Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0113(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0193/2018

Indgivne tekster :

A8-0193/2018

Forhandlinger :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Vedtagne tekster
PDF 344kWORD 50k
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 14. juni 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Anvendelse af udlejningskøretøjer kan nedbringe omkostningerne for virksomheder, der udfører godstransport for egen regning eller for fremmed regning, og på samme tid øge deres driftsmæssige fleksibilitet. Det kan således bidrage til en forøgelse af de pågældende virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Eftersom udlejningskøretøjer som regel er nyere end køretøjerne i en gennemsnitlig vognpark, er de desuden mere sikre og mindre forurenende.
(2)  En sådan anvendelse af udlejningskøretøjer kan nedbringe omkostningerne for virksomheder, der udfører godstransport for egen regning eller for fremmed regning, idet den samtidig øger deres driftsmæssige fleksibilitet. Denne anvendelse af udlejningskøretøjer kan således bidrage til en forøgelse af de pågældende virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Eftersom udlejningskøretøjer som regel er nyere end køretøjerne i en gennemsnitlig vognpark, kan de ofte være mere sikre og mindre forurenende.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Direktiv 2006/1/EF gør det ikke muligt for virksomhederne at drage fuld nytte af fordelene ved at anvende udlejningskøretøjer. Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse deres virksomheders anvendelse af udlejningskøretøjer med en tilladt totalvægt på over 6 tons for operatører, der arbejder for egen regning. Endvidere har medlemsstaterne ikke pligt til at tillade anvendelse af et udlejningskøretøj i deres respektive områder, hvis køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat end den, hvor den lejende virksomhed er etableret.
(3)  Direktiv 2006/1/EF gør det ikke muligt for virksomhederne at drage fuld nytte af fordelene ved at anvende udlejningskøretøjer. Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse de på deres områder etablerede virksomheders anvendelse af udlejningskøretøjer med en tilladt totalvægt på over seks tons i forbindelse med kørsel for egen regning. Endvidere har medlemsstaterne ikke pligt til at tillade anvendelse i deres respektive områder af et udlejningskøretøj, der er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat end den, hvor den lejende virksomhed er etableret.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Medlemsstaterne bør ikke have lov til at begrænse anvendelsen på deres område af et køretøj, der lejes af en virksomhed, som er behørigt etableret på en anden medlemsstats område, forudsat at køretøjet er registreret og opfylder de operationelle standarder og sikkerhedskravene eller er taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat og er godkendt til drift af den ansvarlige virksomheds etableringsmedlemsstat.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Niveauet for vejtransportafgifter varierer fortsat betydeligt inden for EU. Derfor er det for at undgå skattemæssige forvridninger stadig berettiget at have visse begrænsninger, som også indirekte kan påvirke den frie levering af tjenesteydelser inden for billeje. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at begrænse den tidsperiode, hvori et køretøj, der er lejet i en anden medlemsstat end den, hvor den lejende virksomhed er etableret, kan anvendes inden for deres respektive områder.
(5)  Niveauet for vejtransportafgifter varierer fortsat betydeligt inden for EU. Derfor er det for at undgå skattemæssige forvridninger stadig berettiget at have visse begrænsninger, som også indirekte kan påvirke den frie levering af tjenesteydelser inden for billeje. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for i henhold til de betingelser, der er fastlagt i dette direktiv, og inden for deres respektive territorier at begrænse længden af den tidsperiode, i hvilken en etableret virksomhed kan anvende et lejet køretøj, der er registreret eller taget i brug i en anden medlemsstat. De bør desuden kunne begrænse antallet af sådanne køretøjer, der lejes af en virksomhed, der er etableret på deres område.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  For at håndhæve disse foranstaltninger, bør oplysninger om registreringsnummeret på det lejede køretøj være optaget i medlemsstaternes nationale elektroniske registre, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1071/2009. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, som er blevet underrettet om anvendelsen af et køretøj, som operatøren har lejet, og som er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, skal underrette de kompetente myndigheder i denne anden medlemsstat herom. Medlemsstaterne bør anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) til dette formål.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   For at opretholde operationelle standarder, opfylde sikkerhedskravene og sikre ordentlige arbejdsvilkår for førere er det vigtigt, at transportører har garanteret adgang til aktiver og direkte støtteinfrastruktur i det land, hvor de udøver deres aktiviteter;
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv bør overvåges af Kommissionen og dokumenteres i en rapport. En eventuel fremtidig indsats på dette område skal ses i lyset af denne rapport.
(7)  Gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv bør overvåges af Kommissionen og dokumenteres i en rapport senest tre år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv. Rapporten bør tage behørigt hensyn til indvirkningen på trafiksikkerheden, på skatteindtægterne og på miljøet. Rapporten bør også vurdere alle overtrædelser af dette direktiv, herunder grænseoverskridende overtrædelser. Behovet for en fremtidig indsats på dette område skal ses i lyset af denne rapport.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. ii
Direktiv 2006/1/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
a)  køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat
a)  køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en hvilken som helst medlemsstat, herunder de operationelle standarder og sikkerhedskravene.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2006/1/EF
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
b)  følgende stk. 1a indsættes:
udgår
‘1a. Hvis køretøjet ikke er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor virksomheden, der lejer køretøjet, er etableret, kan medlemsstaterne begrænse brugen af det lejede køretøj inden for deres respektive områder. Medlemsstaterne skal dog i et sådant tilfælde tillade brug af køretøjet i mindst fire måneder i et givet kalenderår.’
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2006/1/EF
Artikel 3 – stk. 1
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres virksomheder kan anvende udlejningskøretøjer til godstransport ad landevej på samme betingelser som køretøjer, der ejes af dem, såfremt betingelserne i artikel 2 er opfyldt.
1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at virksomheder, der er etableret inden for deres område, kan anvende udlejningskøretøjer til godstransport ad landevej på samme betingelser som køretøjer, der ejes af dem, såfremt betingelserne i artikel 2 er opfyldt.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2006/1/EF
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Hvis køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, kan den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret:
a)  begrænse perioden for anvendelse af det lejede køretøj inden for sit respektive område, forudsat at den tillader, at det lejede køretøj anvendes i mindst fire på hinanden følgende måneder i et givet kalenderår; i dette tilfælde kan det kræves, at lejekontrakten ikke løber længere end den frist, der er fastsat af medlemsstaten
b)  begrænse antallet af udlejningskøretøjer, der kan anvendes af enhver virksomhed, forudsat at de tillader anvendelse af mindst et antal køretøjer svarende til 25 % af godskøretøjerne i den samlede vognpark, der ejes af virksomheden den 31. december i det år, der går forud for anmodningen om bemyndigelse til at benytte disse køretøjer; I så fald har en virksomhed, der har en samlet vognpark bestående af mere end ét men mindre end fire køretøjer, lov til at anvende mindst ét sådant udlejningskøretøj."
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)
Direktiv 2006/1/EF
Artikel 3 a (ny)
2a)  Følgende indsættes som artikel 3 a:
Artikel 3a
1.  Oplysninger om et lejet køretøjs registreringsnummer skal indføres i det nationale elektroniske register som defineret i artikel 16 forordning (EF) nr. 1071/2009*.
2.  De kompetente myndigheder i en operatørs etableringsmedlemsstat, som er blevet underrettet om anvendelsen af et køretøj, som operatøren har lejet, og som er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, skal underrette de kompetente myndigheder i denne anden medlemsstat herom.
3.  Det administrative samarbejde, der er omhandlet i stk. 2, skal foregå ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI), som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012**.
__________________
* Under henvisning til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009 under hensyntagen til udvidelsen af de oplysninger, der skal registreres, som foreslået af Kommissionen.
** EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2006/1/EF
Artikel 5 a – stk. 1
Senest den [indsæt den dato, hvor der er forløbet fem år efter fristen for gennemførelsen af direktivet] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv. Rapporten skal indeholde oplysninger om anvendelsen af køretøjer lejet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor virksomheden, der lejer køretøjet, er etableret. På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, hvorvidt det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger.
Senest den ... [tre år efter fristen for gennemførelsen af dette ændringsdirektiv] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv. Rapporten skal indeholde oplysninger om anvendelsen af køretøjer lejet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor virksomheden, der lejer køretøjet, er etableret. Rapporten skal lægge særlig vægt på indvirkningen på trafiksikkerheden og skatteindtægterne, herunder skattemæssige fordrejninger, og på håndhævelse af cabotagereglerne i henhold til forordning (EF) nr. 1072/2009. På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, hvorvidt det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, regler og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [indsæt datoen beregnet som 18 måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [20 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0193/2018).

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse