Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0111(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0010/2018

Predkladané texty :

A8-0010/2018

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0246

Prijaté texty
PDF 141kWORD 59k
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0279),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0168/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. apríla 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0010/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 95.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. júna 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel
P8_TC1-COD(2017)0111

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/956.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIA KOMISIE

Návrh týkajúci sa noriem emisií CO2 z HDV

Ako sa uvádza v oznámení z 8. novembra 2017 s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“ (COM(2017)0675), Komisia má v úmysle v prvej polovici mája 2018 predložiť tretí balík opatrení v oblasti mobility, ktorého súčasťou bude aj návrh noriem emisií oxidu uhličitého z nákladných vozidiel.

Harmonogram vývoja nástroja VECTO/nariadenie o osvedčovaní

Komisia pokračuje v technickom vývoji nástroja na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO) s cieľom, aby do roku 2020 zahŕňal známe nové technológie a ďalšie druhy vozidiel, t. j. od roku 2020 ostatné nákladné vozidlá, autobusy a autokary a od roku 2021 prípojné vozidlá.

Ďalšie informácie o vývoji nástroja VECTO, ako aj zmene nariadenia (EÚ) 2017/2400 budú uverejnené na príslušných webových stránkach Komisie s cieľom pravidelne informovať zainteresované strany a hospodárske subjekty.

Vývoj overovacej skúšky pri prevádzke na ceste podľa nariadenia o osvedčovaní

Komisia uznáva význam spoľahlivých a reprezentatívnych údajov o emisiách CO2 a spotrebe paliva ťažkých úžitkových vozidiel.

Do nariadenia (EÚ) 2017/2400 by sa preto mal doplniť postup overovania a zabezpečenia zhody v prípade používania nástroja VECTO, ako aj vlastností príslušných komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov súvisiacich s CO2 a spotrebou paliva. O spomínanom postupe overovania, ktorý by mal zahŕňať skúšanie ťažkých úžitkových vozidiel vo výrobe pri prevádzke na ceste, sa má podľa plánu hlasovať v Technickom výbore – motorové vozidlá do konca roka 2018.

Uvedený postup overovania má zároveň tvoriť základ pre budúcu skúšku overenia prevádzkovej výkonnosti vozidiel, ktorú by vykonávali výrobcovia a schvaľovacie orgány alebo nezávislé tretie strany.

Posledná úprava: 8. januára 2019Právne oznámenie