako aj u organizácií pôsobiacich na mieste.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť
Uvedená sieť bude plniť tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností a šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:
Uvedená sieť, ktorá sa usiluje o rodovo vyvážené zloženie, plní tieto úlohy v oblasti odbornej prípravy, cvičení, získaných skúseností a šírenia znalostí, a to v prípade potreby v úzkej koordinácii s relevantnými vedomostnými centrami:
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
9a.  V článku 13 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:
a)  vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Tento program zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov.
a) vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Tento program zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov. Zavedie sa nový program Erasmus pre civilnú ochranu v súlade s pravidlami a zásadami nariadenia (EÚ) č. 1288/2013*.
Cieľom programu odbornej prípravy je zlepšiť koordináciu, zlučiteľnosť a komplementárnosť medzi kapacitami uvedenými v článkoch 9 a 11 a zvyšovať spôsobilosti odborníkov uvedených v článku 8 písm. d) a f);
Cieľom programu Erasmus pre civilnú ochranu je aj zlepšiť koordináciu, zlučiteľnosť a komplementárnosť medzi kapacitami uvedenými v článkoch 9, 11 a 12 a zvyšovať spôsobilosti odborníkov uvedených v článku 8 písm. d) a f),
Program Erasmus pre civilnú ochranu zahŕňa medzinárodný rámec zameraný na podporu vonkajšej činnosti Únie vrátane jej príslušných rozvojových cieľov, a to prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi a medzi partnerskými krajinami.
_______________
*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).“
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f
9b.   V článku 13 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  stimulovanie a povzbudzovanie zavádzania a využívania relevantných nových technológií na účely tohto mechanizmu Únie.
f) stimulovanie výskumu a inovácií a povzbudzovanie zavádzania a využívania relevantných nových technológií na účely tohto mechanizmu Únie.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
9c.  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Komisia rozšíri kapacity pre odbornú prípravu a zintenzívni výmenu poznatkov a skúseností medzi vedomostnou sieťou Únie v oblasti civilnej ochrany a medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom prispieť k plneniu medzinárodných záväzkov so zreteľom na znižovanie rizika katastrof, najmä tých, ktoré vyplývajú zo sendaiského rámca.“
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 16 – odsek 2
11a.  V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.   Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedeného medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu úlohu.
2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedeného medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu úlohu. V prípadoch katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo pri zložitých núdzových situáciách Komisia v spolupráci s humanitárnymi aktérmi jasne vymedzí rozsah svojej intervencie a svoj vzťah so stranami zapojenými do širšej humanitárnej reakcii, pričom zabezpečí súlad s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárnych zásad.“
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Rozpočtové prostriedky potrebné na mechanizmus Únie postupne schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci ročného rozpočtového postupu, pričom sa náležite zohľadňujú všetky dostupné možnosti podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*, najmä pokiaľ ide o využitie nástroja flexibility, ako sa uvádza v prílohe I.
____________________
* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 20 a – odsek 1
Každá pomoc alebo každé financovanie poskytované podľa tohto rozhodnutia vhodne zviditeľňuje Úniu, čo zahŕňa aj výrazné zobrazenie emblému Únie, pokiaľ ide o kapacity uvedené v článku 11, článku 12 a článku 21 ods. 2 písm. c).
Každá pomoc alebo každé financovanie poskytované podľa tohto rozhodnutia vhodne zviditeľňuje Úniu, čo zahŕňa aj výrazné zobrazenie emblému Únie, pokiaľ ide o kapacity uvedené v článku 11, článku 12 a článku 21 ods. 2 písm. c). Vypracuje sa komunikačná stratégia s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky opatrení prijatých v rámci mechanizmu Únie, ktoré budú viditeľné pre našich občanov.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 23 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade kapacít členských štátov, ktoré neboli vopred vyčlenené pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, výška finančnej podpory Únie pre dopravné zdroje nepresahuje 55 % celkových oprávnených nákladov. Aby boli oprávnené na takéto financovanie, členské štáty musia vytvoriť register všetkých kapacít, ktoré majú k dispozícii, ako aj príslušné riadiace štruktúry, a to nad rámec kapacít vopred vyčlenených pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, ktoré im umožnia reagovať na zdravotné, priemyselné, seizmologické alebo vulkanické katastrofy, na záplavy a lesné požiare, na teroristické útoky a chemické, biologické, rádiologické a jadrové útoky.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 26 – odsek 2
2.  Treba sa usilovať o synergiukomplementárnosť s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky. Komisia v prípade reakcie na humanitárnu situáciu v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96.
2.  Treba rozvíjať synergiu, komplementárnosťväčšiu koordináciu s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na podporu súdržnosti, – vrátane Fondu solidarity Európskej únie – rozvoja vidieka, výskumu, zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej politiky, bez toho, aby to znamenalo opätovné prerozdeľovanie finančných prostriedkov z týchto oblastí. Komisia v prípade reakcie na humanitárne krízy v tretích krajinách zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť opatrení financovaných podľa tohto rozhodnutia a opatrení financovaných podľa nariadenia (ES) č. 1257/96, pričom bude rešpektovať osobitnú a nezávislú povahu týchto opatrení a ich financovania, a to, aby boli v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 32 – odsek 1 – písmeno g
g)  vytvorenia, riadenia a udržiavania rescEU, ako sa stanovuje v článku 12, vrátane kritérií pre rozhodnutia o nasadení a operačné postupy;
g)  vytvorenia, riadenia a udržiavania rescEU, ako sa stanovuje v článku 12, vrátane kritérií pre rozhodnutia o nasadení, operačných postupoch a a podmienkach nasadenia kapacít rescEU na vnútroštátnej úrovni členským štátom a finančné a iné opatrenia, ktoré s tým súvisia;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Príloha I (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ DODATOČNÉ PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OBDOBIE ROKOV 2018 – 2020

 

 

2018

2019

2020

SPOLU

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 3*

VRP

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PRP

11

56,56

115,395

182,955

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 4*

VRP

2

2

2,284

6,284

 

PRP

0,8

1,8

2,014

4,614

Celkové dodatočné rozpočtové prostriedky v rámci okruhov 3 a 4 spolu*

VRP

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PRP

11,8

58,36

117,409

187,569

(číselné údaje v miliónoch EUR)

* Celé sumy sa poskytnú prostredníctvom nástroja flexibility.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0180/2018).

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie