Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2755(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0281/2018

Forhandlinger :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0260

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 48k
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen vedrørende Nabeel Rajab
P8_TA(2018)0260RC-B8-0281/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2018 om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger af 6. februar 2014 om Bahrain, navnlig sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif(1) af 9. juli 2015 om Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab(2) af 4. februar 2016 om Bahrain: sagen om Mohammed Ramadan(3) af 7. juli 2016 om Bahrain(4), af 16. februar 2017 on henrettelser i Kuwait og Bahrain(5) og af 3. oktober 2017 om indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandenes(6),

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 17. juni 2015 om domfældelsen af generalsekretæren Al-Wefaq Ali Salman i Bahrain af 11. juli 2017, om domfældelsen over Nabeel Rajab af en domstol i Bahrain og om domfældelsen af den bahrainske menneskerettighedsforkæmper Nabeel Rajab af 6. juni 2018,

–  der henviser til afgørelsen af 22. november 2017 om formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder,

–  der henviser til mødet i den uformelle EU-bahrainske arbejdsgruppe om menneskerettigheder af 15. maj 2018,

–  der henviser til erklæringen af 11. september 2017 fra FN's menneskerettighedskommissær Zeid Ra’ad Al Hussein om situationen i Bahrain,

–  der henviser til erklæringen af 12. maj 2017 fra FN's Komité mod Tortur,

–  der henviser til Bahrains forfatning, som blev vedtaget i februar 2002, navnlig kapitel 3, til artikel 364 i Bahrains straffelov og til Bahrains statsborgerskabslov fra 1963,

–  der henviser til rapporten fra november 2011 fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission (BICI),

–  der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere, om menneskerettighedsdialoger med tredjelande, om dødsstraf, tortur samt ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966 og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder samt det arabiske menneskerettighedscharter, som Bahrain alle er tiltrådt,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, navnlig artikel 15,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Bahrains høje appeldomstol den 5. juni 2018 afsagde dom om at bevare dommen på fem års fængsel for ledende menneskerettighedsforkæmper Nabeel Rajab for "udbredelse af falske rygter i krigstid" (artikel 133 i Bahrains straffelov), at have "fornærmet et naboland" (artikel 215) og at have "fornærmet et forskriftsmæssigt organ" (artikel 216) i relation til tweets, han havde udsendt om påstået tortur i Bahrains Jaw-fængsel og om den saudiarabiskledede koalitions luftangreb i Yemen; der henviser til, at disse anklager er baseret på bestemmelser, som kriminaliserer ytringsfriheden, som er beskyttet i medfør af artikel 19 den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Bahrain ratificerede i 2006; der henviser til, at Nabeel Rajab nu forventes at forfølge en endelig anke ved Bahrains kassationsret;

B.  der henviser til, at Nabeel Rajab skulle frigives måneden efter afslutning af en toårig fængselsstraf i nedværdigende fængselsforhold, der svarer til mishandling, for TV-interviews, han gav i 2015 og 2016 om restriktioner af pressefriheden i Bahrain; der henviser til, at inden han blev vilkårligt anholdt i juni 2016 havde Nabeel Rajab fået forbud mod at rejse og afsonede en fængselsstraf på to år mellem 2012 og 2014 i forbindelse med hans udøvelse af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse i 2013 fastslog, at han havde været vilkårligt tilbageholdt for sin rolle i at hjælpe til at lede og organisere demonstrationer i Bahrain; der henviser til, at han har været udsat for uretfærdige retssager;

C.  der henviser til, at ud over denne nye fængselsstraf på fem år risikerer Nabeel Rajab yderligere fængsel på op til 14 andre udestående sager, som regeringen angiveligt har gjort gældende mod ham, herunder yderligere anklager om "spredning af falske nyheder og erklæringer og ondsindede rygter, der undergraver statens prestige"; der henviser til, at regeringen derudover beskyldte ham den 12. september 2017 for at "udsprede falske nyheder" og "tilskyndelse til had mod regimet" og "tilskyndelse til manglende overholdelse af loven" på de sociale medier;

D.  der henviser til, at Nabeel Rajab har lidt som følge af dårlige fængselsforhold, som i alvorlig grad har påvirket hans fysiske sundhed; der henviser til, at hans familie også har meddelt, at han er begrænset til sin celle 23 timer hver dag som en form for straf, hvilket i alvorlig grad med tiden har forværret hans helbred; der henviser til, at fængselsmyndigheden angiveligt syntes at gribe ind i Nabeel Rajabs lægebehandling med vilje;

E.  der henviser til, at sagen om Nabeel Rajab er blevet et symbol for menneskerettighedsforkæmpere og overholdelsen af ytringsfrihed i Bahrain, og at hans sag er i modstrid med den bahrainske regerings egne forpligtelser; der henviser til, at han er blot en af flere personer, der udsættes for vilkårlig tilbageholdelse og retsforfølgning for udøvelse af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden;

F.  der henviser til, at i maj 2017 behandlede FN's Komité mod Tortur de talrige og konsekvente beskyldninger om udbredt tortur og mishandling af frihedsberøvede personer, navnlig dem, der er arresteret på grund af anklager om terrorvirksomhed, og udtrykte dyb bekymring over sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain og Abduljalil al-Singace;

G.  der henviser til, at der har været en betydelig stigning i antallet af henrettelser og idømt dødsstraf efter et syvårigt moratorium i februar 2017 samt fortsatte påstande om tortur og mishandling; der henviser til, at Bahrain har genoptaget retsforfølgelse af civile ved militære domstole efter en forfatningsændring, der blev vedtaget i april 2017; der henviser til, at myndigheder genoprettede beføjelser til anholdelse og undersøgelse til det nationale sikkerhedsagentur (National Security Agency), til trods for dets historie med tortur og mishandling;

H.  der henviser til, at situationen i Bahrain blevet kritisk med hensyn til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed; der henviser til, at den øgede undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere og fredelige aktivister fra oppositionen omfatter fængselsstraffe, eksil, rejseforbud, fortabelse af statsborgerskab eller alvorlige trusler og intimidering som følge af deres fredelige aktiviteter;

I.  der henviser til, at Repræsentanternes Råd og Shura-Rådet i Bahrain har godkendt en ændring til loven om udøvelse af politiske rettigheder, som vil hindre uafhængig politiske deltagelse i 2018-valget;

J.  der henviser til, at i 2016 blev den største bahrainske politiske oppositionsgruppe Al-Wefaq, suspenderet og fik sine aktiver indefrosset og sit websted blokeret i Bahrain af det bahrainske regime; der henviser til, at gruppens hovedkvarter blev ransaget, hvilket førte til, at gruppen blev anklaget for "kronisk manglende respekt for Kongerigets forfatning og bestridelse af dets legitimitet" og "opfordring til udenlandsk indblanding" samt "fremme af vold og støtte til terrororganisationer";

K.  der henviser til, at Bahrains domstol den 31. maj 2017 idømte opløsning af Bahrains oppositionsgruppe National Demokratisk Aktion Society (Waad); der henviser til, at den 26. oktober 2017 stadfæstede den høje appelret i Bahrain appelrettens kendelse om at opløse Waad;

L.  der henviser til, at Bahrain den 15. maj 2018 tilbagekaldte statsborgerskabet for 115 personer samt rapporter om tortur og procedurefordrejninger i en urimelig masseretssag; der henviser til, at truslen om eller den faktisk fortabelse af statsborgerskab benyttes som et middel til politisk undertrykkelse; der henviser til, at mange personer i Bahrain, hovedsagelig fra den shiitiske del af befolkningen, er blevet frataget deres statsborgerskab, herunder børn, i direkte krænkelse af artikel 15 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 konventionen om barnets rettigheder;

M.  der henviser til, at en række interne organer er blevet oprettet, siden protesterne i 2011 og efter konklusionerne af BICI's rapport om at overvåge statslige overgreb, men at de ikke er effektive og uafhængige nok; der henviser til, at fraværet af disse organers uafhængighed angiveligt bevirker en manglende ansvarlighed i den bahrainske regering og sikkerhedsstyrkerne; der henviser til, at dette har skabt et miljø med straffrihed, der undergraver demokratiske reformforsøg og bevirker yderligere destabilisering af landet;

N.  der henviser til, at EU anser et tæt samarbejde med civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere i tredjelande som en af sine vigtigste prioriteter med hensyn til fremme af menneskerettighederne og bekæmpelse af menneskerettighedskrænkelser;

1.  opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle dem, der tilbageholdes alene på grund af deres fredelige menneskerettighedsaktiviteter og politiske aktiviteter; opfordrer til, at der sættes en stopper for alle former for vold, chikane og intimidering, herunder på retligt niveau, og censur over for menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere, demonstranter, civilsamfundets aktører og deres pårørende i og uden for landet af de statslige myndigheder og sikkerhedsstyrker og -tjenester; fordømmer det aktuelle angreb på de grundlæggende demokratiske rettigheder, navnlig ytrings- forsamlings- og foreningsfriheden, samt på den politiske pluralisme, fredelig kritik og retsstatsprincippet i Bahrain;

2.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Nabeel Rajab, til at eventuelle resterende anklager mod ham frafaldes, og til at myndighederne sikrer, at han ikke underkastes tortur eller andre former for mishandling, mens han venter på sin løsladelse, og at han har regelmæssig adgang til sin familie og advokater efter eget valg samt til rimelige sundhedsydelser; fordømmer tilbageholdelsen af Nabeel Rajab, som bl.a. krænker hans ret til ytringsfrihed og hans ret til fri bevægelighed;

3.  opfordrer de bahrainske myndigheder til at leve op til deres internationale forpligtelser og tilsagn om at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og sikre et sikkert og gunstigt miljø for menneskerettighedsforkæmpere og regeringskritikere, herunder i forbindelse med valget i 2018, i hvilken bestemmelserne om retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed er garanteret; minder den bahrainske regering om sit ansvar for at sikre alle borgernes sikkerhed uanset deres politiske standpunkt, tilhørsforhold eller tro;

4.  beklager de dårlige forhold i fængslerne i landet og anvendelsen af tortur af bahrainsk sikkerheds- og fængselspersonale; opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder til at afholde sig fra tortur, grusom og nedværdigende behandling af indsatte, til at foretage tilbundsgående undersøgelser af alle påstande om krænkelser af fangers grundlæggende rettigheder og tortur af dem og til at bringe gerningsmændene for en domstol;

5.  minder de bahrainske myndigheder om, at artikel 15 i konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf forbyder anvendelse af enhver ytring, der er afgivet som følge af tortur, som bevis i nogen retssag; opfordrer Bahrain til øjeblikkeligt at ratificere den valgfrie protokol til konventionen mod tortur;

6.  fordømmer på det kraftigste det høje antal dødsdomme i landet og opfordrer til et officielt moratorium for alle henrettelser; opfordrer til en revision af samtlige dødsdomme for at sikre, at internationale standarder blev overholdt i de pågældende retssager;

7.  opfordrer myndighederne til at ændre forfatningen for at sætte en stopper for anvendelsen af militære domstole til at dømme civile borgere;

8.  fordømmer fratagelsen af statsborgerskab, der anvendes som et repressionsmiddel, og opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder til at omstøde afgørelsen og overholde internationale forpligtelser og standarder;

9.  opfordrer de bahrainske myndigheder til øjeblikkeligt at ophæve rejseforbuddet mod menneskerettighedsforkæmpere og insisterer på, at myndighederne under alle omstændigheder garanterer, at menneskerettighedsforkæmpere i Bahrain er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter på menneskerettighedsområdet, både nationalt og internationalt, uhindret og uden intimidering eller chikane;

10.  tilskynder den bahrainske regering til at tilstræbe en inklusiv forsoningsproces gennem reformer og stabilitet i et miljø, hvor lovlige og fredelige politiske klagepunkter kan gives frivilligt, navnlig i lyset af det kommende valg til Repræsentanternes Råd, der er berammet til oktober 2018; fordømmer i denne forbindelse angrebene på oppositionen og civilsamfundet i Bahrain, herunder suspensionen af oppositionsgruppen Al-Wefaq, opløsning af oppositionsgruppen Waad og forbuddet mod disse opløste gruppers medlemmer om at deltage i det kommende valg; anser disse foranstaltninger for at være i modstrid med principperne for demokratisk pluralisme og frie og retfærdige valg og i modstrid med internationale aftaler og Bahrains forfatning; opfordrer alle parter til at indgå i en ægte national dialog med henblik på at genoptage en fredelig og meningsfuld national forsoningsproces;

11.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet og medlemsstaterne til systematisk at tage spørgsmålet om krænkelse af menneskerettighederne i Bahrain op og til at overveje at indføre målrettede foranstaltninger mod dem, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

12.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at fortsætte med at henvise til Bahrain i EU's og medlemsstaternes erklæringer i henhold til punkt 4 i de kommende samlinger i FN's Menneskerettighedsråd;

13.  Opfordrer den bahrainske regering til at samarbejde med FN's særlige rapportører (navnlig om tortur, forsamlingsfrihed, religions- og trosfrihed, dommeres og advokaters samt menneskerettighedsforkæmperes uafhængighed) og udstede en åben invitation til dem; opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder om at give internationale NGO'er og journalister fri adgang til Bahrain, herunder med henblik på at skabe kontakt med fængslede menneskerettighedsforkæmpere;

14.  beklager, at der eksporteres overvågningsteknologi fra europæiske virksomheder til Bahrain, og understreger behovet for, at EU's eksportkontrolmyndigheder tager menneskerettighedskriterier i betragtning, før de udsteder en udførselstilladelse til et tredjeland; opfordrer alle EU's medlemsstater til nøje at overholde EU's adfærdskodeks for våbeneksport og navnlig til at standse alle overførsler af våben, overvågnings- og efterretningsudstyr og -materiale, der kan bruges af Bahrain i landets igangværende overgreb på menneskerettighederne;

15.  beklager Bahrains gentagne nægtelse af at modtage en officiel delegation fra Underudvalget om Menneskerettigheder; opfordrer de bahrainske myndigheder til at lade en officiel delegation af medlemmer af Europa-Parlamentet besøge landet på en mission med henblik på mødet med de offentlige myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet;

16.  beklager, at EU-delegationens Chaillotpris for fremme af menneskerettigheder i regionen for Golfstaternes Samarbejdsråd i 2014 blev tildelt Bahrains Nationale Institution for Menneskerettigheder, der gentagne gange har begrundet de menneskerettighedskrænkelser, som Bahrains regering har iværksat, herunder fængslingen af Nabeel Rajab;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain og til medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd; opfordrer til, at denne beslutning oversættes til arabisk.

(1) EUT C 93 af 24.3.2017, s. 154.
(2) EUT C 265 af 11.8.2017, s. 151.
(3) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 42.
(4) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 130.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0044.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0365.

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse