Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0111(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0010/2018

Indgivne tekster :

A8-0010/2018

Forhandlinger :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0246

Vedtagne tekster
PDF 133kWORD 54k
Tirsdag den 12. juni 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0279),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0168/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. april 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0010/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 81 af 2.3.2018, s. 95.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug
P8_TC1-COD(2017)0111

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/956.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Forslag om CO2-standarder for tunge erhvervskøretøjer

Som bebudet i meddelelsen af 8. november 2017 "Fremme af lavemissionsmobilitet – En Europæisk Union, der beskytter planeten, styrker forbrugernes rettigheder og forsvarer industrien og arbejdstagerne" (COM(2017)0675) har Kommissionen til hensigt at fremlægge den tredje mobilitetspakke i første halvdel af maj 2018, herunder et forslag om fastsættelse af præstationsnormer for lastvognes CO2-emissioner.

Kalender for udviklingen af VECTO/certificeringsforordningen

Kommissionen følger den tekniske udvikling af værktøjet til beregning af køretøjers energiforbrug (VECTO) med henblik på at inkludere nye kendte teknologier fra 2020 og andre typer af køretøjer, dvs. de tilbageværende lastvogne og busser fra 2020 og påhængskøretøjer fra 2021.

Yderligere oplysninger om udviklingen af VECTO såvel som ændringen af forordning (EU) 2017/2400 vil blive offentliggjort på de af Kommissionens websteder, der er relevante, for at sikre, at interessenter og økonomiske operatører bliver regelmæssigt orienteret.

Udvikling af en vejverificeringstest under certificeringsforordningen

Kommissionen anerkender vigtigheden af at have solide og repræsentative data om tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug.

Det er derfor meningen, at forordning (EU) 2017/2400 skal suppleres med en procedure for verificering og sikring af overensstemmelsen ved VECTO's funktion såvel som de CO2- og brændstofforbrugsrelaterede egenskaber ved de relevante komponenter, særskilte tekniske enheder og systemer. Verificeringsproceduren, der bør omfatte test på vejen af tunge erhvervskøretøjer i produktion, skal efter planen vedtages af Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer inden udgangen af 2018.

Verificeringsproceduren skal ligeledes danne grundlag for en fremtidig test til verificering af ibrugtagne køretøjers præstationer, der skal foretages af producenter og typegodkendende myndigheder eller af uafhængige tredjeparter.

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse