Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2120(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0191/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0191/2018

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 20
CRE 11/06/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0243

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 147kWORD 60k
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P8_TA(2018)0243A8-0191/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2120(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 77,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου(5) και ιδίως το άρθρο 5,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα σχετικά με τη ερασιτεχνική θαλάσσια αλιεία και αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών, και την αποτίμηση και αντίκτυπό της στα ιχθυαποθέματα, που δημοσίευσε το Θεματικό Τμήμα για τις Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής) τον Ιούλιο 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0191/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός που παρέχεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) το 2013 περιγράφει την ερασιτεχνική αλιεία ως τη «σύλληψη ή την επιχειρούμενη αλίευση έμβιων υδρόβιων πόρων, κυρίως για λόγους αναψυχής και/ή προσωπική κατανάλωση. Αυτό καλύπτει ενεργητικές αλιευτικές μεθόδους, όπως το ψάρεμα με πετονιά, ψαροντούφεκο και η συλλογή με τα χέρια, και παθητικές μεθόδους όπως τα δίχτυα, οι κιούρτοι, και τα παραγάδια»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για σαφείς ορισμούς της ερασιτεχνικής αλιείας και της θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, δεδομένου ότι το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ορίζει πως «η εμπορία των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιείας μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών (ημιαυτοσιτιστική), ώστε οι δύο να αξιολογούνται ξεχωριστά και να αποτελούν αντικείμενο χωριστής ρύθμισης, και ότι θα πρέπει να γίνει σαφές πως η ερασιτεχνική αλιεία δεν είναι το ίδιο με την αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) δεν κάνει καμία αναφορά στην τελευταία· εκτιμώντας ότι οι δύο αυτές μορφές αλιείας πρέπει να αξιολογούνται χωριστά και να αποτελούν αντικείμενο χωριστής ρύθμισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ λειτουργεί στη βάση ενός συστήματος δύο κατηγοριών αλιείας, δηλαδή της ερασιτεχνικής και της εμπορικής αλιείας, και δεν αναγνωρίζει την αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών, ούτε την ημιεπαγγελματική αλιεία·

Δ.  εκτιμώντας ότι η ερασιτεχνική αλιεία, δεδομένου του μεγέθους της, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ιχθυαποθέματα, αλλά η κανονιστική ρύθμιση του θέματος εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ έχει ορίσει την αυτοσιτιστική αλιεία ως «αλιεία υδρόβιων ζώων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός ατόμου»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς σαφή νομική διάκριση μεταξύ της ερασιτεχνικής, ημιαυτοσιτιστικής και ημιεπαγγελματικής αλιείας, ορισμένα προϊόντα παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας μπορεί να μην εντοπίζονται, επειδή δεν καταγράφονται, ούτε υπόκεινται σε κατάλληλη ρύθμιση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συμφωνηθεί ενιαίος, σαφής ορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και ότι το γεγονός αυτό καθιστά πολύ δυσχερή τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας, τη συλλογή δεδομένων και την εκτίμηση του αντίκτυπου στα αλιευτικά αποθέματα και στο περιβάλλον ή την οικονομική της σημασία·

Η.  εκτιμώντας ότι, για την ορθή διαχείριση κάθε τύπου αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας, απαιτείται η τακτική συλλογή αξιόπιστων δεδομένων και η χρήση χρονοσειρών, για την αξιολόγηση του αντίκτυπου στα ιχθυαποθέματα, σε άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και στο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τέτοια δεδομένα είτε δεν συλλέγονται είτε είναι ελλιπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στα αποθέματα ιχθύων, έχουν επίσης ανεπαρκώς μελετηθεί οι περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει πως σημαντική ποσότητα ανιχνεύσιμα υπολείμματα πλαστικού στη θάλασσα, σε λίμνες και ποταμούς προέρχεται από ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η ναυσιπλοΐα αναψυχής, ο τουρισμός και η αλιεία· σημειώνει ότι απορρίμματα υπό μορφή χαμένων ερασιτεχνικών αλιευτικών εργαλείων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή υποβάθμιση των οικοτόπων και οικολογική ζημία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει οικονομική στήριξη για τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 αφορούν την ανάγκη επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών και πλεονεκτημάτων για την απασχόληση, καθώς και την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, οι επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ αποθεμάτων ιχθύων, αντιπροσωπεύοντας από 2 % (για το σκουμπρί) έως 43 % (για τον κίτρινο μπακαλιάρο) της συνολικής ποσότητας των αλιευμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ, τα αλιευτικά αποθέματα και οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να υπόκεινται σε ισορροπημένη διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν ορισμένα δεδομένα για τα αλιεύματα και για την οικονομική σημασία των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας, είναι ελλιπή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν δεδομένα, μεταξύ άλλων σχετικά με εκτιμήσεις για τον αριθμό των αλιευμάτων και ελευθερώσεων στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας και των ειδών που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 και ενδεχομένως περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι μόνον ορισμένα κράτη μέλη έχουν ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία που ασκείται στην επικράτειά τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ένα ευρύ φάσμα ειδών αλιεύονται ερασιτεχνικά, η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται μόνο σε έναν μικρό αριθμό ειδών και ότι, συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σε ειδικότερες ανά χώρα μελέτες που αφορούν πολλά είδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας και τις εκτιμήσεις για τη βιομάζα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια, με καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη ερασιτεχνική θαλάσσια αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα, από ό,τι στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο ή τον Ατλαντικό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιμώμενος αριθμός των ερασιτεχνών αλιέων στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 8,7 και 9 εκατομμυρίων ατόμων, δηλαδή το 1,6 % του πληθυσμού της Ευρώπης, που ψαρεύουν για περίπου 77 εκατομμύρια ημέρες κατ’ έτος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σχετικά με το ΕΤΘΑ, ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, και ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να βρεθεί άλλος ορισμός προκειμένου να καλύψει εκείνους που ασκούν δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη Α·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιμώμενος οικονομικός αντίκτυπος των θαλάσσιων δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρώπη (χωρίς να υπολογίζεται η αξία της τουριστικής αλιείας) ανέρχεται σε 10,5 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 5,1 δισεκατομμύρια EUR άμεσες, 2,3 δισεκατομμύρια EUR έμμεσες και 3,2 δισεκατομμύρια EUR παρεπόμενες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην ΕΕ, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 8,4 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 4,2 δισεκατομμύρια EUR άμεσες, 1,8 δισεκατομμύρια EUR έμμεσες και 2,5 δισεκατομμύρια EUR παρεπόμενες δαπάνες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ποσότητας και της δομής του αποθέματος ιχθύων, της πρόσβασης σε αλιευτικές δυνατότητες και της επακόλουθης απασχόλησης και των οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που αυτή επιφέρει· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο απόθεμα, καθώς και η οικονομική του αξία, προκειμένου να θεσπιστούν μέτρα διαχείρισης που θα συμβάλουν στην επίτευξη τόσο του περιβαλλοντικού στόχου όσο και των οικονομικών στόχων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια ερασιτεχνική αλιεία στηρίζει περίπου 99 000 θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) στην ΕΕ, εκ των οποίων 57 000 άμεσες, 18 000 έμμεσες και 24.000 παρεπόμενες θέσεις εργασίας, και δημιουργεί μια μέση οικονομική αξία 49 000 EUR ανά έτος ανά μονάδα ΙΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην ΕΕ, το ποσοστό αυτό εκτιμάται σε 84 000 ΙΠΑ (50 000 άμεσες, 15 000 έμμεσες και 20 000 παρεπόμενες θέσεις εργασίας)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος τουρισμός αλιείας αναψυχής, καθώς και άλλες αλιευτικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία πολλών περιφερειών και χωρών και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αναλυθούν προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η αξία τους, ο αντίκτυπος και το αναπτυξιακό δυναμικό τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη ερασιτεχνικής αλιείας έχουν μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας τις τοπικές και τις παράκτιες κοινότητες μέσω του τουρισμού, της παραγωγής, του λιανικού εμπορίου και της εκμίσθωσης εξοπλισμού και άλλων υπηρεσιών συναφών με την αλιεία αναψυχής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής θνησιμότητας του αποθέματος λόγω αλιείας, και, άρα, η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, το εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής της ερασιτεχνικής αλιείας στα συνολικά αλιεύματα στη θάλασσα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τα αλιευόμενα είδη - από 2 % για το σκουμπρί έως 43 % για τον κίτρινο μπακαλιάρο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν μεμονωμένα οι διάφορες ερασιτεχνικές αλιευτικές μέθοδοι ή τα τμήματα που περιγράφονται στους ορισμούς ICES 2013·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση του αντίκτυπου της ερασιτεχνικής αλιείας στα αποθέματα ιχθύων περιλαμβάνει τη διατήρηση των αλιευμάτων και τα ποσοστά θνησιμότητας των ελευθερωθέντων ιχθύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιβίωσης των ιχθύων που αλιεύονται με καλάμι και πετονιά (αλίευση και απελευθέρωση), είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά για τα ψάρια που έχουν αλιευθεί με άλλο εργαλείο και άλλες πρακτικές, γεγονός που θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπόψη στις περιπτώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των πιθανοτήτων επιβίωσης των απορρίψεων στην εμπορική αλιεία και της ελευθέρωσης ιχθύων στην ερασιτεχνική αλιεία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία περιλαμβάνει ποικιλία εργαλείων και τεχνικών, με διαφορετικές επιπτώσεις στα αποθέματα και το περιβάλλον, και θα πρέπει, συνεπώς, να αξιολογούνται και να υπόκεινται στις κατάλληλες ρυθμίσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της κακής κατάστασης στα αποθέματα λαβρακιού της Βόρειας θάλασσας και στα αποθέματα γάδου της Δυτικής Βαλτικής, έχουν συμπεριληφθεί στα σχέδια αποκατάστασης αποθεμάτων περιορισμοί στην ερασιτεχνική αλιεία, σε επίπεδο ΕΕ, με τη θέσπιση ορίων κάρπωσης ή με την απαγόρευση διατήρησης (λαβρακιού), με στόχο την ανάκαμψη των αποθεμάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επείγοντα διαχειριστικά μέτρα, που λαμβάνονται όταν υπάρχει η άποψη ότι η κατάσταση του αποθέματος έχει επηρεαστεί από την ερασιτεχνική αλιεία, δεν παρέχουν στον κλάδο την αναγκαία προβολή·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ερασιτέχνες αλιείς στοχεύουν διάδρομα είδη όπως οι σολομοί, οι πέστροφες και τα χέλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων για τα εν λόγω είδη θα πρέπει να διενεργείται τόσο για τα γλυκά όσο και για τα αλμυρά ύδατα, προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα αποθέματα ιχθύων μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους περισσότερους ερασιτέχνες αλιείς, οι πιο προσβάσιμες περιοχές είναι οι ακτές της θάλασσας όπου, εκτός από είδη ψαριών, συχνά συλλέγονται επίσης ασπόνδυλα και φύκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη αυτά διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην οικολογία των εν λόγω περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπος των αλιευμάτων αυτών των ειδών, όσον αφορά όχι μόνο τα θιγόμενα αποθέματα, αλλά και τα οικοσυστήματα των οποίων αποτελούν μέρος·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σολομοί επιστρέφουν στα νερά όπου γεννήθηκαν, και ότι, ιδανικά, θα πρέπει να αλιεύονται μόνο στα ποτάμια συστήματα όπου υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλίευση σολομού στη θάλασσα θίγει αδιακρίτως τόσο τους υγιείς όσο και ευάλωτους πληθυσμούς·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία, μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα της θνησιμότητας λόγω αλιείας, ενώ η σοβαρότερη εκτιμώμενη περιβαλλοντική επίπτωση της ερασιτεχνικής αλιείας γλυκών υδάτων συνδέεται με το ενδεχόμενο εισαγωγής ξενικών ειδών στο οικοσύστημα, ενώ στη θαλάσσια ερασιτεχνική αλιεία οι αντίστοιχες επιπτώσεις είναι ασθενείς·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑλΠ δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται την εμπορική αλιεία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ερασιτεχνική αλιεία, οι ιδιαιτερότητές της και η ανάγκη ειδικών μέσων διαχείρισης και σχεδιασμού·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας δεν περιορίζονται στην αλίευση ψαριών, αλλά η έλλειψη σαφών στοιχείων καθιστά δύσκολο τον διαχωρισμό τους από άλλες ανθρωπογενείς πηγές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μελλοντική διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, δεδομένης της σημασίας αυτής της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και της σημασίας της για τα κοινά αποθέματα ιχθύων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει πολλά κοινωνικά οφέλη και οφέλη για τη δημόσια υγεία, π.χ. βελτιώνει την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, ενθαρρύνει την επαφή μεταξύ των νέων και μορφώνει τους ανθρώπους σε σχέση με το περιβάλλον και τη σημασία της βιωσιμότητάς του·

1.  τονίζει τη σημασία της συλλογής επαρκών δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, και ειδικότερα για την ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα, με στόχο την ορθή αξιολόγηση του επιπέδου της συνολικής θνησιμότητας λόγω αλίευσης για όλα τα αποθέματα·

2.  υπογραμμίζει ότι η τάση για ερασιτεχνική αλιεία αυξάνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και ότι αυτό το είδος αλιείας αποτελεί σημαντική δραστηριότητα με κοινωνικές, οικονομικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επισημαίνοντας ιδίως τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στους αλιευτικούς πόρους· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο βιώσιμο και συμβατό με τους στόχους της ΚΑλΠ·

3.  τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί ο στόλος αλιείας μικρής κλίμακας και εξασφαλιστεί η επιβίωσή της και η ανανέωση των γενεών, με δε4δομένη την επέκταση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με λιμένες αναψυχής και τον εποχικό τουρισμό·

4.  εκτιμά πως πρέπει να συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων, τον όγκο των αλιευμάτων τους και την προστιθέμενη αξία που αυτοί προσφέρουν στις παράλιες κοινότητες·

5.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες διατάξεις για την ερασιτεχνική αλιεία στον νέο κανονισμό ελέγχου·

6.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να διευρύνει τη συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα αποθέματα ιχθύων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, να εκπονήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για την ενιαία συλλογή δεδομένων σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της και να κάνει τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων υποχρεωτική·

7.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της αναφοράς και της παρακολούθησης των αλιευμάτων που συνδέεται με την ερασιτεχνική αλιεία· υπενθυμίζει ότι, κατά την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα δοκιμαστικό σχέδιο που στοχεύει στην εισαγωγή συστήματος μηνιαίας αναφοράς για τα αλιεύματα λαβρακιού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν και άλλα σχέδια παρακολούθησης για τα είδη που είναι πιο ευάλωτα στην ερασιτεχνική αλιεία· υπενθυμίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες διατάξεις για την ερασιτεχνική αλιεία στον νέο κανονισμό ελέγχου·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας στην ΕΕ· θεωρεί ότι η αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης που περιλαμβάνουν την ερασιτεχνική αλιεία πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στην τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και να διευρύνουν το πεδίο του ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα αποθέματα και τις πτυχές της ερασιτεχνικής αλιείας·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα συλλέγονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία προκειμένου να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση των αποθεμάτων ιχθύων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, ώστε ο τομέας αυτός να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή· προειδοποιεί ότι, χωρίς μια τέτοια συνολική αξιολόγηση και λήψη κατάλληλων μέτρων με βάση την αξιολόγηση αυτή, τα σχέδια διαχείρισης της αλιείας και τα αντίστοιχα τεχνικά μέτρα ενδέχεται να μην επιτύχουν τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ούτε μια ισορροπία μεταξύ ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας·

11.  θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα αποθέματα, θα πρέπει συνυπολογίζονται, ως αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος, μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων των πολυετών σχεδίων διαχείρισης, τόσο για τον ορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, όσο και για τη θέσπιση σχετικών τεχνικών μέτρων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να περιλαμβάνει, όπου είναι αναγκαίο, την ερασιτεχνική αλιεία στα πολυετή σχέδια διαχείρισης που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν·

12.  υπογραμμίζει ότι η συλλογή δεδομένων αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένας κατάλληλος ορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας θα βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν ενιαίο ορισμό για την ερασιτεχνική αλιεία, σε επίπεδο ΕΕ, που θα κάνει σαφή τη διάκριση μεταξύ ερασιτεχνικής, επαγγελματικής και ημιαυτοσιτιστικής αλιείας, με γνώμονα την αρχή ότι τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τίθενται σε πώληση·

13.  στη βάση των δεδομένων και της έκθεσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, και λαμβάνοντας υπόψη την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα ερασιτεχνικής αλιείας, πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον ρόλο της ερασιτεχνικής αλιείας στη μελλοντική ΚΑλΠ, έτσι ώστε και τα δύο είδη θαλάσσιας αλιείας - εμπορική και ερασιτεχνική - να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ισορροπημένης, δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών στόχων·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων και οικονομικά, την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής αλιείας στον τομέα του τουρισμού, ως σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας σε μικρές κοινότητες, στις παράκτιες κοινότητες και στα νησιά, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· φρονεί ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για την παράταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες· προτείνει στην Επιτροπή να ορίσει την ερασιτεχνική αλιεία ως θέμα του σχεδίου για το έτος βιώσιμου τουρισμού EDEN και να δρομολογήσει έργα για την προώθηση του τουρισμού ερασιτεχνικής αλιείας σε μικρές παράκτιες κοινότητες, στο πλαίσιο του ταμείου COSME·

15.  επισημαίνει ότι, εκτός του πλαισίου της συνήθους διαχείρισης των αλιευτικών πόρων βάσει ουσιαστικών επιστημονικών στοιχείων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των επαγγελματικών αλιευτικών δυνατοτήτων ή το μοίρασμα των περιορισμένων πόρων μεταξύ των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της αλιείας μικρής κλίμακας και της παραδοσιακής αλιείας·

16.  αναγνωρίζει ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει ασκηθεί επί αιώνες σε ολόκληρη την ΕΕ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, των παραδόσεων και της κληρονομιάς πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων· σημειώνει ότι τα διάφορα είδη ερασιτεχνικής αλιείας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, όπως και οι πολιτιστικές παραδόσεις της ίδιας της ΕΕ και ότι πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός αυτό σε κάθε προσπάθεια νομοθέτησης στον συγκεκριμένο τομέα·

17.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές διατάξεις για τη ρύθμιση της ερασιτεχνικής αλιείας είναι κατάλληλες και δεν λειτουργούν σε βάρος της επαγγελματικής αλιείας·

18.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν βασικοί κανόνες για τη διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας και προτείνει να συνταχθεί κατάλογος των ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες και περιγραφή των αλιευτικών περιοχών, των στοχευόμενων ειδών και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

19.  τονίζει τη σημασία του ΕΤΘΑ που συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού και τη διασφάλιση πλήρους και αξιόπιστης αξιολόγησης των θαλάσσιων πόρων για δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΘΑ προβλέπει κονδύλια για τη συλλογή δεδομένων, και καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το μελλοντικό πεδίο του ΕΤΘΑ, προκειμένου να παρασχεθεί οικονομική στήριξη για την έρευνα και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται·

20.  υπογραμμίζει την έντονη και επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η ανταλλαγή δεδομένων και επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στηρίζει τη συλλογή δεδομένων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη συγκέντρωση δεδομένων και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επίσης μια κοινή βάση δεδομένων που θα παρέχει πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία στους ερευνητές για να τους δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθούν και να αξιολογούν την κατάσταση των αλιευτικών πόρων· προτείνει τα εν λόγω μέτρα να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοδοτήσεων του ΕΤΘΑ·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(3) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου